1895. évi XIV. törvénycikk

a szőlődézsmaváltsági tartozások lerovására nézve adandó ujabb állami kedvezményekről * 

1. § Az 1883. évi XI. törvénycikk 3. §-ának a) pontja hatályon kivül helyeztetvén, helyébe rendeltetik:

A pénzügyminister utasittatik, hogy a szőlődézsmaváltsági tartozásnak esedékessé vált részleteiből az 1894. év végeig felszaporodott hátralékot oly esetekben, midőn az elemi csapások, vagy a phylloxera vastatrix rovar pusztitásai miatt a szőlő jövedelméből be nem hajtható s annak behajtása csakis az ingatlanra vezetendő végrehajtás utján volna lehetséges, töröltesse.

2. § Azon volt szőlőterületek után, a melyek más mivelési ágban használtatnak, és a melyeknek szőlődézsmaváltság-tartozása a kataszteri tiszta jövedelem arányában az 1891. évi I. tc. 6. §-ának c) pontja alapján leszállittatik: a szőlődézsmaváltság-tartozásra évenként teljesitendő fizetés czimén 1895. évtől kezdve az ingatlanra az uj mivelési ágnak megfelelően kivetett földadó kétszeresét meghaladó összeg nem követelhető. Ha ekként az egész fennálló tartozás 25 éven belül nem törleszthető, az akkor még fennálló hátralék leirandó.

3. § Az 1891. évi I. tc. 6. §-ának d) pontja hatályon kivül helyeztetvén, helyette a következők rendeltetnek:

a) Azok után a szőlőterületek után, melyeken a szőlő a phylloxera vastatrix rovar pusztitása, vagy más elemi csapás következtében elpusztult; ha ezen területek szőlővel az okszerü szőlőültetés (a föld megforgatása és phylloxerának ellenálló vesszők ültetése) következményeinek megfelelően ujra beültettetnek, a még fennálló szőlődézsmaváltsági tartozás egész összege hivatalból leirandó.

b) Ha valamely szőlőbirtokos az előző pontban emlitett okok miatt elpusztult szőlő felujitását fokozatosan szándékozik végrehajtani, s ha ebbeli komoly szándékát azzal igazolja, hogy egész elpusztult szőlőjének legalább egy ötödrészét az okszerü szőlőültetés követelményeinek megfelelően szőlővel már beültette; abban az esetben az illető egész szőlőt terhelő szőlődézsmaváltsági tartozás behajtása öt évre felfüggesztendő, s az öt év lejárta után, ha az alatt az egész terület a fentemlitett követelménynek megfelelően szőlővel beültettetett, a fennálló összes dézsmaváltsági tartozás törlendő; ellenkező esetben pedig a tartozásból, a tényleg beültetett területnek megfelelő aránylagos rész leirandó.

c) A jelen § a) és b) pontjaiban körülirt kedvezmények kiterjednek az ott emlitett okokból elpusztult mindazon szőlőterületekre, a mely az 1883. év január hó 1-től kezdve egészen vagy részben szőlővel sikert biztositó módon beültettettek. Az okszerü szőlőültetés követelményeit a pénzügyi és földmivelésügyi minister rendeleti uton állapitják meg.

4. § Ott, a hol az 1894:XII. tc. VIII. fejezete értelmében hegyközségek alakultak, a hegyközségi kötelékbe tartozó s a phylloxera vastatrix rovar vagy más elemi csapás következtében elpusztult összes szőlők után a fennálló dézsmaváltsági tartozás behajtása három évre felfüggesztendő, s a három év lejárta után, ha az alatt az egész terület a fentemlitett követelménynek megfelelően szőlővel beülttetett, a fennálló összes dézsmaváltsági tartozás törlendő, ellenkező esetben pedig a tartozásból, a tényleg beültetett területnek megfelelő aránylagos rész leirandó. Ezen három év után, ha az alatt a szőlőbirtokos szőlőterületének legalább felét a 3. §-ban körülirt módon szőlővel beültette: a pénzügyminister felhatalmaztatik a behajtást további három évre függőben tartani, és az ezen ujabb három év alatt beültetett területeknek megfelelő aránylagos váltságösszeget leiratni.

5. § A 3. §-ban emlitett kedvezmények oly esetekben is megadandók, mikor az elpusztult szőlőterületeken a birtokosok a szőlőmivelés helyett kizárólag gyümölcstermelésre térnek át. Következésképen, ha az elpusztult területek a 3. § a), b) és c) pontjai értelmében kizárólag gyümölcsfákkal okszerüen és oly czélból ültettetnek be, hogy a beültetett terület kizárólagos jövedelmi forrását a gyümölcs értékesitése képezze; a tulajdonosnak a dézsmaváltsági tartozásra vonatkozó leirásokra nézve ugyanolyan kedvezményre van joga, mintha a beültetés szőlővel történt volna. Az okszerü gyümölcstermelés követelményei a pénzügyi és földmivelésügyi ministerek által rendeleti uton állapittatnak meg.

6. § A jelen törvény végrehajtásával a pénzügyi és földmivelésügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére