1896. évi VI. törvénycikk

az 1896. évi államköltségvetésről * 

1. § Az 1896. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Négyszázharminczhét millió háromszáznyolczvanhatezer hétszázhuszonhat o. é. forintban;

átmeneti kiadásai:

Kilencz millió négyszáznegyvenhétezer kétszáztizenkilenczezer o. é. forintban;

beruházási kiadásai:

Tizenkilencz millió ötszáznyolczvanezer kilenczszázhuszonegy o. é. forintban;

rendkivüli közösügyi kiadásai:

Hat millió hatszázhuszonnyolczezer háromszázhét o. é. forintban állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

frt
I. FEJEZET. A királyi udvartartás költségei 4.650,000
II. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 78,185
III. FEJEZET. Országgyülés:
1. A főrendiház kiadásai 61,280
2. A képviselőház kiadásai 1.679,739
3. A magyar delegátió kiadásai 6,000
4. Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 7,000
IV. FEJEZET. AZ 1896. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg
27.306,034
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai átalányképen
32,940
VI. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Országgyülés:
a) főrendiház 3,434
b) képviselőház 19,917
2. Állami számvevőszék 49.952
3. Ministerelnökség 21,810
4. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 22,057
5. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 2.025
6. Belügyministerium 754,000
7. Pénzügyministerium 2.712,000
8. Kereskedelmi ministerium 1.010,000
9. Földmivelésügyi ministerium 602,264
10. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 382,000
11. Igazságügyi ministerium 1.785,000
12. Hovédelmi ministerium 748,600
VII. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi járulék folyó pénzértékben 17.385,075
Évi járulék ezüstben 11.776,000
Évi törlesztési járulék folyó pénzértékben 1.000,000
Évi törlesztési hányad ezüstben 150,000
2. Földtehermentesités és örökváltságok:
Kamatok 7.817,236
Járadékok 109,549
Tőketörlesztés 695,300
Kárpótlások 150,000
Póttized kárpótlások 1.500,000
Kezelési költségek 8,500
3. Szőlődézsmaváltság:
Kárpótlások: tőkében 20,000
kamatban 22,000
Kezelési költségek 11,000
4. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kárpótlás: tőkében 50,000
kamatban 1,250
Kezelési költségek 2,250
5. Italmérési jogok után adott kártalanitási tőkék kamataira és törlesztésére az 1888:XXXVI. tc. alapján:
Kamatok 10.236,838
Tőketörlesztés 593,800
Kezelési költségek 6,500
6. Az 1888:XXXII. tc. alapján kibocsátott 4 1/2%-os adómentes államvasuti aranykölcsön:
Kamatok 9.620,525
Tőketörlesztés 487,900
Kezelési költségek 15,023
7. Az 1888:XXXII. tc. alapján kibocsátott 4 1/2%-os adómentes államvasuti ezüstkölcsön:
Kamatok 5.308,200
Tőketörlesztés 265,000
Kezelési költségek 8,150
8. Az 1870:X. törvénycikk alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 1.224,000
Jutalékátalány a „Wiener Bankverein”-nak 40,000
Kezelési és sorsolási költségek 1,000
9. Az 1880:VIII., 1881:XL. és XXXII., 1887:XXXII., 1888:VI. és 1892:XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 32.463,200
Kezelési költségek 91,720
10. Az 1892:XXI. törvénycikk alapján kibocsátott 4%-os magy. koronajáradékkölcsön:
Kamatok 21.240,000
Kezelési költségek 23,500
11. Az 1880:XX. törvénycikk alapján felvett tiszai és szegedi nyereménykölcsön:
Évi járulék 2.461,960
Kezelési költségek 5,200
12. Az 1895:XVI. törvénycikk alapján kibocsátott 3%-os aldunai Vaskapu szabályozási kölcsön:
Kamatok 675,000
Törlesztés 48,000
Kezelési költségek 1,950
13. Függő adósság:
A közös függő adósság kezelési költségeiből Magyarországot terhelő 30% 39,840
Pénztári jegyek, birói, árva- és közjegyzői letétek kamataira, továbbá a pénztári jegyek előállitási költsége és bankjutalék
1.537,924
A tiszai és szegedi alap pénzeiből állami kiadások fedezésére igénybe vett összegek évi járulékaira
1.929,593
VIII. FEJEZET. Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
1. Az 1876:L. törvénycikk alapján a keleti vasut megváltása folytán a részvények beváltására felvett 9.989,300 frtnyi kölcsön:
Kamatok 568,463
Tőketörlesztés 35,938
Kezelési költségek 8,595
2. Az 1880:XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
15.750,000 ftnyi sorsjegy-kölcsön:
Kamatok 616,036
Törlesztés 202,964
Kezelési költségek 290
3. Az 1880:XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán a cs. kir. szab. déli vasuttársaságnak fizetendő évi járulék 32. és 33. részlete
285,600
4. Az 1889:XIV. tc. alapján az első magyar-gácsországi vasut magyar vonalának megváltása folytán elvállalt adósság:
I. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamatai 361,206
I. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 24,133
II. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamatai 128,846
II. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 21,717
III. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamatai 86,059
III. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 6,729
Az 1888:XVII. tc. alapján felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első magyar gácsországi vasutra eső részösszeg kamataira és tőketörlesztésére
177,418
Kezelési költségek 2,000
5. Az 1889:XV. törvénycikk alapján a budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
az elsőbbségi kölcsön kamatai 368,192
Az elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 34,000
Kezelési költségek 1,410
6. Az 1890:XXXI. tc. alapján a magyar-északkeleti vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Beruházási kölcsön 481,564
Kezelési költségek 900
7. Az 1891:XXV. törvénycikk alapján a szabadalmazott osztr.-magyar államvasuttársaság magyarországi vasutvonalainak megváltása folytán elvállalt évi járadékok:
Évi megváltási járadék 9.598,500
6.5 millió arany forintnyi részösszeg
után a 17%-ot meghaladó 2% felpénztöbblet 130,000
Az osztrák-magyar államvasuttársaság által a magyar kormány rendelkezésére bocsátott 5 millió frtnyi előleg évi törlesztési járadéka
250,000
Az arad-temesvári vasut elsőbbségi és részvényadósságának évi törlesztési járadéka 288,745
IX. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 558,008
X. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete 8.139.078
XI. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Személyi járandságok 136,049
Dologi kiadások 9,200
XII. FEJEZET. Közigazgatási biróságok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 40,535
XIII. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 112,260
Dologi kiadások 86,650
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 30,850
Dologi kiadások 7,300
3. Rendelkezési alap 200,000
XIV. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok 59,292
Dologi kiadások 12,300
XV. FEJEZET. Horvát-szlavon dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok 35,500
Dologi kiadások 7,340
XVI. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága:
Személyi járandóságok 408,900
Dologi kiadások 45,500
2. Országos levéltár:
Személyi járandóságok 35,874
Dologi kiadások 4,000
3. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 5.409,500
4. Főispánok és budapesti főpolgármester, valamint a főispáni titkárok fizetései és lakpénzei 352,712
5. Anyakönyvi kiadások:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 878,236
6. Szinmüvészeti kiadások:
A magyar kir. operaház állami javadalmazása 215,000
A magyar kir. operaház 315,000 frtos kölcsönének törlesztésére 19,750
A budapesti nemzeti szinház állami javadalmazása 53,000
A budapesti nemzeti szinház 450,000 frtos kölcsönének törlesztésére 38,000
A budapesti nemzeti szinház nyugdijintézetének segélyezésére 14,000
A kolozsvári nemzeti szinház állami segélyezésére 20,000
A budapesti nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház segélyezésére 27,300
A magyar szinészegyesület segélyezésére 5,000
A vidéki magyar szinészet segélyezésére 10,000
7. Közegészségügyi kiadások:
Egészségügyi tanács 8,000
Bacteriologiai és egészségtani intézet 4,600
Betegápolási költségek 796,775
Himlőoltási költségek 81,500
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 25,000
A trachoma elfojtására szánt költségek 60,000
Diphteria elleni gyógy-serumtermelő intézet 9,720
Tébolydai kiadások 632,160
Vegyes és előre nem látható közegészségügyi kiadások 2,000
Lelenczek és törvénytelen ágyból származott gyermekek tápdijai 31,000
8. Közbiztonsági kiadások:
Közbiztonsági alap 150,000
Országos csendőrség és a predeali nemzetközi vasuti állomáshoz kirendelt személyzet szükséglete
4.631,374
Fő- és székvárosi államrendőrség szükséglete 1.653,489
Toloncz-kiadások:
a) vidéki 41,000
b) fővárosi 49,505
Életmentési dijak 800
Hulla kifogásokért vagy egyébként talált hullák feljelentéseiért járó jutalomdij 1,000
9. Közjótékonysági kiadások:
A kolozsvári Szt.-Erzsébet aggháznak I. Ferencz Ő Felsége alapitványa folytán kijáró 2,000 mázsa só ára fejében
5,802
Záradék segélyezése a betegek ápolásáért 4,168
A budapesti gyermekkórház-egyesület segélyezésére 6,500
A budapesti önkéntes tüzoltó-egylet segélyezésére 5,000
A m. orsz. tüzoltó-szövetkezet segélyezésére s a kiküldendő biztosok kötlségeinek fedezésére
2,000
A budapesti első gyermekmenhelyegylet segélyezésére 3,000
A budapesti önkéntes mentő-egyesület segélyezésére 6,000
A fehérkereszt-egyesület segélyezésére 5,000
A budapesti szünidei gyermektelepegyesület segélyezésére 1,000
A budapesti általános poliklinikai egyesület segélyezésére 1.000
10. Általános közigazgatási kiadások:
„Hivatalos lap” költsége 8,800
Országos törvények és rendeletek tárának költségei 40,600
Távirati kiadások 25,000
Utlevelek kiállitásával járó költségek 5,660
Előre nem látható költségek 6,000
Karhatalmi költségek 5,000
Országgyülési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazitása alkalmával felmerülő költségekre
16,000
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek 9,500
XVII. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 830,746
Dologi kiadások 192,800
2. Pénzügyi közigazgatási biróság:
Személyi járandóságok 107,451
Dologi kiadások 2,500
3. Pénzügyigazgatóságok, fő- és székvárosi adófelügyelő, központi dij- és illetékkiszabási hivatal:
Személyi járandóságok 2.443,273
Dologi kiadások 506,983
4. Kataszteri helyszinelési felügyelőségek és a kolozsvári kataszteri igazgatóság:
Személyi járandóságok 172,785
Dologi kiadások 44,297
5. Állami pénztárak:
Személyi járandóságok 125,894
Dologi kiadások 13,500
6. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 1.661,589
Dologi kiadások 219,070
7. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 2.338,529
Dologi kiadások 751,975
8. Jogügyi igazgatóságok:
Személyi járandóságok 97,452
Dologi kiadások 4,424
9. Kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 63,935
Dologi kiadások 7,678
10. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországban 6,161
11. Országos kataszteri felmérés:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 617,200
12. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán és bányásziskolák:
Személyi járandóságok 97,426
Dologi és üzleti kiadások 53,190
13. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Kezelési kivetési és beszedési költségek 632,243
A hadmentességi dijról szóló 1880:XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára forditandó
851,387
A horvát-szlavon földtehermentesitési adósság évi törlesztési kamat- és kezelési szükséglete
361,757
14. Fogyasztási és italadók:
Beszedési költségek 1.298,489
A mezőgazdasági szeszfőzdék részére járó jutalmak 1.350,000
Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából 1.620,800
A zárt városokat, valamint a nyilt községeket az 1888:XXXV:t. cz. 69. §-a alapján megillető részesedési jutalék
1.200,000
A volt határőrvidéki községeket az 1888:XXXV. tc. 69. §-a értelmében megillető kamatjárandóság
23,000
Horvát-Szlavonország átalánya az italmérési jövedeéket illetőleg 1.000,000
15. Határvám kezelési költségei:
Személyi járandóságok 289,888
Dologi kiadások 125,596
16. Bélyeg:
Személyi járandóságok 9,803
Dologi kiadások 385,337
17. Jogilletékek és dijak kezelési költségek 39,000
18. Fémjelzés kezelési és üzemi kiadásai 12,186
19. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországban 20,280
20. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki közonti igazgatóság 103,076
Vétel 17.741,056
Gyártás 5.313,994
Eladás 1.203,232
21. Lottójövedék 1.514,505
22. Sójövedék 2.517,404
23. Perköltségek 40,485
24. Állami jószágigazgatóság:
Személyi járandóságok 43,582
Dologi kiadások 12,930
25. Állami jószágok 144,258
26. Bányaigazgatóságok 179,636
27. Fémbányászat és opálbánya 2.766,483
29. Fémkohászat 3.857,972
29. Pénzverés és fémbeváltás 13.626,157
30. Vasművek:
Pénzügyministeri vasműosztály, mint a vasgyárak központi vezetősége 19,218
Vasgyárak 7.414,782
31. Zsilvölgyi kőszénbánya 12,193
32. Sótermelés 955,684
33. Felhagyott bányaművek és bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 77,343
34. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 74,932
Dologi kiadások 16,909
35. Állami nyomda:
Személyi járandóságok 241,520
Dologi és üzleti kiadások 383,650
36. Állami épületek 66,991
37. Budapesti állami hidak 174,668
38. Különféle kiadások 539,706
XVIII. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 487,718
Dologi kiadások 144,336
Tarifa-bizottság és vasuti tisztképző tanfolyam 8,000
Vasuti kormánybiztosok 2,000
Műszaki kiképzés elősegitésére és utazási ösztöndijakra 4,000
2. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 633,015
Dologi kiadások 142,750
3. Közutak:
Állami közutak fenntartása 3.076,300
Az 1890:I. tc. 23. §-a értelmében létesitendő állami alapra, a törvényhatóságoknak közutjaik és hidjaik fenntartására, és az e czimeken elvállalt kötelezettségek teljesitésére
500,000
Törzskönyvek, távolsági térképek és közuti térkép elkészitésére 20,000
4. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok:
Ipari és kereskedelmi oktatás előmozditására 351,415
Az ipar és kereskedelem fejlesztésére 260,000
Külkereskedelmi czélokra 150,000
Kereskedelmi és ipari ösztöndijakra 2,457
5. Posta, távirda és távbeszélő:
Személyi járandóságok 6.910,000
Dologi kiadások 6.076,000
6. M. kir. postatakarékpénztár:
Személyi járandóságok 226,771
Dologi kiadások 79,850
Üzleti kiadások 403,000
A postatakarékpénztári tanács költségei 2,000
Nyugdijak 3,900
Az ezredéves országos kiállitáson való részvétel költségeire 10,000
Az 1885:IX: tc. 7. és 8., illetőleg az 1889:XXXIV. tc. 5. §-ai értelmében a tartalékalap képzésére
207,279
7. Tengeri hajózás:
a) Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 115,086
Dologi kiadások 198,600
b) Szakoktatás:
Személyi járandóságok 24,780
Dologi kiadások 13,168
8. M. kir. államvasutak:
Személyi járandóságok 24.296,555
Dologi kiadások 3.611,820
Rendes fenntartási és üzemi kiadások 25.674.000
Átalakitási munkák 3.231,000
Rendkivüli kiadások 686,625
9. M. kir. államvasutak gépgyára:
Személyi járandóságok 265,340
Dologi kiadások 105,700
Üzemi és fenntartási kiadásai 6.274,500
10. Diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár:
Személyi járandóságok 302,770
Dologi kiadások 122,400
Üzemi és fenntartási kiadások 5.766,715
11. Budapesti kir. zálogházak 225,000
12. Mértékhitelesités. Fegyvervizsgálati és borvizsgálati bizottságok:
Személyi járandóságok 11,700
Dologi kiadások 16,460
13. Statisztikai hivatal:
Személyi járandóságok 87,956
Dologi kiadások 139,000
14. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács:
Személyi járandóságok 79,350
Dologi kiadások 52,800
XIX. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 320,709
Dologi kiadások 166,592
2. Állami erdők: 5.297,164
3. Erdőfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 147,450
Dologi kiadások 9,000
4. Erdőőri szakiskolák 50,205
5. Országos erdei alap 100,000
6. Gödöllői koronauradalom és állami lótenyészintézetek:
Lótenyészintézeti központi igazgatás 38,808
Méneskari hadapródiskola 6,000
Ménesbirtok-gazdaságok és gödöllői koronauradalom 2.722,296
Ménesek 1.088,415
Méntelepek 1.436,763
Lóversenyek és a vidéki versenyek segélyezésére 30,000
Lótenyésztési jutalmak 15,000
Közös csikólegelők előmozditására 15,000
Tenyészanyag vásárlására és a káposztás-megyeri kanczatelep szükségletére 15,000
7. Állategészségügy:
Személyi járandóságok 146,926
Dologi kiadások 119,162
8. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 766,819
9. Állattenyésztés és tejgazdaság:
Személyi járandóságok 27,610
Tenyésztési, oktatási, gazdasági és dologi kiadások 193,400
10. Országos vizépitészeti és talajjavitási hivatal:
Személyi járandóságok 47,600
Dologi kiadások 97,820
11. Folyammérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok 157,465
Dologi kiadások 125,494
12. Vizi munkálatok 405,307
13. Kulturmérnöki hivatalok:
Kulturmérnöki hivatal 203,390
Kassai vizmesteri iskola 9,000
Közegészségügyi mérnöki szolgálat 19,155
14. Halászat:
Személyi járandóságok 7,450
Dologi kiadások 12,000
15. Vinczellériskolák, borászat, országos borászati kormánybiztos és szőlőszeti s borászati felügyelők
122,201
16. Kincstári birtokok 145,228
17. A kincstári birtokok peres ügyeinek kezelésével járó perköltségek 10,420
18. Gazdasági műszaki hivatal:
Személyi járandóságok 16,550
Dologi kiadások 5,000
19. A mező- és közgazdasági különböző ágai 262,619
20. Mezőgazdasági statisztika és káros rovarok elleni intézkedések 33,270
21. Meteorologiai és földmágnességi központi intézet:
Személyi járandóságok 22,941
Dologi kiadások 15,204
22. Selyemtenyésztés emelésére 2.345,000
23. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 35,360
Dologi kiadások 21,600
XX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 294,362
Dologi kiadások 57,800
2. Országos közoktatásügyi tanács:
Személyi járandóságok 10,600
Dologi kiadások 3,300
3. Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 825,932
4. Kolozsvári egyetem:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 341,618
5. Budapesti középiskolai tanárképző intézet, a vele kapcsolatos gyakorló főgymnasium és a „báró Eötvös József-collegium”:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 71,393
6. Kolozsvári középiskolai tanárképző intézet:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 17,232
7. József-műegyetem:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 280,983
8. Kassai kir. jogakadémia:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 26,588
9. Érdemes egyetemi magántanárok jutalmazására 6,000
10. Utazási ösztöndijak felsőbb iskolai tanárjelöltek számára 10,000
11. Tankerületi főigazgatóságok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 76,648
12. Állami gymnasiumok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 535,921
13. Állami reáliskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 748,597
14. Felekezeti-, törvényhatósági- és községi középiskolák segélyezésére 403,700
15. A középiskolai internatusok, alumneumok és convictusok segélyezésére 11,900
16. Állami felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 306,898
17. Vizsgálati bizottmányok 15,900
18. Utazási ösztöndijak középiskolai tanárjelöltek számára 6,000
19. A debreczeni ev. ref. collegium részére az Apaffy-alapitvány kárpótlásául 4,000
20. Népnevelési tanfelügyelőségek:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 263,344
21. Elemi népisklák 1.812,966
22. Felső nép- és polgári iskolák 861,088
23. Népnevelési intézetek közös szükséglete 356,060
24. Elemi és polgári tanitó-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 468,165
25. Elemi és polgári tanitónő-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 319,134
26. Felekezeti képezdei tanárok illetményeinek kiegészitésére 3,000
27. Kisdedóvónők és menedékház-vezetőnők képzése 59,700
28. Kisedóvó intézetek és menedékházak 210,000
29. Testi nevelés 11,000
30. Budapesti állami ipariskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 74,830
31. Iparos tanulók iskolái 75,000
32. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 49,575
33. Keleti kereskedelmi tanfolyam 13,000
34. Kereskedelmi iskolák segélyezésére 28,500
35. Bábaképezdék:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 52,770
36. Siketnémák intézete Váczon:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 44,580
37. Siketnémák oktatására képesitő tanfolyam
Személyi járandóságok és dologi kiadások 6,357
38. Vakok országos intézete Budapesten:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 50,202
39. A vakok országos tanintézetéből kilépő növendékek segélyezésére, az ápoldai alap tiszta jövedelme 2,957
40. A hülyék és gyenge elméjüek országos tanintézete:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 22,928
41. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 15,543
42. Ösztöndijak és segélyezések 63,683
43. Képzőmüvészet és müvészi ipar 45,760
44. Festészeti mesteriskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 16,276
45. Országos mintarajziskola és rajztanárképző:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 66,070
46. Iparművészeti iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 54,980
47. Zeneművészet fejlesztése 8,500
48. Országos zeneakadémia:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 58,272
49. Országos szinművészeti akadémia:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 14,193
50. Országos muzeum és könyvtárbizottság 15,000
51. Magyar nemzeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 156,683
52. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 42,360
53. Iparművészeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 29,478
54. Technológiai iparmuzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 26,720
55. Műemlékek országos bizottsága:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 10,000
56. Műemlékek fenntartása 26,200
57. A magyar tudományos akadémia segélyezése 40,000
58. A magyar földrajzi, földtani és természettudományi társulat segélye 6,000
59. A nápolyi „Stazione Zoologica”-nak segélyezésére 1,252
60. Tudományos, irodalmi vagy művészi pályán működő segélyre szorult egyének vagy ilyenek családjainak istápolására
10,000
61. Közegészségtani előadások dijazására a jogakadémiákon 600
62. A nemzetközi földmérés berlini központi irodájának fenntartási költségeihez 285
63. Egyházak segélyezésére 504,172
64. Állami tanintézetek épitésére felvett kölcsönök törlesztése:
I. Befejezett épitkezések:
Az eddigelé létesitett épületek költségeire az országos tanitói nyugdij- és gyámalapból felvett és 1892. év végével 3.891,566 frt 04 krt tevő kölcsön törlesztésére 4. részletül
231,794
Az eddigelé létesitett épületek költségeire a magyar vallásalapból felvett és 1892. év végével 491,631 frt 81 krt tevő kölcsön törlesztésére 4. részletül
29,283
Az eddigelé létesitett épületek költségeire az egyetemi alapból felvett és 1892. év végével 526,537 frt 26 krt tevő kölcsön törlesztésére 4. részletül
31,362
Az eddigelé létesitett épületek költségeire több alapból felvett és 1892. év végével 2.079,491 frt 06 krt tevő kölcsön 4. törlesztési részletül
123,861
II. Be nem fejezett épitkezések:
A kolozsvári egyetemi honcztani intézet 354,325 frtnyi épitési és belső felszerelési költségének törlesztésére 14., illetőlet 11. részlet
19,488
A kolozsvári egyetem egészségtani és élettani intézeteinek épitésére és belső felszerelésére forditott 216,801 frt kamata és törlesztési 11. részlete
11,924
A máramaros-szigetei állami férfitanitóképző telkének és épületének vásárlására felvett 90,000 frt. valamint annak bővitésére felveendő 48,167 frt. együtt tehát 138.167 frt kölcsön 12. törlesztési részlete

7,599
A budapesti állami ipariskola és technológiai iparmuzeum épületének felépitésére forditott 349.940 forint kamat s törlesztésére 10. részletül
19.246
A technológiai iparmuzeum s állami ipariskola uj épületének belső felszerelésére felvett 57,411 frt kölcsön 8. törlesztési részlete
3.158
A székelyudvarhelyi állami reáliskola épitésére eddig felvett 97,616 frt kölcsön kamata és törlesztésére 7. részlet
5,369
A brassói állami felső kereskedelmi és faipariskola épületének létesitésére felveendő 3,157 frt kölcsön kamata és 6. törlesztési részlete
3,474
A budapesti egyetemi boncztani intézet létesitésére felveendő 450,000 frt kölcsönből az 1896. év végeig beruházandó mintegy 300,000 frtnak kamata és 4. törlesztési részlete fejében

16,500
A Beleznay-telken a műegyetem czéljaira emelendő épület költségeire felveendő 181.382 frt kölcsön kamata és 6 törlesztési részlete fejében
9,979
A budapesti VII. kerületi állam gymnasium elhelyezésére szükséges épület létesitésére forditandó 234,872 frt és illetőleg a telek egy részének eladása után befolyó 46.000 frt levonása után felveendő 188,872 frt kölcsön kamata és 6. törlesztési részlete fejében

10,388
A második mesteriskola épületének létesitésére felveendő 30,000 frt kölcsön kamata és 5. törlesztési részlete
1,650
A pozsonyi állami felsőbb leányiskola épületének kibővitésére, valamint az uj helyiségek belső felszerelésére felveendő 58.478 frt kölcsön kamata és 5. törlesztési részlete
3,216
A kolozsvári állami tanitónőképző épületének létesitésére felveendő 115,000 forint kölcsön kamata és 5. törlesztési részlete
6,325
A pozsonyi állami reáliskola számára emelendő épület telkének megvételére és az épület létesitésére felveendő 193,150 forint kölcsön kamata és 5. törlesztési részlete
10,623
A győri állami főreáliskola épitési költségeire a város által felajánlott 55,000 forinton felül kölcsön utján fedezendő 67,000 frt kamata és 4. törlesztési részlete
3,685
A bajai tanitóképző internátusának felépitésére felveendő 50,000 frt kölcsön kamata és 4. törlesztési részlete
2,750
A dévai állami elemi és felső leányiskola épületére felveendő 42,987 frt kamata és 4. törlesztési részlete
2,364
A fiumei állami iskolák épületének telkére felveendő 135,000 forint kölcsön kamata és 4. törlesztési részlete
7,425
A beszterczebányai állami felsőbb leányiskola telkére és épületére felveendő 100,000 frt kamata és 4. törlesztési részlete
5,500
A kassai állami felsőbb leányiskola épületére, belső felszerelésére és tanszerbeli felszerelésére felveendő 197,000 frtból az 1896. év végeig igénybe veendő 143,000 frt kölcsön kamata és 4. törlesztési részlete

7,865
Állami elemi és polgári iskolák épületeinek létesitésére felveendő 1.396,000 frtból az 1896. év végeig igénybe veendő 896,000 forint kamata és 4. törlesztési részlete
49,280
A kolozsvári egyetem központi épületének folytatólagos kiépitésére felveendő 410,000 forint kamata és 4. törlesztési részlete
22,550
A nagyszebeni főgymnasium telkére és épületére az 1896. év végeig felveendő 174,720 frt kölcsön kamata és 4. törlesztési részlete
9,610
Az iparművészeti muzeum és iskola épitésére és belső felszerelésére szükséges 1.264,456 frt kamata és 4. törlesztési részlete
69,545
A budapesti egyetemen létesitendő I. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére az 1896. év végéig felhasználandó 370,000 forint kamata és 4. törlesztési részlete
20,350
A budapesti egyetemen létesitendő II. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére szükséges 300,000 frt kamata és 4. törlesztési részlete
16,500
A temesvári tanitóképző épületének létesitésére felveendő 46,500 frt kamata és 3. törlesztési részlete
2,558
A budapesti II. ker. áll. tanitónőképző épületének kibővitésére, valamint az uj helyiségek felszerelésére felveendő 156,737 forint kamata és 3. törlesztési részlete
8,620
A brassói áll. elemi és polgári leányiskola számára vásárlandó telek ára fejében felveendő 12.870 frt kamata és 3. törlesztési részlete
708
A soproni kereskedelmi akadémia számára épület vásárlására és az épület átalakitására felveendő 51,500 forint 3. részlete
2,883
A budapesti VIII. ker. gymnasium telkére, épületére és belső felszerelésére szükséges 348.000 frt kamata és 3. törlesztési részlete
19,140
A fiumei álami leányiskola épitésére felveendő 160,000 frt kamata és 2. törlesztési részlete
8,800
Az eperjesi állami kisdedóvónő-képző intézet telkére, épületére és belső felszerelésére felveendő 108,200 frt kamata és 2. törlesztési részlete
5,951
A pozsonyi áll. kisdedóvónő-képző intézeti tanfolyam mintaóvodájára szükséges 17,400 frt kamata és 2. törlesztési részlete
957
A losonczi tanitóképző internátusának kibővitésére szükséges 25,000 frt kamata és 2. törlesztési részlete
1,375
A nagyváradi bábaképezde épületének kibővitésére és belső felszerelésére szükséges 42,600 frt kamata és 2. törlesztési részlete
2,343
A szombathelyi bábaképezde épületére és belső felszerelésére szükséges 65,525 forint kamata és 2. törlesztési részlete
3,604
A lugosi áll. gymnasium épületére és belső felszerelésére szükséges 148,400 forint kamata és 2. törlesztési részlete
8,162
A zalaegerszegi gymnasium épületére és belső felszerelésére szükséges 161,000 forint kamata és 2. törlesztési részlete
8,855
A fehértemplomi gymnasium épületére szükséges 90,600 frt kamata és 2. törlesztési részlete
4,950
Az országos mintarajziskola és rajztanárképző épületének kibővitésére, valamint a jelenlegi épület megváltására felveendő 427,212 frt kamata és 2. törlesztési részlete
23,497
A képzőmüvészeti kiállitási épület létesitésére felveendő 300,000 frt kamata és 2. törlesztési részlete
18,128
A kolozsvári állami felsőbb leányiskola telkére és épületére felveendő 120,000 frtból a város által fedezendő 20,000 frton felül 1896. évben felveendő 30,000 forint kamata és első törlesztési részlete

1,650
A budapesti I. ker. gymnasium telkére és épületére szükséges 460,000 frtból 1896. évben felveendő 100,000 frt kamata és első törlesztési részlete
5,500
A szegzárdi gymnasium épületére szükséges 140,000 frtból a város által fedezendő 90,000 frton felül 1896. évben felveendő 25,000 frt kamata és első törlesztési részlete
1,375
A budapesti VI. ker. reáliskola telkére felveendő 120,000 frt kamata és első törlesztési részlete
6,600
A hülyék és gyenge elméjüek intézetének államositása folytán átveendő telek és épület megváltási ára fejében felveendő 124,000 frt kamata és első törlesztési részlete
6,820
XXI. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 222,881
Dologi kiadások 71,106
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 504,446
Dologi kiadások 23,000
3. Királyi táblák:
Személyi járandóságok 1.145,984
Dologi kiadások 101,600
4. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 72,990
Dologi kiadások 10,880
5. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 9.249,290
6. Kir. ügyészségek:
Személyi járandóságok 1.164,103
Dologi kiadások 1.401,580
7. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, közvetitő intézet és állami fogház:
Személyi járandóságok 396,529
Dologi kiadások 662,058
8. Büntetéspénzek országos alapja 471,426
9. Telekkönyvezés:
Személyi járandóságok 7,322
Dologi kiadások 340
10. Az 1889:XLV. tc. alapján alkalmazott birák személyi járandóságai és törvények szerkesztése
48,800
11. Országos birósági vegyészeti intézet:
Személyi járandóságok 7,040
Dologi kiadások 1,700
XXII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 238,939
Dologi kiadások 92,041
2. Honvédségi intézetek:
Központi ruhatár 68.113
Központi fegyvertár és lőszer-bizottság 45.336
Ludovika akadémia 441,702
Honvéd-menház 37,642
3. Ujonczozás felülvizsgálati költségek 25,000
4. Honvédfőparancsnokság 65,862
5. Kerületi parancsnokságok 338,486
6. Csapatok:
Pénzbeli illetékek 5.370,112
Elhelyezés 2.090,853
Élelmezés 2.103,840
Lóeleség 796,504
Ruházat és felszerelés 1.093.459
Betegápolási költségek 160,734
Töltények beszerzése 405,026
Pótlovazás 669,018
7. Csendőrségi költségek 28,391
8. HOnvéd hadbiróság 78,119
9. Honvéd hadbiztosság 118,313
10. Honvéd számvevőség 134,647
11. Alapitványi helyek és közös katonai intézetekben 67,400
Rendes kiadások összege 437.386,726

B) Átmeneti kiadások és beruházások

I. Átmeneti kiadások

I. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Az állami számvevőszék épületének alapos tatarozására és javitására, a hivatali helyiségek átalakitására és a berendezés részbeni megujitására szükséges 35,000 frtból utolsó részletül

10,000
II. FEJEZET Ministerelnökség:
1. A ministerelnökségi épület helyreállitási és javitási költségeire 5,000
2. Gróf Andrássy Gyula emlékszobrára folytatólagosan 30,000
3. Millenium müemlékek:
a) Szent-István szoborra 30,000
b) az ország 7 pontján felállitandó emlékszobrokra 148,000
4. Milleniumi ünnepi költségekre 50,000
5. 1848/49-iki honvédek segélyezésére és az azzal kapcsolatos kezelési költségekre 400,000
III. FEJEZET Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
A közösügyi bizottságok részére fentartott termek falainak és nagy műbecscsel biró diszitményeinek alapos helyreállitására szükséges 16,404 frtból
I. részletként 8,202
IV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. A polgárositott magyar határörvidéken fennálló házközösségi intézménynek megszüntetésével járó rendkivüli kiadásokra az 1885:XXIV. törvénycikk alapján:
Személyi járandóságok 34,380
Dologi kiadások 1,100
2. Csendőrségi tárkarabélyok folytatólagos beszerzésére 21,200
3. Országos határrendezési és határkiigazitási kötlség 6,000
4. A volt román-bánáti XIII. sz. határőrezredből alakitott vagyonközség erdőgazdaságának állami ellenőrzése folytán felmerülő költségekre
600
5. A m. kir. operaháznál alkalmazandó magyar énekesek s énekesnők kiképzésére szolgáló ösztöndijak
8,000
6. Törvény-előkészitése és szerkesztés czéljaira 15,000
7. A magyar-román határrendezésből kifolyó háromszögelési munkálatok keresztülvitele alkalmával felmerülő költség
10,000
8. Torontál vármegyei jegyzői szaktanfolyam segélyezésére 1,000
9. A fő- és székvárosi m. kir. államrendőrségi rabkórház kibővitésére szükséges felszerelések, orvosi műszerek, továbbá az államrendőrség részére szükséges egyéb berendezésekre

4,000
10. Az 1896. évi országos kiállitás területén felállitandó rendőrkapitányság és rendőr-őrcsapat szervezéséből egyszersmindenkorra felmerülő költségekre
30,557
11. A m. kir. operaháznál és a budapesti nemzeti szinháznál az 1896 évi országos kiállitás alkalmával felmerülő rendkivüli költségekre
174,159
12. A belügyministerium egészségügyi osztálya részéről kiállitandó grafikai rajzok és térképek előállitásából felmerülő költségekre
550
13. A m. kir. csendőrség kiállitásának költségeiből a belügyi tárczát terhelő részösszeg fedezésére
1,000
V. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. A rendelkezés alá jutott állami tisztviselők illetményeire 5,000
2. Az állami javaknál a bérhátralékok leszámolásának keresztülvezetésére, a telepitvényes ügyek lebonyolitására és az állami javak eladásának előkészitésére szükséges tervek és helyszini szemlék költségeire

20,000
3. Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok visszafizetésére 3,400
4. Az 1883:XLI. tc. alapján felvett 6.764,800 frtnyi jelzálog-kölcsön kamat- és tőketörlesztésére
475,000
5. Az állami javak eladásának előmozditása czéljából felvett záloglevél-kölcsönök tőke- és kamattörlesztésére, még pedig:
4 1/2%-os: 1884. évi kölcsön 52,195
1885. évi kölcsön 63,003
1886. évi kölcsön 25,591
4%-os: 1886. évi kölcsön 4,990
1887. évi kölcsön 20,045
1889. évi kölcsön 550
esetleges rendkivüli tőketörlesztésekre 173,626
6. A Rába és mellékfolyóinak szabályozására 19,800
7. Az ezüstár hanyatlása folytán sujtott bányavidékek iparának segélyezésére s azok részére adható kölcsönökre
100,000
8. Fémbeszerzésekre 3.028,867
9. Egyes állomáshelyeknek a mostaninál magasabb lakbérosztályzatba leendő besorozása esetén az állami alkalmazottaknak járó lakpénztöbbletekre
33,000
10. A Budapesten alkalmazott és szolgálattételre beosztott alsóbbrendü nős vagy családos állami tisztviselőknek az országos kiállitás évében adandó segélyekre
120,000
11. A Budapesten alkalmazott és szolgálattételre beosztott nős vagy családos altiszteknek és szolgáknak az országos kiállitás évében nyujtandó segélyekre
40,000
12. Istvánfalva telepes községnek iskola épitésére állami előlegül 3,940
13. Petroleum mély furásokra előlegképen 50,000
VI. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság szerződésszerü segélyezésére 570,000
2. Egyéb tengeri hajózási vállalatok szerződésszerü segélyezésére és felügyelésére 192,000
3. Az 1893:XXII. tc. alapján a tengeri szabadhajózás segélyezésére 80,000
4. Az 1895:XXXIV. törvénycikk alapján a tengeri hajók épitésének segélyezésére 50,000
5. Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 4,000
6. Tengerészeti gyüjteményekre az ezredéves kiállitás czéljaira és a kiállitás tengerészeti csoportjának rendezésére
15,000
7. A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére az 1894:XXXVI. törvénycikk alapján
400,000
8. A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 4,000
9. A balatontavi gőzhajózási társaság segélyezésére 6,000
10. A szabadalmi hivatal és tanács első beruházása és berendezése 20,000
11. Egy kőnyomdai sajtó beszerzésére és felszerelésére 4,000
VII. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Az 1896. évi ezredéves országos kiállitás igazgatási költségeire 20,000
2. Gazdasági szakoktatás körében 42,400
3. Vizügyi szolgálat körében 142,000
4. Phylloxera rovar ellen való védekezés czéljaira 241,800
5. A kincstári birtokokon folyamatban levő és folyamatba teendő telepitési műveletek fejlesztése és előkészitése czéljából helyszini szemlék, felmérések, egyéb munkálatok s a telepités érdekében foganatositandó másszerü intézkedések, a régibb telepitvények rendezése, egyházi és iskolai épületekkel való ellátása


25,000
6. A kincstári fürdők balneotechnikai fejlesztésére, a szükséges beruházások és épitkezések eszközlésére s a hazai magán-gyógyfürdők emelése érdekében teendő beruházások, tanulmányok, geologiai felvételek és vegyelemzések s a nevezetesebb fürdők ismertetésének terjesztésére


25,000
7. Gazdasági ismeretek terjesztése: magyar-óvári növénytermelési kisérleti állomás fejlesztése, budapesti állatélettani és takarmányozási kisérleti állomás, chemiai intézet, földtani intézet felszerelése stb.

12,150
8. Meteorologiai intézetnél 2,500
9. Az 1896. évben Budapesten tartandó nemzetközi gazda-congressus költségeire 35,000
VIII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Magyarország néprajzi leirásának költségeire 12. évi átalány 6,000
2. A budapesti királyi tudományegyetemi-kör segélyezésére 1,5000
3. Felekzetei-, törvényhatósági-, valamint községi középiskoláknál befektetésekre 100,000
4. A középiskolai tanárok részére tartandó rendkivüli tanfolyamok költségeire (természetrajzi, geographiai, nyelvészeti)
1,000
5. Egy, classika-philologiai realis encyclopédia szerkesztői és irói költségeire szükséges 2,000 frt 4. készlet
500
6. A magyar nemzeti muzeum épületének tatarozási költségeire 6. részlet 5,000
7. Az iparművészeti muzeum régibb tartozásának törlesztésére 4. részlet 4,000
8. A pozsonyi kerreskedelmi akadémia épitkezésére nyujtandó 20,000 frt segély 3. részlete 5,000
9. A müegyetemi olvasókör seegélyezésére 600
10. A magyar történelmi képcsarnok rongált állapotban fenmaradt képanyagának helyreállitására 3. részlet
1,700
11. Az ág. hitv. és evang. ref. egyházak alapjának gyarapitására 150,000
12. A müegyetem czéljaira a Lánczy-féle házban bérelt helyiségekért 11,200
13. A budapesti törvényszéki orvostani intézetben szükséges átalakitásokra 2. és utolsó részletül
10,184
14. Középiskolai műszavak szótárára egyelőre 500
15. Nemzetiségi tankönyvekre 2,000
16. Az országos mintarajziskola fedezetlen tartozásainak kiegyenlitésére 1,000
17. Az iparművészeti iskola összes régibb tartozásainak kiegyenlitésére 4,940
18. A nemzeti muzeum levéltári osztályának kiegészitésére 2. részlet 20,000
19. A balatonfüredi „Erzsébet„ szeretetháznál szükséges épités és átalakitás költségeire 4,500
20. A gyakorlati háztartás (főzőiskolák) intézményének létesitésére 4,000
21. A magyar földrajzi társaságnak a Balaton tudományos monografiájának kiadására segélyül
3,000
22. A budapesti általános poliklinikai egyesület segélyezésére 500
23. A „Szabad Lyceum” segélyezésére 300
24. Természetrajzi képekre 2,000
25. Középiskolai tanárok és tanárjelöltek számára készitendő tudományos kézi és segédkönyvekre
6,000
26. Magyar fali és kézi térképek készitésének segélyezésére 2,000
27. Az athéni olympiai játékok meghonositása érdekében működő nemzetközi egyesületben Magyarország képviseltetésére
1,000
28. A szent-gotthárdi gymnasium épülete költségeihez állami segélyül 8,000
29. Az ezredéves országos kiállitás alkalmából beérkezett történelmi okiratoknak a nemeti muzeumban való öszegyüjtése és lajstromozása költségeire
2,500
30. Az ezredéves országos kiállitás közoktatási csoportja után fizetendő térdijakra 10,000
IX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás: felszerelésekre 2,000
2. Az 1896. évi országos kiállitás czéljaira 20,000
X. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. A 10 népfölkelési huszárosztály számára 1-1 pótcsapat (félszázad erővel) rendszeresitendő, tehát a ruházat, felszerelés és fegyverzet beszerzésére 140,000 frt hat évre felosztva, a harmadik részlet

23,400
2. Lőterek biztositására (kisajátitásokra), azok telepitésére és berendezésére még szükséges 435,000 frt négy évre felosztva, tehát a harmadik részlet
108,750
3. A lovassági ujonczoknak egy sorványban leendő kiképeztethetése czéljából a honvéd lovasságnál felemelt legénysége és lólétszám elhelyezésére szükséges férőhelyek előállitására, a laktanya-telepek kibővitésére szükséges telkek megszerzésére, valamint a helyiségeknek felszerelésére és berendezésére 1.200,000 frt hat évre felosztva, harmadik részletként200,000
4. A honvédség részére szükséges füstnélküli lőszer beszerzésére 2.097,240 frt öt évre felosztva, a második részlet
510,540
5. 23 népfölkelési zászlóaljnak ismétlőfegyverrel való ellátására szükséges 23,200 darab puska beszerzésére, a megkivántató fegyvertartozékokkal és az átvételi költségekkel 812,522 frt három évre felosztva, a második részlet

400,000
6. 23 népfölkelési zászlóaljnak ismétlőfegyverrel történő ellátása folytán szükséges ruházat, felszerelés és töltényekre, a kiszállitási költséggel együtt 1.276,970 frt négy évre felosztva, a második részlet

348,000
7. Sátrak beszerzésére szállitási költségekkel és időközi kamatokkal 800,440 frt öt évre feloszva, a második részlet
259,000
8. A népfölkelésnek kincstári járművekkel történt ellátása folytán az eddigi polgári kocsisok helyett alkalmazandó hajthonvédek ruházatának, felszerelésének beszerzésére szállitási költséggel együtt szükséges 60,000 frtból, mint első részlet

42,000
9. Az utász felszererléshez ujonnan rendszeresitett csákány, és pedig századonkint 16 darab beszerzésére a szállitási költséggel együtt
17,000
10. A központi fegyvertárnál az intézeti mühelynek gázmotorral és egyéb segédgépekkel való berendezésére
4,000
11. A 3 dandár lovagló tanfolyam számára Szegeden, Váczon és Pécsett épitendő fedett lovardák költségeire szükséges 75,000 frtból egyelőre csak egy lovarda előállitására
25,000
9.447,219

II. Beruházások

I. FEJEZET. Állandó országház épitésére az 1884:XIX. tc. alapján 850,000
II. FEJEZET. Belügyministerium:
1. A pozsonyi orsz. kórház telkének, valamint az ezen kórház felépitése előtt a telken fennállott épületeknek megváltására fizetendő 8. részlet s a még fenmaradó tartozás 5%-os kamatai fejében

5,750
2. A belügyministerium hivatalos helyiségeinek uj butorzattal való fokozatos felszerelésére 1,500
3. A lipótmezei országos tébolydában a megromlott padlózat fokozatos helyreállitása, illetve parquettirozása 60,000 frtnyi költségének 3. részlete
15,000
4. A Nagy-Kállóban létesitett országos tébolyda épületének vételárára és átalakitási költségeire, valamint felszerelésére a közigazgatási fog- és toloncházi alapból felvett 115,000 frt tőke és 4%-os kamatja törlesztésének 2. részlete

10,000
5. Az országos kiállitási rendőr-őrcsapat elhelyezésére épitendő laktanya épitési költségeinek részbeni fedezésére a fog- és tolonczházi alapból felvett 30,000 forint tőke és 4%-os kamatja törlesztésének első részlete

2,194
6. A lipótmezei országos tébolydában létesitendő fürdők és sütőkemenczék költségeire a közigazgatási fog- és tolonczházi alapból felvett 60,000 frt tőke és 4%-os kamatja törlesztésének első részlete

4,387
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Épitkezésekre a dohányjövedéknél 400,000
2. Épitkezésekre az állami jószágoknál 150,000
3. Beruházások a bányászat és pénzverésnél:
A körmöczbányai „Nándor”-altárna berendezésére 125,000
A szélaknai bányahivatal alá tartozó bányaműveknél teljesitendő feltárási munkálatokra 60,000
A kapnikbányai bányák és zúzóműveknél ujabb berendezésekre 10,000
„Finsterort”táró és „Brenner”-táró társulati bányák vételárának első törlesztési részlete 10,000
A veresvizi zuzóművek kibővitésére 20,000
A Verespatakon felállitandó bányaiskola felépitésére és berendezésére 4,000
A gyulafehérvár-zalathnai helyi érdekü vasutra törzsrészvények ellenében 10,550
A tiszolcz-zólyom-brézói helyi érdekű vasutra törzsrészvények ellenében 50,000
Beruházások a vasműveknél:
A vasművasutak épitésére felvett kölcsönök törlesztési részlete 127,400
Vajda-Hunyadon a 4. nagy olvasztó épitésével és üzemével összefüggő berendezésekre, gyári terek rendezésére, munkáslakházak felállitására és a sodronykötélpálya meghosszabbitására első részletül

62,000
Kudsiron az ottani elavult és elkopott bocspőröly helyébe egy uj gőzpőrölynek beszerzésére és felállitására
18,000
4. A nagyszebeni pénzügyi épület ujból fölépitésére forditandó és kölcsön utján beszerzendő
102,000
IV. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
Uj állami közutak és hidak épitése:
a) Magyarországban:
1. A Barcs és Terézienfeld közti Drávahid kölcsöntörlesztési költsége 22,450
2. Krassó-Szörény vármeegyében a báziás-orsovai állami közuton levő 323. számu Csernahidnak kőpillérekkel és vasfelszerkezettel leendő ujból épitésére és az azzal kapcsolatos munkálatokra III. részlet

10,000
3. Pozsonynál a Dunán épitett vasfelszerkezetü állandó hidra VIII. részlet, nemkülönben az 1890:XXXIII. tc. értelmében a pozsony-szombathelyi vasut részére 8 éven át adandó 22,000 frtnyi hatodik évi járadékra

200,000
4. Komáromnál a Dunán létesitett vasfelszerkezetü állandó hidra VI. részlet 153,300
5. Az Esztergom és Párkány közt épitendő dunai vashid épitésére és felügyelésére IV. részlet
185,500
6. A duna-tisza-kőrösközi alföldi transversalis állami közut kiépitésére III. részlet 160,000
7. Trencsén vármegyében a diószegjablunkai állami közuton Trencsén város mellett levő vámos Vághid helyett épitendő vasfelszerkezetü hid előmunkálataira és épitési költségeire II. részlet

54,500
b) Horvát-Szlavonországban:
8. A zágrábi Száva-hid ujbóli épitésére és felügyelésére VII. részlet 35,000
9. A varasdi közuti Drávahid ujból épitésére I. részlet 15,000
Egyéb beruházások:
10. A fiumei kikötő épitésére és felügyeletére:
a) épitésekre 967,000
b) felügyeletre 33,000
11. A fiumei kikötő kövezési munkáira VII. részlet 15,000
12. A „Secca pericolosa” zátonyon épitendő fénytorony épitési költségeihez való hozzájárulás II. és utolsó részlete
3,667
13. Uj vontató gőzös beszerzésére III. részlet 26,500
14. Kisebb kikötők fejlesztésére III. részlet 20,000
15. A távirda és távbeszélő hálózat fejlesztése és a posta és távirda részére megszerzett ingatlanok utáni résztörlesztések
200,000
16. Viczinális vasutak segélyezésére 500,000
17. Deés-zilahi vasutra VII. részlet 117,000
18. Kiegészitési munkálatokra és leltárszaporitásra az állami vasutaknál:
a) Épitmények és felszerelések kiegészitésére 1.300,000
b) Leltárszaporitásra 200,000
19. Uj épitkezésekre és uj forgalmi eszközök beszerzésére az állami vasutaknál:
a) Fahidaknak vasszerkezettel való kicserélésére XII. részlet 100,000
b) Miskolcz állomás és rendező pályaudvar kibővitésére V. részlet 140,000
c) Pozsony állomáson rendező pályaudvar kibővitésére IV. részlet 200,000
d) Kolozsvár állomás kibővitésére III. részlet 150,000
e) Temesvár-Józsefváros állomás kibővitésére és vonaláthelyezésekre III. részlet 150,000
f) Debreczen állomás kibővitésére II. részlet 200,000
g) Gázgyárak felállitására és bővitésére II. részlet 100,000
h) Folytatólagos fék-, világitási és fütési berendezésekre 100,000
i) 172 darab mozdony vételárának V. részlete 500,000
k) 1200 drb teherkocsi vételárának VIII. részlete 219,020
l) 576 drb személykocsi vételárának VII. részlete 448,930
m) 4000 drb teherkocsi vételárának VI. részlete 801,300
n) 624 drb személy- és kalauzkocsi vételárának IV. részlete 285,700
o) 8000 drb teherkocsi vételárának IV. részlete 1.540,000
p) 1200 drb személy- és kalauzkocsi beszerzésére III. részlet 990,700
20. Beruházások és uj épitkezések a m. k. államvasutak gépgyáránál és a diósgyőri magyar kir. vas- és aczélgyárnál
210,000
V. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdőknél 229.661
2. Állami lótenyészintézeteknél 57.760
3. Gazdasági szakoktatás körében 162,805
4. Az állattenyésztésnél 14,000
5. Vizi munkálatokra Magyarországban és Horvát-Szlavonországban: A Dunán és Tiszán, valamint a mellékfolyókon végrehajtandó szabályozási munkálatokra, azok felvételére és felügyeletére, nemkülönben a Ferencz-csatorna tiszai torkolatának áthelyezése

3.000,000
6. A viczellériskoláknál 6,000
7. A kincstári birtokoknál 28,000
8. Selyemtenyésztésnél 50,000
9. Gazdasági ismeretek terjesztésénél: állat-élettani és takarmányozási kisérleti állomás czéljaira szükséges épitkezésekre
2,500
10. Tordai kertmunkás iskolánál egy épület 10 tanulóra és egy lakás a munkavezetőnek és élelmezőnek
5,500
11. Lugosi állami faiskolánál a Temes partján 4 sarkantyu emelése a part elhordása ellen 1,600
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A „József-müegyetemen” még hiányzó felszerelésekre 15,000
2. A kolozsvári egyetem élet- és egészségtani intézetének tanszerekkel való felszerelésére 7. részlet
4,000
3. A budapesti VI. ker. állami reáliskola bebutorozására s felszerelésére 3.000
4. A magyar nemzeti muzaum laboratoriumának felszerelésére 6. részlet 1.000
5. Az országos képtár részére megkivántató szekrények beszerzésére 6. részlet 2.000
6. A magyar nemzeti muzeum ablakainak és padlójának, valamint több terme nagy butorzatának megujitására
4.000
7. A kassai állami felsőbb leányiskola és polgári fiuiskola épületének létesitésére, belső felszerelésére és tanszerbeli alapfelszerelésére a város által biztositott 130,000 frton felül 1896. évben kölcsön útján beszerzendő

26,000
8. Állami elemi és polgári iskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beszerzendő 500,000
9. A kolozsvári egyetem közonti épületének folytatólagos kiépitésére szükséges 410,000 frtból az 1896. évben kölcsön utján beszerzendő 4. részlet
110,000
10. A nagyszebeni főgymnasium telkére és épületére szükséges 255,000 frt-ból kölcsön utján beszerzendő 4. részlet
110,000
11. A budapesti egyetemen létesitendő I. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére szükséges 396.000 frtból az 1896. évben beruházandó 4. részlet
70,000
12. A temesvári állami tanitóképző első berendezésére 5,000
13. A kolozsvári állami tanitónőképző intézet uj épületébe a légszesz- és vizvezeték bevezetésére, az épület belső felszerelésére és a kert rendezésére szükséges 16.000 frtnak 3. és utolsó részlete

6,000
14. A budapesti II. ker. állami tanitónőképző intézet épületének kibővitésére és az uj helyiségek felszerelésére kölcsön utján beszerzendő utolsó részlet
50,000
15. Az Ungvártt létesitett bábaképezde elhelyezésére szükséges 22,023 frtnak utolsó részlete 2,023
16. A kolozsvári egyetem uj központi épületének belső berendezésére szükséges 25,000 forintnak 3. és utolsó részlete
9,000
17. Állami középiskolák tanszerbeli alapfölszerelése 10,000
18. A budapesti VIII. ker. állami gymnazium telkére, épületére és belső felszerelésére a város által fizetendő összegen felül szükséges 348,000 forintból kölcsön útján beszerzendő 3. részlet

18,000
19. A pozsonyi főreáliskola butorbeli felszerelésére 7,500
20. A magyar történelmi képcsarnok metszetgyüjtemény szekrényeire 1,000
21. A magyar történelmi képcsarnok felállitása alkalmából, képkeretek, kartonok és portefeuillek tömeges beszerzésére 3. részlet
2,000
22. Az eperjesi állami kisdedóvónőképző intézet telkére, épületére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő
13.000
23. Az állami felsőbb leányiskolák könyvtárainak és tanszergyüjteményyeinek kiegészitésére szükséges 5,000 forint 2. részlete
2,500
24. A nagyváradi bábaképezde uj épületének kibővitésére és belső felszerelésére szükséges 42,600 forintból kölcsön utján beszerzendő 2. és utolsó részlet
17,000
25. A szombathelyi bábaképezde uj épületére és belső felszerelésére szükséges 65,525 frtból kölcsön útján beszerzendő 2. és utolsó részlet
10,000
26. A kolozsvári egyetem elmekórtani, gyógyszertani és általános kórtani intézeteinek pótlólagos felszerelésére
4,000
27. A lugosi állami gymnasium épületének létesitésére és belső felszerelésére szükséges 148.400 frtból kölcsön utján beszerzendő 2. részlet
68,400
28. A zalaegerszegi gymnasium épületére és belső felszerelésére szükséges 161,000 frtból kölcsön útján beszerzendő 2. részlet
41,000
29. A fehértemplomi gymnasium épületére és belső felszerelésére szükséges 90,000 frtból kölcsön utján beszerzendő 2. részlet
40,000
30. A budapesti VIII. ker. gymnasium ideiglenes elhelyezésére (átalakitás és butorozás) 3,000
31. Az iparművészeti muzeum és iskola épületére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő 3. részlet
464,456
32. A vakok országos intézete számára beszerzendő tanszerek- és eszközökre 1,970
33. A nemzeti muzeum könyvtárának butorozására és egyéb átalakitásokra 2,500
34. A nemzeti muzeum ásványtára részére beszerzendő uj szekrényekre 3,500
35. A nemzeti muzeum néprajzi osztálya részére uj szekrényekre 1,000
36. A Haynald-féle szakkönyvtár hiányainak pótlására 3,000
37. A kir. tanfelügyelői irodák bebutorozására 2,000
38. A szegedi állami felsőbb leányiskola épületére szükséges 190,000 frtból a város által fedezendő és 1896-ban beruházandó első részlet
50,000
39. A szabadkai állami tanitónőképző intézet épületének létesitéséhez a város által fizetendő és 1896. évben beruházandó
95,000
40. A kolozsvári állami felsőbb leányiskola telkére és épületére szükséges 120,000 frtból a város által fedezendő 20,000 frt és kölcsön utján beruházandó első részlet 30,000 frt. összesen

50,000
41. A budapesti egyetem I. és II. boncztani intézete tudományos felszerelésének kiegészitésére, szaporitására és a fejlődéstan számára eszközlendő beszerzésekre
7,000
42. A budapesti egyetem két kórboncztani tanszékének pótlólagos tudományos felszerelésére szükséges 10,000 frt első részlete
5,000
43. A kolozsvári eegyetem vegytani intézete hiányos tudományos felszerelésének pótlására 1,500
44. A brassói reáliskola épülete körül a járda folytatólagos kiépitésére 1,050
45. A budapesti I. ker. gymnasium telkére és épületére szükséges 460,000 frtból 1896. évben beruházandó első részlet
100,000
46. A szegzárdi gymnasium épületére szükségs 140,000 frtból a város által fedezendő 90,000 frt és kölcsön utján beszerzendő első részlet 25,000 frt összesen
115,000
47. A budapesti IV. ker. reáliskola telkének vételére kölcsön utján beszerzendő 120,000
48. Az egri reáliskola épületének kibővitésére szükséges 80,000 frtból a város által fedezendő 40,000
49. Állami középiskolák butorbeli felszerelésének pótlására 5,000
50. Az iparművészeti iskola tanszereinek kiegészitésére az uj épületbe való áthelyezés alkalmából, domboru és lapmintákra első részletül
2,000
51. A nemzeti muzeum villámháritójának megujitására 1,000
52. A zólyomi vár 3,000 frtnyi vételárának 2. részlete 1,000
53. Az orsz. zeneakadémia számára két hangverseny-zongora vételére 8,000
54. A létesitendő szépművészeti muzeum anyagának gyarapitására és pedig: régi művekre 372,436 frt, magyar művekre 200,000 frt, összesen
572,436
55. Az országos mintarajziskola telkének és épületének megváltására kölcsön utján beszerzendő
317,212
56. A hülyék és gyenge elméjüek intézetének államositása folytán átveendő telekre és épületre kölcsön utján beszerzendő
124,000
VII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Törvénykezési s ügyészségi uj épitkezésekre, átalakitásokra és felszerelésekre 300,000
VIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
A honvédfőparancsnokság elhelyezésére létesitendő épület előállitására szükséges 260,000 frtnyi költség második részlete
100,000
Beruházások összege 19.580,921

C) Rendkivüli közösügyi kiadás

1. Rendkivüli közösügyi kiadás 5.523,341
2. A Bosznia és Herczegovinában, továbbá a Lim területén álló parancsnokságok, intézetek és csapatok 1896. évi rendkivüli szükséglete 3.519,000 frt után
1.104,966
Kiadások főösszege 473.043,173

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar szt. korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

I. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Szőlődézsmaváltság:
A váltságkötelezettek járadékai 100,000
2. Maradvány és irtványföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 200,000
Véglefizetések 25,000
3. Sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak tiszta jövedelmből 650,000
A főváros által a rakpartokért fizetendő haszonbér 11,000
Az 1870:X. tc. 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi pótlékok
220.000
4. Az 1880:XX. törvénycikk alapján fölvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök és járulékai
2.461,960
5. Az aldunai Vaskapu szabályozási kölcsön kamat- és tőketörlesztési szükségletének fedezésére
723,000
II. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
A külföldre szóló utlevelek kiállitási dijaiból 800
III. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Országos levéltár 6,307
2. A nemzeti szinházi alapok jövedelme 27,300
3. Közegészségügyi bevételek:
Betegápolási költségtéritmények 86,185
Tébolydai bevételek 178,737
Törvénytelen ágyból származott gyermekek tápdijtéritményei 39,600
4. Közbiztonsági bevételek:
Országos csendőrségi téritmény 46,681
Fő- és székvárosi állami rendőrség utáni téritmény 756,773
5. Általános közigazgatási bevételek:
„Hivatalos lap” jövedelme 76,600
Orsz. törvények és rendeletek tárának jövedelme 63,600
Utlevelek kiszolgáltatásáért járó dijakból 31,000
Különféle bevételek 300
IV. FEJEZET. Pénzügyministerium:
Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
1. Földadó 34.306,000
2. Házadó 10.960,000
3. Keresetadó 20,060,000
4. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója 2.712,600
5. Bánya-adó 150.000
6. Tőkekamat és járadék-adó 4.285,400
7. Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó 5.760,000
8. Nyereményadó 200,000
9. Fegyveradó és vadászati adó 450,000
10. Hadmentességi dij 2.350,000
11. Általános jövedelmi pótadó 6.200,000
12. Késedelmi kamat 1.336,000
13. Adóbehajtási illeték 150,000
14. Adóbehajtási költségtéritmény 100,000
Fogyasztási- és italadók:
15. Szeszadó 29.000,000
16. Ellenőrzési illeték 94,000
17. Sajtolt élesztő utáni fogyasztási adó 130,000
18. Söradó 2.450,000
19. Czukoradó 4.700,000
20. Ásványolaj-adó 4.500,000
21. Husfogyasztási adó 3.300,000
22. Czukorfogyasztási adó 2.550,000
23. Bor italadó 7.500,000
24. Sör italadó 3.480,000
25. Szesz italmérési adó 11.000,000
26. Italmérési illeték Magyarországban 500,000
27. Italmérési illeték és adó Horvát-Szlavonországban 1.000,000
28. Sörfogyasztási adó Horvát-Szlavonországban 160,000
29. Aranyagio-nyeremény 700,000
30. Határvám 455,192
31. Bélyeg 13.700,000
32. Jogilletékek 20.612,000
33. Dijak 515,400
34. Fémjelzés 57,230
35. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországban 32,000
36. Dohányjövedék:
Vétel 4.753,000
Gyártás 35,000
Eladás 48.704.419
37. Lottojövedék 2.511,200
38. Sójövedék 15.415.715
39. Perköltségek 42,503
40. Állami jószágok 419,394
41. Bányaigazgatóságok 39,564
42. Fémbányászat és opálbánya 2.778,231
43. Fémkohászat 3.857,972
44. Pénzverés és fémbeváltás 13.508,831
45. Vasművek 7.684,000
46. Zsilvölgyi kőszénbánya 54,300
47. Sótermelés 955,684
48. Felhagyott bányamüvek és a bányászat körüli eegyházi és jótékony czélok 1,825
49. Bányailletékek 140,000
50. Állami nyomda 795,000
51. Állami épületek 51,195
52. Budapesti állami hidak 174,668
53. Állami ingó vagyon 108,638
54. Különféle bevételek 1.497,920
V. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 19,357
2. Államépitészeti hivatalok 250,687
3. Közutak 143,407
4. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok 40,403
5. Posta, távirda és távbeszélő 17.700,000
6. Magyar kir. postatakarékpénztár 932,800
7. Tengeri hajózás 280,265
8. M. kir. államvasutak 94.000,000
9. M. k. államvasutak gépgyára 7.913,000
10. Diósgyőri m. k. vas- és aczélgyár 7.340,500
11. Budapesti kir. zálogházak 225,000
12. Mértékhitelesités. Fegyvervizsgálati és borvizsgálati bizottságok 2,050
13. Statisztikai hivatal 142,500
14. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács 152,000
VI. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdők 8.202,818
2. Erdőőri szakiskolák 8,000
3. Országos erdei alap 100,000
4. Gödöllői koronauradalom és állami lótenyészintézetek:
Ménesbirtok-gazdaságok és gödöllői koronauradalom 3.405,108
Ménesek 563,469
Méntelepek 617,330
A lótenyésztési alap jövedelme 12,600
5. Állategészségügy 83,380
6. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 293,858
7. Állattenyésztés és tejgazdaság 70,330
8. Országos viziépitészeti és talajjavitási hivatal 10,500
9. Vizi munkálatok 5,960
10. Kulturmérnöki hivatalok 8,000
11. Vinczellériskolák 36,740
12. Kincstári birtokok 292,445
13. A kincstári birtokok peres ügyeinek kezelése során befolyó perköltségek 7,000
14. A mező- és közgazdaság különböző ágai 46,436
15. Meteorologiai és földmágnességi központi intézet 500
16. Selyemtenyésztés 2.330,000
17. Alapok, alapitványok és különféle bevételek:
Alapok 20,000
Alapitványok 1,557
Különféle bevételek 26,162
VII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 94,653
2. Budapesti kir. egyetem 438,471
3. Kolozsvári egyetem 31,231
4. Budapesti középiskolai tanárképzőintézet és a vele kapcsolatos gyakorló főgymnasium 4,300
5. József műegyetem 26,700
6. Kassai kir. jogakadémia 150
7. Állami gymnasiumok 216,947
8. Állami reáliskolák 226,291
9. Állami felsőbb leányiskolák 114,000
10. Vizsgálati bizottmányok 12,800
11. Elemi népiskolák 72,245
12. Felső nép- és polgári iskolák 29.988
13. Elemi és polgári tanitó-képzők 22,430
14. Elemi és polgári tanitónő-képzők 90,500
15. Kisdedóvónők és menedékház-vezetőnők képzése 5,800
16. Kisedóvó intézetek és menedékházak 600
17. Budapesti állami ipariskola 7,550
18. Iparos tanulók iskolái 500
19. Állami felsőbb kereskedelmi iskolák 8,795
20. Keleti kereskedelmi tanfolyam 1,000
21. Bábaképezdék 6,250
22. Siketnémák tanintézete Váczon 22,280
23. Siketnémák oktatására képesitő tanfolyam 4,000
24. Vakok országos tanintézete Budapesten 22,629
25. Vakok ápoldai alapjának jövedelme 2,957
26. A hülyék és gyenge elméjüek országos tanintézete 12,000
27. Balatönfüredi „Erzsébet” szeretetház 3,100
28. Ösztöndijak és segélyezések 7,320
29. Képzőművészeti és művészi ipar 1,200
30. Festészeti mesteriskola 80
31. Országos mintarajziskola és rajztanárképző 2,000
32. Iparművészeti iskola 750
33. Országos zeneakadémia 13,520
34. Országos szinmüvészeti akadémia 2,020
35. Magyar nemzeti muzeum 15,674
36. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok 410
37. Technologiai iparmuzeum 1,400
38. Müemlékek fentartása 2,130
39. Állami tanintézetek épitésére felvett kölcsönök 8,230
VIII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 1,600
2. Királyi Curia 70
3. Királyi táblák 50
4. Királyi főügyészségek 3,000
5. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 35,356
6. Királyi ügyészségek 73,600
7. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, közvetitő intézet és állami fogház 193,367
8. Büntetéspénzek országos alapja 471,426
IX. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. A Ludovika akadémia általános alapnak jövedelmeiből és a fizetéses növedékekért fizetett tápdijakból
223,844
2. Honvéd menházalap jövedelme 2,260
3. Az elárverezett, továbbá a lóvállalkozók által megtéritett lovakért 19,180
4. Haszonvehetetlen töltényhüvelyek és szabályszerütlen ólomért 21,900
5. Nuygdijak: a közös hadügyi tárcza által a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények
87,800
6. Az elviselt ruházati és felszerelési czikkek hulladékainak eladásából 800
7. Haszonbérek 3,000
462.644,100

B) Átmeneti bevételek

I. FEJEZET. Ministerelnökség:
Budapest székesfőváros hozzájárulása a Szent István-szobor költségeihez 30,000
II. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Állami javak eladása, és pedig:
a) Állami javak eladásából 1.800,000
b) A telepitvényesek által fizetendő vételárak és kamatok (hátralékokkal együtt) 1.400,000
c) A maradvány és irtványföldek váltságdijai 50,000
2. Állami előlegekből 597,000
3. A pénzverésből eredő bevétel 3.122,125
4. A szapáry-falvai iskola felépitési költségeire adott állami előleg visszatéritéséből 472
5. Az istvánfalvi iskola felépitési költségeire adandó állami előleg visszatéritéséből 197
6. A fernezelyi kohónál épitendő szállópor-kamarákra, csatornákra és egy központi kéményre tiz év alatt a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen engedélyezett 60,000 frtnak II. törlesztési részlete

6,000
7. A nagyszebeni pénzügyi épület ujból fölépitésére felveendő kölcsön 102,000
8. A létesitendő szépművészeti muzeum anyagának gyarapitására a vallás- és közoktatásügyi ministerium beruházásai között fölvett kiadás fedezésére az állam tulajdonában leevő regale kártalanitási kötvények eladásából

572,436
III. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Az „Adria” m. kir. tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
4,000
2. A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
4,000
IV. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Az állami szőlőtelepek bevétele szőlővessző és egyéb termények eladásából 10,000
2. A duna-bogdányi és visegrádi kincstári kőbányákban tervezett s előállitott terméskövek stb. eladásából befolyó összeg
137,000
3. Keszthelyi gazdasági tanintézeti uj főépület költségeinek fedezésére Keszthely városnak hozzájárulása (a régi intézeti épület átvételére)
40,000
4. A mezőhegyesi czukorgyártól a fennálló szerződés értelmében a szerződés tartamáig az ottani élőviz-csatorna fentartási költségeinek részben való fedezésére
6,000
V. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A kassai állami felsőbb leányiskola és polgári fiuiskola épületének létesitésére és belső felszerelésére 1896. évben kölcsön utján beszerzendő
26,000
2. Állami elemi és polgári iskolák épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 500,000
3. A kolozsvári egyetem központi épületének folytatólagos kiépitésére 1896. évben kölcsön utján beszerzendő
110,000
4. A nagyszebeni főgymnasium telkére és épületére szükséges 255,000 frtból kölcsön utján beszerzendő
100,000
5. A budapesti egyetemen létesitendő I. szülészeti és nőgyógyászeti kóroda felépitésére szükséges 396,000 frtból az 1896. év folyamán kölcsön utján beszerzendő
70,000
6. A budapesti II. ker. állami tanitónőképző intézet épületének kibővitésére és az uj helyiségek felszerelésére kölcsön utján beszerzendő
50,000
7. A budapesti VIII. ker. gymnasium telkére, épületére és belső felszerelésére szükséges 348,000 frtból kölcsön utján beszerzendő
18,000
8. Az eperjesi állami kisdedóvónőképző intézet telkére, épületére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő
13,000
9. A nagyváradi bábaképezde uj épületének kibővitésére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő
17,000
10. A szombathelyi bábaképzede épületére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő 10,000
11. A lugosi állami gymnasium épületének létesitésére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő
68,400
12. A zalaegerszegi gymnasium épületére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő 41,000
13. A fehértemplomi gymnasium épületére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő 40,000
14. Az iparművészeti muzeium és iskola épületére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő
464,456
15. A szegedi állami felsőbb leányiskola épületére szükséges 190,000 frtból a város által fedezendő és 1896. évben beruházandó első részlet
50,000
16. A szabadkai állami tanitónőképzőintézet épületének létesitéséhez a város által fizetendő és 1896. évben beruházandó
95,000
17. A kolozsvári állami felsőbb leányiskola telkére és épületére a város által fizetendő 20,000 frt és kölcsön utján beszerzendő 30,000 frt. összesen
50,000
18. A budapesti I. ker. gymnasium telkére és épületére szükséges 460,000 frtból 1896. évben beruházandó
100,000
19. A szegzárdi gymnasium épületére a város által fedezendő 90,000 frt és kölcsön utján beszerzendő 25,000 frt, összesen
115,000
20. A budapesti VI. ker. reáliskola telkének vételére kölcsön utján beszerzendő 120,000
21. Az egri reáliskola épületének kibővitésére szükséges 80,000 frtból a város által fedezendő
40,000
22. Az országos mintarajziskola telkének és épületének megváltására kölcsön utján beszerzendő
317,212
23. A hülyék és gyenge elméjüek intézetének államositása folytán átveendő telekre és épületre kölcsön utján beszerzendő
124,000
Átmeneti bevételek összege 10.420,298
Bevételek főösszege 473.064,398

4. § A 2-ik §-ban megállapitott s összesen 473.043.173 frtot tevő kiadásokat, a 3-ik §-ban megajánlott s összesen 473.064,398 frtot tevő jövedelmek és bevételek 21,225 frttal haladják meg, mely összeg a pénztári készletek gyarapitására forditandó.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, ugyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883. évi XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi dij, az út-, hid- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1896. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak, és átruházás e kiadásoknak sem fejezetei, sem czimei, sem rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVIII. fejezet 3. czimének a) és b) rovatai között, ugyanezen fejezet 4. czimének 1-3. rovatai között, a XIX. fejezet 6. czimének 4. és 5. rovatai között, a XX. fejezet 12. és 13. czimei között, ugyanezen fejezet 21. és 22. czimei között, ugyanezen fejezet 24. és 25. czimei között, végre a XXII. fejezet 6. czimének 1-4. rovatai között van helye; ezek között az átruházási jog megengedtetik.

7. § Felhatalmaztatik a kormány, hogy azokra a tisztviselői, altiszti- és szolgai állásokra nézve, a melyek a jelen állami költségvetésben a végett rendszeresittettek, hogy az egyes fizetési osztályokba tartozó fizetési fokozatokban az állások arányosabban osztassanak meg, a fokozatos előléptetéseket az 1896. évi január hó 1-től számitandó hatállyal foganatosithassa, s a magasabb fizetéseket az 1893. évi IV. törvénycikk 13. §-ának 1. b) pontjában körülirt időponttól eltérőleg kivételesen 1896. évi január 1-től kezdve folyósithassa.

8. § Az 1888. évi IV. tc. 7. §-ának ama rendelkezése, mely szerint a helyi érdekü vasutak segélyezése czimén az állami költségvetés évenként 300,000 frtnál nagyobb összeggel meg nem terhelhető, az 1896. évre hatályon kivül helyeztetik.

9. § Jelen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére