1897. évi XLI. törvénycikk

a nyomdatermékek tudományos czélokra szolgáló köteles példányainak beszolgáltatásáról * 

1. § A Magyarországon nyomtatott, gépi sokszorositás utján készült nyomdatermékekből, a nyomtató tudományos czélokra két példányt tartozik ingyen beszolgáltatni, és pedig:

1. egy példányt a M. Nemzeti Múzeumnak (2., 3. §);

2. egy példányt a M. Tud. Akadémiának (4. §)

Horvát-Szlavonországokban vagy a külföldön nyomtatott, de a jelen törvény hatálya alatt álló országrészekben (17. §) kiadott nyomdatermékek köteles példányait a kiadó tartozik beszolgáltatni.

2. § A Magyar Nemzeti Múzeumot megillető példány beszolgáltatásának kötelezettsége kiterjed a gépi sokszorositás utján készült minden nyomdatermékre; tehát nemcsak az elárusitási forgalomra, vagy általában terjesztésre szánt, szorosabb értelemben vett irói művekre, hanem a kéziratképen nyomtatottakra is, valamint az időszaki sajtó s a ponyvairodalom termékeire; statisztikai kimutatásokra, iskolai értesitőkre, név- és naptárakra; továbbá a gépi sokszorositás minden ágában előállitott föld- és térképekre, hangjegyekre, képes ábrázolásokra stb.; ez utóbbiak akár önállóan szöveggel, vagy szöveg nélkül, akár mint valamely nyomtatvány kiegészitő részei kerülnek fogalomba.

3. § A Magyar Nemzeti Múzeumnak be nem szolgáltatandók:

1. az érték- és hitelpapirok és értékjegyek;

2. a hivatali ügykezelésre szánt hivatali nyomtatványok, a mindennemű üzleti nyomtatványok;

3. a vonalzott ürlapok és könyvek; czimkék (etiquettek és vignetták);

4. családi értesitések, levélpapirok, látogató- és köszöntő-jegyek, meghivók, szavazólapok s kizárólag magánhasználatra készült egyéb alkalmi nyomtatványok;

5. kőnyomás és egyéb gépi többszörösités utján másolt kéziratok;

6. fényképek, ha azok tisztán vegyi uton készültek.

A 2-6. alatt felsorolt nyomdatermékek beszolgáltatása azonban kötelezővé válik, ha valamely beszolgáltatandó más nyomdatermék kiegészitő részeit vagy mellékleteit képezik.

A jelen szakasz 2., 4. és 5. pontjai alól kivételt képeznek és a 2. § értelmében beszolgáltatandók: a hivatalok, ipari és kereskedelmi vállalatok, egyesületek és társulatok évi jelentései; továbbá a falragaszok, szinlapok, müsorok és a gyászjelentések; végül a tudományos czélból készitett fac-similék, a tankönyveket helyettesitő kőnyomatos tanári előadások és a kőnyomatos hirlapok.

4. § A M. Tud. Akadémiának, a nyomdatermék-kimutatással egyidejüleg, csak a következő nyomtatványok szolgáltatandók be:

1. gépi sokszorositás utján kötetes vagy füzetes alakban kiadott mindennemü irói mü;

2. a ponyvairodalomból az egy-leveles nyomtatványok is;

3. minden időszaki folyóirat, kivéve az egy hétnél rövidebb időközökben megjelenő hirlapokat;

4. iskolai értesitők, évi jelentések, statisztikai kimutatások, név- és naptárak, föld- és térképek.

5. § A napilapok havonkint összegyüjtve, egyéb időszaki nyomdatermékek, valamint a füzetes kiadványok és minden más nyomdatermék köteles példányai pedig naptári évnegyedenkint összegyüjtve, a forgalomba hozatalt követő hónap, illetőleg negyedév első két hete alatt, közvetlenül szolgáltatandók be az 1. §-ban 1-2. alatt megjelölt rendeltetési helyekre.

6. § A beszolgáltatásra kötelezettnek a beszolgáltatott köteles példányokhoz két azonos nyomdatermék-kimutatást kell csatolnia.

E kimutatásokban a beszolgáltatott példányok czimei folyó számok alatt egyenkint felsorolandók, a beküldő nevének (czégének) és lakásának pontos bejegyzése mellett.

A mennyiben elhárithatatlan okokból valamely beküldendő köteles példány csatolva nem volna, ez okok s az utólagos beküldésre kért ujabb határidő a kimutatásokba szintén pontosan bejegyzendők.

A nyomdatermék-kimutatás egyik példánya, a beküldött köteles példányok átvételének tanusitásával, a beszolgáltatásra kötelezettnek visszaküldendő.

7. § A köteles példányokat a magy. kir. államnyomda is rendeltetési helyökre beszolgáltatni tartozik, kivéve azokat a nyomdatermékeket, melyeknek határidőhöz kötött, vagy feltétlen titokban tartását fontos állami érdekből az illetékes felettes hatóság esetről esetre elrendeli.

Más nyomdákban készült egyes nyomdatermékek beszolgáltatása alól, az érdekelt fél indokolt kérelmére a vallás- és közoktatásügyi minister adhat időhöz kötött, vagy végleges felmentést.

8. § A beszolgáltatott köteles példánynak teljenek és hibátlannak kell lennie.

Ha egy kiadáshoz tartozó példányok között a tartalomban eltérés forog fenn, a köteles példány mindegyik változatból beszolgáltatandó.

Egy kiadáshoz tartozó, de különböző papiroson nyomtatott példányok közül a jobb minőségü papiroson nyomtatott példány szolgáltatandó be, - kivéve, ha a jobb minőségü papiroson nyomtatott diszpéldányok száma huszonötöt meg nem halad.

Uj kiadásokból, még ha változatlanok is (stereotyp-nyomás), valamint külön lenyomatokból és kivonatokból ujabb köteles példányok szolgáltatandók be.

9. § A mennyiben valamely nyomdatermék szövegének, vagy kiegészitő más részeinek, a hozzá való képes ábrázolásoknak, hangjegyeknek, föld- és térképeknek stb. nyomtatása és előállitása több nyomda között oszlik meg, valamennyi közremüködő magyarországi nyomtatót és a kiadót a teljes köteles példány beszolgáltatásáért egyetemleges felelősség terheli. Ugy az illető nyomtatók, mint a kiadó évnegyedes kimutatásaikba a különböző helyen készült nyomdaterméket bejegyezni s megnevezni tartoznak azt, a ki a beszolgáltatást magára vállalta. - A mennyiben azonban a teljes köteles példány egyik kimutatáshoz sem volna csatolva, annak beszolgáltatása az illető nyomtatók bármelyikétől, vagy a kiadótól követelhető.

10. § A köteles példányok, valamint az átvételi elismervények postai küldése, a fennálló postarendszabályok betartásától feltételezetten, portodijmentességet élvez.

11. § A rendeltetési helyökre kellő időben nem érkezett köteles példányoknak utolagos beszolgáltatását, vagy a nem teljes, hibás és általában a jelen törvényben megkövetelt kellékeknek meg nem felelő példányoknak kifogástalanokkal való pótlását a M. Nemzeti Muzeum, illetőleg a M. Tud. Akadémia az 5. §-ban a beszolgáltatásra megszabott határidő leteltétől számitott három éven belül a mulasztással terhelt féltől postán ajánlva küldött felszólitás utján megkövetelheti és a felszólitás teljesitésére, annak keltétől számitott, legalább 30 napi záros határidőt tüz ki.

E felhivás sikertelensége a 12. §-ban megállapitott következményeket vonja maga után.

12. § Kihágást követ el és 100 forintig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő:

1. a ki a 11. §-ban megszabott felszólitásra, az abban kitüzött határidő alatt, a köteles példányt be nem szolgáltatja, illetőleg a jelen törvényben megkövetelt kellékeknek meg nem felelő köteles példányt kifogástalanul nem pótolja.

2. a ki a köteles példányokkal együtt beküldendő kimutatásokra nézve a jelen törvény rendelkezéseit megszegi.

A jelen § 1. pontjában körülirt kihágás elkövetőjét a be nem küldött, vagy nem pótolt példány vételárában is el kell marasztalni az átvételre jogosult Magyar Nemzeti Muzeum, illetőleg M. Tudományos Akadémia javára.

13. § A jelen törvény 12. §-ában emlitett kihágási ügyekben, ugy a pénzbüntetésre, valamint a be nem küldött, vagy a nem pótolt köteles példány vételárának megfizetésére nézve, az 1880:XXXVII. tc. 40. §-ának 5. pontjához képest a kir. járásbiróságok járnak el.

14. § A befolyt pénzbüntetés annak a könyvtárnak gyarapitására forditandó, melynek érdekében az eljárás folyamatba tétetett.

15. § A nyomdatermékek ama köteles példányai, melyek a fennálló törvények és szabályok szerint a sajtóügyi közvádlónak adatnak be, - a mennyiben azokra nézve további nyilvántartás, vagy hivatali használat szüksége már nem forog fenn, - a Magyarországon létező vagy létesitendő oly nyilvános muzeumok és könyvtárak gyarapitására forditandók, melyeket e czélból a vallás- és közoktatásügyi minister megjelöl.

A sajtóügyi közvádlóhoz érkezett köteles példányok kezelésének, őrzésének, átvételének és átadásának módozatait, - valamint a vallás- és közoktatásügyi minister által kijelölt muzeumok és könyvtárak részére való átadás alól a kivételeket az igazságügyi és a vallás- és közoktatásügyi ministerek rendeleti uton állapitják meg.

Egyebekben a jelen törvény nem érinti a fennálló törvények és más jogszabályok ama rendelkezéseit, melyek a nyomdatermékeknek sajtórendészeti czélokra szolgáló köteles példányaira és a nyomdatermékeknek sajtórendészeti szempontból szükséges nyilvántartására vonatkoznak.

16. § A fennálló törvények és más jogszabályok ama rendelkezései, melyek a nyomdatermékeknek tudományos czélokra szolgáló köteles példányairól szólnak, az 1897:XXXV. tc. kivételével, hatályon kivül helyeztetnek.

17. § A jelen törvény hatálya a magyar állam egész területére kiterjed, Horvát- és Szlavonországok kivételével.

18. § Jelen törvény végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi és az igazságügyi ministerek bizatnak meg.