1890. évi XXV. törvénycikk

a kir. itélőtáblák és kir. főügyészségek szervezéséről * 

1. § A kir. itélőtáblák száma tizenegyben állapittatik meg.

Székhelyeik a következők:

Budapest,

Debreczen,

Győr,

Kassa,

Kolozsvár,

Marosvásárhely,

Nagyvárad,

Pécs,

Pozsony,

Szeged,

Temesvár,

2. § A budapesti kir. itélőtábla kerületéhez:

a ballassagyarmati,

a budapesti,

a budapesti kir. kereskedelmi és váltó,

a beszterczebányai,

az egri,

a fiumei,

az ipolysági,

a kalocsai,

a kecskeméti,

a pestvidéki,

a székesfehérvári és

a szolnoki,

a debreczeni kir. itélőtábla kerületéhez:

a debreczeni,

a mármarosszigeti,

a nyiregyházai,

a szatmárnémetii és

a zilahi,

a győri kir. itélőtábla kerületéhez:

a győri,

a komáromi,

a soproni,

a szombathelyi,

a veszprémi és

a zalaegerszegi,

a kassai kir. itélőtábla kerületéhez:

a beregszászi,

az eperjesi,

a kassai,

a lőcsei,

a miskolczi,

a rimaszombati és

a sátoraljaujhelyi,

a kolozsvári kir. itélőtábla kerületéhez:

a beszterczei,

a deési,

a dévai,

a gyulafehérvári,

a kolozsvári,

a nagyszebeni és

a tordai,

a marosvásárhelyi kir. itélőtábla kerületéhez:

a brassói,

a csikszeredai,

az erzsébetvárosi,

a kézdivásárhelyi,

a marosvásárhelyi és

a székelyudvarhelyi,

a nagyváradi kir. itélőtábla kerületéhez:

az aradi,

a békésgyulai és

a nagyváradi,

a pécsi kir. itélőtábla kerületéhez:

a kaposvári,

a nagykanizsai,

a pécsi és

a szegzárdi,

a pozsonyi kir. itélőtábla kerületéhez:

az aranyosmaróthi,

a nyitrai,

a pozsonyi,

a rózsahegyi és

a trencséni,

a szegedi kir. itélőtábla kerületéhez:

a nagybecskereki,

a nagykikindai,

a szabadkai,

a szegedi,

az ujvidéki és

a zombori,

a temesvári kir. itélőtábla kerületéhez:

a fehértemplomi,

a karánsebesi,

a lugosi,

a pancsovai és

a temesvári kir. törvényszékek területei

tartoznak.

3. § Mindenik kir. itélőtábla saját területén abban a hatáskörben jár el, melyet a törvények vagy törvényes rendeletek a kir. itélőtáblákra ruháznak.

A mely törvényszék külön ügybirósági hatósággal van felruházva: az egész külön ügybirósági területre annak a kir. itélőtáblának a hatásköre terjed ki, a melynek kerületéhez a törvényszék tartozik.

4. § Addig, mig a kir. törvényszékek és kir. járásbiróságok területeit törvény nem állapitja meg, a ministerium valamely járásbiróságnak akár egész területét, akár egy részét rendelettel más kir. itélőtábla kerületéhez tartozó törvényszék, illetőleg járásbiróság területéhez is csatolhatja.

5. § A kir. itélőtábláknál az itélőbiró személyzet elnökből, tanácselnökökből és birákból,

a segédszemélyzet elnöki titkárból, tanácsjegyzőkből (6. §), - a hol szükséges - forditóból (tolmácsból),

a kezelőszemélyzet igazgatóból, irodatisztekből és irnokokból,

a számvevő-személyzet számtanácsosból, számtisztekből és számgyakornokokból áll.

6. § Tanácsjegyzői szolgálatra az igazságügyminister beleegyezésükkel albirákat rendel be.

A budapesti kir. itélőtáblához berendelt vidéki albirák a berendelés tartamára évenkint 400 frt, a többi kir. itélőtáblákhoz berendelt albirák pedig 200 frt pótlékban részesülnek. A budapesti albirót - bármelyik kir. itélőtáblához rendeltetik is be - pótlék nem illeti.

A berendelés két évnél tovább nem tarthat.

Az igazságügyminister a berendelt albirákat akaratuk ellenére is áthelyezheti annak a kir. itélőtáblának a kerületében levő bármely járásbirósághoz, a mely kir. itélőtáblához be voltak rendelve.

7. § A kir. itélőtábláknál alkalmazandó itélőbiráknak (elnök, tanácselnökök, birák), a segéd-, kezelő- és számvevő-személyzetnek létszámát az igazságügyminister állapitja meg, az itélőbirák összes létszáma azonban a 245-öt meg nem haladhatja.

8. § A kir. itélőtáblák személyzetének járandóságai:

Hivatali állás Fizetés Lakpénz vidéken Lakpénz és helyi pótlék Budapesten
forint
Elnök 6.000 1.000 2.000
Tanácselnök, I. oszt. 5.000 400 1.000
II. oszt. 4.000 400 1.000
Biró, I. oszt. 3.000 300 600
II. oszt. 2.500 300 600
Elnöki titkár, I. oszt. 1.800 200 400
II. oszt. 1.500 200 400
Forditó, I. oszt. 1.000 200 300
II. oszt. 900 200 300
Igazgató, I. oszt. 1.300 200 300
II. oszt 1.200 200 300
Irodatiszt, I. oszt. 900 150 200
Irodatiszt, II. oszt. 800 150 200
III. oszt. 700 150 200
Irnok 600 100 200
Számtanácsos, I. oszt. 1.500 200 300
II. oszt. 1.300 200 300
Számtiszt, I. oszt. 1.000 150 200
II. oszt. 900 150 200
III. oszt. 800 150 200
IV. oszt. 700 150 200
V. oszt. 600 150 200
Szám I. oszt. 500 - -
gyakornok, II. oszt. 400 - -

A forditói és tolmácsdijakat az igazságügyminister rendelettel állapitja meg.

9. § A kir. itélőtábláknál alkalmazott tanácselnökök, birák, elnöki titkárok külön-külön országos összlétszámba foglalandók.

Az igazságügyminister felhatalmaztatik, hogy a kezelő- és számvevő-személyzet összlétszámba foglalásáról rendelettel intézkedhessék.

10. § A fokozatos fizetéssel járó állások akkép rendszeresitendők, hogy az állások összes száma mindenik fokozatban egyenlő legyen.

Ha azonban az összes állások száma egyenlően fel nem osztható, akkor a fölös számu állások a magasabb fizetési fokozatokba sorozandók.

11. § A fokozatos fizetéssel járó állásra a kinevezés rendszerint csak az alsóbb (legalsóbb) fizetési fokozatba helyezéssel történhet.

A kivételeket törvény állapitja meg.

A jelen szervezés alkalmával a 10. §-ban meghatározott arányban a magasabb fizetési fokozatu állások is betölthetők, sőt ezt az arányt a magasabb fokozatu állásokra kinevezettek száma meg is haladhatja.

12. § A mennyiben a jelen szervezés alkalmával bizonyos állásokban a magasabb fizetési fokozatu állások betöltetlenül maradnak, és a 10. §-ban meghatározott arány a kir. itélőtáblák működése megkezdésének napjától számitott két év elteltével sem áll helyre:

akkor ez időpontot követő hó 1-ső napján, a be nem töltött magasabb fizetési fokozatu állások felére (egyenlő meg nem oszthatás esetén a fölös számu állásokra is) az alsóbb fizetési fokozatban levők az összlétszám sorrendje szerint előlépnek; az állások másik felére pedig, hasonló módon a kir. itélőtáblák működése megkezdésének napjától számitott négy év elteltével történik az előléptetés.

Ha pedig a jelen szervezés alkalmával a magasabb fizetési fokozatban levők száma meghaladná a 10. §-ban meghatározott arányt: akkor ez arány helyreálltáig a magasabb fizetési fokozatban megüresedő minden két állás közül fokozatos előléptetésnek csak az egyik állásra van helye.

13. § A kir. itélőtábla azokban az ügyekben, melyekben a törvény szerint mint utolsó foku biróság jár el, a felmerült vitás elvi jelentőségü jogkérdéseket teljes ülésben dönti el.

A teljes ülés elvi megállapodását az illető kir. tábla tanácsai mindaddig követni tartoznak, mig azt ujabb teljes ülési megállapodás meg nem változtatja.

Mindenik kir. itélőtábla köteles elvi megállapodását a többi kir. itélőtáblával közölni, s azt ugy a kir. igazságügyministerhez, mint a kir. curia elnökéhez fölterjeszteni.

Ha akár a kir. igazságügyminister, akár a kir. curia elnöke arról győződnek meg, hogy az egyes kir. itélőtáblák ellentétes elvi jelentőségü megállapodásra jutottak: haladék nélkül intézkednek, hogy a jogegység megóvása végett a felmerült kérdés a kir. curia megfelelő teljes ülése elé terjesztessék.

A kir. curia teljes ülési megállapodását a kir. itélőtáblák mindaddig követni tartoznak, mig azt a kir. curia ujabb teljes ülési megállapodással meg nem változtatja.

Bármelyik kir. itélőtábla teljes ülése, a szavazatoknak legalább kétharmadrészével hozott határozata alapján, a kir. curia teljes ülési megállapodásának megváltoztatása czéljából indokolt felterjesztést tehet, mely esetben a kérdés a kir. curia megfelelő teljes ülése által ujból eldöntendő.

Egyebekben a kir. tábla és a kir. curia teljes üléseinek egybehivására, alakitására, az eljárásra, a határozathozatalra és a teljes ülések megállapodásainak megváltoztatására vonatkozó részletes intézkedéseket az igazságügyminister rendelettel állapitja meg.

14. § Mindenik kir. itélőtábla székhelyén kir. főügyészség szerveztetik.

A kir. főügyészség kerülete azonos a kir. itélőtábla kerületével.

15. § Mindenik kir. főügyészség kir. főügyészből, a szükséghez képest: egy vagy több kir. főügyészi helyettesből, az igazságügyministertől berendelt kir. alügyészekből és kezelőszemélyzetből áll.

A számvevőségi teendőket a kir. itélőtáblánál szervezett számvevőség végzi.

16. § A kir. főügyészségek személyzetének létszámát az igazságügyminister állapitja meg.

17. § A kir. főügyészek és főügyészi helyettesek járandósága:

Hivatali állás Fizetés Lakpénz vidéken Lakpénz és helyi pótlék Budapesten
forint
Kir. főügyész, I. oszt. 5.000 400 1.000
II. oszt. 4.000 400 1.000
Kir. főügyészi I. oszt. 3.000 300 600
helyettes II. oszt. 2.500 300 600

A kir. főügyészek kezelőhivatalnokai állásuknak megfelelőleg ugyanazon járandóságban részesülnek, melyet a jelen törvény 8. §-a a kir. itélőtábla kezelőhivatalnokai számára állapitott meg.

18. § A kir. főügyészek és főügyészi helyettesek külön-külön országos összlétszámba foglalandók.

A jelen törvény 10., 11. és 12. §-aiban foglalt rendelkezések a kir. főügyészség személyzetére is alkalmaztatnak.

19. § A jelenleg fennálló budapesti és marosvásárhelyi kir. itélőtábláknál és kir. főügyészségeknél állandóan alkalmazottak a jelen szervezés folytán nyugdijazhatók, de az itélőbirák, főügyészek és főügyészi helyettesek nyugdija a legutóbbi fizetés felénél kevesebb nem lehet.

20. § Ha a jelenleg fennálló budapesti és marosvásárhelyi kir. itélőtábláknál és kir. főügyészségeknél állandóan alkalmazott itélőbiró, illetőleg kir. főügyész vagy főügyészi helyettes a jelen szervezés alkalmával más kir. itélőtáblához, illetőleg kir. főügyészséghez helyeztetik át (1869:IV. tc. 16. §., 1871:IX. tc. 1. § a) pont), köteles az áthelyezésnek a hivatalos lapban közzétételétől számitott 15 nap alatt nyilatkozni, ha az áthelyezést el nem fogadja. A ki az áthelyezést el nem fogadja, állásáról lemondottnak tekintendő.

Ezen rendelkezés által az 1885:XI. törvénycikknek a nyugdijazásra, illetve végkielégitésre vonatkozó határozatai érintetlenül hagyatnak.

21. § A jelenleg fennálló budapesti kir. itélőtáblánál és kir. főügyészségnél állandóan alkalmazottak, a 8., illetőleg a 17. §-okban meghatározottnál nagyobb eddigi járandóságaikat - kivéve a drágasági pótlékot - akkor is megtartják, ha más kir. itélőtáblához, illetőleg kir. főügyészséghez helyeztetnek át.

Magasabb fizetéssel nem járó áthelyezés esetén a szabályszerü költözködési költség megtérittetik.

22. § A budapesti kir. itélőtáblánál az alelnöki állás megüresedés esetén megszünik.

23. § A jelen törvény alapján szervezett kir. itélőtáblák működése megkezdése napjáig kinevezett kir. itélőtáblai fogalmazók, segédfogalmazók, és főügyészségi fogalmazók, a jelen törvény alapján szervezett kir. itélőtábláknál illetőleg kir. főügyészségeknél továbbra is alkalmazhatók.

24. § Az igazságügyminister felhatalmaztatik, hogy a bűnvádi eljárásról alkotandó törvény hatálybaléptéig ideiglenesen több kir. itélőtáblai kerületet egy főügyészségi kerületté összekapcsolhasson; ennek megfelelőleg a törvényben meghatározott számnál kevesebb főügyészséget szervezhessen és főügyészi helyetteseket egyes főügyészségek vezetésével megbizhasson.

25. § A napot, melyen a jelen törvény alapján szervezett kir. itélőtáblák és kir. főügyészségek működésüket megkezdik és a melyen a fennállók jelenlegi működésüket megszüntetik, az igazságügyminister határozza meg.

Az igazságügyminister felhatalmaztatik, hogy arra az évre, a melyben a kir. itélőtáblák működésüket megkezdik, a kir. itélőtábláknál tartandó törvényszünet idejére és módozataira nézve, az 1887:XXX. törvénycikk határozataitól eltérő rendelkezéseket állapithasson meg. Az itélőbirák számára a törvényben biztositott nyolcz heti szünidő a rendeletben épségben tartandó.

26. § A törvényeknek, rendeleteknek és szabályoknak a jelen törvénynyel ellenkező rendelkezései hatályon kivül helyeztetnek.

Különösen hatályukat vesztik az 1870:XVI. tc. 1. §-ának 1. és 2. pontjában, az 1886:XXXIV. tc. 1., 2., 3. §-aiban és az 1888:IX. törvénycikkekben foglalt rendelkezések.

27. § Az igazságügyminister felhatalmaztatik, hogy rendelettel határozhassa meg:

azokat a kir. itélőtáblákat, melyek előtt a birói gyakorlati vizsgálat letehető, továbbá a számvevőség felállitásának időpontját és szervezésének módját, végre a jelen törvény életbeléptetéséhez még szükséges átmeneti és egyéb intézkedéseket.

28. § Ha a felállitandó kir. itélőtáblák működésüket még a folyó évben kezdenék meg: az igazságügyminister az ezzel felmerülő átmeneti kiadásoknak fedezésére a legközelebbi költségvetésben leendő utólagos elszámolás kötelezettsége mellett felhatalmaztatik.

29. § Jelen törvény végrehajtásával az igazságügyminister megbizatik.