1890. évi XXX. törvénycikk

a középiskolákról és azok tanárainak képesitéséről szóló 1883:XXX. törvénycikk módositása tárgyában * 

1. § Az 1883. évi XXX. törvénycikk 3. és 5. §-ai akként módosittatnak, hogy gymnasiumi tanulók a „görög nyelv és irodalom” tanulására nem köteleztetnek, ha a „görög nyelv és irodalom” helyett a jelen törvény 2. §-ában megnevezett tantárgyakban nyernek, az illető gymnasiumban, a tanterv által megszabott rendes oktatást. A „görög nyelv és irodalom” helyett ekkép választott tantárgyak az ezekre jelentkező tanulókra nézve kötelezők, s az e tantárgyakban való előmenetelök, a többi rendes tantárgyakban tanusitott előmenetelökkel egyenlő értékü beszámitás alá esik.

2. § Azon tantárgyak, a melyekből az előző § rendelete szerint gymnasiumi tanulók a „görög nyelv és irodalom” helyett rendes oktatást nyernek, a következők:

a) a magyar irodalom bővebb megismertetése, kapcsolatban a görög remekirók műveinek ismertetésével, magyar forditásban, s a görög irodalom- és művelődéstörténet alapvonalai;

b) a rajz (mértani és szabadkéz rajzi elemekkel).

3. § A vallás- és közoktatásügyi minister rendelkezése vagy vezetése alatt nem álló gymnasiumok fentartóinak szabad elhatározásától függ, intézeteikben a „görög nyelv és irodalom” mellett, illetőleg ezek helyett, a 2. §-ban megnevezett tantárgyak oktatásáról a jelen törvény 1. §-a értelmében gondoskodni; a mennyiben pedig erről gondoskodnak, az e tantárgyakban elérendő czél és alkalmazandó mérték tekintetében az 1883:XXX. tc. 8. §-ának rendelkezése irányadó.

4. § Ha oly tanuló, ki már egy vagy több osztályban „görög nyelvet és irodalmat” tanult, akár átlépés esetében, akár ugyanazon intézet kebelében, a „görög nyelv és irodalom” helyett tanitott tantárgyakban való oktatásra jelentkezik, az illető tantárgyakban amaz intézet megelőző osztályaiban elvégzett tananyagból fölvételi vizsgálatot tartozik tenni. Viszont a „görög nyelv és irodalom” illető tananyagából tartozik fölvételi vizsgálatot tenni az a tanuló is, a ki azután jelentkezik a „görög nyelv és irodalom” tanulására, miután már egy vagy több osztályban a jelen törvény 2. §-ában megnevezett tantárgyakat tanulta. Az ily tantárgyváltoztatások idejére nézve az 1883:XXX. törvénycikk 13. §-ának az átlépésre vonatkozó rendelkezései érvényesek.

5. § Az 1883:XXX. törvénycikk 26. §-a akként módosittatik, hogy azon gymnasiumi tanulók, a kik a „görög nyelv és irodalom” helyett a jelen törvény 2. §-ában megnevezett tantárgyakból nyertek rendes oktatást, habár le is tették az érettségi vizsgálatot, a tudományegyetemek és egyéb főiskolák hittudományi karára, vagy azok nyelvészeti, bölcsészeti és történelmi szakosztályaira (s a tanárképző intézet ugyanezen szakosztályára) nem bocsáthatók. Ha azonban a „görög nyelv és irodalom”-ból pótló érettségi vizsgálatot tesznek, az 1883:XXX. törvénycikk 26. §-a 2-ik bekezdésének a reáliskolai tanulókra vonatkozó rendelkezése rájok nézve is érvényes.

6. § Az 1883:XXX. törvénycikk 32. §-a alól kivételt képeznek azon gymnasiumok, a melyekben a „görög nyelv és irodalom” mellett, a jelen törvény 2. §-ában megnevezett tantárgyak is tanittatnak; az ily gymnasiumokban a tanárok száma (az igazgatót beleértve) a nyolczosztályu intézetben legalább 11, a hatosztályuban legalább 8.

7. § Jelen törvény végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére