1892. évi XIV. törvénycikk

az 1892. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1892. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Háromszázhetven millió kétszázkilenczvenkilenczezer harminczkét o. é. forintban;

átmeneti kiadásai:

Hét millió kétszázkilenczvenezer hétszázhuszonnyolcz o. é. forintban;

beruházási kiadásai:

Tizenhárom millió kétszázhetvenkétezer huszonnyolcz o. é. forintban;

rendkivüli közösügyi kiadásai:

Hat millió hatszáznegyvenhétezer egyszázhuszonhárom o. é. forintban állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ezen összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

frt
I. FEJEZET. A királyi udvartartás költsége: 4.650,000
II. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 73,097
III. FEJEZET. Országgyülés:
1. A főrendiház kiadásai 55,634
2. A képviselőház kiadásai 1.142,327
3. Az országgyülési gyorsiroda személyzetének illetményei 35,970
4. A magyar delegatió kiadásai 6,000
5. Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 7,000
IV. FEJEZET. Az 1892. évi megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg
24.956,725
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai átalányképen
46,132
VI. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Országgyülés 14,311
2. Állami számvevőszék 27,920
3. Ministerelnökség 13,561
4. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 17,969
5. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 3,025
6. Belügyministerium 607,000
7. Pénzügyministerium 2.650,000
8. Kereskedelemügyi ministerium 860,000
9. Földmivelésügyi ministerium 504,635
10. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 280,000
11. Igazságügyi ministerium 1.560,000
12. Honvédelmi ministerium 557,378
VII. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi járulék folyó pénzértékben 17.385,755
Évi járulék ezüstben 11.776,000
Évi törlesztési járulék folyó pénzértékben 1.000,000
Évi törlesztési hányad ezüstben 150,000
2. Földtehermentesités és örökváltságok:
Kamatok 7.919,100
Járadékok 109,548
Tőketörlesztés 593,400
Kárpótlások 140,000
Járulék a földtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága költségeinek fedezésére 39,355
Kezelési költségek 7,000
3. Szőlődézsmaváltság:
Kárpótlások: tőkében 28,000
kamatban 30,800
Kezelési költségek 29,000
4. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kamatok 102,396
Törlesztés 132,500
Tőkebeli kiegyenlitések 500
Kezelési költségek 5,180
5. Italmérési jogok után adandó kártalanitási tőkék kamataira az 1888:XXXVI. tc. alapján:
Kamatok 10.333,660
Tőketörlesztés 496,900
Kezelési költségek 7,100
6. Az 1888:XXXII. tc. alapján kibocsátott 41/2%-os adómentes államvasuti aranykölcsön:
Kamatok 9.618,003
Törlesztés 401,200
Kezelési költségek 15,178
7. Az 1888:XXXII. tc. alapján kibocsátott 41/2%-os adómentes államvasuti ezüstkölcsön:
Kamatok 5.351,850
Törlesztés 225,000
Kezelési költségek 19,695
8. Az 1870:X. törvénycikk alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 1.224,000
Járulék a pénzügyministerium hitelosztályának költségeihez 5,000
Járulék a pénzügyministeri számvevőség és a központi állampénztár költségeihez 7,500
Egyéb kezelési és sorsolási költségek 1,000
9. Az 1870:XXX. tc. alapján elvállalt budapesti lánczhid-elsőbbségi kölcsön:
Kamatok 43,482
Tőketörlesztés 55,300
Kezelési és sorsolási költségek 130
10. Az 1880:VIII., 1881:XI. és XXXII., 1887:XXXII. és 1888:VI. törvénycikk alapján kibocsátott 4%-os aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 27.942,400
Kezelési költségek 84,220
11. Az 1880:VIII., IX., 1881:X., XI., XLV., 1882:IV. törvénycikk 4. §-a, XXI., XXII., XLVII. törvénycikk, 1883:II., III. törvénycikk 4. §-a, XII., XVI., XXVIII., XXXVI., XXXVII., továbbá az 1884:I. tc. 4. §-a, IV., VIII., IX., XIII., XIX., XXIV., XL., 1885:II. törvénycikk 4. §-a, XX., 1886:VI. törvénycikk 4. §-a, XVII., XVIII., XIX., 1887:XI., XII., XVI., XVII., XIX. és XXXII. törvénycikk alapján felvett 5%-os papirjáradékkölcsön:
Kamatok 17.924,350
Kezelési költségek 27,800
12. Az 1880:XX. törvénycikk alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön:
Évi járulék 2.401,560
Kezelési költségek 5,550
13. Az 1880:XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán a cs. kir. szab. déli vasuttársaságnak fizetendő évi járulék 24. és 25. részlete
283,200
14. Függő adósság:
Pénztári jegyek, birói-, árva- és közjegyzői letétek kamataira, továbbá a pénztári jegyek előllitási, kezelési költsége és bankjutalék
1.756,000
A tiszai és szegedi alap pénzeiből állami kiadások fedezésére igénybe vett összegek évi járulékai 952,051
VIII. FEJEZET. Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
1. Az 1876:L. törvénycikk alapján a keleti vasut megváltása folytán a részvények beváltására felvett 9.989,300 frtnyi kölcsön:
A kölcsön kamataira és törlesztésére 599,428
Kezelési költségek 1,500
2. Az 1880:XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
15.750,000 frtnyi sorsjegy-kölcsön:
Kamatok 652,418
Törlesztés 166,582
Kezelési költségek 340
3. Az 1884:XXIX. törvénycikk alapján az „Első erdélyi vasut” megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-kölcsön kamatozására és törlesztésére 728,638
Kezelési költségek 3,480
4. Az 1884:XXX. törvénycikk alapján a báttaszék-dombovár-zákányi (duna-drávai) vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-kölcsön 241,320
Kezelési költségek 1,101
5. Az 1884:XXXIX. törvénycikk alapján az alföld-fiumei vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvények kamataira és törlesztésére 963,960
Kezelési költségek 4,557
6. Az 1889:XIV. tc. alapján az első magyar-gácsországi vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvények kamataira 245,312
I. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamataira és törlesztésére 385,323
II. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamataira és törlesztésére 150,385
III. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamataira és törlesztésére 92,780
Az 1876:XI. tc. alapján felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első magyar-gácsországi vasutra eső részösszeg kamatozására és törlesztésére
27,160
Az 1888:XVII. tc. alapján felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első magyar-gácsországi vasutra eső részösszeg kamatozására és törlesztésére
178,126
Kezelési költségek 600
7. Az 1889:XIV. tc. alapján a magyar nyugoti vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
A részvényadósság kamatozására 612,977
Az I-ső kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamataira és törlesztésére 867,868
A II-od kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamataira és törlesztésére 170,360
Az 1876:XI. tc. alapján felvett beruházási kölcsön kamatozására és tőketörlesztésére 34,529
Kezelési költségek 9,011
8. Az 1889:XV. tc. alapján a budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-kamat 392,500
Az elsőbbségi kölcsön kamatozására és törlesztésére 402,424
Kezelési költségek 2,370
9. Az 1890:XXXI. tc. alapján a magyar északkeleti vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-kamat 887,800
Elsőbbségi ezüstkölcsön kamatozására és törlesztésére 1.370,978
5%-os aranykölcsön kamatozására és törlesztésére 789,238
6%-os aranykölcsön kamatozására és törlesztésére 146,580
Beruházási kölcsön 631,689
Kezelési költségek 8,876
10. Az 1891:XXV. tc. alapján a szabadalmazott osztrák-magyar államvasut-társaság magyarországi vasutvonalainak megváltása folytán elvállalt évi járadékok:
Évi megváltási járadék 9.598,500
65 millió arany forintnyi részösszeg után a 17%-ot meghaladó 1% felpénztöbblet 65,000
Az osztrák-magyar államvasut-társaság által a magyar kormány rendelkezésére bocsátott 5 millió frtnyi előleg évi törlesztési járadéka
250,000
IX. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 1.029,976
X. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete 6.923,116
XI. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 105,000
Dologi kiadások 5,900
XII. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 75,700
Dologi kiadások 31,750
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányző és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 25,380
Dologi kiadások 4,750
3. Rendelkezési alap 200,000
XIII. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok 46,690
Dologi kiadások 12,300
XIV. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok 29,240
Dologi kiadások 6,840
XV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. k. igazgatósága 356,738
2. Távirati költségek 17,000
3. Országos levéltár:
Személyi járandóságok 29,323
Dologi kiadások 4,000
4. Vármegyék közigazgatási-, árva- és gyámhatósági kiadásai 4.515,000
5. Főispánok és a budapesti főpolgármester fizetései és lakpénzei 334,866
6. Szinművészeti kiadások:
A magy. kir. operaház állami javadalmazása 215,000
A magy. kir. operaház 315,000 frtos kölcsönének törlesztésére 19,750
A budapesti nemzeti szinház állami javadalmazása 53,000
A budapesti nemzeti szinház 450,000 frtos kölcsönének törlesztésére 38,000
A budapesti nemzeti szinház nyugdijintézetének segélyezésére 14,000
A kolozsvári nemzeti szinház segélyezésére 20,000
A nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház segélyezésére 27,300
A magyar szinészegyesület segélyezésére 5,000
7. Közegészségügyi kiadások:
Egészségügyi tanács 6,800
Betegápolási költségek 727,815
Himlőoltási költségek 90,000
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 5,000
A trachoma elfojtására szánt kiadások 40,000
Szülházi kiadások 10,000
Tébolydai kiadások 457,299
Előre nem látható közegészségügyi kiadások 1,000
Lelenczek és törvénytelen ágyból származott gyermekek tápdijai 28,000
8. Közbiztonsági kiadások:
Közbiztonsági alap 150,000
Országos csendőrség és a predeali nemzetközi vasuti állomáshoz kirendelt személyzet 3.517,486
Fővárosi rendőrség szükséglete 1.062,069
Toloncz-kiadások:
a) vidéki 52,500
b) fővárosi 46,922
Életmentési dijak 800
9. Általános közigazgatási kiadások:
„Hivatalos lap” költsége 7,500
Országos törvények és rendeletek tárának költségei 34,000
Budapesti önkéntes tüzoltó-egyesület segélyezésére 5,000
A m. orsz. tüzoltó szövetkezet segélyezésére s a kiküldendő biztosok költségének fedezésére 2,000
Utlevelek kiállitásával járó költségek 5,160
Előre nem látható költségek 6,000
Karhatalmi költségek 5,000
Országgyülési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazitása alkalmával felmerülhető költségekre
16,000
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek 8,700
Közigazgatási fogházak és tolonczházak létesitésére forditandó költségek 140,000
A budapesti első gyermekmenhelyegylet segélyezésére 500
XVI. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 645,415
Dologi kiadások 135,300
2. Pénzügyi közigazgatási biróság:
Személyi járandóságok 89,641
Dologi kiadások 2,500
3. Pénzügyigazgatóságok, fővárosi adófelügyelő, központi dij- és illetékkiszabási hivatal és számvevő osztályok:
Személyi járandóságok 1.963,271
Dologi kiadások 481,663
4. Földadó-nyilvántartási felügyelők, helyszinelési felügyelőségek és a kolozsvári kataszteri igazgatóság:
Személyi járandóságok 178,000
Dologi kiadások 37,546
5. Állami pénztárak:
Személyi járandóságok 102,787
Dologi kiadások 8,250
6. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 1.329,947
Dologi kiadások 156,202
7. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 2.000,062
Dologi kiadások 698,280
8. Jogügyi igazgatóságok:
Személyi járandóságok 77,048
Dologi kiadások 4,420
9. Kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 60,300
Dologi kiadások 7,563
10. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországban 6,095
11. Állandó kataszter:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 535,900
12. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán és bányásziskolák:
Személyi járandóságok 87,372
Dologi kiadások 41,545
13. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Kezelési, kivetési és beszedési költségek 664,000
A hadmentességi dijról szóló 1880:XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára forditandó 828,535
A horvát-szlavon földtehermentesitési adósság évi törlesztési kamat- és kezelési szükséglete 352,000
14. Fogyasztási adók:
Beszedési költségek 678,491
A mezőgazdasági szeszfőzdék részére járó jutalmak 1.200,000
Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából 1.400,000
15. Italmérési jövedék 1.826,000
16. Határvám kezelési költségei:
Személyi járandóságok 245,969
Dologi kiadások 140,772
17. Bélyeg:
Személyi járandóságok 7,145
Dologi kiadások 270,500
18. Jogilletékek és dijak kezelési költségei 33,000
19. Fémjelzés kezelési és üzemi kiadásai 10,373
20. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországban 2,080
21. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 83,658
Vétel 18.748,076
Gyártás 3.759,230
Eladás 1.073,524
22. Lottojövedék 1.464,105
23. Sójövedék 2.608,462
24. Perköltségek 53,600
25. Állami jószágigazgatóságok és számvevő-osztályok:
Személyi járandóságok 60,252
Dologi kiadások 20,064
26. Állami jószágok 354,100
27. Bányaigazgatóságok és számvevőosztályok 160,167
28. Fémbányászat és opálbánya 2.618,427
29. Fémkohászat 3.786,855
30. Pénzverő hivatal fémbeváltással együtt 5.647,404
31. Vasmüvek:
Pénzügyministeri vasműosztály, mint a vasgyárak központi vezetősége 15,228
Vasgyárak 5.256,880
32. Zsilvölgyi kőszénbánya 19,279
33. Sótermelés 1.005,364
34. Felhagyott bányamüvek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 63,108
35. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 54,047
Dologi kiadások 12,650
36. Állami nyomda 586,000
37. Állami épületek 63,599
38. Budapesti állami hidak 132,483
39. Különféle kiadások 419,818
XVII. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 460,530
Dologi kiadások 147,174
Tarifa-bizottság és vasuti tisztképző tanfolyam 8,000
Vasuti kormánybiztosok 2,500
Műszaki kiképzés elősegitésére és utazási ösztöndijakra 3,000
2. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 479,268
Dologi kiadások 130,663
3. Közutak:
Állami közutak fentartása 2.888,826
Az 1890:I. tc. 23. §-a értelmében létesitendő állami alapra, a törvényhozásoknak közutjaik és hidjaik fentartására, és az e czimeken elvállalt kötelezettségek teljesitésére
390,000
4. Ipar-, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok:
Ipari és kereskedelmi czélokra 125,000
Külkereskedelmi czélokra 100,000
Kereskedelmi és ipari ösztöndijakra 2,455
Gépészeti ipariskola Kassán 22,866
5. Posta és távirda:
Személyi járandóságok 4.934,000
Dologi kiadások 4.883,500
6. Magy. kir. postatakarékpénztár:
Személyi járandóságok 163,267
Dologi kiadások 54,350
Üzleti kiadások 263,100
A postatakarékpénztári tanács költségei 2,000
Az 1885:IX. törvénycikk 6. §-a, illetőleg az 1889:XXXIV. törvénycikk 1. §-a értelmében a postaforgalmi pénzekből vett előlegek visszatéritésére
27,483
7. Tengeri hajózás:
Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 91,958
Dologi kiadások 124,870
Szakoktatás:
Személyi járandóságok 12,635
Dologi kiadások 2,865
8. M. k. államvasutak:
Személyi járandóságok 16.706,070
Dologi kiadások 2.386,060
Fentartási és üzemi kiadások 20.747,870
9. M. kir. államvasutak gépgyára:
Személyi járandóságok 168,660
Dologi kiadások 34,700
Üzemi és fentartási kiadások 2.605,300
10. Diósgyőri m. k. vas- és aczélgyár:
Személyi járandóságok 192,615
Dologi kiadások 83,100
Üzemi és fentartási kiadások 2.733,100
11. Budapesti kir. zálogházak 217,000
12. Mértékhitelesités:
Személyi járandóságok 7,760
Dologi kiadások 5,510
13. Statisztikai hivatal:
Személyi járandóságok 93,360
Dologi kiadások 72,325
XVIII. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 276,150
Dologi kiadások 145,232
2. Állami erdők 4.909,851
3. Erdőfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 108,000
Dologi kiadások 9,000
4. Országos erdei alap 100,000
5. Állami lótenyészintézetek:
Lótenyészintézeti központi igazgatás 33,938
Méneskari hadapródiskola 4,000
Ménesbirtok-gazdaságok 1.682,807
Ménesek 995,046
Méntelepek 1.289,811
Lóversenyek segélyezésére 25,000
Lótenyésztési jutalmak 15,000
Közös csikólegelők előmozditására 15,000
Tenyészanyag vásárlására és a káposztásmegyeri kanczatelep szükségletére (a lótenyész-alap jövedelméből)
15,370
6. Mezőrendőrség és mezőgazdasági statisztika 32,600
7. Állategészségügy:
Személyi járandóságok 101,595
Dologi kiadások 111,618
8. Budapesti állatorvosi akadémia:
Személyi járandóságok 43,666
Dologi kiadások 28,034
9. Vinczellér-iskolák és szőlőszeti s borászati felügyelők 99,236
10. Borászat 10,945
11. Gazdasági tanintézetek és gazdasági ismeretek terjesztése 490,014
12. A gazdaság különböző ágainak emelése 28,690
13. Országos közgazdasági alap 52,709
14. Selyemtenyésztés emelésére 1.845,000
15. Állattenyésztés és tejgazdaság 187,000
16. Kincstári birtokok:
Jószágigazgatóság és szávevő-osztály:
Személyi járandóságok 16,909
Dologi kiadások 6,880
Kincstári birtokok 270,763
17. A kincstári birtokok peres ügyeinek kezelésével járó perköltségek 15,000
18. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 24,860
Dologi kiadások 17,150
19. Országos vizépitészeti és talajjavitási hivatal:
Személyi járandóságok 37,100
Dologi kiadások 31,600
20. Folyammérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok 115,221
Dologi kiadások 51,600
21. Vizi munkálatok 463,100
22. Kulturmérnöki hivatalok:
Kulturmérnöki hivatal 111,400
Kassai vizmesteri iskola 7,000
23. Halászat:
Személyi járandóságok 2,700
Dologi kiadások 5,800
XIX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 224,238
Dologi kiadások 47,900
2. Országos közoktatási tanács:
Személyi járandóságok 7,484
Dologi kiadások 6,800
3. Tankerületi főigazgatóságok:
Személyi járandóságok 55,133
Dologi kiadások 12,510
4. Népnevelési tanfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 178,441
Dologi kiadások 37,664
5. Vizsgálati bizottmányok 12,760
6. Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 726,079
7. Budapesti középiskolai tanárképző és az azzal egybekötött gyakorló iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 42,691
8. Kolozsvári egyetem:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 274,052
9. Kolozsvári középiskolai tanárképző:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 15,632
10. József műegyetem:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 202,696
11. Országos mintarajziskola és rajztanárképző:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 60,490
12. Iparművészeti szakiskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 43,140
13. Gymnasiumok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 306,711
14. Reáliskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 594,772
15. Felekezeti, törvényhatósági, valamint községi középiskolák segélyezésére 136,648
16. A középiskolákkal összekötött alumneumok, internatusok és convictusok segélyezésére 3,000
17. Állami felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 234,436
18. Bábaiskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 36,816
19. Budapesti állami ipariskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 61,422
20. Iparos tanulók iskolái:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 63,900
21. Mágocsi állami agyagipariskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 2,900
22. Fiumei állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 14,855
23. Soproni állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 11,422
24. Ujvidéki (polgári iskolával kapcsolatos) kereskedelmi és ipariskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 14,060
25. Brassói állami kereskedelmi iskola (kapcsolatban közép faipar-iskolával):
Személyi járandóságok és dologi kiadások 19,220
26. Keleti kereskedelmi tanfolyam 6,548
27. Kereskedelmi iskolák segélyezésére 22,500
28. Elemi és polgári férfi tanitó-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 385,883
29. Elemi és polgári tanitó-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 261,779
30. Népnevelés 1.590,500
31. Kisdedóvás 120,000
32. Egyéb népnevelési czélok 162,000
33. Siketnémák intézete Váczon:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 37,380
34. Vakok országos intézete Budapesten:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 40,688
35. A vakok országos intézetéből kilépő növendékek segélyezésére, az ápoldai alap tiszta jövedelme 2,892
36. Balatonfüredi szeretetház:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 11,457
37. Emberbaráti intézetek segélyezésére 6,400
38. Állami tanintézetek épitésére felvett kölcsönök törlesztése:
Befejezett épitkezések:
A budapesti VI. ker. állami tanitónőképző uj épületszárnyának belső felszerelésére felvett 25,000 frt kölcsön 5. törlesztési részlete
5,000
A budapesti I. ker. állami férfitanitóképző épületének belső felszerelésére felvett 78,471 forint kölcsön 4. törlesztési részlete
9,000
A kir. „József”-műegyetem és az állatgyógyintézet létesitésére, valamint a műegyetemnek belső felszerelésére felvett 1.156,166 frtnyi kölcsön törlesztésének 10-ik (51,550 frt) illetőleg 4-ik (15,000 frt) részlete

66,550
A losonczi állami gymnasium épületének létesitésére felvett 25,429 frt kölcsön törlesztésének 16. részlete
1,900
A budapesti egyetemi természettudományi intézetek 165,132 frtot tevő belső felszerelési költségeinek és azok kamatainak törlesztésére 7. részlet
15,000
A II. szülészeti kóroda elhelyezésére megvásárolt ház és telek 72,201 frtnyi vételárának fedezésére felvett kölcsön 9. törlesztési részlete
6,210
A győri állami tanitóképző épületének épitésére felvett 61,374 frtnyi kölcsön törlesztésére 9. részetül
4,921
A kolozsvári egyetem természet- és orvostudományi intézetei részére létesitett, s a városi vizvezeték alapjául szolgáló vizvezeték költségeire (135,832 frt) 7. törlesztési részlet
12,283
A pozsonyi állami tanitóképző épületének épitésére felvett 113,932 frtnyi kölcsön törlesztésére 14. részletül
7,000
Az egyetemi boncztani intézet felépitésére felvett 318,327 frt kölcsön törlesztésének 17. részlete 21,000
Az egyetemi épületek létesitésére felvett 2.244,717 frtnyi kölcsön törlesztésének 20. részlete 146,322
A budapesti egyetemi orvoskari intézetek felépitésére az 1881:XX. törvénycikk értelmében beruházott 723,317 forint kölcsön után az idézett törvénycikk 3. §-a értelmében 10. részletül
43,132
A budapesti VI. ker. állami tanitónőképző részére az Andrássy-uti épitkezési vállalattól megvett épület 153,456 frt vételárának fedezésére, továbbá az ottani gyakorló leányiskola épületének létesitésére forditott 59,479 frt, vagyis együtt 212,935 forint kölcsön törlesztésére 13. részletül

13,961
A budapesti egyetemi természettudományi intézetek épitésére forditott 653,940 frt, továbbá azok környékének parkozására kiadott 32,255 frt, tehát együtt 686,195 frtnyi kölcsön törlesztésének 10. részlete

40,800
Az egyetemi belgyógyászati kóroda felépitésére felvett 328,478 frt kölcsön törlesztésének 15. részlete
21,000
A budapesti egyetemi I. szülészeti kóroda elhelyezésére megvásárolt épület 101,525 forint vételárának 9. törlesztési részlete
6,542
A festészeti mesteriskola épületére felvett 69,597 frtnyi kölcsön törlesztésére 10. részletül 4,140
A pozsonyi bábaiskolai épület és telek vételárának fedezésére felvett 75,590 frtnyi kölcsön 9. törlesztési részlete
4,540
Az országos mintarajziskola kibővitésére megvett telek 24,516 frt vételárának kamata és törlesztése fejében 7. részlet
1,500
A budapesti VII. ker. állami főgymnasium telkének megvételére forditott 62,411 frt kamata s törlesztési 6. részlete
3,745
Az orvoskari intézetek számára megvett telek és épület 40,860 frt vételárának törlesztésére 7. részlet
2,160
A soproni állami felsőbb leányiskola épületének felépitésére felvett 151,308 frt kölcsön törlesztésének 7. részlete
9,055
A szülészeti kóroda kibővitésére és az egyetemi épitkezésekre szükséges terület nagyobbitására megvett alapitványi ház és telek 161,230 frt vételára után törlesztési 9. részlet
9,674
A budapesti V. kerületi állami reáliskola épitésére forditott 298,250 forint kölcsön törlesztésének 10. részlete
15,000
A budapesti VI. ker. állami tanitónőképző intézet kibővitésére megvett telek 32,000 frt vételárának és 146,713 frt épitési költségeinek, együtt tehát 178,713 frtnyi kölcsön törlesztésének 7. részlete
9,350
A budapesti I. ker. állami férfitanitóképző épületének épitésére felvett 339,870 frt kölcsön 8. törlesztési részlete
20,320
A budapesti egyetemi törvényszéki orvostani intézet részére megvett telek 49,254 forint vételárának és összesen 218,618 frtnyi épitési, valamint belső felszerelési költségnek 8-ik törlesztési részlete

13,050
A dévai állami reáliskola és internatus épitésére felvett 114,451 forint kölcsön után törlesztési 8. részletül
6,170
Az országos közoktatási tanács és a tanárképző intézet gyakorló iskolája telkének megvételére és házának épitésére felvett összesen 231,239 forint kölcsön 7. törlesztési részlete
12,450
A modori állami tanitóképző intézet épületének létesitésére felvett 118,503 frt kölcsön törlesztésének 7. részlete
6,320
A budapesti állami ipariskola és technologiai iparmuzeum számára megvett telkek 120,629 frt vételárának törlesztése fejében 8. részletül
5,197
A budapesti tudom. egyetem központi régi épületének részbeni ujra épitésére felvett 162,545 forintnak kamata és törlesztési 5. részlete
9,000
Az iparművészeti muzeum és iskola épülete számára vásárolt üllői-úti 1,552 négyszögölnyi terület 175,000 frt vételára s a Beleznay-féle telekből fenmaradt 360 négyszögölre eső 177,567 frt kisajátitási árnak 3. törlesztési részlete

17,628
Be nem fejezett épitkezések:
A kolozsvári egyetemi boncztani intézet 340,700 frt épitési és belső felszerelési költségének törlesztésére 10., illetőleg 7. részlet
20,442
A pancsovai állami gymnasium épitésére felvett 91,826 frt kölcsön után törlesztési 8. részletül 5,509
A kolozsvári egyetem egészségtani és élettani intézetének épitésére és belső felszerelésére forditott 189.925 frt kamata és törlesztési 7. részlete
11,395
A máramaros-szigeti állami férfitanitóképző telkének és épületének vásárlására felvett 90,000 frt, valamint annak bővitésére felveendő 48,798 frt, együtt tehát 138,798 frt kölcsön 8. törlesztési részlete

7,090
A budapesti állami ipariskola és technologiai iparmuzeum épületének felépitésére forditott 342,990 frt kamata s törlesztésére 6. részletül
20,579
A technologiai iparmuzeum s állami ipariskola uj épületének belső felszerelésére felvett 57,411 frt kölcsön 4. törlesztési részlete
3,445
A brassói állami főreáliskola telkének megvételére és épitésére felvett 102,512 frt kamata és 5. törlesztési részlete
6,151
A csáktornyai tanitóképző épületének felépitésére forditott 47,946 frtnyi kölcsön kamata és törlesztésére 5. részlet
2,877
A székely-udvarhelyi állami reáliskola épitésére felvett 56,536 frt kölcsön kamata és törlesztésére 3. részlet
3,392
A brassói állami kereskedelmi és faipariskola épületének létesitésére felveendő 63,157 frt kölcsön kamata és 2. törlesztési részlete
3,790
A budapesti egyetemi boncztani intézet létesitésére felveendő 300,000 frt kölcsönből 1892. év végeig beruházandó mintegy 200,000 frtnak kamata és 2. törlesztési részlete fejében
12,000
A Beleznay-telken a műegyetem czéljaira emelendő épület költségeire, továbbá berendezésére és a régi épületbeli helyreállitásokra felveendő 174,500 frt kölcsön kamata és 2. törlesztési részlete fejében

10,470
A budapesti VII. ker. állami gymnasium elhelyezésére szükséges épület létesitésére forditandó 227,700 forint és illetőleg a telek egy részének eladása után befolyó 46,000 frt levonása után felveendő 181,700 frt kölcsön kamata és 2. törlesztési részlete fejében

10,902
A második mesteriskola épületének létesitésére felveendő kölcsön kamata és első törlesztési részlete
1,800
A pozsonyi állami felsőbb leányiskola épületének kibővitésére felveendő 37,000 forint kölcsön kamata és első törlesztési részlete
2,220
A kolozsvári állami tanitónőképző épületének létesitésére felveendő 100,000 forint kölcsön kamata és első törlesztési részlete
6,000
A lőcsei állami reáliskola épületének létesitésére felveendő 55,000 frt kölcsön kamata és első törlesztési részlete
3,300
A pozsonyi állami reáliskola számára emelendő épület telkének vételára fejében felveendő 20,000 forint kölcsön kamata és első törlesztési részlete
1,200
39. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok 64,824
40. Magyar nemzeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 117,024
41. Országos képtár és ezzel kapcsolatos magyar történelmi képcsarnok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 34,600
42. Meteorologiai központi intézet:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 16,377
43. Országos zene- és szinmüvészeti akadémia:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 55,683
44. Iparművészeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 23,640
45. Technologiai iparmuzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 19,728
46. Festészeti mesteriskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 14,850
47. Műemlékek országos bizottsága:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 16,950
48. Egyéb közmüvelődési czélok 89,412
49. Egyházi czélok:
Az erdélyi róm. kath. status egyházainak segélyezésére 12,000
A görög szertartásu kath. egyháznak 99,000
Az ágostai hitvallásu evang. egyháznak 40,000
A helvét hitvallásu evang. egyháznak 73,000
A görög keleti hitvallásu egyháznak 100,000
Az unitaria hitvallásu egyháznak 5,000
Az izraelita vallásuak egyházának 5,000
A gyulafehérvári r. kath. káptalan részére kir. alapitványi járulék 5,985
Kamarai járandóság erdélyi helv. hitvallásu evang. egyházak és tanodák számára 14,000
Kamarai járandóság három róm. kath. lelkész számára 187
XX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 177,704
Dologi kiadások 79,169
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 453,931
Dologi kiadások 18,900
3. Királyi táblák:
Személyi járandóságok 1.062,908
Dologi kiadások 106,600
4. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 67,100
Dologi kiadások 11,380
5. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 5.669,793
Dologi kiadások 1.697,378
6. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 1.022,153
Dologi kiadások 1.504,074
7. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, közvetitő intézet és állami fogház:
Illavai országos fegyintézet 129,730
Lipótvári országos fegyintézet 147,500
Mária-nostrai országos fegyintézet 59,972
Munkácsi országos fegyintézet 93,992
Nagyenyedi országos fegyintézet 50,396
Soproni országos fegyintézet 108,370
Szamosujvári országos fegyintézet 106,007
Váczi országos fegyintézet 131,825
Szegedi kerületi börtön 89,847
Kishartai közvetitő intézet 15,063
Szegedi állami fogház 8,331
8. Országos rabsegély- és javitóintézeti alap 305,010
9. Telekkönyvezés:
Személyi járandóságok 6,660
Dologi kiadások 340
10. Az 1889:XLV. tc. alapján alkalmazott birák személyi járandóságai és törvények szerkesztése 43,800
XXI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 290,772
2. Honvédségi intézetek:
Központi ruharaktár 44,598
Fegyverzeti és lőszer-bizottság 25,254
Ludovika akademia 409,545
Honvéd-menház 34,579
3. Ujonczozás-felülvizsgálati költségek 35,000
4. Honvédfőparancsnokság 65,014
5. Kerületi parancsnokságok 294,934
6. Csapatok:
Gyalogság
Koronaőrség átalánykép 10.415,910
Lovasság
7. Csendőrségi költségek 22,244
8. Honvédhadbiróság 58,777
9. Honvéd hadbiztosság 97,134
10. Honvéd számvevőség 127,550
11. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 69,400
Rendes kiadások összege 370.299,032

B) Átmeneti kiadások és beruházások

I. Átmeneti kiadások

I. FEJEZET. Ministerelnökség:
A ministerelnökségi épület helyreállitására és javitási költségeire 8,000
II. FEJEZET. Ő. cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Az épületek biztositására szükséges villámháritókra 900
III. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Átmeneti rendkivüli kiadások az 1885:XXIV. tc. alapján:
Személyi járandóságok 32,060
Dologi kiadások 1,100
2. A m. kir. csendőrség állományának 1 első oszt. százados, 1 főhadnagy, 1 hadnagyszámvivő, 1 őrmester, 18 őrsvezető és 72 csendőrrel, alosztályai számának pedig 1 szakasz és 18 őrssel tervezett szaporitásából egyszersmindenkorra felmerülő költségek

15,090
3. Magyarország és Románia közötti határszéli közbiztonsági szolgálat ellátására alkalmazandó csendőrségi egyének és ujonnan szervezendő őrsök után felmerülő költségek
11,375
4. Magyarországi rendeletek tára 1867., 1871., 1873., 1874. és 1879. évi folyamai, valamint ugyanezen kiadvány 1880. évi folyama VI. füzetének ujraelőállitásáért felmerülendő költségek
6,200
5. A tömegrendszernek a fővárosi m. kir. államrendőrségnél való életbeléptetése alkalmából beszerzendő ruházati czikkek árának fedezésére
8,770
6. Határrendezési és határigazgatási költség 6,000
7. A volt román-bánáti XIII. sz. határőrezredből alakitott vagyonközség erdőgazdaságának állami ellenőrzése folytán felmerülő költségek
600
IV. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. A rendelkezés alá jutott állami tisztviselők illetményeire 5,000
2. Az állami javaknál a bérhátralékok leszámolásának keresztülvezetésére, a telepitvényes ügyek lebonyolitására, és az állami javak eladásának előkészitésére szükséges tervek és helyszini szemlék költségeire

11,200
3. Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok visszafizetésére 8,000
4. Az 1883:XLI. törvénycikk alapján felvett 6.764,800 frtnyi jelzálogkölcsön kamat- és tőketörlesztésére 430,000
5. Az állami javak eladásának előmozditása czéljából felvett záloglevél-kölcsönök tőke- és kamat-törlesztésére; még pedig:
41/2%-os: 1884. évi kölcsön 52,195
1885. évi kölcsön 98,401
1886. évi kölcsön 74,443
4%-os: 1886. évi kölcsön 6,495
1887. évi kölcsön 20,935
1889. évi kölcsön 1,300
1890. évi kölcsön 8,000
esetleges rendkivüli tőketörlesztésekre 24,231
6. A Rába és mellékfolyóinak szabályozására felvett kölcsön kamat- és tőketörlesztésének az állami kincstár által fedezendő része, az 1885:XV. tc. 7. §-a értelmében
336,000
7. A fővárosban alkalmazott és szolgálattételre beosztott alsóbbrendü állami hivatalnokok, altisztek és szolgák segélyezésére, az 1892. évi I. felére számitva
125,000
8. Az állami tisztviselők, altisztek és szolgák illetményeinek ideiglenes javitására 1.125,000
V. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Az „Adria” magyar tengerhajózási részvénytársaság szerződésszerű segélyezésére 570,000
2. Tengeri hajózási vállalatok segélyezésére és felügyelésére 168,000
3. Az „Adria” magyar tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 4,000
VI. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Phylloxera rovar ellen való védekezés czéljaira 186,310
2. A ragadós tüdőlob betegség kiirtása czéljából az ezen betegségben avagy fertőzésben gyanus állatoknak kártalanitás mellett leendő levághatása végett a kárpótlási igények fedezésére 50,000
3. Egy létesitendő földmives-iskola berendezésére 6,000
4. Kertészeti szakiskola felállitása s berendezési költsége 6,000
5. Az agronom-geologiai felvételekkel kapcsolatos kiadások és beszerzések fedezésére és a földtani intézet további felszerelésére
3,000
6. A kolozsi gulyatelepen felállitott sajtmühely berendezésére 790
7. A kincstári birtokokon folyamatban levő és folyamatba teendő telepitési műveletek fejlesztése és előkészitése czéljából helyszini szemlék, felmérések, egyéb munkálatok s a telepités érdekében foganatositandó másszerü intézkedések

18,000
8. A kulturmérnöki hivataloknál felszaporodott tervezési hátralékok feldolgozására 20,000
VII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Magyarország néprajzi leirásának költségeire 8. évi átalány 6,000
2. A budapesti kir. tud. és műegyetemi olvasókör segélyezésére 1,200
3. Felekezeti-, törvényhatósági-, valamint községi középiskoláknál befektetésekre 36,000
4. Egy mechanikai tanmühely személyi és dologi költségeire szükséges 10,000 frtnak 4. részlete 1,000
5. A vallásalapitványi faraktárból a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium és annak számvevősége részére szállitott tüzifa után fegyülemlett 13,833 frt számlatartozásnak törlesztésére 3. és utolsó részletül

4,611
6. Az 1891. évben Budapesten tartott nemzetközi II. ornithologiai congressus tudományos jelentésének nyomdaköltségeire és irói tiszteletdijára
4,100
7. Az állami elemi-, felső nép- és polgári iskolák épületeinek helyreállitási munkálataira, az 1884:V. tc. által engedélyezett 500,000 frt hitel terhére utalványozott 21,632 frt 71 kr.-nak visszatéritésére 2. részlet

7,211
8. A magyar határőrvidéki ösztöndijalap által az államkincstár javára 1875-1888. években illetéken felül beszállitott 11,588 frt jövedelmi fölösség visszatéritésére 2. részlet
3,863
9. A középiskolai tanárok részére tartandó póttanfolyamok költségeire és az 1890:XXX. törvénycikk végrehajtására
1,500
10. A temesvári állami reáliskoa árnyékszékeinek vizzel leendő ellátására 1,500
11. A budapesti egyetemi vegytani intézet épületeinek folytatólagos helyreállitására 8,000
12. Az általános tápintézeti alapba olvasztott nagyszombati convictusi alapot megillető kincstári járuléknak 1884. és 1885. évekre megtéritendő hányada
1,680
13. A brassói állami kereskedelmi és faipariskolának uj épületbe való átköltözésére és a régi épület helyreállitására
200
14. A budapesti egyetemi törvényszéki orvostani intézet fütési és szellőztetési készülékeinek átalakitására
4,000
15. A budapesti egyetemi növénykert épületeinek és üvegházának helyreállitására 4,000
16. A budapesti egyetem központi főépületének tervére nyitandó pályázat költségeire 3,000
17. A ministerium által elfoglalva volt régi országházi épületen eszközölt felmérés költségeinek megtéritésére
645
VIII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Az erdélyi birtokrendezések gyorsitása czéljából adható költségelőlegek 50,000
2. Kir. tábláknál könyvtármegalapitásra 5,400
IX. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Az országos honvédsegélyző-egylet rendelkezésére 200,000
2. Az uj ismétlő fegyverek rendszeresitése folytán a legénységi felszerelés kiegészitésére és módositására, az 1889. évi költségvetésben 4 évre felosztva engedélyezett költségek utolsó részleteül 724,500 frt; továbbá az 1891. év folyamán bekövetkezett ujabb fölszerelési változásokra és ujonnan rendszeresitett szerelvények beszerzésére, a szállitási költségekkel és időközi kamatokkal együtt 425,500 frt, 3 évre felosztva első részletként 141,800 frt; összesen tehát866,300
3. Gyalogsági töltényszükséglet első hadi készletként, átvételi s kiszállitási költséggel és időközi kamattal együtt 2.810,000 frt; öt évre felosztva harmadik részletül
562,000
4. Hadszervonatnak hámszerszámokkal való beszerzésére, átvételi, kiszállitási és elhelyezési költséggel és időközi kamattal együtt 726,990; 3 évre felosztva harmadik részletként
242,330
5. 180,000 drb ismétlő fegyver beszerzésére 34 frt 28 krjával=6.170,400 frt, és pedig:
1890. évben 65,250 darab
1891. évben 90,500 darab
1892. évben 24,250 darab
tehát az 1892-ben beszerzendő 24,250 darab után 831,290
6. A 180,000 darab ismétlő fegyver átvétele és a csapatokhoz való szállitása alkalmával felmerülő költségekre átlag 1 frttal 180,000 forint, tehát az 1892. évben átveendő 24,250 db után
24,250
7. Lőterekhez telepszerzésekre és azok berendezésére 250,000 frt; két évre felosztva első részletként 100,000
8. A központi honvéd főruharaktár épitéséhez szükséges telep megszerzésére és épitési költségekre az 1890:XXII. törvénycikk 2. §-a szerint - három évi egyenlő részletben - engedélyezett 319,000 frt második részlete

106,334
9. A Ludovika akadémia tényleges állományu tisztképző tanfolyamának az 1890:XXIII. tc. 4. §-ban meghatározott növendék létszámra felemelése folytán a 3. évben eszközlendő beszerzésekre

11,673
10. A Ludovika akadémia részére szükséges 8 hátasló beszerzésére, az 1 frt 35 kr. lófelavatási átalány hozzászámitásával 326 frt 35 krjával
2,611
11. A Ludovika akadémiánál a növendék létszám szaporitása folytán szükséges épitési átalakitásokra és uj épitkezésekre 50,000 frt; két évre felosztva első részletként
25,000
12. Az 1891:XI. tc. alapján a magyar fegyver- és gépgyárral 35,000 darab ismétlő puskának 34 frt 28 krjával, valamint 8,750 drb nyeles csavarhuzónak 17 krjával leendő szállitása iránt kötött szerződés értlemében két év alatt fizetendő 1.201,288 forintból az 1892. évben 6,000 drb puska és 1,500 nyeles csavarhuzó után esedékes


205,935
13. Ezen 6,000 darab puska átvételi és vizsgálási költségére darabonként 1 frtjával 6,000
14. A honvéd lovasság részére ismétlő karabélyok megvételére, a csomagolási, átvételi, szállitási és raktárolási költségekkel, továbbá az ezekhez szükséges töltények és uj felszerelések beszerzésére, kiegészitésére, átalakitására és késedelmi kamatokra 781,900 frt; két évre felosztva első részletként

390,950
15. A kincstári laktanyák kiépitésére, átalakitására s ennek megfelelő felszerelésére, illetve berendezésére az ujoncz szolgálati időnek az 1890:V. törvénycikk alapján történt meghosszabbitása miatt s a még hiányzó fedett lovardák felépitésére 435,000 frt; 4 évre felosztva első részletként

108,750
16. A központi honvéd főruharaktár berendezésére s a lovassági karabélyok elhelyezése végett a központi fegyverraktár kiépitésére és berendezésére 60,000 frt; négy évre felosztva első részletként
15,000
Átmeneti kiadások összege 7.290,728

II. Beruházások

I. FEJEZET. Állandó országház épitésére az 1884:XIX. tc. alapján 1.150,000
II. FEJEZET. Belügyministerium:
1. A nemzeti szinháznál eszközölt szinpadi berendezési és átalakitási költségek törlesztésére 7. részlet
15,600
2. A pozsonyi orsz. kórház telkének, valamint az ezen gyógyintézet felépitése előtt a telken fennállott épületek végleges megváltására megállapitott éps 10 évi utólagos részletekben, de előre fizetendő 5%-os kamat mellett 50,00 frt megváltási összegnek negyedik törlesztési részlete

5,000
és a 35,000 frtnyi maradványnak egy évi 5%-os kamatja fejében 1,750
3. A belügyministerium hivatalos helyiségeinek uj butorzattal való fokozatos felszerelésére 2. részlet 1,500
4. A lipótmezei orsz. tébolydánál a házi élelmezési rendszernek 1893. évre tervezett életbeléptetése esetén szükséges átalakitásokra és uj beszerzésekre
8,980
5. A pozsonyi orsz. kórház ágy- és fehérnemü készletének pótlására, ugyanott a mosókonyha és fürdőszoba melegitő berendezés átalakitására, a mosókonyha külső falazatának helyreállitására, egy fertőtlenitő készülék felállitására és légszeszmotor beszerzésére

6,850
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Épitkezésekre a dohányjövedéknél 450,000
2. Épitkezésekre a sójövedéknél 50,000
3. Épitkezésekre az állami jószágoknál 264,000
4. Beruházások a bányászat és pénzverésnél:
A körmöczbányai „Nándor”-altárna berendezésére 120,000
A szélaknai bányahivatal alá tartozó bányaműveknél teljesitendő feltárási munkálatokra 45,000
A selmeczi V. számu zuzóművek átalakitására 56,568
A selmeczi érczlugzó műre 70,000
A kapuiki XI. számu zuzómű átalakitására 26,000
A felsőbányai fővölgyi zuzómű kiépitésére 47,000
A vasművasutak épitésére felvett kölcsönök törlesztési részlete 127,400
5. A budapesti II. ker. főutczában emelendő pénzügyi épület létesitésére forditandó, s kölcsön utján beszerzendő
295,000
IV. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
Uj állami közutak és hidak épitése:
a) Magyarországban:
1. Temes vármegyében a debreczenfehértemplomi közut 259-260 klmtr. szakaszán levő 38. és 39. számu sági Temes hidak helyett egy vasfelszerzetü végleges hid épitésére és felügyelésre 2. részlet
60,000
2. A Barcs és Terézienfeld közti Drávahid kölcsöntörlesztési költsége 22,450
3. A tiszafüredi hid épitésére és felügyelésre 4. és utolsó részlet 80,000
4. Pozsonynál a Dunán egy vasfelszerkezetü állandó hid épitésére és felügyelésre 4. részlet, nemkülönben az 1890:XXXIII. törvénycikk 3. §-a értelmében fizetendő második évjáradékra
200,000
5. A Komáromnál épitendő dunai vashid épitésének felügyelésére és segélyezésére 168,500
b) Horvát-Szlavonországban:
6. A zágrábi Száva-hid uj épitésére és felügyelésre 3. részlet 50,000
Egyéb beruházások:
7. A fiumei kikötő épitésére és felügyeletére 4. részlet:
a) épitésekre 468,000
b) felügyeletre 32,000
8. A fiumei kikötő kövezési munkáira 3. részlet 15,000
9. A zenggi kikötő munkálatára 2. részlet 10,000
10. A Santa Maria di Capo fokon, Plavnik, Dolfin, Skrda és Pokliv szirteken épitett fénytornyok épitési költségeihez való hozzájárulás, 3. és utolsó részlete
4,000
11. A távirda és távbeszélő hálózat fejlesztése és a posta és távirda részére megszerzett ingatlanok után résztörlesztések
132,000
12. Vicinális vasutak segélyezésére 300,000
13. Folyó- és tóhajózási czélokra 3. részlet 100,000
14. Kassai m. kir. gépészeti ipariskola tanműhelyének kiépitésére és felszerelésének kiegészitésére 24,425
15. Kiegészitési munkálatokra és leltárszaporitásra az állami vasutaknál:
a) Épitmények és felszerelések átalakitása 1.100,000
b) Leltárszaporitásra 100,000
16. Uj épitkezések és uj forgalmi eszközök beszerzése az állami vasutaknál:
a) Győr állomás bővitésére és átalakitására 7. részlet 100,000
b) Fiume állomás kibővitésére 7. részlet 100,000
c) Szabadka állomás kibővitésére 4. részlet 100,000
d) A budapesti főműhely berendezésének kiegészitésére 10. részlet 20,000
e) Fahidak vasszerkezettel való kicserélésére 8. részlet 500,000
f) A budapest-ferencvárosi és a rákosi állomásokon mozdonytelepek létesitésére 3. részlet 100,000
g) Szolnok állomás kibővitésére 2. részlet 100,000
h) Cameral-Moravicza állomás kibővitésére utolsó részlet 65,000
i) Miskolcz állomás és rendező pályaudvar bővitésére első részlet 100,000
k) A külműhelyek bővitésére 3. részlet 100,000
l) A piski-i telepen iskola létesitésére 60,000
m) A székesfehérvár-kiczelli vonalon állomási bővitések 57,500
n) 168 darab mozdony beszerzésére első részlet 500,000
o) 1200 drb teherkocsi vételárának 4. részlete 219,020
p) 576 drb személykocsi vételárának 3. részlete 424,700
q) 4000 drb teherkocsi vételárának 2. részlete 712,700
r) Folytatólagos fékfelszerelésre, fékvezetékekre és gőzfűtési berendezésekre 100,000
17. Beruházások és uj épitkezések a m. kir. államvasutak gépgyáránál és a diósgyőri vas- és aczélgyárnál
160,000
V. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdőknél 168,100
2. Állami lótenyészintézeteknél 100,500
3. Az állatorvosi akadémiánál 15,400
4. Gazdasági tanintézeteknél és földmives-iskoláknál 15,000
5. Selyemtenyésztésnél 50,000
6. Állattenyésztésnél 6,640
7. A kincstári birtokoknál 57,000
8. Vizi munkálatok:
Magyarroszágban:
A felső Duna általános szabályozási munkálataira és felügyeletre 8. részlet 1.100,000
A budapesti Dunarész szabályozására: a szabályozási művek fentartására, felügyeletre, felülvizsgálatra és szelvényezésre
14,000
A Budapest alatti Dunaszakasz szabályozására és felügyeletre 250,000
A bajai partbiztositás folytatására és felügyeletre IX. részlet 35,000
A mohácsi és ujvidéki Duna-rész szabályozására és felügyeletre:
a) a Battina feletti „dugabarai” partvédezetre 2. részlet 50,000
b) a beocsini Dunaág elzárására 12,000
Tisza-szabályozásra és felügyeletre 750,000
Az egyesült Kőrös folyónál: szabályozási munkálatokra és felügyeletre 330,000
A Temes folyónál: a folyó hajózhatóvá tételére és felügyeletre 8,000
A Maros folyó szabályozására és felügyeletre 25,000
Magyar-, illetve Horvát-Szlavonországban:
A Drávánál: a szabályozási munkálatokra és felügyeletre 10. részlet 70,000
A Szávánál: a rácsai folyamszakasz szabályozására és felügyeletre 50,000
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A budapesti egyetem természettudományi intézetének tanszerekkel való felszerelésére szükséges 120,000 frt 7. részlete
12,000
2. A „József”-műegyetemen még hiányzó felszerelésekre 6,000
3. A kolozsvári egyetem uj boncz-, kórboncz- és törvényszéki orvostani intézetének tanszerekkel való ellátására szükséges 40,000 frt 6. részletéül
5,000
4. A budapesti egyetem közegészségtani, gyógyszertani és 2. vegytani intézete, valamint a 2. belgyógyászati kóroda felszerelésére
4,000
5. A kolozsvári egyetem élet- és egészségtani intézetének tanszerekkel való felszerelésére 5,000
6. Az iparművészeti iskola sokszorositó osztályának első felszerelésére 500
7. A brassói állami reáliskola alapfelszerelésére 2. részlet 1,000
8. A budapesti VI. ker. állami reáliskola bebutorozására és felszerelésére 2,000
9. A győri állami reáliskola butorzatának kiegészitésére 1,000
10. A dévai állami reáliskola internátusának belső felszerelésére 1,500
11. A magyar nemzeti muzeum vegyészeti és fényképészeti laboratoriumának felszerelésére 2. részlet 1,000
12. Az országos képtár részére megkivántató szekrények beszerzésére 2. részlet 2,000
13. A karolina kórház tulajdonát képező telek felcseréléseért, kamatokkal együtt 2. és utolsó részlet 5,250
14. A dévai állami tanitóképző intézet épületének kibővitésére forditandó 14,000 frtnak 2. és utolsó részlete
7,000
15. A brassói állami kereskedelmi és faipariskola telkének bekeritésére, járda és csatorna létesitésére és a régi várfal lebontására szükséges 9,000 forint első részlete
4,500
16. A bajai állami tanitóképző tornacsarnokának létesitésére szükséges 7,000 frt első részlete 4,000
17. A brassói állami kereskedelmi és faipariskola belső felszerelésére 5,000
18. A pozsonyi bábaiskolánál szükséges felszerelésekre 1,000
19. A kolozsvári egyetem élet- és egészségtani intézete udvarán létesitendő szekérszin és állattenyésztő istálló költségeire
1,000
20. A kolozsvári egyetemen önállósitott általános kórtani tanszék felszerelésére 2,000
21. A székelyudvarhelyi állami reáliskola és internátus belső felszerelésére 8,200
22. A budapesti VII. ker. főgymnasiumnak butorokkal való felszerelésére 10,000
23. A székesfehérvári állami reáliskola keritésének és járdájának költségeire, valamint a tornatér rendezésére
5,560
24. A székesfehérvári állami reáliskola belső felszerelésére 5,000
25. Az egri állami alreáliskola tanszerbeli alapfelszerelésére 500
26. A brassói állami főreáliskola telkének kibővitésére 500
27. A soproni állami főreáliskola számára nyerendő helyiségek felszerelésére 700
28. A beregszászi reáliskola tanszerbeli alapfelszerelésére 500
29. Az erzsébetvárosi gymnasium tanszerbeli alapfelszerelésére 500
30. A debreczeni reáliskola tanszerbeli alapfelszerelésére 1,000
31. A budapesti egyetemi II. szülészeti kóroda számára beszerzendő fehérnemüek költségeire 868
32. A ministerium értekezleti és könyvtári helyiségének berendezésére és egyéb felszerelésekre 1,000
33. A budapesti egyetem boncztani intézetének épitésére felveendő 300,000 frt kölcsönből az 1892. év folyamán beruházandó 2. részlet
100,000
34. A Beleznay-féle telken a műegyetem czéljaira létesitendő épület költségeire, továbbá berendezésekre és a régi épületbeli helyreállitásokra felveendő 174,500 forint kölcsönből az 1892. év folyamában beruházandó 2. és utolsó részlet

74,500
35. A budapesti VII. ker. állami gymnasium épületének létesitésére szükséges 227,700 forint és illetőleg a telek egy részének eladásából befolyó 46,000 forint levonása után felveendő 181,700 frt kölcsönből az 1892. év folyamán beruházandó 2. és utolsó részlet

131,700
36. A Beleznay-féle kert helyett vásárolt üllői uti telek átiratási költségeire s az e telken emelendő épület pályadijaira, valamint az épitkezés előmunkálataira
3,000
37. A második mesteriskola épületének létesitésére forditandó s kölcsön utján beszerzendő 30,000
38. A máramaros-szigeti állami tanitóképző épületének kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 28,167
39. A pozsonyi állami felsőbb leányiskola épületének kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 37,000
40. A kolozsvári állami tanitónő-képző épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 100,000
41. A győri állami reáliskola épületének létesitésére szükséges 110,000 frtból az 1892. év folyamán felhasználandó
55,000
42. A lőcsei állami reáliskola épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 55,000
43. A pozsonyi állami reáliskola számára emelendő épület telkének ára fejében kölcsön utján beszerzendő
20,000
VII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Törvénykezési és ügyészségi uj épitkezésekre, átalakitásokra és felszerelésekre 300,000
Beruházások összege: 13.272,028

C) Rendkivüli közösügyi kiadás

1. Rendkivüli közösügyi kiadás 5.285,933
2. A Bosznia és Herczegovinában, továbbá a Lim területén álló parancsnokságok, intézetek és csapatok 1892. évi rendkivüli szükséglete 4.335,000 forint után
1.361,190
Kiadások főösszege 397.508,911

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve, egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

I. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Szőlődézsmaváltság:
A váltságkötelezettek járadékai 400,000
2. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 148,000
Véglefizetések 12,000
3. Sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak tiszta bevétele 501,101
A főváros által a rakpartokért fizetendő haszonbér 10,000
Az 1870:X. törvénycikk 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi pótlékok 240,000
4. A budapesti állami hidak bevételeiből az 1870:XXX. törvénycikk alapján elvállalt budapesti lánczhid elsőbbségi kölcsön szükséglete fedezésére
98,912
5. Az 1880:XX. törvénycikk alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai
2.401,560
II. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Házbérjövedelem a bérbeadott helyiségek után 1,895
III. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége személye körüli ministerium:
A külföldre szóló utlevelek kiállitási dijaiból 700
IV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. k. igazgatósága:
Járulék a földtehermentesitési alapból a földtehermentesitési pénzalap m. k. igazgatósága költségeinek fedezésére
39,355
Járulék az országos törvények és rendeletek tárának jövedelméből az ezen tárat szerkesztő számfeletti titkár és hivataltiszt fizetéseinek és lakpénzeinek megtéritéseül
3,000
2. Országos levéltár 6,307
3. A nemzeti szinházi alapok jövedelme 27,300
4. Közegészségügyi bevételek:
Betegápolási költségtéritmény 75,000
A trachoma-járvány lepte községeknek adott előleg visszatéritéséből 2,500
Tébolydai bevételek 144,963
Törvénytelen ágyból származott, Bécsben és egyéb lajtántúli lelenczházakban ápolt gyermekek tápdijainak visszatéritése
27,000
5. Közbiztonsági bevételek:
Országos csendőrségi téritmény 6,761
Fővárosi rendőrség utáni téritmény 517,684
6. Általános közigazgatási bevételek:
„Hivatalos lap” jövedelme 75,500
Orsz. törvények és rendeletek tárának jövedelme 50,000
Utlevelek kiszolgáltatásáért járó dijakból 30,000
Közigazgatási hatóságok által megállapitott pénzbüntetésekből befolyó jövedelem 140,000
Különféle bevételek 600
V. FEJEZET. Pénzügyministerium:
Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
1. Földadó 35.806,000
2. Házadó 10.780,000
3. Keresetadó 19.160,000
4. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója 2.312,600
5. Bányaadó 100,000
6. Tőkekamat- és járadék-adó 4.025,400
7. Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó 5.600,000
8. Nyereményadó 200,000
9. Fegyveradó és vadászati adó 450,000
10. Hadmentességi dij 2.700,000
11. Általános jövedelmi pótadó 16.200,000
12. Késedelmi kamat 1.336,000
13. Adóbehajtási illetékek 210,000
14. Adóbehajtási költségtéritmény 140,000
Fogyasztási adók:
15. Szeszadó 24.000,000
16. Ellenőrzési illetékek 70,000
17. Boradó 5.750,000
18. Husadó 3.300,000
19. Söradó 1.000,000
20. Czukoradó 3.000,000
21. Czukorfogyasztási adó 2.400,000
22. Sörfogyasztási adó 1.500,000
23. Ásványolaj-adó 4.500,000
24. Sajtolt élesztőtől járó fogyasztási adó 140,000
25. Italmérési illeték és adó 15.000,000
26. Aranyagiónyeremény 750,000
27. Határvám 462,045
28. Bélyeg 10.720,000
29. Jogilletékek 17.800,000
30. Dijak 440,000
31. Fémjelzés 31,840
32. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországban 28,000
33. Dohányjövedék:
Vétel 9.509,700
Gyártás 25,000
Eladás 40.020,000
34. Lottójövedék 2.739,500
35. Sójövedék 15.173,039
36. Perköltségek 57,300
37. Állami jószágok 717,951
38. Bányaigazgatóságok és számvevőosztályok 31,307
39. Fémbányászat és opálbánya 2.687,121
40. Fémkohászat 3.786,855
41. Pénzverő hivatal, fémbeváltással együtt 5.661,788
42. Vasmüvek 5.422,554
43. Zsilvölgyi kőszénbánya 35,689
44. Sótermelés 1.005,364
45. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 1,725
46. Bányailletékek 100,000
47. Állami nyomda 730,000
48. Állami épületek 46,667
49. Budapesti állami hidak 132,483
50. Állami ingó vagyon 79,935
51. Különféle bevételek 1.189,605
VI. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 83.255
2. Államépitészeti hivatalok 153,387
3. Közutak 49,225
4. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok:
Gépészeti ipariskola Kassán 2,600
5. Posta és távirda 13.312,500
6. Magyar kir. postatakarékpénztár 510,200
7. Tengeri hajózás 236,750
8. M. k. államvasutak 69,750,000
9. M. k. államvasutak gépgyára 3.500,000
10. Diósgyőri vas- és aczélgyár 3.970,500
11. Budapesti kir. zálogházak 217,000
12. Mértékhitelesités 1,500
13. Statisztikai hivatal 85,500
VII. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdők 7.616,916
2. Országos erdei alap 100,000
3. Állami lótenyészintézetek:
Ménesbirtokgazdaságok 2.363,141
Ménesek 549,690
Méntelepek 478,270
A lótenyésztési alap jövedelme 15,370
4. Állategészségügy 33,000
5. Budapesti állatorvosi akadémia 16,500
6. Vinczellériskolák 31,340
7. Gazdasági tanintézetek és gazdasági ismeretek terjesztése 195,174
8. A gazdaság különböző ágainak emelése 4,500
9. Országos közgazdasági alap 52,700
10. Selyemtenyésztés 1.830,000
11. Állattenyésztés és tejgazdaság 51,475
12. Kincstári birtokok 451,437
13. A kincstári birtokok peres ügyeinek kezelése során befolyó perköltségek 7,100
14. Országos vizépitészeti és talajjavitási hivatal 10,500
15. Vizi munkálatok 960
16. Alapitványok és különféle bevételek 27,052
VIII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 74,774
2. Országos közoktatási tanács 4,000
3. Vizsgálati bizottmányok 11,000
4. Budapesti kir. egyetem 370,083
5. Budapesti középiskolai tanárképző és az azzal egybekötött gyakorló iskola 5.165
6. Kolozsvári egyetem 3,000
7. József-műegyetem 4,150
8. Országos mintarajziskola és rajztanárképző 2,350
9. Iparművészeti iskola 600
10. Gymnasiumok 89,973
11. Reáliskolák 152,174
12. Állami felsőbb leányiskolák 98,550
13. Bábaiskolák 7,000
14. Budapesti állami ipariskola 6,150
15. Mágócsi állami agyag-ipariskola 50
16. Fiumei állami kereskedelmi iskola 600
17. Soproni állami kereskedelmi iskola 3,025
18. Ujvidéki (polgári iskolával kapcsolatos) kereskedelmi és ipariskola 900
19. Brassói állami kereskedelmi iskola (kapcsolatban közép fa-ipariskolával) 1,115
20. Keleti kereskedelmi tanfolyam 3,467
21. Elemi és polgári férfi tanitó-képzők 28,530
22. Elemi és polgári tanitónő-képzők 70,900
23. Népnevelés 51,340
24. Siketnémák intézete Váczon 18,352
25. Vakok országos intézete Budapesten 20,945
26. Vakok ápoldai alapjának jövedelme 2,892
27. Balatonfüredi szeretetház 2,850
28. Állami tanintézetek épitésére felvett kölcsönök:
A budapesti egyetem tulajdonát képező Édeskuthy-felé ház tiszta bérjövedelme 1,230
Kolozsvár város közönsége részéről az ugyanottani egyetem vizvezetékének létesitéséhez fizetendő járulék
6,884
Csáktornya mezővárosa által az ottani állami tanitó-képző épületének létesitéséhez fizetendő járulék 8. részlete
1,000
29. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok 7,320
30. Magyar nemzeti muzeum 4,620
31. Országos képtár és ezzel kapcsolatos magyar történelmi képcsarnok 565
32. Meteorologiai központi intézet 2,850
33. Országos zene- és szinművészeti akadémia 12,940
34. Technoligiai iparmuzeum 400
35. Festészeti mesteriskola 80
36. Egyéb közművelődési czélok 2,190
IX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 2,800
2. Királyi Curia 70
3. Királyi táblák 50
4. Kir. törvényszékek és járásbiróságok 40.135
5. Királyi ügyészségek 75,000
6. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, közvetitő intézet és állami fogház 156,493
7. Országos rabsegély- és javitóintézeti alap 305,010
X. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. A Ludovika akadémiai általános alapnak jövedelmeiből és a fizetéses növendékekért fizetett tápdijakból
211,810
2. Honvéd menházalap jövedelme 1,672
3. Az elárverezett, továbbá a ló-vállalkozók által megtéritett lovakért 16,717
4. Haszonvehetetlen történyhüvelyek és szabályszerütlen ólomért 17,782
5. Nyugdijak a közös hadügyi tárcza által, a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények
89,280
6. Az elviselt ruházati és felszerelési czikkek hulladékainak eladásából 200
Rendes bevételek összege 391.724,181

B) Átmeneti bevételek

I. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Állami javak eladása, és pedig:
a) Állami javak eladásából 2.500,000
b) A telepitvényesek által fizetendő vételárak és kamatok (hátralékokkal együtt) 1.000,000
c) A maradvány- és irtványföldek váltságdijai 27,000
2. Állami előlegekből 497,000
3. A budapesti II. ker. főutczában emelendő pénzügyi épület létesitésére kölcsön utján beszerzendő 295,000
4. A gróf Teleki nemzetséggel az 1780. évi isscriptionális levélben foglalt zálogos javak megörökitése iránt létrejött egyezség folytán a kincstárnak egyszerre fizetendő
550,000
II. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
Az „Adria” magyar tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
4,000
III. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. A mezőhegyesi czukorgyár részvénytársulat járuléka az élőviz csatorna létesitésére forditott költség részbeni megtéritése fejében
6,000
2. Az állami szőlőtelepeknek bevétele szőlővessző és egyéb termények eladásából 10,000
IV. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumnál és a számvevőségnél felgyülemlett tüzifa-tartozásból a közalapok által viselendő 3. és utolsó részlet
1,088
2. A budapesti egyetem boncztani intézetének épitésére felveendő 300,000 frt kölcsönből az 1892. év folyamában beruházandó
100,000
3. A Beleznay-telken a műegyetem czéljaira létesitendő épület költségeire, további berendezésére és a régi épületbeli helyreállitásokra felveendő 174,500 forint kölcsönből az 1892. év folyamában beruházandó

74,500
4. A budapesti VII. ker. állami gymnasium épületének létesitésére felveendő 181,700 forint kölcsönből az 1892. év folyamában beruházandó
131,700
5. Az iparművészeti muzeum és iskola üllői-uti telkén létező épületek házbérei, 1892. január 1-től április végéig
3,000
6. A második mesteriskola épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 30,000
7. A máramarosszigeti állami tanitóképző épületének kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 28,167
8. A pozsonyi állami felsőbb leányiskola épületének kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 37,000
9. A kolozsvári állami tanitónő-képző épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 100,000
10. A győri állami reáliskola épületének létesitésére forditandó 110,000 frtra Győr városa által felajánlott
55,000
11. A lőcsei állami reáliskola épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 55,000
12. A pozsonyi állami reáliskola számára emelendő épület telkének vételára fejében kölcsön utján beszerzendő
20,000
V. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
A horvátországi honvédségi épületek és ingatlanok eladásából 1892. évben várható jövedelem 275,000
Átmeneti bevételek összege 5.799,455
Bevételek főösszege 397.523,636

4. § A 2. §-ban megállapitott s összesen 397.508,911 frtot tevő kiadásokat, s a 3. §-ban megajánlott s összesen 397.523,636 frtot tevő jövedelmek és bevételek 14,725 frttal haladják meg, mely összeg a pénztári készletek gyarapitására forditandó.

5. § Az átmeneti kiadások IV. fejezetének 8. czime alatt megajánlott 1.125,000 frt felhasználása tekintetében felhatalmaztatik a kormány: hogy az állami alkalmazottaknak 1892. évi julius 1-től kezdve a költségvetésileg rendelkezésre bocsátott hitelek határán belül ideiglenes pótlékot nyujthasson: a pótlék azonban nem haladhatja meg az az összeget, a mely az állami tisztviselők, altisztek és szolgák illetményeinek szabályozására vonatkozólag 1892. évi 4. képviselőházi irományszám alatt benyujtott törvényjavaslattal javaslatba hozatott.

Az ekként nyujtott pótlék csak ideiglenes jellegü s az állami tisztviselők, altisztek és szolgák illetményeinek szabályozására vonatkozó törvény hatályba léptével megszünik.

6. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek: a törvényekbe iktatott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, ugyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883. évi XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi dij, az út-, hid- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1892. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

7. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fodittathatnak, és átruházás e kiadásoknak sem fejezetei, sem czimei, sem rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVII. fejezet 4. czimének 1. és 2. rovatai között, a XVIII. fejezet 5. czimének 4. és 5. rovatai között, ugyanezen fejezet 9., 10. és 11. czimei között, továbbá ugyanezen fejezet 12. és 15. czimei között, a XIX. fejezet 13. és 14. czimei között, ugyanezen fejezet 28. és 29. czimei között, végre a XX. fejezet 3. és 4. czimeinek dologi kiadásai között van helye: ezek között az átruházási jog megengedtetik.

8. § Jelen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép, és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére