1883. évi III. törvénycikk

az 1883. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1883. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Kétszáznyolczvankilencz millió, kétszázötvenezer egyszáznyolczvankilencz o. é. forintban;

átmeneti kiadásai:

Hat millió ötszázhetvennyolczezer nyolczszázhetvenhárom o. é. forintban;

beruházási kiadásai:

Huszonegy millió kilenczszázhetvennégyezer nyolczszázötvenöt o. é. forintban;

rendkivüli közösügyi kiadásai:

Öt millió ötszázkilenczvenezer kétszázharminczöt o. é. forintban állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ezen összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

frt
I. FEJEZET. A kir. udvartartás költségei 4. 650,000
II. FEJEZET. Ő cs. és apost kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 70,515
III. FEJEZET. Országgyülés:
1. A főrendiház kiadásai 50,421
2. A képviselőház kiadásai 1. 114,614
3. Az országgyülés gyorsiroda személyzetének illetményei 31,648
4. A magyar delagatio kiadásai 26,000
5. Az állami közös föggő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 7,000
IV. FEJEZET. Az 1883. évre megállapított közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg 28. 604,290
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tettleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai átalányképen 108,160
VI. FEJEZET. nyugdijak:
1. Országgyülés 2,888
2. Állami számvevőszék 10,591
3. Ministerelnökség, fiumei kományzóság és törvénykezési provisorium 7,029
4. Ő cs. és ap. kir. Felsége személy körüli ministerium 5,898
5. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 3,025
6. Belügyministerium 467,000
7. Pénzügyministerium 2. 103,000
8. Közmunka- és közlekedési ministerium 346,165
9. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium 414,163
10. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 13,744
11. Igazságügyi ministerium 671,296
12. Honvédelmi ministerium 250,577
VII. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi járulék folyó pénzértékben 17. 390,700
Évi járulék ezüstben 11. 766,000
Évi törlesztési járulék folyó pénzértékben 1. 000,000
Évi törlesztési hányad ezüstben 150,000
2. Földtehermentesités és örökváltságok:
Kamatok és járadékok 10. 746,804
Tőketörlesztés 6. 175,603
Tőkebeli kiegyenlítések 12,000
Járulék a földtehermentesitési alapigazgatóság költségeinek fedezésére 40,179
Járulék az erdélyi igazoló bizottmányok költségei fedezésére 4,588
kötvényürlapok és szelvényivek előállitási költségei 2,000
3. Szőlődézsmaváltság:
Kamatozás 778,660
Törlesztés 1. 548,700
Tőkebeli kiegyenlitések 200
Kezelési költségek 44,810
4. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kamatok 105,350
Törlesztés 63,150
Tőkebeli kiegyenlitésekre 1,000
Kezelési költségekre 11,400
5. Az 1867:XIII. törvénycikk alapján felvett vasuti kölcsön:
Kamatok 4. 562,888
Törlesztés 971,040
Kezelési költségek 35,536
6. Az 1870:X. tc. alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 1. 224,000
Járulék a pénzügyministerium hitelmüveleti osztályának költségeihez 5,000
Járulék a pénzügyministeri számvevőségnek és a központi állami pénztár költségeihez 7,500
Egyéb kezelési és sorsolási költségek 760
7. Az 1870:XXX. tc. alapján elvállalt budapesti lánczhid-elsőbbségi kölcsön:
Kamatok 65,976
Tőketörlesztés 32,500
Kezelési és sorsolási költségek 218
8. Az 1871:XXXVII. tc. alapján felvett gömöri iparvasutak záloglevélkölcsöne:
Kamatok 347,289
Törlesztés 109,956
Kezelési költségek 2,123
9. Az 1871:XLV. tc. alapján felvett 30 millió forintnyi kölcsön:
Kamatok 1. 448,230
Törlesztés 810,390
Kezelési költségek 3,433
10. Az 1872:XXXII. tc. alapján felvett 54 millió forintnyi kölcsön:
Kamatok 2. 715,490
Törlesztés 1. 429,190
Kezelési költségek 6,514
11. Az 1875:XLIX., 1876:XLVI., 1877:VII., IX., XIV., XV., XVII., 1878:II., VIII., IX., XV., XVI., XVII., 1879:II. és 1880:V. törvénycikkek alapján kibocsátott 400.000,000 frt névértékü magyar aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 11. 424,000
Kezelési költségek 26,000
12. Az 1881:XXXII. tc. alapján kibocsátandó 4%-os aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 15. 422,400
Kezelési költségek 47,600
13. Az 1880:VIII., IV. és az 1881:X., XI., és XLV., valamint az 1882:IV., XXI. és XXII. tc. értelmében felvett 5%-os papirjáradék-kölcsön:
Kamatok 5. 543,615
Kezelési költségek 7,322
14. Az 1880:VIII., IX. és 1881:XI. tc. értelmében kibocsátandó járadék-kötvények és az 1883. évihiány fedezésére kibocsátandó értékpapirok kamataira 1. 000,000
15. Az 1876:L. tc. alapján a keleti vasut átvétele folytán elvállalt adósság és felvett 9. 989,300 frtnyi kölcsön:
I. Kibocsátásu elsőbbségi kölcsön 2. 305,518
II. Kibocsátásu elsőbbségi kölcsön 1. 790,222
A 9. 989,300 frtnyi fölcsön 607,778
16. A vágvölgyi vasut vételárának hátralékos része után járó kamatra az 1879:XXVII. tc. alapján 197,470
17. Az 1880:XX. tc. alapján felveendő tiszai és szegedi kölcsön:
Évi járulék 2. 400,000
Kezelési költségek 4,624
18. Az 1880:XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
A részvény-szelvények beváltására 639,495
15. 750,000frtnyi sorsjegy-kölcsön évi járadéka 819,000
19. 650,000frtnyi elsőbbségi kölcsön%5 kamataira 982,500
Tőketörlesztésre 43,000
Kezelési költségek 6,173
Tőzsde-kamarai illeték 2,100
19. Az 1880:XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán a cs. kir. szab. déli vasuttársaságok fizetendő évi járulék 6. és 7. részlete 285,600
20. Függő adósság:
A közös föggő adósság kezelési költségeiből Magyaroszágot terhelő 30%-os részlet 210,690
Pénztári jegyek, birói és árvaletétek kamataira, továbbá a pénztári jegyek előállitási, kezelési költsége és bankjutalék 1. 458,700
A tiszai és szegedi alap pénzeiből állami kiadások fedezésére igénybe veendő összegek évi járulékaira 150,382
VIII. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 10. 770,463
IX. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete:
1. Horvát-Szlavonországok autonom kormányzatának, az 1880:LIV. tc. értelmében 3. 742,845
2. A polgárositott horvát-szlavon határőrvidék beligazgatási szükséglete fejében 2. 099,501
X. FEJEZET. Fiuma:
1. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó és személyzete 29,980
2. Törvénykezési provisorium 55,110
XI. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 104,108
Dologi kiadások 5,015
XII. FEJEZET. ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 70,300
Dologi kiadások 31,000
2. Rendelkezési alap:
XIII. FEJEZET. Ő. cs. és ap. kir. Felsége személy körüli ministerium:
Személyi járandóságok:
Fizetések és lakpénzek 37,418
Tiszti-, személyi- és müködési pótlékok 4,615
Drágasági pótlékok 3,283
Szolgák ruhailletményei 480
Jutalmak és segélyek 1,200
Dologi kiadások 7,340
XIV. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok:
Fizetések és lakpénzek 28,490
Személyes müködési pótlékok 1,000
Szolgák ruhailletményei 300
Jutalmak és segélyek 450
Dologi kiadások 6,840
XV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési alapigazgatóság részére átalánykép 313,528
2. Távirati kiadások 12,400
3. Országos levéltár 31,750
4. Megyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 4. 480,000
5. Főispánok és a budapesti főpolgármester fizetései 243,500
6. Egészségügyi tanács 1,800
7. Általános közigazgatási kiadások:
A nemzeti szinház állami segélyezésére 82,000
A nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház szükségleteire 27,300
A magyar szinészegyesület segélyezésére 5,000
Betegápolási költségek 537,900
Himlőoltási költségek 51,450
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 5,000
Szülházi kiadások 15,000
Lelenczek és törvénytelen ágyból született gyermekek tápdijai 74,700
Tébolydai kiadások 314,300
Közbiztonsági kiadások 150,000
Országos csendőrség 1. 810,483
Toloncz-kiadások 50,000
Életmentési dijak 800
„Hivatalos lap” költségeire 9,000
Az országos törvények és rendeletek tárának költségei 22,400
Budapesti önkéntes tüzoltó-egylet segélyezésére 5,000
Fővárosi rendőrség átalánya 634,479
Utlevelek kiállitásával járó költségek 4,197
Előre nem látott költségek 6,000
Karhatalmi költségek 5,000
Országgyülési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazitása alkalmával felmerülő költségekre 8,000
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek 8,700
XVI. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 558,988
Dologi kiadások 178,400
2. Központi állami pénztár:
Személyi járandóságok 60,873
Dologi kiadások
3. Pénzügyigazgatóságok és számvevő osztályok:
Személyi járandóságok 836,346
Dologi kiadások
4. Illetékkiszabáso hivatalok és illetékkezelési számtisztek:
Személyi járandóságok 458,026
Dologi kiadások
5. Adófelügyelők és azok segédszemélyzete:
Személyi járandóságok 776,116
Dologi kiadások
6. Állami pénztár Zágrábban:
Személyi járandóságok 16,304
Dologi kiadások
7. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 1. 135,794
Dologi kiadások
8. Pénzügyi, ill. vám- és adóőrség:
Személyi járandóságok 1. 733,057
Dologi kiadások 366,943
9. Jogügyi igazgatóság:
Személyi járandóságok 58,765
Dologi kiadások 3,053
10. Kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 70,077
Dologi kiadások 17,072
11. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországokban 3,695
12. Állandó kataszter 404,830
13. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán 90,529
Bányász-iskola Selmeczbányán 9,841
Bányász-iskola Felsőbányán 10,195
Bányász-iskola Nagyágon 435
14. a) Egyenes adók kivetési és beszedési költségei 715,500
b) Hadmentességi dij czimén befolyó összegekből az 1880:XXVII. tc. 5. és 6. §-ában emlitett alapba beszolgáltatandó 828,535
15. Fogyasztási adók beszedési költségei 291,600
16. A fogyasztási adóvisszatéritések felosztásából az 1878:XIX. tc. 2. §-a értelmében a szeszadó czimén 295,886
17. Határvám kezelési költségei 303,182
18. Bélyeg kezelési költségei 194,558
19. Jogilletékek és dijak kezelési költségei 32,000
20. Fémjelzés üzemi és kezelési költségei 9,281
21. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországban 500
22. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 67,550
Vétel, gyártás, eladás 30. 936,416
23. Lottojövedék 1. 789,488
24. Sójövedék 2. 514,016
25. Állami jószágigazgatóságok és számvevőségek 147,963
26. Állami jószágok 1. 592,302
27. Bányaigazgatóságok és számvevőségek 180,334
28. Fémbányászat és opálbánya 3. 598,839
29. Fémkohászat 3. 954,109
30. Pénzverde 4. 887,002
31. Vasmüvek:
Központi vasmüigazgatóság 49,992
Vasgyárak 3. 077,864
32. Zsilvölgyi kőszénbánya 23,002
33. Sótermelés 1. 077,996
34. Felhagyott bányamüvek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok:
Felhagyott bányamüvek 4,494
Egyházi és jótékony czélok 36,459
35. Állami nyomda 56,950
36. Állami épületek 12,293
37. Budapesti állami hidak 174,409
38. Különféle kiadások 135,420
XVII. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 318. 824
Dologi kiadások 69,200
2. a) Vasuti főfelügyelőség:
Személyi járandóságok 67,593
Dologi kiadások 22,750
b) Vasuti kormánybiztosok 4,200
3. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 344,417
Dologi kiadások 113,980
4. Kőutak kezelése, fentartása és épitése:
Kezelés 97,142
Fentartás 3. 024,290
Uj utak és hidak épitése:
Magyarországban:
Hunyadmegyében, a szeged-temesvárszászsebedi állami uton a piskii hid ujra épitésére, s azzal kapcsolatos Strigy folyó szabályozásának befejezésére 50,000
Kolozsmegyében, az apahida-szászrégeni állami ut Örményes és Királyfalva között a már kiépitett részek közti, vagyis a 74-76 kilométer szakaszának folytatólagos kiépitésére 25,000
A törvényhatóságoknak utjaik és hidjaik, fentartására különös tekintettel a hadászatilag fontos utak és hidak fentartására 200,000
Horvát-Szlavonországokban:
A Krndija hegyen át vezető az eszék-nasiczi és bektecz-lipiki állami utakat összekötő kiépitetlen utvonal folytatólagos kiépitésére 40,000
Az eszék-vukovári ut Kliszától a vukovári vasuti állomás felé vezető részének folytatólagos kiépitésére 25,000
5. Vizi utak kezelése, fentartása és épitése:
Kezelés 70,105
Fentartás 232,942
Uj épitkezések:
A Dunánál:
Hajózási akadályok elháritására 20,000
Védmüvekre:
a) a marhazátonyi parterősitésre 22,391
b) a Lidiánál eszközlendő kotrásokra 185,000
c) az ordas-fajszi vonal szabályozására 200,000
d) a bajai partbiztositás folytatására 50,000
A Temesnél a folyó hajózhatóvá tételére 27,900
Sürgős munkákra és állami kezelés alatt nem álló folyókra segélykép 40,000
A Drávánál szabályozási munkákra 60,000
6. Műszaki egyének kiképzésére s utazási ösztöndijakra 3,000
7. Posta:
Személyi járandóságok 2. 712,000
Dologi kiadások 3. 344,500
8. Távirda:
Személyi járandóságok 1. 176,760
Dologi kiadások 725,500
9. A m. k. állami vasutak üzleti kiadásai 12. 300,000
10. A m. k. állami gépgyár üzleti kiadásai 1. 498,000
11. A diósgyőri vas- és aczélgyár és barnaszénbábya kiadásai 2. 436,500
XVIII. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Központi igazgatás 244,720
2. Közgazdasági előadók dijazására az 1882:XX. tc. alapján 30,000
3. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok 131,630
4. A gazdaság különböző ágainak emelésére 583,286
5. Gazdasági tanintézetekre:
Magyaróvári gazdasági akadémia 63,700
Keszthelyi gazdasági tanintézet 35,300
Debreczeni gazdasági tanintézet 18,400
Debreczeni földmives-iskola 30,400
Kolozsmonostori gazdasági tanintézet 43,800
Kassai gazdasági tanintézet 31,200
Liptóujvári földmives-iskola 13,900
Érdiószegi vinczellérképezde 7. 950
Tarczali vinczellésképezde 9,690
Budai vinczelléképezde 9,000
Nagyenyedi vinczellérképezde 8,100
Ménesi vinczellérképezde 10,500
6. Állami erdők 4. 085,250
7. Erdőfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 76,000
Dologi kiadások 16,000
8. Országos erdei alap:
Erdősitésekre 10,000
A törvény által kivánt szakképzett erdőőrök nevelésére 9,200
Az erdőtörvény 208. §-ában emlitett országos erdei alap részére 4,800
9. Állami lótenyészintézetek:
Lótenyészintézeti központi igazgatás 26,134
Ménesbirtok-gazdaságok 905,344
Ménesek 687,923
Méntelepek 980,976
Lóversenyek 28,000
Lótenyésztési jutalmak 15,617
Magásonok és községek méntartása segélyezésére 10,000
Tenyészanyag vásárlására és a káposztásmegyeri kanczatelep szükségletére (a lótenyész-alap jövedelméből) 16,155
10. Vesztegintézetek:
Személyi járandóságok 32,460
Dologi kiadások 11,090
A boszniai határszélen 3 vesztegintézet és egy kirendeltség szükséglete 9,600
A kőbányai és a soproni állami sertésvesztegeldék 10,200
11. A keleti marhavész és egyéb járványos állati betegségek elfojtására:
Személyi járandóságok 34,800
Dologi kiadások 45,200
12. Budapesti állatorvosi tanintézet:
Személyi járandóságok 29,471
Dologi kiadások 14,239
13. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 51,212
Dologi kiadások 10,888
14. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 19,550
Dologi kiadások 18,650
15. Statisztikai hivatal:
Személyi járandóságok 39,640
Dologi kiadások 72,000
16. Tengeri hajózás és révügy:
Tengerészeti igazgatás:
a) Személyi járandóságok 79,070
b) Dologi kiadások 18,820
Szakoktatás:
a) Személyi járandóságok 10,560
b) Dologi kiadások 4,540
Tengerészeti külön czélokra 53,050
Tengeri kikötők 48,300
17. Budapesti kir. zálogház részére átalánykép 208,800
18. Mértékhitelesités:
Személyi járandóságok 7,300
Dologi kiadások 6,071
XIX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerum:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 190,500
Dologi kiadások 17,247
2. Tanulmányi ügyek igazgatása:
Országos közoktatásügyi tanács 6,200
Tankerületi főigazgatóságok 33,000
Népnevelési tanfelügyelőségek 194,000
Vizsgálati bizottmányok 10,000
3. Tanintézetek:
Felsőbb tanintézetek:
Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 502,931
Középiskolai tanárképzés és az azzal egybekötött gyakorló-iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 42,333
Kolozsvári egyetem:
Személyi járandóságok dologi kiadások 195,454
Kolozsvári középtanodai tanárképezde:
Személyi járandóságok dologi kiadások 15,000
József-műegyetem:
Személyi járandóságok dologi kiadások 154,661
Országos mintarajztanoda, rajztanárképezde és iparművészeti szakiskola:
Személyi járandóságok dologi kiadások 66,020
Nagyszebeni jogakadémia:
Személyi járandóságok dologi kiadások 21,435
Középtanodák:
Gymnasiumok:
Személyi járandóságok dologi kiadások, és pedig:
Budapesti állami gymnasium 157,817
Nagyszebeni állami gymnasium
Kaposvári állami gymnasium
Fiumai állami gymnasium
Losonczi állami gymnasium
Munkácsi állami gymnasium
Zombori állami gymnasium
fehértemplomi állami gymnasium
Reáltanodák:
Személyi járandóságok dologi kiadások, és pedig:
Budapesti, budai államfőreáltanoda 437,550
Budapesti, pesti államfőreáltanoda
Győri államfőreáltanoda
Kassai államfőreáltanoda
Körmöczi államfőreáltanoda
Lőcsei államfőreáltanoda
Nagyváradi államfőreáltanoda
Pancsovai államfőreáltanoda
Pécsi államfőreáltanoda
Szegedi államfőreáltanoda
Székelyudvarhelyi államfőreáltanoda
Temesvári államfőreáltanoda
Soproni államfőreáltanoda
Dévai államfőreáltanoda
Kecskeméti államfőreáltanoda
Nagykállói államfőreáltanoda
Aradi államfőreáltanoda
Pozsonyi főreáltanoda segélyezésére 4,000
Sömegi főreáltanoda segélyezésére 4,000
Székesfehérvári főreáltanoda segélyezésére 2,667
Középiskolák közös költségei 9,000
Szaktanodák, és pedig:
a) Bábaiskolák Nagyszebenben, Nagyváradon, Pozsonyban és Szegeden:
Személyi járandóságok dologi kiadások 20,000
b) Gépészeti ipariskola Kassán:
Személyi járandóságok dologi kiadások 15,490
c) Budapesti közép-ipariskola:
Személyi járandóságok dologi kiadások 53,855
d) Iparos tanulók iskolái 14,000
e) Ipari oktatás tárgyalására egy közeg 2,200
f) Fiumei állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok dologi kiadások 14,400
g) Kereskedelmi iskolák segélyezésére 12,000
Tanitó-képezdék, elemi-, felsőbb nép- és polgári iskolák:
Férfi elemi és polgári, tanitó-képezdék:
Személyi járandóságok dologi kiadások:
Budapesti, budai férfi elemi és polgári tanitó-képezde 319,070
Bajai férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Félegyházai férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Csurgói férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Dévai férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Iglói férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Kolozsvári férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Lévai férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Losonczi férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Máramarosszigeti férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Modori férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Sárospataki férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Sz. -Kereszturi férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Zilahi férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Znio-Várallyai férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Aradi férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Csáktornyai férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Elemi és polgári tanitónő-képezdék:
Személyi járandóságok dologi kiadások:
Budapesti, budai elemi és polgári tanitónő-képezde 209,993
Kolozsvári elemi és polgári tanitónő-képezde
Pozsonyi elemi és polgári tanitónő-képezde
Szabadkai elemi és polgári tanitónő-képezde
Budapesti, pesti elemi és polgári tanitónő-képezde
Győri elemi és polgári tanitónő-képezde
Tanitó-képezdék közös költségei 8,000
Torna-póttanfolyamok 7,000
Népnevelési szükséglet 940,000
A naptanitók nyugdijintézete segélyezése az 1875:XXXII. tc. 36. §-a szerint 150,000
A „Néptanitók Lapja” kiadására 10,000
Állami felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok dologi kiadások és pedig
Budapesti felsőbb leányiskola 83,980
Mármarosszigeti felsőbb leányiskola
Terncséni felsőbb leányiskola
Soproni felsőbb leányiskola
Lőcsei felsőbb leányiskola
Kolozsvári felsőbb leányiskola segélyezésére
Siketnémák intézete Váczon:
Személyi járandóságok dologi kiadások 35,000
Vakok országos intézete Budapesten:
Személyi járandóságok dologi kiadások 32,420
Az egyetemi épületek létesitésére felvett kölcsön kamat- és törlesztési szükséglete XI. részlet 146,322
Az egyetemi boncztani intézet felépitésére felvett kölcsön után törlesztendő tőke és kamat fejében VIII. részlet 21,000
Az egyetemi belkóroda felépitésére felvett kölcsön után törlesztendő tőke és kamat fejében VI. részlet 21,000
A tudom. egyetemi orvoskari intézetek folytatólagos kiépitésére 1881. és 1882. évben beruházott 718,000 frt felvett kölcsön után törlesztendő tőke és kamat fejében 40,000
A budapesti egyetem természettudományi intézeteinek elhelyezésére emelendő épület megkezdésére 200,000 frt-nak megfelelő kamat és törlesztési részlet 6,000
A budapesti V. kerületi állami reáliskola épületének megkezdésére 100,000 frtnak megfelelő kamat és tőketörlesztési részlet 5,000
Az 1879:XLVII. tc. által a kir. József-műegyetem és az állatgyógyintézet elhelyezésére Budapesten létesitett állami épületekre első törlesztési hányad 50,000
A kolozsvári egyetemi boncztani intézet létesitésére 1883. évben beépitendő 25,000 frtnak, valamint a kolozsvári egyetemi intézetek és az ottani országos kórház felépitésére szükséges telek megvásárlására megkivántató 16,000 forint, összesen 41,000 frt erejéig felveendő kölcsön kamat- és tőketörlesztésére 2,000
4. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok:
Utazási ösztöndijak felsőbb és középiskolai tanárok és tanárjelöltek számára 12,000
A nagyszebeni Teréz-árvaház kir. alapitványi javadalma 17,690
A károlyfehérvári r. kath. káptalan részére kir. alapitváányi évi járulék 5,985
A kolozsvári elemi iskola rajztanitójának 315
Alapitványi járulék az erdélyi iskolaalap részére a tanitók fizetéseinek pótlására 10,452
Segély az ösztöndij-alapnak 1,064
Szegény tanulók segélyezésére 1,200
Goldberg-féle ösztöndij: 5 állomás, egyenkint 126 frttal 630
Kamarai járandóság, erdélyi helvét hitvallásu evang. egyházak és tanodák számára 14,000
Kamarai járandóság három róm. kath. lekész számára 187
Halli alapitványi alafák és segélydijak 4,180
A magyarországi középtanodákba járó 15 horvátországi tanuló számára 3,000
Oly egyetemi magántanárok jutalmazására, kik elméleti szakot adnak elő, melyre rendszeresitett tanszék vagy nem létezik, vagy betöltve nincs, s kiknek a tanári pályán megtartása az illető fakultás véleménye szerint kivánatos 3,000
Ösztöndijak a magyar határőrvidék számára 1,540
5. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeum:
Személyi járandóságok dologi kiadások 100,000
Országos képtár:
Személyi járandóságok dologi kiadások 25,104
Meteorológiai központi intézet:
Személyi járandóságok dologi kiadások 14,850
Orsz. zeneakadémia és szinitanoda:
Személyi járandóságok dologi kiadások 41,250
Nemzeti zenede segélyezésére 1,500
Iparmuzeum:
Személyi járandóságok dologi kiadások 14,400
Technológiai muzeum:
Személyi járandóságok dologi kiadások 14,000
Festészeti mesteriskola:
Személyi járandóságok dologi kiadások 9,640
Magyar művészeti ösztöndij-alap:
3 ösztöndij 420 frttal 1,260
Képzőművészet czéljaira, jelesen: utazási ösztöndijakra, megrendelésekre, elaggott művészek segélyezésére 20,000
A képzőművészeti társulat segélyezésére 4,000
Stazione Zoologica (Nápolyban) számára egy dolgozó asztal használásaért évi 2,000 frank az aranyfelpénzzel együtt bankértékben 952
Műemlékek:
a) Országos bizottság 16,000
a) Vajda-Hunyad várának fentartására 5,000
c) Az óbudai Amphytheatrum ásatási költségeire végrészletül 5,000
A magyar földrajzi társulat segélyezésére 1,000
Magyar történelmi és irodalomtörténeti források és emlékek kiadására és feldolgozására 15,000
1. A MT Akadémia könyvtárának gyarapitására 5,000
A Magyar Tud. Akadémia mathem. és term. tud. osztálya részére országos érdekü kutatásokra és közleményekre 5,000
A magyar kir. természettudományi társulatnak évi segélyezésére, oly czélból, hogy a társulat ez összeget országos érdekü kutatásokra és közleményekre forditsa 4,000
Elszegényedett hazai irók vagy ezek családjainak segélyezésére 3,500
Tornamesterek kiképzésére 3,000
6. Egyházi czélok:
A görögszertartásu kath. egyháznak 99,000
Az ágostai hitv. evang. egyháznak 36,000
A helvét hitvallásu evang. egyháznak 65,000
A görög-keleti hitvallásu egyháznak 100,000
Az unitárius hitvallásu egyháznak 5,000
Az izraelita vallásuak egyházának 5,000
XX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 160,670
Dologi kiadások 54,800
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 426,357
Dologi kiadások 19,593
3. Királyi tábla Budapesten:
Személyi járandóságok 575,100
Dologi kiadások 28,650
4. Királyi tábla Marosvásárhelyen:
Személyi járandóságok 100,842
Dologi kiadások 7,000
5. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 34,530
Dologi kiadások 11,420
6. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 4. 839,652
Dologi kiadások 1. 227,845
7. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 974,699
Dologi kiadások 1. 141,367
8. Országos fegyintézetek és kerületi börtönök:
Illavai országos fegyintézet 109,705
Mária-nostrai országos fegyintézet 42,405
Munkácsi országos fegyintézet 85,105
Szamosujvári országos fegyintézet 104,300
Lipótvári kerületi börtön 125,246
Nagyenyedi kerületi börtön 44,540
Váczi kerületi börtön 98,122
Kishartai közvetitő intézet 10,000
Váczi állami fogház 6,397
9. Országos rabsegély- és javitóintézeti alap 184,100
10. Telekkönyvezés 7,000
11. Törvények szerkesztése 6,000
XXI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok és dologi kiadások átalánykép 291,200
2. Honvédségi intézetek:
Hadbirósági költségek
Központi ruharaktár
Fegyverzeti bizottság
Ludovika akadémia
Katonai intézetekben elhelyezett növendékek tápdijai
Honvéd-menház ellátási költsége
átalánykép 314,000
3. Ujonczozás-felülvizsgálati költségek 35,000
4. Honvédfőparancsnokság részére átalánykép 60,000
5. Kerületi parancsnokságok részére átalánykép 230,000
6. Csapatok:
Gyalogság
Koronaőrség
Lovasság
átalánykép 6. 000,000
7. Csendőrségi költségekre átalánykép 10,000
Rendes kiadások összege 289. 250,189

B) Átmeneti kiadások és beruházások.

I. Átmeneti kiadások.

I. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Egy számfölötti II-od oszt. számvizsgáló illetményei 1,600
II. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Két kincstári épület helyreállitására 2,000
III. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Igazoló bizottmány költsége 4,588
2. Távsürgöny-dijakra 14,400
3. A bécsi lelenczházakban ápolt magyarországi illetőségü törvénytelen ágyból származó gyermekek után felmerült költségekre, melyek a mult években engedélyezett hitelben fedezetöket nem találták, első részletül 45,000
4. Az 1881:III. tc. értelmében felállitandó V. és VI. csendőrparancsnokság szervezésére 400,000
IV. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. A rendelkezés alá jutott állami tisztviselők illetményeire 5,000
2. Az állami javaknál a bérhátralékok leszámolásának keresztülvezetésére, a telepitvényes ügyek lebonyolitására és az állami javak eladásának előkészitésére szükséges tervek és helyszini szemlék költségeire 10,000
3. a) A selmeczbányai ezüstkohó berendezésére előlegképen 12,660
b) A kapniki szénmérő lak épitésére a n. -bányai kohóalapnak előlegkép 2,000
c) Az abrudbányai kerületben levő nagy tónak helyreállitására segélyképen 6,000
4. Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok visszafizetésére 20,000
5. A szegedi hetes bizottság költségeire 1,000
6. Szeged városának az 1880:XX. tc. 20. § értelmében adandó 5. 000,000 frtnyi kölcsön rovására 1880. és 1881. évben kifizetendő 7. 750,000 frt után a törv. 20. § c) pontja alapján az állami kincstár által fedezendő annuitási részletek 288,000
7. Szeged város kárvallott lakosainak az 1880:XX. tc. 27. § alapján adandó 500,000 frt rovására adott kisebb kölcsönök után a 29. § értelmében az állami kincstár által fizetendő annuitási részletek 14,400
8. Az 1881:LII. tc. és 1882:XXVI. tc. alapján igénybevett összegek után az államkincstár által fizetendő 50,000
9. A szegedi pénzügyigazgatóság részére beszerzendő butorokra 5,000
10. A forgalomban levő kamatozó pénztári jegyek beváltására 4. 000,000
V. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. Az 1881:LII. tc. értelmében a Tiszánál és Körösnél végrehajtandó munkálatokra 450,000
2. Az 1882:XXVI. tc. értelmében a Temes és Bégánál végrehajtandó munkálatokra 50,000
VI. FEJEZET. Földmivelés-, ipar és kereskedelmi ministerium:
1. Akadémiai és központi phylloxera-bizottságok költségeire, nyomtatványokra, utiköltségek és tiszteletdijakra 50,000
2. A csákovai és adai földmives-iskolák folyó költségeire mindaddig, mig berendezésük befejeése után a rendes czim alá bevehetők lesznek 10,000
3. A rimaszombati földmives-iskola alapitási és első felszerelési költségeire 10,000
4. Az „Adria” gőzhajózási társaság segélyezésére 150,000
5. Az „Adria” gőzhajózási társaság felügyeletére 5,000
6. Rendes gőzhajózási járatok segélyezésére, a magyar-horvát tengerpart mentén 10,000
7. A párisi nemzetközi mértékhivatalnak a nemzetközi prototypok minta- és tanumértékek előállitási költségei fejében fizetendő rendkivüli járulék 2,000
VII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A budapesti egyetemi II. szülészeti kórodának taneszközök, orvosi, sebészi, szülészi műszerekkel, kórvizsgálati és gyógykészülékekkel való folytatólagos felszerelésére 1,000
2. A budapesti egyetemi II. sebészeti tanszéknek tan- és buvárlati eszközökkel, valamint műszerekkel való folytatólagos ellátására 1,000
3. A budapesti egyetemi boncztani intézet csatorna-, légszesz- és vizvezetéki csöveinek ujból kiállitására 15,000
4. A II. boncztani tanszék tantermének kiállitására 2,100
5. Az orvoskari telepen a szomszédtelkek felé felállitandó védfalra 1,310
6. A budapesti egyetemi anthropologiai intézet felszerelésére 1,000
7. A budapesti egyetemi palaentologiai intézet felszerelésére 1,000
8. A budapesti egyetemi központi melegvizfütési szerkezeten, valamint a vizvezetéki csőhálózaton és egyéb felszereléseken támadt hiányok kijavitására 3,000
9. A budapesti egyetemi általános és kisérleti kórtani intézet helyiségeinek átalakitására 3,000
10. Ugyanezen intézetnek műszerekkel és taneszközökkel való ellátására 2,000
11. A kolozsvári egyetem közegészségi tanszékének belső felszerelésére, műszerekkel és taneszközökkel való ellátására 3,000
12. A „József”-műegyetemen a vizműtan és vizépitészeti tanszéknek felszerelésére 2,200
13. Ugyanezen intézeten a borászati vegytan gyakorlati előadására szükséges felszerelésekre 4,000
14. A kolozsvári „Karolina” kórházban elhelyezett egyetemi kórodák után 1873. évtől 1879. év végeig felmerült és 4 év alatt fizetendő 14,000 frt túlköltségből 1883. évben fedezendő 2-ik részletül 3,500
15. Hasonló czim alatt 1880. és 1881. évben felmerült túlköltségek megtéritésére 4,465
16. Az orsz. zeneakadémia részére tanitási czélokra is szolgáló egy nagyobbszerű orgona beszerzésére 2. részletül 2,000
17. A szegedi országos bábaintézet számára szerzendő háznak a szükséges butorzattal, ágy- és ruhanemüvel, valamint evő- és főzőeszközöket leendő felszerelésére 3,000
18. A pécsi főreáliskola épületének első berendezésére 2,000
19. A festészeti mesteriskola felállitása érdekében szükséges kiadások 4,000
20. A műegyetemnek eszközökkel, gépek és tanszerekkel leendő ellátására megkivántató 135,000 forintból első részletül 45,000
VIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Az országos honvédsegélyező-egylet rendelkezésére 70,000
2. Fegyverek átalakitására és pótlására 4 évre felosztva III. részletül 210,650
3. Hadi készletként beszerzendő uj töltényekre 5 évre felosztva II. részletül 120,000
4. A honvédfőparancsnoksági épület helyreálitására 6,000
Átmeneti kiadások összege 6. 578,873

II. Beruházások

I. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Épitkezésekre a határvámjövedéknél 12,000
2. Épitkezésekre a dohányjövedékeknél 127,200
3. Épitkezésekre az állami jószágoknál 100,000
4. Beruházások a bányászat és pénzverésnél:
1. A körmöczbányai Nádor-altárna berendezésére 100,000
2. A körmöczbányai Nádor-altárna üzemi költségeire 25,000
3. Épitkezésekre a vasmüveknél 146,000
4. Épitkezésekre a sótermelésnél 15,000
5. Épitkezésekre a pénzverdénél 60,000
5. Földadó-szabályozási költségek 2. 350,000
6. A vágvölgyi vasut megvételére a 6. 988,000 forinttal megállapitott vételár 1883. évben fizetendő részlete az 1879:XXVII. tc. alapján 600,000
7. 5,612 darab tiszavidéki vasuti részvény törlesztésére az 1880:XXXVIII. tc. alapján 1. 376,658
II. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. Budapesti dunarész szabályozására 1. 245,000
2. Fiumei kikötő épitésére 556,000
3. a) A Tiszánál létesitendő szabályozásra 1. 000,000
b) Szeged város belterületén épitendő rakpartra 221,673
4. Szeged város területén épitendő tiszai állandó hidra 240,775
5. Szegedi hidfeljárók épitésére 250,000
6. Az ujszegedi töltés bellebbezési és partleásási munkálataira 135,500
7. Az egyesült Kőrös folyónál az átmetszések kiásatására és bővitésére 500,000
8. A budapest-zimonyi vasut és szárnyvonalainak épitésére 8. 000,000
9. A honvédelem szempontjából egyes köz- (állami és törvényhatósági) utakon sürgősen szükséges hiánypótlásokra 600,000
10. Uj távirda-vonalak kiépitésére 50,000
11. Beruházások az állami vasutaknál 786,880
12. Uj épitkezések az állami vasutaknál:
a) A budapesti személypályaudvar épitésére 1. 000,000
b) Az aradi pályaudvar kibővitése, illetőleg épitésére 100,000
c) A gyéres-tordai szárnyvonal épitésére (III. részlet) 78,000
d) A dunaparti teher-pályaudvar tovább épitésére (II. részlet) 1. 260,000
III. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Az uj állatorvosi tanintézet tanügyi felszerelésére szükséglendő 20,000 frtnyi összeg egyharmada, III. részlet 6,866
2. A kassai gazdasági tanintézetnél lábas pajta épitésére 1,200
3. A pusztapéklai rizstermelő telepen lóistálló épitésére 1,500
4. Beruházások a tordai bikanevelő telepen 5,300
5. Beruházások a ménesbirtokon 72,330
6. Boyák beszerzésére 24,000
7. Vontató gőzös 20,000
8. A VI. sz. tárház második harmadrészének kiépitésére 260,000
9. A II. rakodón a tárház mentén létesitendő közlekedési főut egy részének helyreálitására 5,000
10. Beruházásokra az állami erdőknél 193,94
IV. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A kolozsvári egyetemi könyvtár gyarapitására 4 évi részletben megszavazott 12,000 frtból a 4. részlet 3,000
2. A kolozsvári egyetemi vegytani intézet épitésének befejezésére 15,000
3. Ugyanezen intézet épületének belfelszerelésére 20,000
4. Ugyanezen intézetnek műszerekkel, tan- és tudományművelési eszközökkel, szerekkel és készülékekkel való ellátására 6,000
5. A budapesti egyetemi növénykertben felállitandó kapusház felépitésére 3,000
6. A József-műegyetem belső felszerelésére előirányzatilag szükséges 42,000 frtból 3 évre felosztva, 3. részletül 16,000
7. Ugyanezen tanintézet épitésénél felmerült előre nem láthatott költségek fedezésére 18,900
8. A nagyváradi országos bábaintézet elhelyezésére megszerzett ház 4,000 forint vételárának 5. részlete 2,800
9. A losonczi m. k. államgymnasiumi épület létesitésére 3. részletül 30,000
10. A zombori m. kir. államgymnasiumi épület létesitésére czélba vett előmunkálatok költségeire 1,500
11. A m. nemzeti muzeum palotáján eszközlött helyreállitásokra engedélyezett 60,000 frton felül felmerült költségtöbblet fedezésére 5,500
V. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Börtönátalakitásokra és felszerelésekre 100,000
2. A Szegeden felállitandó törvényszék polgári és büntető osztálya, egy kerületi börtön és fogház számára emelendő állami épületek előállitására engedélyezett 850,000 frtból a 2. részlet 223,333
Beruházások összege 21. 971,855

C) Rendkivüli közösügyi kiadás

1. Rendkivüli közösügyi kiadás 2,768,003
2. A Bosznia és Herczegovinában, továbbá a Lim területén álló parancsnokságok, intézetek és csapatok rendkivüli szükséglete 8. 988,000 frt után 2. 822,232
Kiadások főösszege 323. 391,152

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki, a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

I. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az állami kölcsönök tőketörlesztési évi aranyjáradékai fedezésére az 1880:VIII. és 1881:XI. tc. alapján kibocsátandó járadékkötvények eladásából 3. 313,921
2. A földtehermentesitési kötvények törlesztésének fedezésére az 1880:IX. tc. alapján kibocsátandó papirjáradékkötvények eladásából 6. 175,603
3. Szőlődézsmaváltság 1. 700,050
4. Maradvány- és irtványföldek megváltása 181,700
5. Sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak tiszta bevételei 476,897
A főváros által a rakpartokért fizetendő haszonbér 12,010
Az 1870:X. tc. 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi pótlékok 420,000
6. A budapesti állami hidak bevételeiből az 1870:XXX. törvénycikk alapján elvállalt budapesti lánczhid elsőbbségi kölcsön szükséglete fedezésére 98,694
7. Az 1880:XX. törvénycikk alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai 2. 400,000
8. A budapest-zimonyi vasut épitésére az 1881:XLV. törvénycikk alapján felvett kölcsön időközi kamatainak fedezésére 140,000
II. FEJEZET. Fiume:
Törvénykezési provisorium:
Rabtartás és bűnvádi költségmegtéritmények, rabok munkája utáni jövedelem és egyéb téritmények 100
III. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Házbérjövedelem a bérbeadott helyiségek után 1,770
IV. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége személye körüli ministerium:
A külföldre szóló útlevelek dijaiból 300
V. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Járulék a földtehermentesitési alapból a földtehermentesitési alapigazgatóság költségeinek fedezésére 40,375
2. A rég országos alap rendelkezésre álló kamataiból 4,005
3. Általános közigazgatási bevételek:
A nemzeti szinházi alapok jövedelméből 27,300
Betegápolási költségtéritmény 59,248
Országos tébolydák bevételei 90,124
Törvénytelen ágyból származott, Bécsben és egyéb lajtántuli lelenczházakban ápolt gyermekek tápdijainak visszatéritése 42,000
„Hivatalos lap” jövedelme 52,500
Ortörvények és rendeletek tárának jövedelme 42,400
A fővárosi rendőrség átalánya 417,863
Utlevelek kiszolgáltatásáért járó dijakból 10,000
Különféle bevételek 1,368
VI. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Egyenes adók:
Földadó: állami adó 27. 284,510
Földtehermentesitési járulék 10. 746,490
2. Házadó: állami adó 6. 278,600
Földtehermentesitési járulék 2. 482,400
3. Keresetadó: állami adó 12. 594,000
Földtehermentesitési járulék 5. 042,000
4. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója:
Állami adó 1. 960,400
Földtehermentesitési járulék 822,000
5. Bánya-adó: állami adó 63,000
Földtehermentesitési járulék 27,000
6. Tőkekamat- és járadékadó:
a) Földtehermentesitési kötvények kamatai után 787,277
b) Szőlődézsmaváltsági kötvények kamatai után 54,500
c) Maradvány- és irtványföldváltsági kötvények kamatai után 7,300
d) A keleti vasuti államkötvények kamatai után 58,085
e) Egyéb tőke-kamatok és járadékok után:
Állami adó 2. 051,107
Földtehermentesitési járulék 847,731
7. Jövedelemadó 183,000
8. Malomadó 40,000
9. Kereskedelmi, ipar- és védelmi adó 325,000
10. Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó 3. 600,000
11. Nyereményadó 240,000
12. Vadászatra használható fegyverek után fizetendő adó 451,000
13. Hadmentességi dij 3. 376,000
14. Általános jövedelmi pótadó 9. 759,000
15. Késedelmi kamat:
Állami adó után 1. 089,060
Földtehermentesitési járulék után 383,940
Maradvány- és irtványföldváltsági járadékok után 4,000
16. Adóbehajtási illetékek 457,000
Fogyasztási adók:
17. Szeszadó 7. 160,000
18. Boradó 3. 450,000
19. Husadó 2. 490,000
20. Söradó 980,000
21. Czukoradó, és pedig:
a) Czukorgyárak üzemi adója 1. 406,642
b) A gyárosok pótléka az 1878:XXIII. tc. értelmében 248,231
22. Az 1881:IV. tc. alapján:
Czukorfogyasztás után 2. 400,000
Kávéfogyasztás után
Sörfogyasztás után
23. Ásványolaj-adó 156,000
24. A fogyasztási adó-visszatéritések felosztásából az 1878:XIX. tc. 2. §-a értelmében Magyarország javára sör- és czukoradó czimén 7. 013,114
25. Agiónyeremény a határvám aranyfölöslegeinek a magyar korona országait illető része után 590,000
26. Határvám:
Kezelési költségátalány (az 1869:II. törvénycikk alapján) 456. 400
Különféle bevételek
27. Bélyeg 9. 427,320
28. Jogilletékek 14. 350,000
29. Dijak 480,000
30. Fémjelzés 21,773
31. Ut-, hid- és révvám Horvátországban 26,473
32. Dohányjövedék: vétel, gyártás, eladás 38. 863,464
33. Lottojövedék 3. 472,468
34. Sójövedék 14. 276,308
35. Perköltségek 20,000
36. Állami jószágok 4. 100,000
37. Bányaigazgatóságok és számvevőségek 49,628
38. Fémbányászat és opálbánya 3. 495,581
39. Fémkohászat 3. 954,109
40. Pénzverde 4. 926,528
41. Vasművek 3. 165,440
42. Zsilvölgyi kőszénbánya 35,153
43. Sótermelés 1. 077,996
44. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 2,410
45. Állami nyomda 650,000
46. Állami épületek 32,182
47. Budapesti állami hidak 174,409
48. a) Állami vasutak tiszta jövedelme 8. 700,000
b) Állami gépgyár tiszta jövedelme 60,000
c) Diósgyőri vas- és aczélgyár és barnaszénbánya tiszta jövedelme 15,000
49. Ingó állami vagyon 14,980
50. Különféle bevételek 803,880
VII. FEJEZET. Közmunka- és közlekedésügyi ministerium:
1. Vasuti főfelügyelőség 21,300
2. Államépitészeti hivatalok 47,813
3. Kőutak fentartása és épitése 8,420
4. Viziutak fentartása és épitése 815
5. Posta 7. 606,500
6. Távirda 1. 777,600
7. Az állami vasutak bevételeiből az üzleti kiadások fedezésére 12. 300,000
8. Az állami gépgyár bevételeiből az üzleti kiadások fedezésére 1. 498,000
9. A diósgyőri vas- és aczélgyár és barnaszénbánya bevételeiből az üzleti kiadások fedezésére 2. 436,500
VIII. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok 36,000
2. A gazdaság különböző ágainak emelése 209,000
3. Gazdasági tanintézetek jövedelme:
Magyaróvári gazdasági akadémia 40,900
Keszthelyi gazdasági tanintézet 12,370
Debreczeni gazdasági tanintézet 1,120
Debreczeni földmives-iskola 26,810
Kolozsmonostori gazdasági tanintézet 18,040
Kassai gazdasági tanintézet 9,900
Liptóujvári földmives-iskola 4,200
Tarczali vinczellér-képezde 2,000
Budai vinczellér-képezde 1,200
Nagyenyedi vinczellér-képezde 1,200
Ménesi vinczellér-képezde 3,280
4. Állami erdők 6. 027,381
5. Országos erdei alap 24,000
6. Állami lótenyészintézetek:
Ménesbirtok-gazdaságok 1. 491,639
Ménesek 392,970
Méntelepek 217,310
7. Vesztegintézetek 18,000
8. Az 1874:XX. tc. alapján befolyandó birságokból 5,000
9. Budapesti állatorvosi tanintézet 9,500
10. Bányailletékek 95,000
11. Statistikai hivatal 60,000
12. Tengeri hajózás és révügy 142,000
13. Budapesti kir. zálogház 208,800
14. Alapok, alapitványok és különféle bevételek 33,040
IX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
Központi igazgatás:
Járulék a ministeri számvevőség költségeihez, az orsz. tanitói nyugdij- és gyámalap és a magyarországi és az erdélyi közalapitványok részéről 50,066
2. Tanintézetek:
Magyar kir. egyetemi alap 197,132
Tanárvizsgálati dijak 1,000
Tandijszázalékok 2,000
Tanpénzek 113,400
Járulékok az egyes tanintézetek fentartásához 61,066
Siketnémák intézete Váczon 20,353
Vakok országos intézete Budapesten 24,055
3. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok:
A magyar határőrvidéki alapitványi földek jövedelmeiből 1,540
4. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeum-alap 10,802
Országos zeneakadémia 7,000
Magyar művészeti ösztöndijalap 1,144
X. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Királyi főügyészségek:
Fegyelmi eljárási költségtéritmények és fegyelmi pénzbirságok 3,000
2. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Járulékok a törvénykezési költségekhez 11,088
3. Királyi ügyészségek 185,000
4. Országos fegyintézetek és kerületi börtönök:
Illavai országos fegyintézet 13,500
Mária-nostrai országos fegyintézet 800
Munkácsi országos fegyintézet 11,520
Szamosujvári országos fegyintézet 10,905
Lipótvári kerületi börtön 25,900
Nagyenyedi kerületi börtön 1,645
Váczi kerületi börtön 45,530
Kishartai közvetitő intézet 5,500
Váczi állami fogház 200
5. Országos rabsegély- és javitóintézeti alap 184,100
XI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Honvédségi intézetek 73,136
2. Csapatok (az elárverezett és elhullott, továbbá a lóvállalkozók által megtéritett lovakért) 21,000
3. Haszonvehetetlen töltényhüvelyek és szabályszerűtlen ólomért 50,000
4. nyugdijak 57,624
Rendes bevételek összege 281. 245,734

B) Átmeneti bevételek

I. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Járulék a földtehermentesitési alapból az igazoló bizottmányok költségeinek megtéritése fejében 4,588
2. Az erdélyi csendőrség részére 1879. évben beszerzett 52,000 töltény árának megtéritése fejében IV. részletül 400
II. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Bordézsmaváltságból 1,100
2. Állami javak eladásából:
a) Állami javak eladásából 5. 000,000
b) A telepitvényesek által fizetendő vételárak és kamatok (hátralékokkal együtt) 1. 299,000
c) A maradvány- és irtványföldek váltságdijai 65,323
3. Állami előlegekből 976,000
4. 4% Kamat Szeged város lakóinak adott kamatmentes kölcsönök visszafizetésének gyümölcsöztetéséből 700
5. A forgalomban levő pénztári jegyek részbeni beváltására szükséges összeg fedezésére hitelmüvelet utján 4. 000,000
6. A „Tiszavölgy” ármentesitése érdekében az 1881:LII. törvénycikk alapján teendő intézkedésekkel járó költségek fedezésére, az 1880:XX. tc. alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön alappénzeiből 950,000
7. A budapest-zimonyi vasut épitési költségek fedezésére 5% papirjáradékkölcsön kibocsátása által az 1881:LXV. törvénycikk értelmében szerzendő 28. 000,000 frtból 8. 000,000
Átmeneti bevételek összege 20. 297,111
Bevételek főösszege 301. 542,845
4. § A 2-ik §-ban megállapitott összes 323,391. 152 frtnyi
kiadások
és a 3-ik §-ban megajánlott összes 301,542. 845 frt
jövedelmek és bevételek
között 21,848. 307 frt

hiány mutatkozik.

Felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy ezen hiányt 19. 848,307 frt erejéig - hitelmüvelet utján fedezze.

A fenmaradó 2. 000,000 frtnyi hiány fedezése iránt külön törvény fog intézkedni.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, ugyszintén az adóköteles jövedelmek után három és fél százalékban meghatározott jövedelmi pótadó, a hadmentességi dij, az út-, hid- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, végre a volt határőrvidéken fennálló adók, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtarásának kikötése mellett az 1883. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott s a 4-ik §-ban a hiány fedezésére kijelölt bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak, és átruházás e kiadásoknak se fejezetei, se czimei, se rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVI. fejezete, 3., 4. és 5. czime között; a XVII. fejezet 5. czime a), b), c) és d) rovatai között; a XVIII. fejezet 5. czime egyes rovatai között; továbbá a XX. fejezet 6. és 7. czime egyes rovatai között; végül a XXI. fejezet 1., 5. és 6. czíme között van helye; ezek között az átruházási jog megengedtetik.

7. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére