1901. évi IV. törvénycikk

az 1901. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1901. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Kilenczszázhetven millió négyszázkilenczvenhatezer ötszázhárom koronában;

átmeneti kiadásai:

Harmincz millió hétszázhetvenegyezer nyolczszázharmincznégy koronában;

beruházási kiadásai:

Ötvenöt millió hétszázhetvennyolczezer nyolczvan koronában

állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg: * 

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szalonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki a következő előirányzat szerint: * 

4. § A 2-ik §-ban megállapitott s összesen 1,057. 046,417 kt tevő kiadásokat, a 3. §-ban megajánlott s összesen 1,057. 082,297 kt tevő jövedelmek és bevételek 35,880 kval haladják meg, mely összeg a pénztári készletek gyarapitására forditandó.

5. § Jelen törvény 2-ik §-ának A) Rendes kiadások IV. fejezete és B) Rendkivüli kiadások a) Átmeneti kiadások II. fejezet 1. és 2. czime alatt felvett rendes és rendkivüli közösügyi kiadások összege az 1901. év első felére nézve megállapitott hozzájárulási arány szerint vétetett fel; a mennyiben az 1901. év második felére nézve a hozzájárulási arány változás alá esnék, a költségvetésnek fent idézett fejezetei alatt felvett összegek ehhez képest aránylagosan számszerüleg módosulnak.

6. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, ugyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883. évi XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi dij, az ut-, hid- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1901. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

7. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra forditathatnak, és átruházás e kiadásoknak sem fejezetei, sem czimei, sem rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVII. fejezet 8. czimének egyes rovatai között; a XVIII. fejezetnek 10. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XIX. fejezet 3. czimének 1. és 2. rovata között, továbbá ugyanezen fejezet 5. czimének 2-5. rovatai között, valamint ugyanazon fejezet 6. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XX. fejezet 2., 5. és 18. czimének egyes rovatai között, valamint ugyanezen fejezet 3., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 24., és 25., czimei alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXI. fejezet 3., 4., 5., 6., 9., 10., 13., 14., 19., 23., 24., 26., 28., 32., 36., 37., 39., 40., 42., 43., 45., 46., 47., 48., 50., 51., 53., 54., 55., és 56., czimeinél a személyi járandóságok és dologi kiadások között, továbbá ugyanezen fejezet 15. és 16. czime között, valamint a 29. és 30. czime között; a XXII. fejezet 7. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXIII. fejezet 6. czimének 1-6. rovatai között; végre a rendkivüli kiadások, átmeneti kiadások XII. fejezet 10. czimének 2. és 3. rovata között van helye. Ezek között az átruházási jog megengedtetik.

8. § Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy Magyarországnak az 1900. évi párisi nemzetközi kiállitáson való hivatalos részvételével járó költség fedezetéről szóló 1897. évi XVIII. törvénycikkel engedélyezett 3. 000,000 korona hitelből, az 1901. évben felmerülő költségek fedezésére az állampénztári készletekből még 36,330 koronát bocsásson a kereskedelemügyi minister rendelkezésére, mely összeg az 1901. évi állami költségvetés rendkivüli kiadások, átmeneti kiadások XI. fejezetének külön czime alatt számolandó el.

9. § Az 1898: XXI. tc. 2. §-a alapján kivetendő országos betegápolási pótadó kulcsa az 1901. évre 3%-ban állapittatik meg.

10. § Az 1888:IV. törvénycikk 7. §-ának ama rendelkezésére, mely szerint a helyi érdekü vasutak segélyezése czimén az állami költségvetés évenkét 600,000 knál (300,000 frtnál) nagyobb összeggel meg nem terhelhető, az 1901. évre hatályon kivül helyeztetik.

11. § Jelen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásásval a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére