1883. évi XI. törvénycikk

a szőlődézsmaváltsági tartozások lerovására nézve adandó kedvezményekről * 

1. § A szőlőbirtok után járó tartozások megváltására az 1868 XXIX. tc. értelmében kötelezett felek váltságtartozásuk törlesztésére nézve a következő kedvezményekben részesittetnek:

1. az 1883. évtől kezdve lerovandó szőlődézsmaváltsági tartozást képezendik:

a) az 1869. évi január hó 1-ső napjától 1882. év deczember hó 31-ig terjedő időszakra eső 8% szőlődézsmaváltsági részletekből (félévi járadékokból) az 1882. év végeig le nem rovott részösszeg;

b) az a) alatt emlitett törlesztési részletek után az 1882. év végeig járó és az 1876:XV. t cz. 41. §-a értelmében kiszámitandó késedelmi kamatok összege; s végre

c) azon törlesztési részletek, melyek 1883. évtől kezdve esedékesek és az 1868:XXIX. tc. 7. §-a értelmében az 1890. év végeig teljesen befizetendők lennének.

Ezen három rendbeli összegek egy összegbe foglalandók, és az ekkép kiszámitott tartozási főösszeg törleszthetésére a váltságkötelezetteknek megengedtetik, hogy 1883. évi január hó 1-től kezdve félévenkint csak oly öszszeget fizessenek, mely egyenlő azon összeggel, mely a váltságtartozás kivetésénél folyó félévi járadék gyanánt állapittatott meg.

Ezen félévi járadékokat, a váltságkötelesek tartoznak fizetni mindaddig, mig a fent emlitett összes tartozás teljesen törlesztve nincsen.

2. A szőlődézsmaváltsági tartozások ugy, mint eddig, jövőre is az egyenes adók módjára szedendők, esetleg végrehajtás utján hajtandók be, azon módositással azonban, hogy azok után 1883. évtől kezdve az 1876:XV. tc. 41-ik §-ában emlitett késedelmi kamatok többé fel nem számittatnak.

2. § A megállapitott váltságtőkének az 1868:XXIX. tc. 31. §-a értelmében a megállapitott váltságtőke után 1868. évi tartozás fejében fizetendő 5% kamataira a jelen törvény 1. §-ában foglalt kedvezmények ki nem terjedvén, az ily hátralékos kamat azonnal befizetendő.

3. § A pénzügyminister felhatalmaztatik, hogy a kir. adófelügyelő és a közigazgatási bizottság meghallgatása után:

a) az 1. § 1-ső pontjában a) és b) alatt emlitett hátralékokat és késedelmi kamatokat oly esetekben, midőn azok a váltságkötelest ért elemi csapások vagy a phylloxera vasratrix rovar pusztitásai miatt a szőlő jövedelméből be nem hajthatók és azoknak behajtása csakis az ingatlanra vezetendő végrehajtás utján volna lehetséges, az államkincstár követeléseiből kitörölhesse;

b) az 1868:XXIX. tc. értelmében megállapitott szőlődézsmaváltság összegét oly szőlők után, melyekre nézve a megejtett hivatalos vizsgálat kideriti, hogy azok egész dülőket, vagy azok nagyobb részét magukban foglaló területeken a váltságkötelesek által éveken át nem miveltettek és 1882. év végén még parlagon hevertek, a fenforgó körülményeknek megfelelő mértékre leszállithassa.

4. § Az 1880:VII. tc. hatályon kivül tétetik.

5. § Ezen törvényben nyujtott kedvezmények 1883. évi január 1-től kezdve érvényesek.

A törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére