1883. évi XXVII. törvénycikk

az V. és VI. csendőrkerületi parancsnokság felállitása czéljából, a csendőrség legénységi állományának ideiglenes kiegészitéséről * 

1. § Azon esetre, ha az V-ik és VI-ik csendőrkerületi parancsnokságoknak bekövetkezendő felállitása alkalmával a csendőrség teljes legénységi állománya az 1881. évi II. törvénycikk 1. §-ában előirt módon kiegészithető nem lenne: a mutatkozó hiány kivételesen és csakis a csendőrparancsnokságok legénységi állományának ez alkalomból eszközlendő teljes kiegészithetése végett, az 1881-ik, 1880-ik és 1879-ik években besorozott honvédeknek behivása és a csendőrséghez ideiglenes kisegitő szolgálattételre való áthelyezése által fedeztetik.

2. § Az emlitett években besorozott, a csendőrségi szolgálatra alkalmas, lehetőleg nőtlen honvéd őrvezetők, altisztek, és szükség esetében közlegények a honvédelmi minister által kiválasztatnak és a csendőrségi szolgálatra behivatnak.

Oly honvédek, kik a fennálló törvények értelmében nősülni jogosultak voltak, ezen szolgálatra csak az esetben hivathatnak be, ha a szükséges létszám másképen kiegészithető nem volna.

3. § A csendőrségi szolgálatra ily módon áthelyezett legénység tényleges szolgálati kötelezettsége, - 1883. évi szeptember hó 1-től legfeljebb 1885. évi junius hó 1-ig terjedhet; a mely tényleges szolgálat - az első három hó kivételével - kétszeresen, vagyis akként számittatik, hogy minden eltöltött hat hónapi szolgálati idő a köteles honvédségi szolgálatba egy teljes évnek tudatik be.

Azok, a kik ezen csendőrségi szolgálatban legalább egy évet töltenek, további honvédségi szolgálati kötelezettségük ideje alatt fegyvergyakorlatra nem hivatnak be; a kik pedig a csendőrségi szolgálatban ezen fennebb jelzett időtartamon tul is önként megmaradnak, azokra az 1881. évi II. törvénycikk 3-ik szakaszának rendelkezése alkalmaztatik.

4. § Az 1881-ik évi II. törvénycikk 4-ik §-ának, és a csendőrség nyugdijigényeire vonatkozó 1881. évi LXXI. törvénycikknek határozványai, ugyszintén mindazon kedvezmények, melyek a véderőről szóló törvényekben megállapitva vannak, a csendőrséghez ily módon áthelyezettekre is kiterjesztetnek, illetőleg fentartatnak.

5. § Ezen törvény végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére