1883. évi IX. törvénycikk

a hadmentességi dijról szóló 1880:XXVII. törvénycikk módositásáról * 

1. § A hadmentességi dijról szóló 1880:XXVII. törvénycikk 10., 13. és 18. §-ai az alább következő §-okban foglalt módon kiegészittetnek és módosittatnak.

2. § Az 1880:XXVII. tc. 10. §-ának 4. pontja következőképen módosittatik:

Azon védkötelesek, kik az 1875:XXIX. tc. 2. §-a, illetőleg az 1875:XLVII. tc. 13. § értelmében a kereseti adó II. és III. osztályába mint családfők vagy mint családtagok tartoznak, vagy az 1875:XXVII. tc. értelmében a bányaadó alá esnek, hadmentességi dij czimén fizetnek a reájuk, illetőleg a családfőre a megelőző évben bárhol kivetett összes állami egyenes adók és földtehermentesitési járulék alapján:

3 forintot, ha az adóalap 10 forintnál nem nagyobb
5 forintot, ha az adóalap 25 forintnál nem nagyobb
8 forintot, ha az adóalap 50 forintnál nem nagyobb
16 forintot, ha az adóalap 100 forintnál nem nagyobb
24 forintot, ha az adóalap 300 forintnál nem nagyobb
32 forintot, ha az adóalap 500 forintnál nem nagyobb
48 forintot, ha az adóalap 800 forintnál nem nagyobb
60 forintot, ha az adóalap 1000 forintnál nem nagyobb
80 forintot, ha az adóalap 1200 forintnál nem nagyobb
120 forintot, ha az adóalap 1200 forintot meghalad.

A dijkivetés alapjául vétetik a családfő adója azon esetben is, ha a kiskoru védköteles önálló vagyonnal bir, de azon adó, melyet önálló vagyona után fizet, a családfőre kivetett adónál csekélyebb.

Ha oly családfőnek, kinek évi állami egyenes adója és földtehermentesitési járuléka 500 forintot meg nem halad, több dijköteles családtagja van, addig mig ezen eset fennáll a hadmentességi dij egy családtag után a dijtétel egész összegével, a többi családtag mindenike után pedig a dijtétel fele összegével rovandó ki.

3. § Az 1880:XXVII. tc. 10. §-ához - annak 5. pontja után - hozzáadatik:

A polgárositott határőrvidéki részekben a 4. és 5. pontok alatt emlitett védkötelesek által fizetendő hadmenteségi dij azon összes egyenes adók alapján vettetik ki, melyek az ott érvényben levő adótörvények értelmében a dijkötelesre, illetőleg a családfőre a megelőző évben kirovattak.

4. § A dijkötelesek az 1880:XXVII. tc. 13. §-ának 3. pontjában foglalt adatokon kivül kötelesek bejelenteni:

a) azon védkötelesek kiknek hadmentességi diját az idézett törvény 11. § értelmében a családfő fizeti, a családfő nevét és megelőző évi adóját;

b) azon védkötelesek, kiknek hadmentességi diját a most emlitett 11. § értelmében a munkaadó fizeti, a munkaadó nevét és lakását.

Ha a munkaadó személyében azon idő alatt, mely a bejelentés beadása és a dij esedékességének napja között lefolyt, változás állott be, ezen változást a védköteles ott, hol az első bejelentést tette, szintén bejelenteni köteles.

5. § Az 1880:XXVII. tc. 18. §-ának második bekezdése következőkép módosittatik:

Az 1883. évtől kezdve a hadmenteségi dij a kivetési év október hava 1-ső napján esedékes és egyszerre fizetendő be.

6. § Ezen törvény érvénye 1883. évi január hó 1-ső napjától veszi kezdetét.

7. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére