1887. évi XII. törvénycikk

az 1887. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1887. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Háromszázhuszonöt millió kilenczszázötvennégyezer háromszáztizenöt o. é. forintban;

átmeneti kiadásai:

Két millió négyszázharminczötezer kétszázharminczhárom o. é. forintban;

beruházási kiadásai:

Tizenhét millió hétszáznegyenkétezer hatszáznyolczvan o. é. forintban;

rendkivüli közösügyi kiadásai:

Négy millió egyszázötvenezer kilenczszáztizenhét o. é. forintban állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ezen összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

frt
I. FEJEZET. A királyi udvartartás költségei 4. 650,000
II. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 71,300
III. FEJEZET. Országgyülés:
1. A főrendiház kiadásai 55,714
2. A képviselőház kiadásai 1. 048,093
3. Az országgyülési gyorsiroda személyzetének illetményei 34,470
4. A magyar delegatió kiadásai 26,000
5. Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 7,000
IV. FEJEZET Az 1887. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg 29. 470,457
V. FEJEZET Az 1849. évtől az 1867. évig fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai átalányképen 74,468
VI. FEJEZET Nyugdijak:
1. Országgyülés 14,056
2. Állami számvevőszék 14. 173
3. Ministerelnökség 5,629
4. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 7,577
5. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 3,025
6. Belügyministerium 431,870
7. Pénzügyministerium 2. 212,000
8. Közmunka- és közlekedési ministerium 404,600
9. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium 454,318
10. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 166,732
11. Igazságügyi ministerium 919,231
12. Honvédelmi 356,168
VII. FEJEZET. Állami adósságok:
1. az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi járulék folyó pénzértékben 17. 387,700
Évi járulék ezüstben 11. 776,000
Évi törlesztési járulék folyó pénzértékben 1. 000,000
Évi törlesztési hányad ezüstben 150,000
2. Földtehermentesités és örökváltságok:
Kamatok és járadékok 9. 430,142
Tőketörlesztés 7. 611,451
Tőkebeli kiegyenlitések 5,000
Járulék a földtehermentesitési alapigazgatóság költségei fedezésére 40,575
Járulék az erdélyi igazoló bizottmány költségei fedezésére 3,988
Kötvényürlapok és szelvényivek előállitási költségei 2,000
3. Szőlődézsmaváltság:
Kamatozás 440,455
Törlesztés 1. 886,700
Tőkebeli kiegyenlitésekre 200
Kezelési költségek 44,810
4. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kamatok 114,200
Törlesztés 97,000
Tőkebeli kiegyenlitésekre 1,000
Kezelési költségekre 7,330
5. Az 1867:XIII. tc. alapján felvett vasuti kölcsön:
Kamatok 4. 570,200
Törlesztés 1. 242,000
Kezelési költségek 36,596
6. Az 1870:X. tc. alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 1. 224,000
Járulékok a pénzügyministerium hitelműveleti osztályának költségeihez 5,000
Járulék a pénzügyministeri számvevőség és a központi állami pénztár költségeihez 7,500
Egyéb kezelési és sorsolási költségek 1,000
7. Az 1870:XXX. tc. alapján elvállalt budapesti lánczhid-elsőbbségi kölcsön:
Kamatok 57,438
Tőketörlesztés 41,100
Kezelési és sorsolási költségek 227
8. Az 1871:XXXVII. tc. alapján felvett gömöri iparvasutak záloglevélkölcsön:
Kamatok 339,586
Törlesztés 140,813
Kezelési költségek 1,966
9. Az 1871:XLV. törvénycikk alapján felvett 30 millió frtnyi kölcsön:
Kamatok 1. 337,687
Törlesztés 1. 035,000
Kezelési költségek 3,598
10. Az 1872:XXXII. tc. alapján felvett 54 millió frtnyi kölcsön:
Kamatok 2. 520,844
Törlesztés 1. 823,750
Kezelési költségek 6,808
11. Az 1881:XXXII. tc. alapján felvett 4%-os aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 27. 250,000
Kezelési költségek 73,962
12. Az 1880:VIII., IX., 1881:X., XI., XLV., 1882:IV. törvénycikk 4 §-a, XXI., XXII., XLVII., 1883:II., III. törvénycikk 4. §-a, XII., XVI., XXVIII., XXXVI., XXXVIII., továbbá az 1884:I. tc. 4. §-a IV., VIII., IX., XIII., XIX., XXIV., XL., 1885:II. tc. 4. §-a, az 1885:XX., valamint az 1886:XIX. törvénycikk alapján felvett 5%-os papirjáradék-kölcsön:
Kamatok 14. 150,000
Kezelési költségek 15,000
13. Az 1880:VIII., IX. és 1881:XI. tc. értelmében kibocsátott járadék-kötvények és az 1887. évi hiány fedezésére kibocsátandó értékpapirok kamataira 1. 200,000
14. A vágvölgyi vasut vételárának hátralékos része után járó kamatra az 1879:XXVII. tc. alapján 41,470
15. Az 1880:XX. tc. alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön:
Évi járulék 2. 411,612
Kezelési költségek 5,286
16. Az 1880:XLIV. tc. alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán a cs. kir. szab. déli vasut-társaságnak fizetendő évi járulék 14. és 15. részlete 300,000
17. Függő adósság:
A közös függő adósság kezelési költségeiből Magyarországot terhelő 30% 212,400
Pénztári jegyek, birói és árvaletétek kamataira, továbbá a pénztári jegyek előállitási, kezelési költsége és bankjutalék 1. 508,000
A tisza és szegedi alap pénzeiből állami kiadások fedezésére igénybe vett összegek évi járulékaira 271,492
VIII. FEJEZET. Kamatbiztositást élvezett vasutak átvétele folytán elvállalt adósság:
1. Az 1876:L. tc. alapján a keleti vasut átvétele folytán elvállalt adósság és felvett 9. 989,300 frtnyi kölcsön:
I. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön 2. 301,483
II. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön 1. 875,787
A 9. 989,300 frtnyi kölcsön 635,260
Kezelési költségek 11,164
2. Az 1880:XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
A részvény-szelvények beváltására 309,472
15. 750,000 frtnyi sorsjegy-kölcsön évi járadéka 819,000
a) 19. 458,000 frtnyi elsőbbségi kölcsön 5% kamatjára 972,000
b) és tőketörlesztésére 54,000
Kezelési költségek 5,192
3. Az 1884:XXIX. törvénycikk alapján az „Első erdélyi vasut” megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-szelvény kamatozására és beváltására 730,276
Elsőbbségi kölcsön kamatozására és törlesztésére 1. 072,696
Az 1875:XLI. és 1876:XI. törvénycikk folytán felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első erdélyi vasutra eső részösszeg kamatozására és tőketörlesztésére 272,037
Kezelési költségek 5,695
4. Az 1884:XXX. törvénycikk alapján a báttaszék-dombovár-zákányi (duna-drávai) vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-szelvény kamatozására és beváltására 241,978
Elsőbbségi kölcsön kamatozására és törlesztésére 355,490
Az 1875:XLI. és 1876:XI. törvénycikk folytán felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből a báttaszék-dombovár-zákányi vasutra eső részösszeg kamatozására és tőketörlesztésére 11. 326
Kezelési költségek 2,575
5. Az 1884:XXXIX. tc. alapján az alföld-fiumei vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-szelvény kamatozására és beváltására 964,335
I. és II. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön 1. 072,530
Az 1875:XLI. és 1876:XI. törvénycikk folytán felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az alföld-fiumei vasutra eső részösszeg kamatozására és tőketörlesztésére 75,976
Kezelési költségek 9,831
IX. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 7. 485,691
X. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete:
1. Horvát-Szlavonországok autonom kormányzatának az 1880:LIV. tc. értelmében 3. 841,636
2. A polgárositott horvát-szlavon határőrvidék beligazgatási szükségletének fedezésére 2. 200,000
XI. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 105,000
Dologi kiadások 5,100
XII. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 72,600
Dologi kiadások 31,000
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 24,880
Dologi kiadások 5,250
3. Rendelkezési alap 200,000
XIII. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége körüli ministerium:
Személyi járandóságok:
Fizetések és lakpénzek 37,618
Tiszti, személyi és működési pótlékok 4,135
Drágasági pótlékok 3,414
Szolgák ruhailletményei 548
Jutalmak és segélyek 1,200
Dologi kiadások 7,340
XIV. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok:
Fizetések és lakpénzek 28,490
Szolgák ruhailletményei 300
Jutalmak és segélyek 450
Dologi kiadások 6,840
XV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési alapigazgatóság részére átalánykép 343,178
2. Távirati kiadások 12,400
3. Országos levéltár 31,750
4. Megyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 4. 515,000
5. A főispánok és a budapesti főpolgármester fizetései 321,342
6. Egészségügyi tanács 1,800
7. Általános közigazgatási kiadások:
A nemzeti szinház és a magyar kir. operaház állami segélyezésére 386,600
A kolozsvári nemzeti szinház segélyezésére és a szinházi országos alap kiegészitésére 14,000
A nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház szükségletére 27,300
A magyar szinészegyesület segélyezésére 5,000
Betegápolási költségek 615,645
Himlőoltási költségek 51,450
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 5,000
Szülházi kiadások 10,000
Lelenczek és törvénytelen ágyból született gyermekek tápdijai 73,600
Tébolydai kiadások 390,369
Közbiztonsági kiadások 150,000
Országos csendőrség és a predeali nemzetközi vasutnál rendőri szolgálat szükséglete 3. 210,800
Toloncz-kiadások 67,376
Életmentési dijak 800
„Hivatalos lap” költsége 7,500
Országos törvények és rendeletek tárának költségei 24,020
Budapesti önkéntes tüzoltó-egylet segélyezésére 5,000
Fővárosi rendőrség átalánya 916,418
Utlevelek kiállitásával járó költségek 4,197
Előre nem látható költségek 6,000
Karhatalmi költségek 5,000
Országgyülési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazitása alkalmával felmerülő költségekre 8,000
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek 8,700
XVI. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 578,808
Dologi kiadások 142,600
2. Pénzügyi közigazgatási biróság:
Személyi járandóságok 90,141
Dologi kiadások 7,178
3. Pénzügyigazgatóságok és számvevő osztályok:
Személyi járandóságok 713,263
Dologi kiadások 132,558
4. Illetékkiszabási hivatalok és illetékkezelési számtisztek:
Személyi járandóságok 429,806
Dologi kiadások 52,421
5. Adófelügyelők és azok segédszemélyzete:
Személyi járandóságok 765,073
Dologi kiadások 311,013
6. Földadó-nyilvántartási felügyelőségek, helyszinelési felügyelőségek és a kolozsvári kataszteri igazgatóság:
Személyi járandóságok 136,325
Dologi kiadások 32,938
7. Állami pénztárak:
a) Központi állami pénztár 61,673
b) Állami pénztár Budapesten 34,388
c) Állami pénztár Zágrábban 16,204
8. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 1. 141,543
Dologi kiadások
9. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 2. 127,119
Dologi kiadások
10. Jogügyi igazgatóságok:
a) Magyarország:
Személyi járandóságok 63,080
Dologi kiadások 3,253
b) Horvát-Szlavonország:
Személyi járandóságok 14,665
Dologi kiadások 1,820
11. Kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 61,032
Dologi kiadások 8,363
12. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországban 6,095
13. Állandó kataster:
Személyi járandóságok 414,625
Dologi kiadások 115,375
14. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán 106,717
Bányász-iskola Selmeczbányán 9,406
Bányász-iskola Felsőbányán 10,415
Bányász-iskola Nagyágon 570
15. Egyenes adók kezelési, kivetési és beszedési költségei 892,400
A hadmentességi dijról szóló 1880:XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára forditandó 828,535
16. Fogyasztási adók beszedési költségei 321,554
17. A fogyasztási adó visszatéritések felosztásából az 1878:XIX. tc. 2. §-a értelmében Magyarország terhére a szesz-adó czimén 441,676
18. Határvám kezelési költségei 406,203
19. Bélyeg kezelési költségei 207,700
20. Jogilletékek és dijak kezelési költségei 49,700
21. Fémjelzés üzemi és kezelési költségei 10,054
22. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországban 2,700
23. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 80,064
Vétel, gyártás, eladás 21. 842,302
24. Lottójövedék 1. 630,822
25. Sójövedék 2. 630,594
26. Perköltségek 55,912
27. Állami jószágigazgatások és számvevő osztályok 151,983
28. Állami jószágok 1. 145,179
29. Bányaigazgatóságok és számvevőségek 181,246
30. Fémbányászat és opálbánya 3. 218,257
31. Fémkohászat 3. 490,341
32. Pénzverő hivatal fémbeváltással együtt 4. 786,102
33. Vasmüvek:
Központi vasműigazgatóság 50,877
Vasgyárak 4. 046,741
34. Zsilvölgyi kőszénbánya 23,248
35. Sótermelés 1. 055,925
36. Felhagyott bányamüvek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 72,954
37. Állami nyomda 578,000
38. Állami épületek 11. 826
39. Budapesti állami hidak 95. 393
40. Különféle kiadások 228,597
XVII. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. a) Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 387,527
Dologi kiadások 98,720
b) Tarifa-bizottság és vasuti tisztképző tanfolyam 8,000
c) Vasuti kormánybiztosok 4,200
2. Magyar kir. postatakarékpénztár:
a) Személyi járandóságok 81,848
b) Dologi kiadások:
A posta alkalmazottak dijjutalékai 7,600
Uti költségek és napidijak 2,000
Házbérek 6,000
Épületfentartási költségek 500
Hivatali és kezelési költségek 12,000
Leltári tárgyak beszerzése 1,000
Betétek után fizetendő kamatok 86,000
Előre nem látható kiadások 350
c) A postatakarékpénztári tanács költségei 2,000
3. Államépitészeti és folyammérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok:
Államépitészeti hivatalok 318,743
Folyammérnöki hivatalok 87,464
Dologi kiadások:
Államépitészeti hivatalok 94,086
Folyammérnöki hivatalok 40,590
4. Kőutak kezelése, fentartása és épitése:
a) Kezelés:
Személyi járandóságok 112,494
Dologi kiadások 3,622
b) Fentartás 2. 979,311
c) Uj utak és hidak épitése:
Kolozsmegyében, az apahida-szászrégeni állami ut folytatólagos kiépitésére 23,000
Krassó-Szörény megyében a báziás-orsovai állami út Ribisevo és Divics közti szakaszának folytatólagos kiépitésére 15,000
Liptómegyében a nagyszombat-krakói állami úton levő 316. számu rózsahegyi Vághid ujból épitésére 22,000
A törvényhatóságoknak utjaik és hidjaik fentartására 250,000
Az eszék-vukovári út Kliszától a vukovári vasuti állomás felé vezető vonalának folytatólagos kiépitésére végrészletként 10,400
A varasdi Drávahid biztositására szükséges védművek létesitésére 34,600
A pozsega-lipiki állami útnak a Bucs hegyen át vezető meredek szakaszának áthelyezésére 15,000
d) A Barcs és Terézienfeld közti Dráva- hid kölcsöntörlesztési és vámkezelési költsége 24,000
5. Vizi utak kezelése, fentartása és épitése:
a) Kezelés:
Személyi járandóságok 28,890
Dologi kiadások 46,593
b) Fentartás 194,610
c) Uj épitkezések:
A Dunánál:
a) a bajai partbiztositás folytatására 100,000
b) a harta-madocsai elfajult szakasz szabályozására 100,000
A Temesnél a folyó hajózhatóvá tételére 27,000
A Marosnál szabályozási munkákra 30,000
A Drávánál szabályozási munkákra 150,000
Az eszékvárosi partbiztositásra 20,000
Sürgős munkákra és állami kezelés alatt nem álló folyókra segélykép 80,000
Hajózási akadályok elháritására 20,000
6. A müszaki kiképezés elősegitésére és utazási ösztöndijakra 3,000
7. Posta:
Személyi járandóságok 3. 439,300
Dologi kiadások 4. 128,900
8. Távirda:
Személyi járandóságok 1. 242,100
Dologi kiadások 898,200
9. A m. kir. állami vasutak:
Személyi járandóságok 8. 608,134
Dologi kiadások 1. 228,337
Fentartási és üzemi kiadások:
a) Pályafentartás és felügyelet 5. 296,938
b) Állomási és menetszolgálat 2. 047,996
c) Vontatási, műhelyi és kompátkelési szolgálat 4. 764,095
d) Anyagszertári szolgálat 54,500
10. A m. kir. állami vasutak gépgyára:
Igazgatóság:
Személyi járandóságok 111,430
Dologi kiadások 10,760
Különféle kiadások:
Személyi járandóságok 28,750
Dologi kiadások 8,000
Üzemi és fentartási kiadások:
a) Általános költségek 12,200
b) Mühelyi költségek 210,000
c) Gyártási költségek 1. 868,860
11. A diósgyőri m. k. vas- és aczélgyár:
Igazgatóság:
Személyi járandóságok 97,200
Dologi kiadások 10,700
Különféle kiadások:
Személyi járandóságok 45,900
Dologi kiadások 6,500
Üzemi és fentartási kiadások:
a) Általános költségek 30,600
b) Mühelyi és bányaköltségek 400,000
c) Gyártási és termelési költségek 2. 454,100
XVIII. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 229,969
Dologi kiadások 70,351
2. Közgazdasági előadók dijazására az 1882:XX. tc. alapján 30,000
3. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok:
Ipari czélokra 105,500
Gépészeti ipariskola Kassán 19,750
Kereskedelmi czélokra 5,770
Külkereskedelmi czélokra 10,000
Szabadalmak és védjegyek kezelése:
Személyi járandóságok 4,660
Dologi kiadások 3,700
Az 1878:XX. tc. értelmében az osztrák kincstár javára 25% fejében oda átszámolandó 2,000
4. A gazdaság különböző ágainak emelésére 408,336
5. Selyemtenyésztés emelésére 659,000
6. Gazdasági tanintézetek:
Magyaróvári gazdasági akadémia 60,110
Keszthelyi gazdasági tanintézet 37,970
Debreczeni gazdasági tanintézet 20,920
Debreczeni földmivelés-iskola 36,300
Kolozsmonostori gazdasági tanintézet 48,320
Kassai gazdasági tanintézet 60,762
Rimaszombati földmives-iskola 19,100
Zsitva-ujfalui földmives-iskola 14,920
Adai földmives-iskola 11,660
Csákovai földmives-iskola 19,000
Szentimrei földmives-iskola 22,233
Nagy-szt-miklósi földmives-iskola 13,260
Érdiószegi vinczellérképezde 8,100
Tarczali vinczellérképezde 9,540
Budapesti vinczellérképezte 12,210
Nagyenyedi vinczellérképezde 7,700
Ménesi vinczellérképezde 9,195
7. Állami erdők 4. 344,580
8. Erdőfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 108,000
Dologi kiadások 9,000
9. Országos erdei alap 44,560
10. Állami lótenyészintézetek:
Lótenyészintézeti központi igazgatás 34,590
Méneskari hadapródiskola 10,000
Ménesbirtok-gazdaságok 1. 172,430
Ménesek 890,916
Méntelepek 1. 311,115
Lóversenyek 28,000
Lótenyésztési jutalmak 17,362
Magánosok és községek méntartása segélyezésére és közös csikólegelők előmozditására 20,000
Tenyészanyag vásárlására és a káposztás-megyeri kanczatelep szükségletére (a lótenyésztés-alap jövedelméből) 13,544
11. Vesztegintézetek:
Személyi járandóságok 32,460
Dologi kiadások 11,090
A boszniai határszélen 3 vesztegintézet és egy kirendeltség szükséglete 9,600
A kőbányai és soproni sertésvesztegeldék 10,200
12. A keleti marhavész és egyéb járványos állati betegségek elfojtására:
Személyi járandóságok 43,800
Dologi kiadások 115,700
13. Budapesti állatorvosi tanintézet:
Személyi járandóságok 34,227
Dologi kiadások 19,273
14. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 53,212
Dologi kiadások 10,188
15. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 21,348
Dologi kiadások 21,980
16. Statistikai hivatal:
Személyi járandóságok 100,480
Dologi kiadások 74,500
17. Tengeri hajózás és révügy:
Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 89,310
Dologi kiadások 23,620
Szakoktatás:
Személyi járandóságok 12,735
Dologi kiadások 3,240
Tengerészeti külön czélokra 39,850
Tengeri kikötők 54,300
18. Budapesti kir. zálogházak 215,000
19. Mértékhitelesités:
Személyi járandóságok 7,200
Dologi kiadások 6,291
XIX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 221,420
Dologi kiadások 16,169
2. Tanulmányi ügyek igazgatása:
Országos közoktatási tanács 6,980
Tankerületi főigazgatóságok 71,000
Népnevelési tanfelügyelőségek 208,100
Vizsgálati bizottmányok 10,000
3. Tanintézetek:
Felsőbb tanintézetek:
Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok 602,698
Dologi kiadások
Középiskolai tanárképző és az azzal egybekötött gyakorló-iskola:
Személyi járandóságok 41,729
Dologi kiadások
Kolozsvári egyetem:
Személyi járandóságok 219,246
Dologi kiadások
Kolozsvári középiskolai tanárképző:
Személyi járandóságok 14,832
Dologi kiadások
József-műegyetem:
Személyi járandóságok 190,630
Dologi kiadások
Országos mintarajztanoda és rajztanárképző:
Személyi járandóságok 52,800
Dologi kiadások
Iparművészeti iskola:
Személyi járandóságok 38,340
Dologi kiadások
Nagyszebeni jogakadémia:
Személyi járandóságok 14,000
Dologi kiadások
Középtanodák:
Gymnasiumok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások, és pedig:
Budapesti állami gymnasium
Nagyszebeni állami gymnasium
Kaposvári állami gymnasium
Fiumei állami gymnasium
Losonczi állami gymnasium 206,480
Munkácsi állami gymnasium
Zombori állami gymnasium
Fehértemplomi állami gymnasium
Nagybányai állami gymnasium
Szolnoki állami gymnasium
Reáliskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások, és pedig:
Budapesti II. ker. állami reáliskola
Budapesti V. ker. állami reáliskola
Győri állami reáliskola
Kassai állami reáliskola
Körmöczi állami reáliskola
Lőcsei állami reáliskola
Nagyváradi állami reáliskola
Pancsovai állami reáliskola
Pécsi állami reáliskola
Szegedi állami reáliskola 500,880
Székelyudvarhelyi állami reáliskola
Temesvári állami reáliskola
Soproni állami reáliskola
Dévai állami reáliskola
Kecskeméti állami reáliskola
Nagykállói állami reáliskola
Aradi állami reáliskola
Székesfehérvári állami reáliskola
Pozsonyi állami reáliskola
Brassói állami reáliskola
Sümegi reáliskola segélyezésére 4,000
Esztergomi reáliskola segélyezésére 2,000
Vágujhelyi reáliskola segélyezésére 1,200
Felekezeti középiskolák segélyezésére 90,640
Középiskolák közös költségei 12,000
Szakiskolák, és pedig:
Bábaiskolák Nagyszebenben, Nagyváradon, Pozsonyban és Szegeden:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 29,000
Budapesti ipar-középiskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 67,500
Iparos tanulók iskolái:
Személyi járandóságok 52,400
Fiumei állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 15,000
Soproni állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 8,760
Az ujvidéki polgári iskolával kapcsolatos kereskedelmi és ipariskola részére együttesen:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 11,160
Brassói állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 5,500
Kereskedelmi iskolák segélyezésére 24,600
Elemi és polgári férfi tanitó-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások:
Budapesti I. ker. férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Bajai férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Félegyházi férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Csurgói férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Dévai férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Iglói férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Kolozsvári férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Lévai férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Losonczi férfi elemi és polgári tanitó-képezde 348,950
Mármarosszigeti férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Modori férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Sárospataki férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Székelykereszturi férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Zilahi férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Znyóvárallyai férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Aradi férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Csáktornyai férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Elemi és polgári tanitónő-képezdék:
Személyi járandóságok és dologi kiadások:
Budapesti II. ker. elemi és polgári tanitónő-képezde
Kolozsvári elemi és polgári tanitónő-képezde
Pozsonyi elemi és polgári tanitónő-képezde 193,920
Szabadkai elemi és polgári tanitónő-képezde
Budapesti VI. ker. elemi és polgári tanitónő-képezde
Győri elemi és polgári tanitónő-képezde
Tanitóképezdék közös költségei 8,000
Tornapóttanfolyamok 4,000
Népnevelési szükséglet 1,555,000
A néptanitók nyugdijintézete segélyezése 150,000
A „Néptanitók Lapja” kiadására 11,000
Állami felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások:
Budapesti állami felsőbb leányiskola 181,980
M. -szigeti állami felsőbb leányiskola
Trencséni állami felsőbb leányiskola
Soproni állami felsőbb leányiskola
Lőcsei állami felsőbb leányiskola
Pozsonyi állami felsőbb leányiskola
Beszterczebányai állami felsőbb leányiskola
Temesvári állami felsőbb leányiskola
Kolozsvári felsőbb leányiskola segélyezésére 3,500
Siketnémák intézete Váczon:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 37,000
Vakok országos intézete Budapesten:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 39,700
A vakok országos intézetéből kilépő növendékek segélyezésére, az ápoldai alap tiszta jövedelme 2,607
A balatonfüredi szeretetház költségeinek fedezésére 8,000
Állami tanintézetek épitésére felvett kölcsönök kamatozása és tőketörlesztése:
Az egyetemi épületek létesitésére fölvett 2. 087,968 frtnyi kölcsön törlesztésének 15. részlete 146,322
Az egyetemi boncztani intézet felépitésére felvett 300,000 forint kölcsön törlesztésének 12. részlete 21,000
Az egyetemi belgyógyászati kóroda felépitésére felvett 300,000 frt kölcsön törlesztésének 10. részlete 21,000
A budapesti egyetemi orvoskari intézetek felépitésére az 1881:XX. törvénycikk értelmében beruházott 718,853 frt kölcsön után az idézett tc. 3. §-a értelmében 5. részletül 43,132
A budapesti egyetemi természettudományi intézetek épitésére forditott 680,000 frtnyi kölcsön törlesztésének 5. részlete 40,800
A budapesti V. kerületi állami reáliskola épitésére forditott 250,000 forint kölcsön törlesztésének 5. részlete 15,000
A kir. „József”-műegyetem és az állatgyógyintézet létesitésére fölvett 790,000 frtnyi kölcsön törlesztésének 5. részlete 50,000
A kolozsvári egyetemi boncztani intézet 247,844 frtnyi épitési költségének törlesztésére 5. részletül 13,800
A budapesti egyetemi első szülészeti kóroda elhelyezésére megvásárolt épület 101,525 frt vételárának 4. törlesztési részlete 6,542
A szülészeti kóroda kibővitésére és az egyetemi épitkezésekre szükséges terület nagyobbitására megvett alapitványi ház és telek 161,230 frt vételára után törlesztési 4. részletül 9,674
A festészeti mesteriskola épületére felvett 69,000 frtnyi kölcsön törlesztésére 5. részletül 4,140
A II. szülészeti kóroda elhelyezésére megvásárolt ház és telek 70,438 frtnyi vételárának fedezésére felvett kölcsön 4. törlesztési részletül 6,210
A pozsonyi bábaiskolai épület és telek vételárának fedezésére felvett 75,660 frtnyi kölcsön után törlesztés fejében 4. részletül 4,540
A pancsovai állami reáliskola épitésére felvett 73,571 frt kölcsön után törlesztési 3. részletül 3,000
A dévai állami reáliskola és internatus épitésére felvett 83,000 frt kölcsön után törlesztési 3. részletül 5,000
A budapesti közép-ipariskola és technologiai iparmuzeum számára megvett telkek 70,196 frt vételárából - a Budapest főváros által ezen czélra adományozott 30,000 frt és az ezen összeg után időközben felszaporodott 1,640 forint 70 kr. kamat levonása után - még fenmaradó 38,555 frt 30 kr. kölcsön törlesztése fejében 3. részletül; s ehhez a 41,170 frt 50 krért még hozzávett telek vételára s kamatai fejében fizetendő részlet 4,784
Az országos mintarajziskola kibővitésére megvett telek 25,000 frt vételárának kamata és törlesztési 2. részlete 1,500
A modori állami tanitóképző intézet épületének létesitésére fölvett 120,000 frt kölcsön törlesztésének 2. részlete 5,000
A soproni állami felsőbb leányiskola épületének felépitésére felvett 132,425 frt kölcsön törlesztésének 2. részlete 7,945
A budapesti törvényszéki orvostani intézet részére megvett telek 49,254 frtnyi vételárának és 206,315 frtnyi épitési költségnek 2. törlesztési részlete 14,863
Az országos közoktatási tanács és a tanárképző intézet gyakorló iskolája telkének megvételére és házának épitésére felvett összesen 220,500 frt kölcsön 2. törlesztési részletéül 13,230
Az orvoskari intézetek számára megvett telek és épület 40,000 frt vételárának törlesztésére 2. részlet 2,400
A budapesti VI. kerületi állami tanitónőképző intézet kibővitésére megkivántató telek 32,000 frt vételárának és 171,672 frt épitési költségeinek fedezésére felvett kölcsön tőke- és kamattörlesztési 2. részlete 12,221
Ugyanazon tanitónőképző épületének épitésére felvett 207,863 frtnyi kölcsön törlesztésére 8. részletül 13,961
A kolozsvári egyetemi természet- és orvostudományi intézetei részére létesitendő, s a városi vizvezeték alapjául szolgálandó vizvezeték költségeire (78,000 frt) 2. törlesztési részlet 4,650
A kolozsvári egyetem egészségtani és élettani intézetének épitésére szükséges 158,419 frt kamata és törlesztési 2-ik részlete 8,959
A budapesti VII. ker. állami főgymnasium telkének megvételére szükséges 62,000 forint kamata s törlesztési első részletéül 3,700
A budapesti I. ker. állami férfitanitóképző épületének épitésére felvett 322,828 frtnyi kölcsön 3. törlesztési részletéül 19,370
A mármaros-szigeti állami férfitanitóképző épületének épitésére felvett 90,000 frtnyi kölcsön 3. törlesztési részlete 5,400
A pozsonyi állami tanitóképző épületének épitésére felvett 113,932 frtnyi kölcsön törlesztésére 9. részletül 7,000
A győri állami tanitóképző épületének épitésére felvett 82,021 frtnyi kölcsön törlesztésére 4. részletül 4,921
A budapesti közép-ipariskola és technologiai iparmuzeum épületének felépitésére szükséges 350,000 frtból az 1887. év alatt felhasználandó 175,000 frt kamata s törlesztésére első részletül 10,500
4. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok:
Utazási ösztöndijak felsőbb és középiskolai tanárok és tanárjelöltek számára 12,000
A nagyszebeni Teréz-árvaház kir. alapitványi javadalma 17,690
A gyulafehérvári r. kath. káptalan részére kir. alapitványi évi járulék 5. 985
A kolozsvári elemi iskola rajztanitójának 315
Alapitványi járulék az erdélyi iskolaalapnak a tanitók fizetéseinek pótlására 10,452
Segély az ösztöndij-alapnak 1,064
Szegény tanulók segélyezésére 1,200
Goldberg-féle ösztöndij: 2 állomás, egyenkint 315 frttal 630
Kamarai járandóság erdélyi helv. hitvallásu evang. egyházak és tanodák számára 14,000
Kamarai járandóság három róm. kath. lelkész számára 187
Halli alapitványi alafák és segélydijak, és pedig:
7 alafa 420 frttal, 7 segélydij 210 frttal megkivántató összeg pótlására 4,116
A magyarországi középtanodákba járó 15 horvátországi tanuló számára 200 frttal 3,000
Oly egyetemi magántanárok jutalmazására, kik elméleti szakot adnak elő, melyre rendszeresitett tanszék vagy nem létezik, vagy betöltve nincs, s kiknek a tanári pályán megtartása az illető fakultás véleménye szerint kivánatos 3,000
Ösztöndijak a magyar határőrvidék rézsére 4,740
A debreczeni református collegium számára 4,000
Az általános tápintézeti alapba olvasztott nagyszombati convictusi alap és az ebből javadalmazott nagyszombati convictus javára tett kincstári alapitvány után évi járadék fejében 6,090
5. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 108,050
Országos képtár és ezzel kapcsolatos magyar történelmi képcsarnok 30,800
Meteorologiai központi intézet:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 15,200
Országos zeneakadémia és országos szinésziskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 49,000
Nemzeti zenede segélyezésére 1,500
Iparművészeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 22,400
Technologiai iparmuzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 24,320
Festészeti mesteriskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 15,000
Magyar művészeti ösztöndij-alap:
3 ösztöndij 420 frttal 1,260
Képzőművészet czéljaira 15,000
A képzőművészeti társulat segélyezésére 4,000
A nápolyi Stazione Zoologicanak 1,252
Festészeti tanfolyam nők számára 5,600
Iparművészet czéljaira 1,000
Műemlékek:
a) Országos bizottság 15,000
b) Vajda-Hunyad várának fentartására átalányul 4,000
A magyar földrajzi, földtani és természettudományi társulatok segélyezésére és országos érdekü kutatásokra 6,000
Magyar történelmi és irodalomtörténeti források és emlékek kiadására és feldolgozására 15,000
A magy. tud. Akadémia részére, az ó-kori classikusok műveinek általa rendezett kiadására 1,500
A magy. tud. Akadémia könyvtárának gyarapitására 5,000
A magy. tud. Akadémia mathematikai és természettudományi osztálya részére országos érdekü kutatásokra és közleményekre 5,000
Elszegényedett hazai irók vagy ezek családjainak segélyezésre 3,500
Tornamesterek kiképzésére 5,000
Közegészségtani előadások dijazására a jogakadémiákon 1,000
6. Egyházi czélok:
A görög szertartásu kath. egyháznak 99,000
Az ágostai hitvallásu evang. egyháznak 36,000
A helvét hitvallásu evang. egyháznak 65,000
A görög keleti hitvallásu egyháznak 100,000
Az unitaria hitvallásu egyháznak 5,000
Az izraelita vallásuak egyházának 5,000
XX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 166,628
Dologi kiadások 61,706
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 441,791
Dologi kiadások 16,900
3. Királyi tábla Budapesten:
Személyi járandóságok 616,052
Dologi kiadások 30,200
4. Királyi tábla Maros-Vásárhelyen:
Személyi járandóságok 106,307
Dologi kiadások 7,000
5. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 34,680
Dologi kiadások 9,460
6. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 5. 294,565
Dologi kiadások 1. 561,225
7. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 1. 026,642
Dologi kiadások 1. 518,875
8. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, közvetitő intézetek és állami fogház:
Illavai országos fegyintézet 109,705
Lipótvári országos fegyintézet 133,216
Mária-nostrai országos fegyintézet 35,008
Munkácsi országos fegyintézet 85,105
Nagyenyedi országos fegyintézet 48,640
Soproni országos fegyintézet 107,470
Szamosujvári országos fegyintézet 104,300
Váczi országos fegyintézet 108,821
Szegedi kerületi börtön 85,590
Kishartai közvetitő intézet 16,213
Váczi közvetitő intézet 10,700
Váczi állami fogház 5,010
9. Országos rabsegély- és javitóintézeti alap 373,760
10. Telekkönyvezés 7,000
11. Az 1886:XXVIII. tc. alapján alkalmazott birák személyi járandóságai és törvények szerkesztése 18,700
XXI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 295,396
2. Honvédségi intézetek:
Hadbirósági költségek 4,000
Központi ruharaktár 21,462
Fegyverzeti bizottság 17,368
Ludovika akadémia 356,025
Honvéd-menház 34,832
3. Ujonczozás-felülvizsgálati költségek 35,000
4. Honvédfőparancsnokság 61,250
5. Kerületi parancsnokságok 238,259
6. Csapatok:
Gyalogság átalánykép 6. 928,568
Koronaőrség
Lovasság
7. Csendőrségi költségek 19,344
8. Honvédhadbirósági tisztikar 50,781
9. Honvéd hadbiztosság 69,686
10. Honvéd szakszámvevőség 88,655
11. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 62,800
Rendes kiadások összege 325. 954,315

B) Átmeneti kiadások és beruházások

I. Átmeneti kiadások

I. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Igazoló bizottmány költsége 3,988
2. A m. k. III. sz. csendőrparancsnokság állományának szaporitására és a mult évben megrendelt s már beszállitott fegyverzet beszerzési árának 1887. évben esedékes utolsó részlet törlesztésére 24,438
3. A nagyszebeni tébolydában a betegosztályok szobáiban közlekedő ajtók átvágatása és két helyiségnek a falak által ketté választásával járó költségekre 760
4. Egy ujonnan szerkesztendő gyógyszerkönyv kidolgozására kiküldött bizottság részére tiszteletdij 4,400
5. Az ujonnan épitett rendőrlaktanya berendezésére és átköltözködési költség fedezésére, valamint két lovas felügyelőnek lóbeszerzésre 13,800
6. Átmeneti rendkivüli kiadások az 1885:XXIV. tc. alapján:
Személyi járandóságok 35,830
Dologi kiadások 4,170
II. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. A rendelkezés alá jutott állami tisztviselők illetményeire 5,000
2. Az állami javaknál a bérhátralékok leszámolásának keresztül vezetésére, a telepitvényes ügyek lebonyolitására és az állami javak eladásának előkészitésére szükséges tervek és helyszini szemlék költségeire 7,000
3. A selmeczbányai Fritz-féle ház belső berendezésére 7,500
4. Az erdészeti vegytan-műhely berendezésére a selmeczbányai akadémián 1,000
5. Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok visszafizetésére 15,000
6. Szeged város kárvallott lakosainak az 1880:XX. tc. 27. §-a alapján adandó 500,000 forint rovására adott kisebb kölcsönök után a 29. §, illetőleg az 1882:VII. tc. 4. §-a értelmében az állami kincstár által fizetendő annuitási részletek 29,640
7. Szeged város lakóinak az 1880:XX. törvénycikk alapján adott kamatozó kölcsönökre egyszerre történt visszafizetések után az állami kincstár által fedezendő évi járulék 4,530
8. Az 1883:XLI. tc. alapján felvett 6. 764,800 frtnyi jelzálog-kölcsön kamat és tőke törlesztésére 450,000
9. Az állami javak eladásának előmozditása czéljából felvett záloglevél-kölcsönök tőke- és kamattörlesztésére; még pedig:
4 1/2%-os: 1884. évi kölcsön 57,750
1885. évi kölcsön 110,187
1886. évi kölcsön 57,008
4%-os: 1886. évi kölcsön 76,785
1887. évi kölcsön 100,000
10. A bevándorolt bukovinai székelyek szükségleteinek fedezésére 20,000
11. A Rába és mellékfolyóinak szabályozására felvett kölcsön kamat és tőketörlesztésének az állami kincstár által fedezendő része, az 1885:XV. tc. 7. §-a értelmében 376,100
12. A pénzügyministerium várbeli épületében szükséges átalakitásokra 11,700
13. A fővárosban alkalmazott és szolgálattételre beosztott alsóbb rendü állami hivatalnokok, altisztek és szolgák segélyezésére 250,000
III. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Központi igazgatás: Átköltözési és átalakitási czélokra 10,000
2. Phylloxera rovar ellen való védekezés czéljaira 86,600
3. Uj földmives-iskolák és vinczellérképezdék felállitására 30,000
4. Az „Adria” gőzhajózási társaság segélyezésére 307,300
5. Az „Adria” gőzhajózási társaság felügyeletére 5,000
6. Gőzhajózási járatok segélyezésére 30,000
7. A m. kir. földtani intézetnek átköltözködése alkalmából felmerülő kiadásokra s további berendezésére és fölszerelésére 2,000
IV. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Az iparművészeti iskola ujabb helyiségeinek átalakitására és felszerelésére szükséges 11,000 forint 4. és utolsó részlete 1,000
2. A pancsovai állami reálgymnasiumnak az épitkezés tartamára leendő ideiglenes elhelyezésére 4,000
3. A magyar történelmi képcsarnok helyiségeinek átalakitására, berendezésére és bebutorozására, berendezésére és bebutorozására szükséges 4,362 frt 3. és utolsó részlete 2,362
4. Az iparművészeti muzeummal kapcsolatos iroda, rajzterem és kiállitási helyiségek folytatólagos berendezésére szükséges 4,485 frt 4. és utolsó részlete 1,485
5. A magyar nemzeti muzeumban egy hirlap-könyvtár berendezésére ideigl. átalány 2,000
6. Magyarország néprajzi leirásának költségeire 3. évi átalány 6,000
7. A budapesti kir. tud. és műegyetemi olvasókör segélyezésére a központi egyetemi épület épitése idejére bérlendő helyiség czéljára 1,200
8. Az ebdüh elleni gyógymód kisérleteire a budapesti tud. egyetemen 3,000
9. Az ev. református és esetleg unitárius középiskoláknál befektetésekre és beruházásokra 40,000
10. A brassói állami reáliskola ideiglenes helyiségének bére 1,500
11. A budapesti tudomány-egyetem volt gondnokának kezelése alatt felgyülemlett és az egyetemi alap által előlegezett 27. 915 frtnyi számlatartozások törlesztésére első részlet 9,000
12. A budapesti egyetem I. szülészeti kórodája számára szükségelt vászonnemüek költségeire 1,000
13. Egy üvegtechnikai műhely s tanfolyam személyi és dologi költségeire ideiglenesen 1,800
V. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Átköltözködési költségek 10,000
VI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Az országos honvédsegélyző-egylet rendelkezésére 80,000
2. Hátibőröndök beszerzésére szükséges 460,000 forintnak 4 évre való felosztása mellett esedékes 3. részlete 115,000
3. A népfelkelési nyilvántartás irodáinak egyszersmindenkori berendezésére 18,400
Átmeneti kiadások összege 2. 435,233

II. Beruházások

frt
I. FEJEZET. Állandó országház épitésére az 1884:XIX. tc. alapján 600,000
II. FEJEZET. Belügyministerium:
1. A nemzeti szinház faalkotmányu szinpadának vasszerkezetü gépezetekkel kicserélési költségekre 1. részlet 6,974
2. A pozsonyi országos kórháznak a Pozsony sz. kir. városában létesült általános vizvezetékkel való összeköttetés költségeire 3,161
3. Ugyanott az árnyékszékeknek önműködő „Watercloset” szerkezetre való átalakitásával járó költségekre 2,089
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Épitkezésekre a dohányjövedéknél 523,220
2. Épitkezésekre a sójövedéknél 4,800
3. Épitkezésekre az állami jószágoknál 62,000
4. Beruházások a bányászat és pénzverésnél:
A körmöczbányai Nándor-altarna berendezésére 125,000
A szélaknai bányahivatal alá tartozó bányaműveknél teljesitendő feltárási munkálatokra 180,000
A pénzverdénél 47,215
A zalathnai főbányahivatalnál 18,500
A vasműveknél teljesitendő épitkezésekre 41,000
A selmeczbányai erdészeti akadémia kiépitésére 2. részletként 40,000
5. A vágvölgyi vasut megvételére a 6. 988,000 frttal megállapitott vételár 1887-ik évben fizetendő részlete a 1879:XXVII. tc. alapján 600,000
6. 5614 darab tiszavidéki vasuti részvény törlesztésére az 1880:XXXVIII. tc. alapján 1. 377,149
7. A maros-ludas-beszterczei helyi érdekü vasut épitési költségeihez való hozzájárulás fejében az 1884:XXXII. tc. alapján 150,000
8. A bihar-békési helyi érdekü vasut épitési költségeihez való hozzájárulás fejében az 1885:XVIII. tc. alapján 150,000
9. Torontáli helyi érdekü vasutak épitési költségeihez való hozzájárulás fejében 55,000
10. Az állandó kataszter által az 1884-1885. években felmért és helyszinelt községek kataszteri munkálatainak átalakitására, valamint a kataszteri térképeknek a földadó-nyilvántartás és azzal kapcsolatos hiteltelekkönyvi átalakitások czéljaira és a felmérés munkarészeknek az 1885:XXII. tc. értelmében a földadó-kataszter részére eszközlendő lemásolására 100,000
IV. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. A budapesti dunarész szabályozására 149,000
2. A fiumei kikötő épitésére:
a) szerződésben foglalt munkálatok folytatására és uj épitkezésekre 875,000
b) felügyeletre 25,000
3. A felső Duna általános szabályozási munkálataira:
a) szabályozási munkálatokra 1. 050,000
b) felügyeletre 50,000
4. A Tiszánál létesitendő szabályozásra:
a) szabályozási munkálatokra 490,000
b) felügyeletre 10,000
5. Az egyesült Kőrös folyónál:
a) az átmetszések kiásatására és bővitésére 390,000
b) felügyeletre 10,000
6. A Bodrog folyónál:
a) az átmetszések kiásatására és bővitésére 147,000
b) felügyeletre 3,000
7. A honvédelem szempontjából egyes köz- (állami és törvényhatósági) utakon sürgősen szükségelt hiánypótlásokra 350,000
8. A távirda-hálózat fejlesztésére 60,000
9. Kiegészitési munkálatokra és leltárszaporitásra az állami vasutaknál 1. 000,000
10. Uj épitkezésekre és uj forgalmi eszközök beszerzésére az állami vasutaknál:
a) A munkács-beszkidi vonal további kiépitésére IV. részlet 2. 800,000
b) A dombovár-zákányi vonal átalakitására 3. részlet 100,000
c) A budapest-dunaparti teherpályaudvaron raktár és hozzá tartozó vágányzat és út létesitésre 25,000
d) Győr állomás bővitésére és átalakitására II. részlet 150,000
e) Bruck állomáson egy rendező állomás kiépitésére II. részlet 100,000
f) Fiume állomáson végleges raktár és hozzátartozó vágányzat létesitésére, továbbá ideigl. raktár és vágányzatra a Fiumára deltán 400,000
g) A budapesti fütőház és főmühely gépészeti felszerelésének folytatására 200,000
h) Fahidak vasszerkezettel való kicserélésére III. részlet 800,000
i) 150 darab mozdony beszerzésére IV. részlet 786,600
j) 600 darab teherkocsi beszerzésére V. részlet 300,500
k) 3000 drb teherkocsi beszerzésére IV. részlet 1. 273,900
l) 2000 drb teherkocsi beszerzésére III. részlet 763,800
m) 100 drb személykocsi beszerzésére II. részlet 167,000
n) A vonatok folytatólagos felszerelésére gőzfékkel 50,000
o) Gőzfütés berendezése a személyvonatoknál 100,000
p) Rákos-ujszászi vasut épitésére 24,700
11. Beruházások a m. k. állami vasutak gépgyáránál 38,000
12. Beruházások és uj épitkezések a diósgyőri vas- és aczélgyárnál 200,000
V. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Gazdasági tanintézetek 36,700
2. Selyemtenyésztésnél 25,000
3. Állami lótenyészintézeteknél 65,600
4. Uszorok beszerzésére 5,000
5. Kövezési munkákra 30,000
6. A fiumei Rudolf-molón épitendő két tárház 240,000 frt költségének első részletéül 80,000
7. A „Deli” gőzös alapos tatarozására 6,000
8. Az állami erdőknél 241,700
9. A kassai rétmesteri iskola épületének felállitására 5,692
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A budapesti egyet. könyvtár hiányainak pótlására szükséges 15,000 frt 4 évi részlete 3,000
2. Az egyetemi gazdászati hivatal, továbbá a gondnok és néhány szolga elhelyezése végett szükséges lakhelyiségek felépitésére 3. és utolsó részlet 9,500
3. A budapesti egyetem uj természetrajzi és természettudományi intézeteinek belső felszerelésére szükséges 150,000 frt 2. részlete 15,000
4. A budapesti egyetem élettani intézete épületében elhelyezett egészségtani intézet helyiségeinek kibővitésére és belső fölszerelésére szükséges 17. 447 frt 2. és utolsó részlete 13,447
5. A budapesti egyetem természettudományi intézetének tanszerekkel való fölszerelésére szükséges 120,000 frt 2. részlete 15,000
6. A budapesti egyetem természetrajzi és természettani intézetei telkének bekeritési, rendezési és parkirozási költségeire szükséges 29,110 frt 2. és utolsó részletéül 19,110
7. A kolozsvári egyetemi könyvtár hiányainak kiegészitésére 6 év alatt felveendő 9,000 frtnak 3. részlete 1,500
8. A kolozsvári egyetem uj boncztani, kórboncztani és törvényszéki orvostani intézet alapfelszerelésére szükséges 50,000 frt 2. részletéül 10. 000
9. A „József” műegyetemen két uj tanszék alapberuházására, az épitési anyagok vizsgálatára szükséges és egyéb még hiányzó felszerelésekre 7,000
10. A zombori m. kir. államgymnasium épületének létesitésére szükséges 113,681 frt 4. részletéül 18,000
11. A budapesti I. ker. állami tanitóképző intézet épületének belső fölszerelésére 3. és utolsó részlet 9,000
12. Ugyanezen intézetnek tanszerekkel és eszközökkel leendő fölszerelésére megkivántató 27,800 frtból 2. részletül 6,000
13. A házi ipart és ipari oktatást terjesztő első egyesület által fentartott és a közoktatási kincstár által átvett pozsonyi ipartanitónőképző után, a postakincstárnak visszatéritendő 11,315 frt tőke, továbbá a pozsonyi takarékpénztárnak visszatéritendő 27,549 forint tőke és kamatainak törlesztésére 2-ik részlet 10,000
14. A festészeti mesteriskola szakkönyvtárára hat év alatt felveendő 6,000 frt-nak 3. részletéül 1,000
15. Nők számára nyitott festészeti tanfolyam folytatólagos fölszerelésére 1,000
16. Az iparművészeti muzeum szakkönyvtárának kiegészitésére szükséges 8,000 frtnak 2. részletéül 2,000
17. A brassói reáliskola butoraira és tanszereire 800
18. A soproni állami felsőbb leányiskola belső felszerelésére 3,000
19. A soproni kereskedelmi iskola III. osztályának bebutorozására és felszerelésére 800
20. Az ujvidéki polgári iskolával kapcsolatos kereskedelmi és ipariskola felszerelésére 800
21. Az országos zeneakadémia nagytermének diszitésére és szellőző készülékének javitására 1,300
22. A nemzeti muzeum ablakainak és padlójának, valamint több terme mennyezetének megujitására 4,000
23. Az országos közoktatási tanács és a budapesti tanárképző-intézet gyakorló főgymnasiuma számára készülő ház belső felszerelésére szükséges 25,000 frt első részletéül 6,000
24. A siketnémák váczi orsz. intézete épületének helyreállitására 1,000
25. A kolozsvári tud. egyetem uj boncz-, kórboncz- és törvényszéki orvostani intézetének tanszerekkel leendő ellátására szükséges 40,000 forint első részletéül 5,000
26. Ugyanezen egyetem régi kórboncztani intézetének átalakitására 1,000
27. A budapesti tudomány-egyetem kórboncztani intézetének szükségessé vált helyreállitására 3,000
28. Ugyanezen egyetem orvoskari központi épületében elhelyezett szemészeti kóroda, gyógyszertani intézet és orvoskari dekanatus hivatali helyiségeinek bebutorozására 3,123
29. A budapesti közép-ipariskola ujonnan kibérelt helyiségeinek bebutorozására, átalakitására, viz- és légszeszvezetékkel való felszerelésére 2,000
VII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Törvénykezési és ügyészségi uj épitkezésekre, átalakitásokra és felszerelésekre 100,000
Beruházások összege 17. 742,680

C) Rendkivüli közösügyi kiadások

1. Rendkivüli közösügyi kiadás 2. 574,951
2. A Bosznia és Herczegoviában, továbbá a Lim területén álló parancsnokságok, intézetek és csapatok 1887. évi rendkivüli szükséglete 5. 019,000 frt után 1. 575,966
Kiadások főösszege 350. 283,145

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki, a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

frt.
I. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az állami kölcsönök tőketörlesztési évi aranyjárulékai fedezésére az 1880:VIII., IX. és 1881:XI. tc. alapján kibocsátandó járadék-kötvények eladásából 4. 228,434
2. A földtehermentesitési kötvények törlesztésének fedezésére az 1880:IX. tc. alapján kibocsátandó 5% papirjáradék kötvények eladásából 7,611,451
3. Szőlődézsmaváltság:
A váltságkötelezettek járadékai 1. 300,000
4. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 200,000
5. Sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak tiszta bevételei 514,647
A főváros által a rakpartokért fizetendő haszonbér 12,025
Az 1870:X. tc. 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi pótlékok 352,060
6. A budapesti állami hidak bevételeiből az 1870:XXX. tc. alapján elvállalt budapesti lánczhid elsőbbségi kölcsön szükséglete fedezésére 98,765
7. Az 1880:XX. törvénycikk alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai 2. 411,612
II. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Házbérjövedelem a bérbeadott helyiségek után 1,795
III. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége személye körüli ministerium:
A külföldre szóló utlevelek kiállitási dijaiból 300
IV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési alapigazgatóság:
Járulék a földtehermentesitési alapból a földtehermentesitési alapigazgatóság költségeinek fedezésére 40,575
Járulék az országos törvények és rendeletek tárának jövedelméből az ezen tárat szerkesztő titkár fizetésének és lakpénzének megtéritéseül 1,900
2. A régi országos alap rendelkezésre álló kamataiból 4,005
3. Általános közgazdasági bevételek:
A nemzeti szinházi alapok jövedelméből 27,300
Betegápolási költségtéritmény 71,600
Törvénytelen ágyból származott, Bécsben és egyéb lajtántúli lelenczházakban ápolt gyermekek tápdijainak visszatéritése 42,000
Országos tébolydák bevételei 118,524
Tolonczok élelmezési költségtéritménye czimén 1,000
„Hivatalos lap” jövedelme 36,000
Ortörvények és rendeletek tárának jövedelme 45,400
A fővárosi rendőrség átalánya 474,214
Utlevelek kiszolgáltatásáért járó dijak 10,000
Különféle bevételek 1,044
V. FEJEZET. Pénzügyministerium:
Egyenes adók:
1. Földadó: állami adó 24. 899,812
Földtehermentesitési járulék 10. 400,188
2. Házadó: állami adó 6. 459,120
Földtehermentesitési járulék 2. 540,880
3. Keresetadó: állami adó 12. 304,300
Földtehermentesitési járulék 4. 865,700
Állami adó a volt határőrvidéken 630,000
4. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója:
Állami adó 1. 831,460
Földtehermentesitési járulék 768,540
5. Bánya-adó: állami adó 77,000
Földtehermentesitési járulék 33,000
6. Tőkekamat- és járadék-adó:
a) Földtehermentesitési kötvények kamatai után 722,853
b) Szőlődézsmaváltsági kötvények kamatai után 37,000
c) Maradvány- és irtványföldváltsági kötvények kamatai után 7,600
d) A keleti vasuti államkötvények kamatai után 60,227
e) Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék utáni adó 1. 300,000
f) Egyéb tőke-kamatok és járadékok után:
Állami adó 1. 300,294
Földtehermentesitési járulék 982,026
7. Vasuti és gőzhajózási szállitás haszálata utáni adó 4. 200,000
8. Nyereményadó 210,000
9. Fegyveradó és vadászati adó 600,000
10. Hadmentességi dij 3. 000,000
11. Általános jövedelmi pótadó 16,330,000
12. Késedelmi kamat:
Állami adó után 1. 015,570
Földtehermentesitési járulék után 374,430
Maradvány- és irtványföldváltsági járadékok után 10,000
13. Adóbehajtási illetékek 300,000
14. Adóbehajtási költségtéritmény 250,000
Fogyasztási adók:
15. Szeszadó 10. 000,000
16. Boradó 3. 660,000
17. Húsadó 2. 600,000
18. Söradó 1. 280,000
19. Czukoradó, és pedig:
a) czukorgyárak üzemi adója 1. 996,135
b) a gyárak pótlékai az 1878:XXIII. tc. értelmében 221,793
Az 1881:IV., ill. 1883:V. tc. alapján:
20. Czukorfogyasztás után 1. 470,000
21. Sörfogyasztás után 870,000
22. Ásványolaj-adó 3. 400,000
23. Sajtolt élesztőtől járó fogyasztási adó 180,000
24. A fogyasztási adó-visszatéritések felosztásából az 1878:XIX. tc. 2. §-a értelmében Magyarország javára sör- és czukoradó czimén 5. 457,174
25. Aranyagiónyeremény 848,000
26. Határvám 457,200
27. Bélyeg 9. 094,000
28. Jogilletékek 16,800,000
29. Dijak 324,000
30. Fémjelzés 25,980
31. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavon-országban 25,500
32. Dohányjövedék: vétel, gyártás, eladás 42,667,700
33. Lottojövedék 3. 099,100
34. Sójövedék 14. 815,295
35. Perköltségek 70,912
36. Állami jószágok 2. 946,274
37. Bányaigazgatóságok és számvevőosztályok 49,248
38. Fémbányászat és opálbánya 3. 061,827
39. Fémkohászat 3. 490,341
40. Pénzverő hiv. fémbeváltással együtt 4. 824,180
41. Vasművek 4. 097,618
42. Zsilvölgyi kőszénbánya 35,249
43. Sótermelés 1. 055,925
44. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 2. 180
45. Állami nyomda 700,000
46. Állami épületek 22,605
47. Budapesti állami hidak 95,393
48. a) Állami vasutak tiszta jövedelme 14. 500,000
b) Állami gépgyár tiszta jövedelme 250,000
c) Diósgyőri vas- és aczélgyár tiszta jövedelme 300,000
49. Ingó állami vagyon 28,174
50. Különféle bevételek 699,277
VI. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. Számviteli költségek és kormányfelügyeletért fizetendő illetékek 14. 100
2. Magy. kir. postatakarékpénztár 199,298
3. Államépitészeti és folyammérnöki hivatalok 69,587
4. Kőutak kezelése, fentartása és épitése 22,775
5. Viziutak kezelése, fentartása és épitése 960
6. Posta 9. 737,500
7. Távirda 2. 148,400
8. A m. kir. állami vasutak bevételeiből az üzleti kiadások fedezésére 22. 000,000
9. A m. kir. állami vasutak gépgyára bevételeiből az üzleti kiadások fedezésére 2. 250,000
10. A diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár bevételeiből az üzleti kiadások fedezésre 3. 045,000
VII. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok 50,800
2. A gazdaság különböző ágainak emelése 157,500
3. Selyemtenyésztés 644,000
4. Gazdasági tanintézetek jövedelme:
Magyaróvári gazdasági akadémia 34,980
Keszthelyi gazdasági tanintézet 16,900
Debreczeni gazdasági tanintézet 1,500
Debreczeni földmives-iskola 32,360
Kolozsmonostori gazdasági tanintézet 20,410
Kassai gazdasági tanintézet 35. 720
Rimaszombati földmives-iskola 13,750
Zsitva-ujfalui földmives-iskola 8. 240
Adai földmives-iskola 7,700
Csákovai földmives-iskola 12,000
Szentimrei földmives-iskola 15,000
Nagy-szt-miklósi földmives-iskola 3,200
Tarczali vinczellérképezde 3,000
Budapesti vinczellérképezde 3. 510
Nagyenyedi vinczellérképezde 200
Ménesi vinczellérképezde 6,350
5. Állami erdők 6. 487,237
6. Országos erdei alap 38,800
7. Állami lótenyészintézetek:
Ménesbirtok-gazdaságok 1. 670,362
Ménesek 503,750
Méntelepek 363,330
A lótenyésztési alap jövedelme 13,544
8. Vesztegintézetek 18,000
9. Az 1874:XX. tc. értelmében befolyandó birságokból 8,000
10. Budapesti állatorvosi tanintézet 12,000
11. Bányailletékek 93,000
12. Statistikai hivatal 60,000
13. Tengeri hajózás és révügy 208,900
14. Budapesti kir. zálogházak 215,000
15. Alapok, alapitványok és különféle bevételek 11,429
VIII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 73,674
2. Tanintézetek:
Magyar kir. egyetemi alap 212,906
A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. ministerium járuléka az állatorvostani alapból 1,680
A magyar vallásalaptól a szülészeti kóroda részére megvett ház utáni bérjövedelem 4,000
A budapesti egyetem kórodáin befolyó ápolási dijak 15,000
Tanárvizsgálati dijak 3,600
Tandijszázalékok 3,300
Tanpénzek 131,500
Járulékok az egyes tanintézetek fentartásához 84,635
Siketnémák országos intézete Váczon 22,857
Vakok országos intézete Budapesten 23,092
Vakok ápoldai alapja 2,607
3. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok 4,740
4. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeumi alap 12. 780
Országos zeneakadémia 7,000
Országos szinésziskola 1,000
Magyar művészeti ösztöndijalap 1,353
IX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 7,600
2. Királyi főügyészségek 3,000
3. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 16,800
4. Királyi ügyészségek 207,845
5. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, közvetitő intézetek és állami fogház 134,200
6. Országos rabsegély- és javitóintézeti alap 373,760
X. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
Honvédségi intézetek:
1. A Ludovika akadémiai általános alapnak jövedelmeiből és a fizetéses növendékekért fizetett napidijak fejében 177,971
2. Honvéd menházalap jövedelme 1,483
Csapatok:
3. Az elárverezett, továbbá a ló-vállalkozók által megtéritett lovakért 26,000
4. Haszonvehetetlen töltényhüvelyek és szabályszerütlen ólomért 48,000
5. Nyugdijak: a közös hadügyi tárcza által a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények 60,000
6. Az elviselt ruházati és felszerelési czikkek hulladékainak eladásából 3,000
Rendes bevételek összege 321. 646,206

B) Átmeneti bevételek

I. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Járulék a földtehermentesitési alapból, az igazoló bizottmány költségeinek megtéritése fejében 3,988
2. A kiadásnál előforduló gyógyszerkönyv példányai egy részének elárusitásából várandó első évi bevétel 1,000
II. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Állami javak eladásából:
a) Állami javak eladásából 5. 000,000
b) A telepitvényesek által fizetendő vételárak és kamatok (hátralékokkal együtt) 1. 200,000
c) A maradvány- és irtványföldek váltságdijai 46,557
2. Bordézsmaváltságból 2,000
3. Állami előlegekből 322,000
III. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
Amerikai és európai sima és gyökeres szőlővesszőknek leszállitott áron való értékesitéséből, az amerikai kisérleti telepekről s a kecskeméti állami szőlőbirtokról 36,600
Átmeneti bevételek összege 6. 612,145
Bevételek főösszege 328. 258,351
4. § A 2-ik §-ban megállapitott összes 350. 283,145 frtnyi
kiadások és a 3-ik §-ban megajánlott összes 328. 258,351 frtnyi
jövedelmek és bevételek között 22. 024,794 frt
hiány mutatkozik.

Felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy ezen hiányt hitelművelet utján fedezze.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, ugyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883:XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi dij, - az út-, hid- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, végre a volt határőrvidéken érvényben hagyott adók az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1887. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott s a 4-ik §-ban a hiány fedezésére kijelölt bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak, és átruházás e kiadásoknak se fejezetei, se czimei, se rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVI. fejezete, 3., 4., 5. és 6. czimének személyi járandóságai között, továbbá a XVIII. fejezet 6. czime egyes rovatai között, van helye; ezek között az átruházási jog megengedtetik.

7. § Ezen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére