1883. évi XXXV. törvénycikk

az 1882. évi XXXIX. törvénycikk 4. szakasza tizennegyedik pontjának kivételes alkalmazásáról * 

1. § A honvédség szabadságolt állománybeli tiszti kara létszámában mutatkozó hiánynak minél teljesebb fedezhetése tekintetéből, az 1882-ik évi 39-ik törvénycikk 4-ik szakasza tizennegyedik pontja rendelkezésének kivételes alkalmazásával, megengedtetik és felhatalmazás adatik arra: hogy a hadsereghez az 1873-ik, 1874-ik, 1875-ik és 1876-ik években besorozott és magyar honosságú egyévi önkéntesek közül kinevezett azon tartalékos tisztek, a kik a gyalogezredek és vadászcsapatok állományába tartoznak, a hadsereg tartalékából, a tartalékbeli szolgálati kötelezettség idejének eltelte előtt is, kivételesen és azonnal áthelyeztessenek a honvédséghez.

Felhatalmazás adatik továbbá arra is: hogy a fentebb emlitett sorozási évfolyamokba, s akár a gyalogezredeknek és vadász-csapatoknak, akár a lovasságnak tartalékos legénységi állományába tartozó, és magyar honosságú öszszes volt egy évi önkéntesek, mint a kik tiszti helyekre remélhetőleg alkalmazhatók lesznek, ugyanazon módon, és azonnal, szintén helyeztessenek át a honvédséghez.

2. § A honvédséghez ekként idő előtt áthelyezett tartalékosok azon összes szolgálati éveket is, melyek alatt különben a védtörvény értelmében még a közös hadsereg kötelékébe tartoznának, szintén a honvédségnél és pedig a honvédségre nézve fennálló törvények és szabályok értelmében tartoznak leszolgáltatni.

3. § Azon hiánynak pótlása végett, a mely, az első szakaszban elősorolt volt egy évi önkénteseknek a honvédséghez idő előtt való áthelyezése folytán az illető újonczjutalékban áll elő ugyanazon ujonczjutalék javára, az 1883-ik évi hadjutalék végleges számbavétele alkalmával, és a pótlegények kiállitására nézve az 1882-ik évi 39-ik törvénycikk 13-ik szakasza második pontjában megállapitott szabálynak ez esetben is leendő alkalmazása mellett, a megfelelő sorozójárásokból 424 pótlegény állitandó ki.

Az esetleges hátralékok pedig, a melyek az újoncz- vagy póttartaléki jutalékban, az 1883-ik évi hadjutalékok végleges számbavételének eredménye szerint, ezen pótlegények felszámitása következtében maradnának fenn, szintén a jövő 1884-ik évi újonczállitás alkalmával lesznek fedezendők.

4. § Ezen törvényeknek végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg, a ki az e részben szükséges intézkedéseket a közös hadügyministerrel egyetértőleg teszi meg.


  Vissza az oldal tetejére