1904. évi IX. törvénycikk

az 1904. évben kiállitandó ujonczok megajánlásáról * 

1. § Az 1889. évi VI. törvénycikk 14. §-a, valamint az ennek kiterjesztéséről, illetőleg fentartásáról szóló 1904. évi VIII. törvénycikk 1. §-a alapján a közös hadsereg és haditengerészet fentartására szükséges, és a magyar korona országaira eső 44. 076 főnyi, továbbá: a honvédség részére szükséges 12. 500 főnyi ujonczjutalékoknak, végre az 1889. évi VI. törvénycikk 15. §-ában emlitett póttartalékosoknak kiállitása az 1904-ik évre ezennel megszavaztatik.

2. § Ezen ujonczok az előbb emlitett törvénycikk 38. §-a értelmében felhivandó és az 1883., 1882. és 1881. évben született állitáskötelesek korosztályaiból az 1904. évi május 24-től junius 28-áig terjedő időszak alatt állitandók ki.

Az 1. § szerint megszavazott ujonczjutalékok fedezéséről a végleges számbavétel az 1889. évi VI. törvénycikk 42. §-ában meghatározott időpontban, azaz augusztus 31-én, a besorozottak állományba vétele pedig az előbb emlitett törvénycikk 8. §-a értelmében október 1-én foganatositandó.

3. § Ezen törvény kihirdetése napján lép hatályba s végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg, a ki a 2. § tekintetében a közös hadügyminiszterrel egyetértőleg fog intézkedeni.


  Vissza az oldal tetejére