1887. évi XXXIII. törvénycikk

az első magyar-gácsországi vasuttársaság részére nyujtandó további külön állami biztositás tárgyában * 

1. § Az első magyar-gácsországi vasuttársaság magyar vonalán az 1876. évi XI. tc. alapján engedélyezett beruházási kölcsönrészlet felhasználása óta felmerült, valamint a következő években szükséges beruházások költségeinek fedezéséről felveendő ujabb sorozatu elsőbbségi kölcsön kamatozása és 75 év alatt leendő törlesztése czéljából a nevezett vasuttársaság részére évi 92. 903 osztrák értékü ezüst forint és 80 krajczárnyi külön állami biztositás olykép engedélyeztetik, hogy ezen külön állami biztositás, a szóban forgó elsőbbségi kölcsön kibocsátása idejével, illetőleg a tényleges kibocsátás arányában, lépjen hatályba.

2. § A felveendő kölcsönből a társaság első sorban azon kincstári előlegeket köteles kamatostól megtériteni, melyek az 1. §-ban emlitett beruházások költségeinek időleges fedezésére, valamint az 1883. évi XXIV. tc. 5. §-a alapján részére kiutalványoztattak, illetőleg a kölcsön kibocsátásáig, esetleg még kiutalványoztatni fognak.

A kölcsön többi része csak a kormány által esetről-esetre engedélyezett beruházásokra forditható.

3. § A felveendő kölcsön évjáradékának fedezésére kiutalványozandó állami előlegek kamatoztatására nézve az 1875. évi XLI. tc. 2. §-ának b) pontja alatt foglalt határozmány, ugyanezen előlegek és kamatjaik visszafizetésére nézve pedig az 1869. évi VI. tc. által törvénybe iktatott engedélyokmány 26. §-a lesz irányadó, ez utóbbi azonban oly módositással, hogy az állam által biztositott tiszta jövedelmet meghaladó fölösleg teljes összegében forditandó az emlitett előlegek és kamatjaik lerovására.

4. § A jelen törvény által engedélyezett külön állami biztositás alapján felveendő elsőbbségi kölcsön kötvényeinek kibocsátására és telekkönyvi bekebelezésére, ideértve a főkötvény kiállitását is, ugyszintén az ezen kölcsönügy iránt a kormány és a vasuttársaság közt létrejött s Bécsben 1887. évi január hó 21-én, illetőleg Budapesten ugyanazon évi márczius hó 14-én aláirt jegyzőkönyvi egyezményre is a bélyeg- és illetékmentesség megadatik s egyuttal a kibocsátandó elsőbbségi kötvények és azok szelvényei után teljes adó- és bélyegilleték-mentesség biztosittatik.

5. § A kormány feljogosittatik a cs. kir. osztrák kormánynyal oly megállapodást létesiteni, miszerint a jelen törvény által engedélyezett külön biztositás alapján kibocsátandó elsőbbségi kölcsön, esetleg az osztrák vonalrész beruházási költségeinek fedezésére felveendő hasonló kölcsönnel egyesittessék, s hogy ezen egységes kölcsön a társaságnak mindkét állam területén fekvő vonalaira telekkönyvileg betábláztassék.

Ez esetben a fentebbi 4. §-ban engedélyezett bélyeg- és illetékmentesség az egységes elsőbbségi kölcsönre kiterjeszthető, ha a cs. kir. osztrák kormány részéről a bélyeg- és illetékmentesség az egységes kölcsönnek a társaság osztrák vonalára való betáblázására is biztosittatnék.

6. § Ezen törvény a törvénytárban történő megjelenése napján hatályba lép s végrehajtásával a közmunka- és közlekedésügyi és a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére