1885. évi XXII. törvénycikk

a földadó-kataszter nyilvántartásáról * 

1. § Az 1868:XXV. törvénycikk, valamint az 1875:VII. törvénycikknek 54., 55. és 59. §-ai hatályon kivül helyeztetvén, a most emlitett 1875:VII. törvénycikk alapján végrehajtott földadó-szabályozás eredményeit kitüntető földadó-kataszterben, a törvény értelmében nyilvántartandó változások szakszerü felvétele és azoknak a földadó kivetésénél való érvényesitése körüli teendők ellátására és ellenőrzésére állami közegek rendeltetnek ki, illetőleg szerveztetnek és pedig:

a) földadó-nyilvántartási biztosok és irattári tisztek;

b) földadó-nyilvántartási felügyelők;

c) helyszinelő kataszteri felügyelőségek;

d) egy kataszteri igazgatóság Kolozsvárott.

Ezen állami közegek müködési körét és szolgálati viszonyát az alább következő 2-6. §-ok szabályozzák.

2. § A földadó-nyilvántartási biztosok a földadó-szabályozásnál alkalmazott közegek által eddig végzett és ezentul az 1883:XLIV. tc. 4. §-ának 14. pontja értelmében a kir. adófelügyelők müködési körébe utalt nyilvántartási ügyek elsőfoku elintézésére, az irattári tisztek pedig a kataszteri munkálatokkal megszaporodott adófelügyelői irattár kezelésére, a kir. adófelügyelők mellé rendeltetnek ki, azok segédszemélyzetéhez tartoznak, szolgálati és fegyelmi tekintetben is, a fent idézett törvénycikk rendelései értelmében, a kir. adófelügyelők alatt állanak.

A földadó-nyilvántartási biztosok a kir. adófelügyelő rendelete alapján

1-ször. Gyakorolják a községi jegyzők, városi adóhivatalok és nyilvántartók müködésének ellenőrzését és pedig ellenőrzik:

a) a birtokváltozások bejelentését és felvételét, azoknak a kataszteri és adómunkálatokban való bejegyzését, keresztülvezetését és az adókivetésnél figyelembevételét, továbbá a birtokváltozások bejelentésére a 7. §-ban megjelölt határidők pontos megtartását;

b) a községi előljárósághoz beadott és a kir. adófelügyelő müködési körébe utalt ügyekre vonatkozó kérvények és felszólalások szabályszerü beterjesztését;

c) a földadó és házosztályadó, valamint a községi és megyei adók, ugyszintén az egyenes adók módjára behajtandó s egyes vizszabályozó társulatokat terhelő járulékok kivetését, könyvelését és beszedését.

2-szor. A helyszinén megvizsgálják a földadóra vonatkozólag a felek által a kir. adófelügyelőnél közvetlenül irásban, vagy a községi előljáróságnál irásban, vagy szóval bejelentett és jegyzékbe foglalt

a) téves bejegyzést;

b) adótárgy-változást;

c) ideiglenes adómentesitési kérvény tárgyát;

d) elemi kár eseteit;

e) a község határának változását;

f) a térfogat elleni panaszokat, a mennyiben azok mérnöki beavatkozást nem igényelnek.

3-szor. Két községi előljáró jelenlétében meghatározzák oly földrészletek osztályait, melyek vagy felosztás, vagy a 2. pont eseteiben, vagy az 1883. évi XVII. tc. 8. és 9. §-ai szerint a phylloxera rovar pusztitása következtében figyelembe veendő változások folytán ujból osztályozandók.

4-szer. Valósitják a kataszteri munkálatokban a már létező vizszabályozási társulatok esetleg változott és az ujonnan keletkezetteknek ártereit.

5-ször. A megye területén végrehajtott tagositások és birtokrendezések eseteiben, kivéve a 6-ik §-ban emlitett erdélyi részeket, a változott földrészleteknek a tényleges állapot szerinti osztályba sorozhatása és megfelelő megadóztatása végett, előzetesen megvizsgálják és kijelölik a község határában létező mivelési ágak és azok osztályaira nézve az 1875. évi VII. tc. értelmében megállapitott mintatereket.

Ha ezen mintatereknek mivelési ága időközben változott, vagy oly mintaterek felállitása vált szükségessé, a milyenek azon kataszteri járásban, melyhez az illető község tartozott - voltak ugyan, de a földadó-szabályozási munkálatok végrehajtása idejében magában a községben nem léteztek, a járásbeli szomszédos községekéinek megfelelőket tüznek ki és a munkába bevezetik az ő és az illetékes közigazgatási hatóság közbejöttével a község által felfogadandó ügyvezetőt.

A mint az ügyvezető a munkálatot elkészitette és erre vonatkozó jelentése a kir. adófelügyelőhöz beérkezett, felülvizsgálják az ügyvezető munkálatát és beküldik azt szakszerü felülvizsgálat végett a nyilvántartási felügyelőnek.

A nyilvántartási felügyelő által felülvizsgált és általa a kir. adófelügyelőnek megküldött összmunkálatokból, a kir. adófelügyelő az uj kataszteri telekkönyvet és birtokiveket a községi előljáróságnak 30 napi közszemlére való kitétel végett, elismervény mellett, oly czélból adja át, hogy a jelzett határidő alatt a munkálatok kitételéről szokott módon értesitett birtokosok a telekkönyvi felvétel ellen felszólalhassanak.

6-szor. Végzik mindazon teendőket, melyeket a kir. adófelügyelők reájuk biznak.

3. § A 2. § 3. pontja esetében a birtokos az általa sérelmesnek vélt osztályozás ellen 15 nap alatt a kir. adófelügyelőhöz felebbezhet, a ki a hozzá érkezett felebbezést, valamint az előző szakasz 5. pontja szerint tagositás vagy másnemü birtokrendezés folytán készült uj földadómunkálatok ellen, a községi előljáróságnál benyujtott és a kitüzött 30 napi felszólalási határidő letelte után 8 nap alatt a munkálatokkal együtt hozzá beterjesztett felebbezéseket, a következő szakasz értelmében, felülvizsgálat végett, az illető nyilvántartási felügyelőhöz átteszi, a 2. § f) pontja alatt érintett és mérnöki beavatkozást igénylő térfogat elleni panaszokat pedig, intézkedés végett, a pénzügyministerhez felterjeszti.

4. § A földadó-nyilvántartási felügyelők közvetlenül a pénzügyminister alá vannak rendelve, a ki kerületeiket meghatározza.

Müködési körük a következő:

1. ellenőrzik a nyilvántartási biztosok müködését és azok eljárásáról a pénzügyministerhez jelentést tesznek;

2. felülvizsgálják a nyilvántartási biztosok által a 2. § 5. pontja értelmében megállapitott és hozzájuk beküldött uj munkálatokat s azokat, esetleg helyszini vizsgálat alapján is kiigazitják s megküldik további eljárás végett a kir. adófelügyelőnek;

3. a helyszinén felül-, illetőleg megvizsgálják a 2. § 3. pontja esetében a nyilvántartási biztosok által eszközölt osztályozást és a 2. § 5. pontja értelmében tagositás vagy másnemü birtokrendezés folytán készitett uj földadókataszteri munkálatok ellen benyujtott, s az előző szakasz alapján a kir. adófelügyelőtől hozzájuk érkezett felebbezéseket és a vizsgálat eredményére vonatkozó javaslat kiséretében felterjesztik azokat végelhatározás végett a pénzügyministerhez; végre

4. közvetitik a pénzügyminister és a vizszabályozó s ármentesitő társulatok között folyó s az 1881. évi XLII., valamint az 1884. évi XIV. törvénycikk 23. §-a értelmében szükséges tárgyalásokat és résztvesznek a társulatokkal folytatott liquidatiók, esetleg pótliquidatiók és leszámolásokon.

5. § Helyszinelő kataszteri felügyelőségek: a részletes kataszteri felmérés haladásával elkészülő uj kataszteri telekkönyvek és birtokiveknek, a becslési adatokkal leendő kiegészitése végett, a felmérés alatti vidékek fekvése és kiterjedésének megfelelő számban állittatnak fel és közvetlenül a pénzügyminister alatt állanak.

A helyszinelő kataszteri felügyelőség áll: egy felügyelőből mint vezetőből és megfelelő számu helyszinelő becslőbiztosokból.

Ezen felügyelőségek feladatát képezendi: a kataszteri mérnökök által részletesen felmért vagy utólagosan helyszinelt községek határaira vonatkozó kataszteri becslési munkálatoknak a 2. § 5. pontjában elmondott elvek szerinti elkészitése.

A becslőbiztosok által elkészitett és a kataszteri felügyelő által jóváhagyott munkálatok 30 napra a községben közszemlére kiteendők.

A községi előljáróságnál ezen idő alatt benyujtott felebbezések 8 nap alatt a községi előljáróság által a kataszteri felügyelőhöz beküldendők, a ki ezen felebbezéseket a helyszinén megvizsgálja és a vizsgálat eredményére vonatkozó javaslat kiséretében végelhatározás végett a pénzügyministerhez felterjeszti.

6. § A Kolozsvárott felállitandó kataszteri igazgatóság közvetlenül a pénzügyministernek van alárendelve és a vezető kataszteri igazgatón kivül egy kataszteri felügyelőből, egy számtiszt és megfelelő számu kataszteri becslőbiztosból áll.

Feladata: az 1880. évi XLV. tc. alapján folyamatba tett és teendő tagositások és birtokrendezések folytán átalakitandó kataszteri munkálatoknak felülvizsgálása és az adókivetés czéljára való kidolgozása.

Müködési köre e részben ugyanaz, mely a 2. § 5. és 4. § 2. pontjában körüliratott, azon különbséggel: hogy a nyilvántartási biztos teendőit a becslőbiztosok, a nyilvántartási felügyelő teendőit a kataszteri igazgató az adófelügyelő közbejötte nélkül teljesitik.

7. § A tagositás megtörténtéről (1875:VII. tc. 58. § a) pontja) és bekövetkezett határváltozásról (1875:VII. tc. 58. § c) pontja), a kataszteri munkálatok azonnali átalakitása végett, a szükséges mérnöki munkálatok megküldése mellett, az illető közigazgatási hatóságok vagy biróságok, az illető kir. adófelügyelőt, illetőleg a kolozsvári kataszteri igazgatóságot (6. §) azonnal értesiteni kötelesek, a kolozsvári igazgatóság pedig az általa végzett munkálatok eredményéről az illető kir. adófelügyelőt értesiti.

A részletes kataszteri felmérés megtörténte esetében (1875:VII. tc. 58. § b) pontja) az eljárás hivatalból történik, az adótárgyban és birtokos személyében bekövetkezett változásokat (1875:VII. tc. 58. § d), e) és h) pontjai) az illető földrészlet tulajdonosa, az 1883. évi XLIV. tc. 100., esetleg 101. §-ában megszabott pénzbüntetés terhe alatt, a d) és e) esetekben egy év, a h) esetben 30 nap alatt, a községi előljáróságnál bejelenteni, ez utóbbi pedig az ennek folytán szükségessé vált nyilvántartási eljárást további 8 nap alatt a pénzügyminister által rendeleti uton kiadott utasitás szerint meginditani tartozik.

8. § A pénzügyminister felhatalmaztatik, hogy a jelen törvény alapján, az alaki eljárást rendeleti uton szabályozza és a földadó-szabályozás szakonkinti befejezéséhez képest az 1875. évi VII. tc. 23. és 24. §-ai alapján felállitott végrehajtó közegek és földadó-bizottságok müködését beszüntesse, illetőleg azokat felmenthesse.

9. § Az 1. §-ban elsorolt tiszti állomások első betöltéséhez szükséges egyének, a földadó-szabályozásnál tényleg alkalmazottak sorából, végleges minőségben és az 1883. évi XLIV. tc. 2. §-ában meghatározott módozat szerint nevezendők ki, és az azok által a földadó-szabályozásnál tiszti eskü alatt szakadatlanul töltött idő, az esetleges nyugdijaztatásnál beszámitandó.

10. § Ezen törvény életbeléptetése idejét a pénzügyminister rendeleti uton határozza meg és a törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg, a ki e tekintetben Horvát-Szlavonországokra nézve, ezen országok bánjával egyetértőleg jár el.


  Vissza az oldal tetejére