1906. évi IX. törvénycikk

az 1906. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1906. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Egyezernyolczvanhat millió hétszázhetvenötezerhatszázhatvanhat koronában;

átmeneti kiadásai:

Hatvankét millió ötszáznyolczvannégyezer kilencszázharminczkilencz koronában;

beruházási kiadásai:

Egyszáznegyvenegy millió egyszáznyolczvanötezer ötszáznégy koronában

állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetnek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

korona
I. Fejezet. A királyi udvartartás költségei 11. 300,000
II. Fejezet. Ő. cs. és ap. királyi Felsége kabinet irodája és e kabineti iroda nyugdijai 176,298
III. Fejezet. Országgyülés:
1. A főrendiház kiadásai 243,001
2. A képviselőház kiadásai 3. 685,098
3. A magyar delegatio dologi kiadásai 12,000
4. Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 14,000
IV. Fejezet. Az 1906. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg 74. 086,088
V. Fejezet. Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai 15,698
VI. Fejezet. Nyugdijak:
1. Országgyülés:
Főrendiház 5,438
Képviselőház 43,300
2. Állami számvevőszék 92,744
3. Közigazgatási biróság 97,326
4. Ministerelnökség 123,778
5. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 87. 712
6. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 42,724
7. Belügyministerium 2. 482,000
8. Pénzügyministerium 6. 688,000
9. Kereskedelemügyi ministerium 2. 900,000
10. Földmivelésügyi ministerium 1. 705,116
11. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 1. 358,600
12. Igazságügyi ministerium 5. 237,000
13. Honvédelmi ministerium 2. 738,000
VII. Fejezet. Állami adósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi törlesztési járulék 2. 300,000
Évi kamat-járulék 58. 320,698
2. Az Osztrák-magyar bankot cselekvőleg illető, eredetileg 80 millió forintot tevő államadósságra a cs. kir. kormány által lefizetett részösszegből az 1899. évi az 1899. évi XXXVIII. tc. 1. §-nak II. czikke alapján Magyarországra eső 9 millió forint

360,000
3. Földtehermentesités és örökváltságok:
Tőketörlesztés és kárpótlások 2. 150,200
Kamatok és járadékok 15. 177,834
Kezelési költségek 18,250
4. Szőlődézsmaváltság:
Kárpótlások 20,000
Kamatok 24,000
Kezelési költségek 600
5. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kárpótlások 150,000
Kamatok 3,700
Kezelési költségek 1,600
6. Majorsági zsellérföldek megváltása az 1896. évi XXV. tc. alapján:
Kárpótlások 340,000
Kamatok 20,000
Kezelési költségek 2,000
7. Az 1902. évi V. törvénycikk 7. §-a alapján a magyarországi városoknak és községeknek kiadott 4 1/2%-kal kamatozó kötvények kamatai
4. 751,625
8. Az 1870:X. tc. alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 2. 448,000
Kezelési költségek 82,000
9. Az 1880:VIII., 1881:XI. és XXXII., 1887:XXXII., 1888:VI. és 1892:XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 60. 914,720
Kezelési költségek 178,824
10. Az 1892. évi XXI., az 1900. évi VIII., az 1902. évi V. és az 1904. évi XIV. tc. alapján kibocsátott, továbbá az 1902. évi V. tc. 8. §-a alapján kibocsátható és végül az 1904. évi XIV. tc. és a hozandó külön törvények alapján kibocsátandó 4%-os magyar koronajáradékkölcsön:
Kamatok 102. 915,063
Kezelési költségek 131,500
11. Az 1880:XX. tc. alapján felvett tiszai és szegedi nyeremény-kölcsön:
Tőketörlesztés 1. 760,000
Kamatok és nyeremények 3. 196,320
Kezelési költségek 9,900
12. Az 1895:XVI. tc. alapján kibocsátott 3%-kal aranyban kamatozó aldunai Vaskapu szabályozási kölcsön:
Tőketörlesztés 144,000
Kamatok 1. 315,440
Kezelési költségek 7,800
13. Az 1897:XXX. tc. alapján kibocsátott 3 1/2%-os koronajáradékkölcsön:
Kamatok 2. 100,000
Kezelési költségek 3,300
14. Függő adósság:
Kamatok 2. 742,952
Kezelési költségek 39,200
VIII. Fejezet. Kamatbiztositási élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
1. Az 1880:XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt 15. 750,000 frtnyi sorsjegykölcsön:
Törlesztés 665,160
Kamatok 972,841
Kezelési költségek 390
2. Az 1880:XLIV. törvénycikk. alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán fizetendő évjáradék 571,430
3. Az 1889:XIV. tc. alapján az első magyar-gácsországi vasut magyar vonalának megváltása folytán elvállalt adósság:
Tőketörlesztés 168,947
Kamatok 1. 088,116
Kezelési költségek 1,800
4. Az 1889:XV. törvénycikk alapján a budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt elsőbbségi kölcsönadósság:
Tőketörlesztés 100,800
Kamatok 703,104
Kezelési költségek 2,600
5. Az 1891:XXV. törvénycikk alapján a szabadalmazott osztr.-magyar állam vasuttársaság magyarországi vasutvonalainak megváltása folytán elvállalt évi járadékok:
Évi megváltási járadék 19. 197,000
6.5 millió arany forintnyi részösszeg után a 17%-ot meghaladó felpénztöbblet 266,500
Az arad-temesvári vasut elsőbbségi és részvényadósságának évi törlesztési járadéka 577,490
IX. Fejezet. Egyes tárczákat terhelő kölcsönök:
1. Belügyministerium:
Tőketörlezstés 111,170
Kamatok 133,904
2. Pénzügyministerium:
Tőketörlesztés 244,232
Kamatok 547,778
Kezelési költségek 1,988
3. Kereskedelemügyi ministerium:
Tőketörlesztés 133,592
Kamatok 622,255
Kezelési költségek 4,099
4. Földmivelésügyi ministerium:
Tőketörlesztés 1. 158,081
Kamatok 754,643
Kezelési és egyéb költségek 13,708
5. Vallás- és közoktat. ministerium:
Tőketörlesztés 1. 434,547
Kamatok 2. 849,443
6. Igazságügyi ministerium:
Tőketörlesztés 134,386
Kamatok 755,309
7. Honvédelmi ministerium:
Tőketörlesztés 225,432
Kamatok 490,651
Kezelési és egyéb költségek 14,536
X. Fejezet. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 917,693
XI. Fejezet. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete 21. 450,000
XII. Fejezet. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 352,694
Dologi kiadások 30,000
XIII. Fejezet. Közigazgatási biróság:
Személyi járandóságok 605,664
Dologi kiadások 34,300
XIV. Fejezet. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 288,940
Dologi kiadások 398,970
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó, kormányzói tanács és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 134,587
Dologi kiadások 33,000
3. Rendelkezési alap 400,000
XV. Fejezet. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok 121,292
Dologi kiadások 33,700
XVI. Fejezet. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok 79,934
Dologi kiadások 27,500
XVII. Fejezet. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap magyar királyi igazgatósága:
Személyi járandóságok 1. 360,859
Dologi kiadások 284,660
2. Országos levéltár:
Személyi járandóságok 85,457
Dologi kiadások 8,000
3. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai:
Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai az 1893. évi IV. törvénycikk alapján 8. 459,632
Tőkefizetések javitására, uj állások rendszeresitésére, dologi kiadásokra, valamint a mutatkozó fedezeti hiányok pótlására
8. 340,108
4. Főispánok és a budapesti főpolgármester, fizetései és lakpénzei 752,138
5. Anyakönyvi kiadások:
Személyi járandóságok 2. 095,228
Dologi kiadások 181,000
6. Községi és körjegyzők, valamint a segédjegyzők illetményeinek szabályozására 2. 320,000
7. Szinmüvészeti kiadások:
A magyar. kir. operaház állami javadalmazása 581,000
A budapesti nemzeti szinház állami javadalmazása 150,000
A budapesti nemzeti szinház nyugdijintézetének segélyezésére 50,000
A kolozsvári nemzeti szinház állami javadalmazása 40,000
A budapesti nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház segélyezésére 54,600
A magyar szinészegyesület segélyezésére 10,000
A vidéki magyar szinészet segélyezésére 158,000
8. Közegészségügyi kiadások:
Országos közegészségügyi tanács 16,000
Bacteriologiai és egészségtani intézet 10,600
Betegápolási költségek 3. 163,166
Himlőoltási költségek 158,900
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 100,000
A trachoma elfojtására szánt költségek 100,000
Diphteria elleni gyógyszerum-termelő intézet 23,030
Elmegyógyintézeti kiadások 1. 600,470
A 7 éven felüli elhagyott gyermekek gondozására [1901. évi XXI. tc. 4. §] 100,000
Szegény községeknek jó ivóvizzel való ellátására 10. 000
Vegyes közegészségügyi kiadások 8,000
9. Országos betegápolási alap:
Gyermekvédelmi kiadások 4. 199,391
Betegápolási költségek 4. 843,159
10. Magyar királyi csendőrség:
Személyi járandóságok 10. 503,085
Dologi kiadások 2. 780,886
11. Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség:
Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség 4. 182,503
Államrendőrségi kórház 33,990
Ujpest- és rákospalotai kapitányság 89,568
Tolonczház 130,140
12. Magyar királyi állami határrendőrség:
Személyi járandóságok 449,100
Dologi kiadások 74,980
13. Közbiztonsági kiadások:
Közbiztonsági alap 300,000
Tolonczkiadások 100,000
Karhatalmi költségek 10,000
Nyomozási költségek 150,000
14. Közjótékonysági kiadások:
A kolozsvári Szt. -Erzsébet aggháznak I. Ferencz Ő Felsége alapítványa folytán kijáró 2000 mázsa só ára fejében
5,802
Zárdák segélyezésére betegek ápolásáért 8,336
A jótékonyczélu egyesületek segélyezésére átalányként 79,000
15. Általános közigazgatási kiadások:
Hivatalos lap költsége 39,600
Távirati kiadások 100,000
Országgyülési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazitása alkalmával felmerülő költségek
60,000
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek 19,000
Központi tisztviselők, főispánok, anyakönyvi felügyelők és közbiztonsági közegek államvasuti bérletjegy-költségeire
35,000
Életmentési díjak 4,000
Hullakifogásokért, vagy egyébként talált hullák feljelentéséért járó jutalomdij 3,000
A községi közigazgatási tanfolyamok szükségleteire 160,000
Különféle kiadások 10,000
XVIII. Fejezet. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 2. 011,839
Dologi kiadások 344,400
2. Pénzügyigazgatások, fő- és székvárosi adófelügyelő, központi dij- és illetékkiszabási hivatal:
Személyi járandóságok 8. 309,651
Dologi kiadások 1. 334,844
3. Földadónyilvántartás:
Személyi járandóságok 901,717
Dologi kiadások 226,922
4. Állami pénztárak:
Személyi járandóságok 316,759
Dologi kiadások 13,970
5. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 5. 086,344
Dologi kiadások 490,482
6. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 6. 302,382
Dologi kiadások 1. 509,000
7. Jogügyi igazgatóságok és kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 417,218
Dologi kiadások 22,940
8. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországokban
Személyi járandóságok 12,122
Dologi kiadások 600
9. Országos kataszteri felmérés:
Személyi járandóságok 1. 523,331
Dologi kiadások 281,675
10. Bányászati és erdészeti főiskola
Selmeczbányán és bányásziskolák:
Személyi járandóságok 308,318
Közterhek 1,887
Dologi és üzleti kiadások 124,143
11. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Kezelési, kivetési és beszedési költségek 1. 600,000
A hadmentességi dijról szóló 1880:XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára forditandó 1. 710,029
A horvát-szlavon földtehermentesitési adósság évi törlesztési, kamat- és kezelési szükséglete 726,960
12. Fogyasztási és italadók:
Személyi járandóságok 442,615
Dologi kiadások 1. 686,200
A mezőgazdasági szeszfőzdék részére járó jutalmak az 1899. évi XX. tc. 5. §-a alapján 4. 180,000
Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából 450,000
A zárt városokat, valamint a nyilt községeket az 1899. évi VI. törvénycikk 1. §-a. illetőleg az 1901. évi XVIII. tc. 1. §-a alapján megillető részesedési jutalék
2. 600,000
A volt határőrvidéki községeket az 1899. évi VI. tc. 1. §-a, illetve az 1899. évi XXV. tc. 38. §-a értelmében megillető kamatjárandóság
204,130
Horvát-Szlavonországi italmérési jogok után adott kártalanitási tőkék törlesztésére és kamataira az 1888:XXXV. tc. alapján
1. 582,984
A magyarországi városok és községek fogyasztási adó természetű jövedelmeinek ideiglenes rendezése folytán nyujtandó segélyezés, illetve kártalanitás az 1899. évi VI. tc. 4. és 5. §-a, illetőleg az 1901. évi XVIII. tc. 1. §-a alapján

1. 600,000
Mezőgazdasági szeszfőzdék jutalma az 1899:XXIV. tc. 1. §-a alapján 1. 248,000
A Budapest székesfővárosnak a söradópótlék megtéritése czimén kifizetendő összeg az 1899:VI. tc. 5. §-a alapján
1. 250,000
13. Határvám kezelési költségei:
Személyi járandóságok 841,856
Dologi kiadások 170,840
14. Bélyeg:
Személyi járandóságok 29,190
Dologi kiadások 994,660
15. Jogilletékek és díjak kezelési költségei:
Személyi járandóságok 25,000
Dologi kiadások 21,000
16. Fémjelzés:
Személyi járandóságok 33,381
Dologi kiadások 12,660
Üzemi kiadások 7,478
17. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 369,079
Dohányvétel 38. 138,508
Dohánygyártás 13. 493,907
Dohányeladás 2. 618,819
18. Lottójövedék:
Személyi járandóságok 54,350
Dologi kiadások 1,500
19. Sójövedéki:
Személyi járandóságok 426,170
Dologi kiadások 419,326
Sóvétel 290,000
Szállitási költségek 1. 800. 000
Sótermelési költség megtéritése 1. 868,233
20. Perköltségek 27,000
21. Állami jószágok, ut-, hid- és révvámok:
Személyi járandóságok 7,683
Dologi kiadások 16,373
Közterhek 212,186
Gazdálkodás 64,388
22. Bányaigazgatóságok:
Személyi járandóságok 294,442
Dologi kiadások 76,724
Közterhek 1,300
23. Fém- és opálbányászat:
Személyi járandóságok 506,393
Dologi kiadások 78,850
Közterhek 42,350
Üzemi kiadások 5. 419,226
24. Fémkohászat:
Személyi járandóságok 234,255
Dologi kiadások 63,450
Közterhek 3,514
Üzemi kiadások 8. 936,051
25. Pénzverés és fémbeváltás:
Személyi járandóságok 147,234
Dologi kiadások 14,100
Közterhek 290
Üzemi kiadások 16. 208,230
26. Állami vasgyárak:
Személyi járandóságok 2. 340,683
Dologi kiadások 585,400
Közterhek 115,000
Üzemi kiadások 28. 925,500
27. Zsilvölgyi kőszénbánya:
Személyi járandóságok 5. 388
Dologi kiadások 1,900
Közterhek 36,000
Üzemi kiadások 4,054
28. Sótermelés:
Személyi járandóságok 265,105
Dologi kiadások 26,719
Közterhek 6,840
Üzemi kiadások 1. 846,644
29. Bányászati kegyuri terhek:
Személyi járandóságok 100,389
Dologi kiadások 79,876
30. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 216,003
Dologi kiadások 38,100
31. Állami nyomda:
Személyi járandóságok 603,985
Dologi és üzleti kiadások 993,397
32. Állami épületek:
Személyi járandóságok 9,770
Dologi kiadások 170,134
33. Budapesti állami hidak:
Személyi járandóságok 205,229
Dologi kiadások 17,328
Közterhek 4,937
Üzleti kiadások 172,711
Alapok alakitása 1. 600
Nyugdijak 44,808
34. Állami ingó vagyon:
Kincstári árvaletétek kamata 8,248
35. Különféle kiadások:
Alapitványok, járulékok és kegyuri kiadások 157,033
Vegyesek 1. 863,166
XIX. Fejezet. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1. 337,760
Dologi kiadások 370,000
Hozzájárulás a tisztképző tanfolyamok költségeihez 28,000
Vasuti ministeri biztosok 17,000
Tanulmányi és utazási ösztöndijak 8,000
2. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 1. 447,480
Dologi kiadások 517,020
3. Közutak:
Állami közutak fentartása 7. 787,100
Törvényhatósági közutak segélyezése 1. 305,700
Törzskönyvek, távolsági térképek és közuti térkép elkészitésére 76,600
4. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Személyi járandóságok 1. 166,202
Dologi kiadások 558,462
Országos ipari és kereskedelmi oktatási tanács 15,900
Egyéb ipari és kereskedelmi oktatási czélok 122,000
Ipari és kereskedelmi oktatási ösztöndijak 3,683
5. Ipari és kereskedelmi czélok:
Kereskedelmi muzeum 145,980
Belkereskedelem 170,000
Külkereskedelem 700,000
Ipari és kereskedelmi ösztöndijak 15,870
Munkásvédelmi ügyek 200,000
Iparfejlesztés 1. 200,000
6. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat:
Személyi járandóságok 235,450
Dologi kiadások 213,400
7. Posta, távirda és távbeszélő:
Személyi járandóságok 21. 334,970
Dologi kiadások 24. 188,700
8. Magyar kir. postatakarékpénztár:
Személyi járandóságok 1. 472,470
Dologi kiadások 307,000
Üzleti kiadások 2. 540,000
A postatakarékpénztári tanács költségei 4,000
Nyugdijak 24,500
9. Hajózás:
Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 312,630
Dologi kiadások 310,200
A tengerészeti segélyalapok részesedése a kikötői illetékekből (1897:IX. tc.) 100,000
Szakoktatás:
Személyi járandóságok 53,330
Dologi kiadások 50,250
10. Aldunai m. kir. hajózási hatóság:
Személyi járandóságok 135,910
Dologi kiadások 78,300
11. M. kir. államvasutak:
Személyi járandóságok 78. 046,780
Dologi kiadások 8. 428,600
Rendes fentartási és üzemi kiadások 69. 302,170
Átalakitási munkák 5. 206,250
Tüz és elemi károk okozta kiadások 1. 900,000
12. M. kir. zálogházak:
Személyi járandóságok 385,540
Dologi kiadások 112,600
Nyugdijak 30,200
Egyéb üzemi kiadások 131,660
13. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálati bizottság:
Személyi járandóságok 34,600
Dologi kiadások 36,170
14. M. kir. központi statisztikai hivatal:
Személyi járandóságok 322,260
Dologi kiadások 587,880
15. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács:
Személyi járandóságok 222,620
Dologi kiadások 158,900
XX. Fejezet. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 932. 008
Dologi kiadások 153,000
2. Állami erdők:
Személyi járandóságok 2. 964,122
Dologi kiadások 971,605
Üzemi és gazdálkodási kiadások 5. 991,547
Közterhek 1. 494,942
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Személyi járandóságok 966,530
Dologi kiadások 802,550
4. Erdőfelügyelőségek és ornithológiai központ:
Személyi járandóságok 295,837
Dologi kiadások 128,844
5. Erdőőri szakiskolák:
Személyi járandóságok 32,633
Dologi kiadások 83,518
Gazdálkodási kiadások 15,686
Közterhek 3. 350
6. Országos erdei alap 175,000
7. Állami segély kopár területek befásitására 350,000
8. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep:
Személyi járandóságok 470,953
Dologi kiadások 61,260
Gazdasági kiadások 4. 918,068
Közterhek 447,672
9. Állami lótenyészintézetek:
Személyi járandóságok 1. 871,447
Dologi kiadások 4. 703,423
10. Állategészségügy:
Személyi járandóságok 1. 528,366
Dologi kiadások 724,486
11. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése:
Személyi járandóságok 938,294
Dologi kiadások 1. 750,000
12. Állattenyésztés és tejgazdaság:
Személyi járandóságok 125,084
Dologi kiadások 3. 026,876
13. Országos vizépitési igazgatóság:
Személyi járandóságok 158,074
Dologi kiadások 91,400
14. Folyammérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok 407,283
Dologi kiadások 223,868
15. Vizi munkálatok:
Személyi járandóságok 141,312
Dologi kiadások 687,588
16. Kulturmérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok 638,467
Dologi kiadások 326,410
17. Halászat:
Személyi járandóságok 26,500
Dologi kiadások 100,040
18. Szőlészet és borászat:
Személyi járandóságok 212,562
Dologi kiadások 189,900
Szőlészet és borászati czélok előmozditására 206,600
19. Kincstári birtokok és fürdők:
Személyi járandóságok 35,408
Dologi kiadások 51,170
Gazdálkodási kiadások 282,002
Közterhek 84,849
20. Állami jószágok és telepit. szolgálat:
Személyi járandóságok 181,675
Dologi kiadások 56,000
Gazdálkodási kiadások 5,700
Közterhek 386,290
21. Perköltségek 50,000
22. Gazdasági műszaki hivatal:
Személyi járandóságok 32,680
Dologi kiadások 25,300
23. Delibláti kincstári birtok:
Személyi járandóságok 35,943
Dologi kiadások 19,970
Gazdálkodási és üzemi költségek 26,090
Közterhek 9,500
24. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
Személyi járandóságok 179,960
Dologi kiadások 831,878
25. Méhészet:
Személyi járandóságok 32,752
Dologi kiadások 59,012
26. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés:
Személyi járandóságok 106. 770
Dologi kiadások 480,560
27. Kisérletügy:
Személyi járandóságok 328,290
Dologi kiadások 197,062
28. Gazdasági munkásügyek:
Személyi járandóságok 30,000
Dologi kiadások 840,000
29. Országos meterologiai és földmágnesességi intézet:
Személyi járandóságok 123. 950
Dologi kiadások 72,200
30. Selyemtenyésztés emelése:
Személyi járandóságok 357,700
Dologi kiadások 6. 372,600
31. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 120,084
Dologi kiadások 63,600
32. A hegyvidéki és székely földmivelőnép segélyezése:
Személyi járandóságok 50,200
Dologi kiadások 583,400
XXI. Fejezet. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 962,779
Dologi kiadások 244,100
2. Országos közoktatásügyi tanács:
Személyi járandóságok 26,000
Dologi kiadások 9,000
3. Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok 1. 874,336
Dologi kiadások 1. 195,520
4. Budapesti Pasteurintézet és kórház:
Személyi járandóságok 20,862
Dologi kiadások 57,270
5. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
Személyi járandóságok 814,041
Dologi kiadások 286,988
6. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák:
Személyi járandóságok 125,772
Dologi kiadások 582,000
7. József-műegyetem:
Személyi járandóságok 721,120
Dologi kiadások 217,400
8. Középiskolai tanárképzők:
Személyi járandóságok 130,780
Dologi kiadások 64,767
Középiskolai tanárképzők segélyezése 36,000
9. Kassai jogakadémia:
Személyi járandóságok 61,302
Dologi kiadások 6,448
Közegészségtani előadások dijazása a jogakadémiákon 2,000
10. Ó-gyallai csillagda:
Személyi járandóságok 12,780
Dologi kiadások 13,500
11. Tankerületi főigazgatóságok:
Személyi járandóságok 157,468
Dologi kiadások 29,000
12. Budapesti középiskolai tanárképző intézettel kapcsolatos gyakorló főgymnasium:
Személyi járandóságok 66,802
Dologi kiadások 11,956
13. Állami gymnasiumok és reáliskolák:
Személyi járandóságok 4. 497,753
Dologi kiadások 509,500
14. Felekezeti, törvényhatósági- és községi középiskolák segélyezése 2. 076,756
15. Középiskolai internatusok. A középiskolai internatusok, alumneumok, és convictusok segélyezése:
Személyi járandóságok 31,804
Dologi kiadások 97,550
A budapest VII. ker. gymnasium mellett szervezett horvát internatus fentartási költségeire 23,700
A délvidéki földmívelők gazdasági egyesülete által fentartott szegedi convictus segélyezésére 6,000
A Gyertyámos községe által fentartott convictus segélyezésére 3,000
A rózsahegyi internatus segélyezésére 3,000
Egyéb internatusok, valamint alumneumok és convictusok segélyezésére 1,600
16. Állami felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok 773,616
Dologi kiadások 442,100
Községi és felekezeti felsőbb leányiskolai tanerők illetményeinek kielégitésére 15. 000
Az országos nőképző-egyesület által fentartott „Veres Pálné felsőbb leányiskola” segélyezésére 10,000
17. Vizsgálati bizottmányok 64,200
18. Népnevelési tanfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 594,146
Dologi kiadások 159,000
19. Állami elemi népiskolák:
Személyi járandóságok 7. 732,538
Dologi kiadások 980,000
Uj iskolák felállitására 150,000
20. Községi-, felekezeti- és magán népiskolák segélyezése 3. 911,500
21. Gazdasági ismétlő iskolák 235,807
22. Kisdedóvó intézetek és menedékházak 1,113,052
23. Népnevelési intézetek közös szükséglete 1. 144,500
24. Felső nép- és polgári iskolák:
Személyi járandóságok 3. 061,346
Dologi kiadások 249,000
Budapest székesfőváros községi polgári iskoláinak segélyezésére 20,000
Állami polgári-, és felső népiskolai internatusok fentartási költségeire 15,000
Községi és felekezeti felső nép- és polgári iskolai tanerők fizetésének kiegészitésére 75,000
25. Polgári tanitó- és tanitónő-képzők:
Személyi járandóságok 262,541
Dologi kiadások 271,800
26. Elemi tanitó- és tanitónőképzők:
Személyi járandóságok 1. 034,443
Dologi kiadások 1. 111,000
Országos tanszermuzeum költségeire 10,000
27. Felekezeti képezdei tanárok illetményeinek kiegészitésére 48,000
28. Kisdedóvónők képzése:
Személyi járandóságok 24,740
Dologi kiadások 59,050
29. Testi nevelés 41,600
30. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház:
Személyi járandóságok 7,666
Dologi kiadások 27,250
31. Üvegtechnikai intézet:
Személyi járandóságok 6,800
Dologi kiadások 400
32. Iparos tanulók iskolái 307,300
33. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Személyi járandóságok 513,090
Dologi kiadások 45,000
34. Keleti kereskedelmi akadémia:
Személyi járandóságok 50,400
Dologi kiadások 15,900
35. Kereskedelmi iskolák segélyezése 192,400
36. Bábaképezdék:
Személyi járandóságok 108,539
Dologi kiadások 158,600
37. Gyógypedagógiai intézetek:
Személyi járandóságok 395,654
Dologi kiadások 245,870
38. Képzőművészet és művészi ipar 186,520
39. Festészeti és szobrászati mesteriskolák:
Személyi járandóságok 37,349
Dologi kiadások 44,180
40. Országos mintarajziskola és rajztanárképző:
Személyi járandóságok 112,540
Dologi kiadások 66,040
41. M. kir. női festőiskola:
Személyi járandóságok 11,633
Dologi kiadások 8,800
42. Iparművészeti iskola:
Személyi járandóságok 135,980
Dologi kiadások 53,000
43. Zeneművészet fejlesztése 24,000
44. Országos zeneakadémia:
Személyi járandóságok 161,884
Dologi kiadások 48,156
45. Országos szinművészeti akadémia:
Személyi járandóságok 32,040
Dologi kiadások 38,800
46. A muzeumok és könyvtárak országos felügyelete és országos tanácsa. Hiteles helyi levéltárak felügyelete:
Személyi járandóságok 12,940
Dologi kiadások 264,300
Hiteles helyi levéltárak felügyelete 1,500
47. Magyar nemzeti muzeum:
Személyi járandóságok 269,779
Dologi kiadások 301,060
48. Szépművészeti muzeum és magyar történelmi képcsarnok:
Személyi járandóságok 59,205
Dologi kiadások 69,620
49. Iparművészeti muzeum:
Személyi járandóságok 58,765
Dologi kiadások 69,200
50. Műemlékek országos bizottsága:
Személyi járandóságok 21,765
Dologi kiadások 24,000
51. Műemlékek fentartása 80,208
52. Közművelődési czélok támogatása 160,104
53. Ösztöndíjak 165,736
54. Egyházak segélyezése 4. 749,344
XXII. Fejezet. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 670,275
Dologi kiadások 78,776
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 1. 164,339
Dologi kiadások 48,376
3. Konstantinápolyi consuli főtörvényszék:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 52,071
4. Koronaügyészség:
Személyi járandóságok 81,000
Dologi kiadások 4,100
5. Királyi itélőtáblák:
Személyi járandóságok 2. 753,446
Dologi kiadások 161,574
6. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 350,950
Dologi kiadások 88,150
7. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 22. 027,843
Dologi kiadások 2. 359,000
8. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 3. 331,412
Dologi kiadások 3. 587,294
9. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtőfogház, közvetitő intézet és állami gyüjtőfogház, közvetitő intézet és állami fogházak:
Személyi járandóságok 1. 156,284
Dologi kiadások 1. 350,778
10. Büntetéspénzek országos alapja 1. 155,118
11. Telekkönyvezés:
Személyi járandóságok 17,067
Dologi kiadások 1,180
12. Az igazságügyministeriumnál alkalmazott birák és ügyészek személyi járandóságai és törvények szerkesztése:
Személyi járandóságok és tiszteletdíjak 69,340
Dologi kiadások 14,000
13. Országos birósági vegyészeti intézet:
Személyi járandóságok 19. 000
Dologi kiadások 3,300
XXIII. Fejezet. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 593,390
Dologi kiadások 134,000
2. Honvédségi intézetek:
Központi ruhatár 208,472
Központi fegyvertár 131,001
Honvédnevelő- és képzőintézet átalánykép 2. 010,176
Honvéd-menház 109,555
Honvéd élelmező raktár 120,943
3. Ujonczozás-felülvizsgálati költségek 60,000
4. Honvéd főparancsnokság 164,926
5. Kerületi parancsnokságok 1. 045,565
6. Csapatok:
Pénzbeli illetékek 14. 302,529
Elhelyezés 5. 659,463
Élelmezés 5. 957,326
Lóeleség 1. 992,815
Ruházat és felszerelés 2. 376,620
Betegápolási költségek 356,875
Töltények beszerzése 1. 403,832
Pótlovazás 1. 364,353
7. Csendőrségi költségek 83,665
8. Honvéd-hadbiróság 272,107
9. Honvéd-hadbiztosság 381,695
10. Honvéd-számellenőrzés 373,600
11. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 438,782
Rendes kiadások összege 1,086. 775,666

B) Rendkivüli kiadások

I. Átmeneti kiadások

I. Fejezet. Országgyülés:
Az országgyűlési gyorsírók kártalanitási segélye 17,460
II. Fejezet. Az 1906. évi közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg:
1. Rendkivüli közösügyi kiadás 5. 128,024
2. A Bosznia és Herczegovinában, továbbá a Lim területén álló parancsnokságok, intézetek és csapatok 1906. évi rendkivüli szükséglete 7. 583,000 korona után
2. 608,552
3. Az uj tábori tüzérségi anyag, továbbá a hadfelszerelési tárgyak gyorsabb beszerzése végett az 1906. évre szükséges 49. 000,000 K és a tervszerőleg több évre felosztott haditengerészeti rendkivüli szükséglet beszerzése végett az 1906. évben igénybe veendő 26. 300,000 korona, összesen 75. 300,000 K-ból a magyar korona országaira eső, kölcsön utján fedezendő rész


25. 903,200
III. Fejezet. Nyugdijak:
1. Pénzügyministerium:
A bányatárspénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszafizetendő előleg 356,000
2. Földmivelésügyi ministerium:
Társpénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló, feltételesen visszafizetendő előlegek 37,687
IV. Fejezet. Állami adósságok:
Magasabb kamatozásu állami adósságok törlesztése 6. 826,261
V. Fejezet. Miniszterelnökség:
1. Gróf Andrássy Gyula emlékszobrára (az 1890:III. tc. alapján) 19,000
2. Milleniumi műemlékekre (az 1896. évi VIII. törvénycikk alapján):
A honalapitó Árpádot és a nemzet történelmi multját megörökitő emlékműre 110,000
Szent-István lovas szobrára és a szobor körüli tér rendezésére 10,000
3. 1848/49-iki honvédek segélyezésére és az azzal kapcsolatos kezelési költségekre 800,000
4. A horvát-dalmát határrendezés költségeinek fedezésére 14,000
5. A horvát-stájer határrendezés költségeinek fedezésére 25,356
6. A fiumei kormányzói palota berendezésére 6,000
VI. Fejezet. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
A ministerium épületeinek alapos helyreállitására 18,000
VII. Fejezet. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága:
Törvény-előkészités és szerkesztés czéljaira 25,000
A belügyminiszterium hivatalos helyiségeinek uj butorzattal való fokozatos felszerelése 4,000
A belügyministerium irattárának selejtezési költségeire 4,000
2. Országos levéltár:
A külföldi történeti kutfőgyüjtemények és folytatásuk beszerzésére és beköttetésére 2,000
3. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai:
A polgárositott magyar határőrvidéken fennállott házközösségi intézmények megszüntetésével járó rendkivüli kiadásokra az 1885:XXIV. tc. alapján:
40,430
4. Szinművészeti kiadások:
A m. kir. operaháznál alkalmazandó magyar énekesek és énekesnők kiképzésére szolgáló ösztöndijak 6,000
5. Közegészségügyi kiadások:
A magyar gyógyszerkönyv (Pharmacopaea hungarica) III. kiadványának szerkesztői dijazására és nyomtatási költségeire
20,000
Az alkoholellenes congressus költségeire 10,000
A nagyszebeni állami elmegyógyintézetnél a központi fürdő kibővítésére 7,595
Ugyanezen intézetnél folytatólagos parquettirozásra 7,305
A pozsonyi m. kir. állami kórházban mosókonyha felszerelése 12,000
Községi bábák kiképzésére szolgáló tanfolyamok költségeire és okleveles bábák képzésére létesitendő ösztöndíjakra
90,000
Szeben vármegye „Sánta” nevü havasán létesítendő népszanatorium költségeihez való hozzájárulás 12,000
6. M. kir. csendőrség:
A m. kir. csendőrség állományának tervbevett szaporitásából felmerülő költségekre 231,043
7. Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség:
Öltözéki és szerelvényi tárgyak beszerzésére 5,782
8. Magyar királyi állami határrendőrség:
Az 1903. évi VIII. törvénycikk alapján létesitendő m. kir. állami határrendőrség részére beszerzendő berendezési tárgyakra
34,228
A vodiczai kirendeltség által elfoglalt kincstári épület jókarba helyezése 5,400
9. Közbiztonsági kiadások:
Bevándorlási törvény végrehajtásából felmerülő költségekre 23,520
10. Általános közigazgatási kiadások:
Országos határrendezési és határkiigazitási költségek 16,000
Az országos községi törzskönyvi bizottság költségeire 18,000
Forditói dijak 5,000
A magyar-román határ trigonometriai felmérése alapján készülő uj térképnek előállítási költségeire 10,000
VIII. Fejezet. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Egyes állomáshelyeknek magasabb lakbérosztályba leendő besorozása esetén az állami alkalmazottaknak járó lakpénztöbbletekre
49,000
Az 1904. évben végrehajtott illetményrendezés kiegészitésére átalányképen 3. 000,000
Az 1905. és 1906-iki rendes ujonczjutalék megszavazásának elmaradása folytán behivott és segélyre szoruló póttartalékosok családjainak segélyezésére
1. 500,000
2. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán és bányásziskolák:
A főiskolán rendszeresitett uj tanszékek felszerelése 30,000
3. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Az egyenes adóreform-munkálatok költségeire 20,000
4. Bányaigazgatóságok:
Petróleumra és kálisóra eszközlendő mély furásokra segélyképen 200,000
5. Fém- és opálbányászat:
Az ezüstár hanyatlása folytán sujtott bányavidékek iparának segélyezésére s azok részére adható kölcsönökre
200,000
Taxástelkek folytatólagos rendezésére 1,600
6. Fémkohászat:
A zalatnai kohó szükségletére két magán lakóház megvétele czéljából felvett társpénztári kölcsön V. törlesztési részlete a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen
5,620
7. Pénzverés és fémbeváltás:
Fémbeszerzésekre 136,000
A pénzverésnél fenmaradó bevételi többlet a valutarendezés czéljaira 81,536
8. Állami vasgyárak:
Kutatásokra és feltárásokra 110,550
A vajdahunyadi gyárat átszelő országuti áthelyezésre I. részletéül 20,000
Rendkivüli hozzájárulásként az államvasuti nyugdijintézethez szükséges 50,000 K III. részletéül 10,000
Az 1906. évi milanói nemzetközi kiállitáson való részvétel 120,000 K költségének, az 1905. évre I. részletként tényleg igénybe vett 1,000 K figyelembevételével, II. részletéül
89,000
A diósgyőri gyártelepen épitendő templom 30,000 K hozzájárulási összegének II. és utolsó részletéül 15,000
9. Különféle kiadások:
A rendelkezés alá jutott tisztviselők illetményeire 1,000
Az 1867. év végeig befektetett tiszti biztositékok visszafizetésére 1,800
A Rába és mellékfolyóinak szabályozására 30,290
A kincstári birtokok eladás folytán fedezet nélkül maradt kegyuri terhek 1,000
IX. Fejezet. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A fiumei raktári vállalat ministeri biztosának 4,000
Viczinális vasutak segélyezésére 1. 300,000
2. Közutak:
A zentai állandó Tiszahid épitéséhez Zenta városának nyujtandó segély I. részlete 50,000
3. Ipari és kereskedelmi czélok:
Kereskedelempolitikai munkálatok költségei 100,000
Iparügyi törvények előkészitésével kapcsolatos költségek 25,000
A milánói kiállitási költségeire 150,000
A budapesti kerületi munkásbetegsegélyező pénztárnak munkáskórházépités czéljaira adandó kamatmentes kölcsönre
300,000
4. Posta, távirda és távbeszélő:
A budapesti m. kir. távbeszélő-hálózat bérletének megszüntetéseért fizetendő 10-ik évi járadék 827,000
5. Hajózás:
Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság szerződésszerü segélyezésére 1. 140,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére 230,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság szerződésszerű segélyezésére 590,000
A tengeri hajózás segélyezésére 600,000
Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 8,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 3,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 2,400
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére az 1894:XXXVI. törvénycikk alapján 800,000
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 8,000
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság segélyezésére 24,000
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 1,200
Suez-csatornai illetékek fedezésére 400,000
A fiumei dock üzemi költségei 45,000
6. Aldunai m. kir. hajózási hatóság:
A vaskapui, grébeni és juczi csatornák helyreállitási költségeire I. részlet 500,000
7. Magyar kir. államvasutak:
Leltárszaporitásra 500,000
Milánói kiállitás költségre 60,000
8. M. kir. központi statisztikai hivatal:
Helységnévtár szerkesztésére és kiadására 42,000
X. Fejezet. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Az államépület átalakitására, valamint berendezésére 400,000
2. Állami erdők 82,282
3. Erdőfelügyelőségek és ornithológiai központ:
Ornithológiai központnál 1,000
4. Erdőőri szakiskolák:
A négy erdőőri szakiskolánál épülethelyreállitások és átalakitásokra 12,500
5. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep 119,652
6. Állami lótenyészintézetek 65,000
7. Állategészségügy:
A sertésvész ellen való védekezési kisérletek összes költségeire 6,000
Az 1905. évben Budapest megtartott nemzetközi állatorvosi kongressus anyagának feldolgozására és kiadásának összes költségeire 15,000
8. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 91,263
9. Állattenyésztés és tejgazdaság 6,000
10. Országos vízépitési igazgatóság:
A nemzetközi hajózási kongresszus brüsszeli állandó bizottsága költségeihez való hozzájárulásra 1,000
11. Vizi munkálatok:
A dunabogdányi és visegrádi kincstári kőbányák üzemének felügyelete, fentartása és fejlesztése 199,610
12. Kulturmérnöki hivatalok:
Társulati öntöző-csatornák épitésének segélyezésére és talajjavitások eredményeinek tanulmányozására az 1900. évi XXX. tc. alapján
100,000
13. Halászat:
Halivadék nevelőtelep felállitására szükséges 300,000 K II. részlete 40,000
14. Szőlészet és borászat:
Berendezések a szőlészeti intézeteknél 130,000
A phyzlloxera ellen való védekezés czéljaira 1. 141,500
A központi szőlészeti kisérleti állomás czéljaira 149,900
A magyar Agrár- és Járadékbanknak fizetendő hozzájárulás a szőlőfelujitási kölcsönök érdekében gyakorlandó helyi felügyelet, ellenőrzés és utmutatások megadásának költségéhez
20,000
Egy magyar ampelographia kiadásának előmunkálataira 3,250
Hozzájárulás a kaposvár-barcsi helyi érdekü vasuthoz a kőkut-tapazdi telepitvény érdekében 6,000
15. Kincstári birtokok és fürdők 90,500
16. Állami jószágok és telepitési szolgálat:
Személyi járandóságok 152,464
Dologi és egyéb kiadások 740,892
17. Delibláti kincstári birtok:
A delibláti kincstári birtokon homokkötés és szőlőkaró-termelés czéljából eszközlendő befásitásokra, továbbá a birtok és bérleti határok, valamint utak befásitására és a birtok kataszteri részletes felmérésénél és a birtok telekkönyvi rendezésénél felmerülő költségekre

40,000
18. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
Tagositási, birtokrendezési és legeltetési törvény előkészitésével kapcsolatos teendők költségeire 4,000
19. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 6,500
20. Kisérletügy:
Kisérletügyi intézmények felszerelésére és berendezésére 45,000
A mezőgazdasági muzeum belső berendezésére, bebutorozására szükséges 400,000 K harmadik részlete 60,000
Czukorrépa-termelés javitását czélzó kisérletekre s az ezzel kapcsolatos utazási és egyéb költségekre, munkadíjakra stb. 37,000
A szivarkadohány-termelési és az árnyékos rendszer szerinti dohánytermelési kisérletekkel járó berendezésekre kisérletekkel járó berendezésekre és az ezzel kapcsolatos utazási és egyéb költségekre
4,000
21. Országos meterológiai és földmágnesseségi intézet 13,000
22. Selyemtenyésztés emelése:
A korábbi években közutak mentén eszközölt ültetésekben beállott hiányok pótlására 20,000
23. Földtani intézet:
Geológiai térképek ujból való kiadása érdekében előkészitő bejárásokra és egyéb felvételi megbizásokra 3,000
Az intézet és laboratoriumainak folytatólagos felszerelésére 2,000
Geologiai gyakorlati irányu kutatásokra 7,000
24. A hegyvidéki és székely földmivelő nép segélyezésére:
Hegyvidéki szövetkezetek támogatására 24,000
A székelyföldön létesitendő szövetkezetek támogatására 70,000
XI. Fejezet. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A külföldi tudományos mozgalmakban való részvétel költségeire 8,000
A magyar tudományos haladásnak külföldi ismertetésére 5,000
Egy classica-philologiai reális encyclopédia szerkesztői és irói költségeire az 1905. évben tényleg igénybe vett 1. 000 K figyelembe vételével 14-ik részletül
1,000
A Kisfaludy-társaságnak magyar népköltési gyüjtésekre és azok kiadására 3,000
Tudományos és irodalmi czélok támogatására 14,000
Az University Extension intézményének meghonositására 4,000
A magyar földrajzi társaságnak Magyarország vidékeinek földrajz tanulmányozására 6,000
Tüdővészes betegeknek szanatoriumokban való ápolására 5,000
2. Budapesti királyi egyetem:
A budapesti kir. tudományi-egyetemi kör segélyezésére 5,000
A budapesti általános poliklinikai egyesület segélyezésére 13,000
A budapesti egyetemen a Mensa academica egyesületnek házbér fejében 4,000
Az általános egyetemi segélyegylet részére 2,000
A közegészségtani intézet fölszerelésének kiegészitésére 6,000
A földrajzi intézet részére beszerzendő műszerekre 2,000
Az idegkórtani klinika fölszerelésére 6,000
A gyógyszerészgyakornoki tanfolyam segélyezésére 5,000
A két boncztani tanszék fölszerelésére 5,000
Az elméleti fizikai tanszék tanszergyüjteményének költségeire 2,000
A budapesti általános kisérleti kór- és gyógytani intézet tudományos fölszerelésére 15,000
3. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
A kolozsvári egyetem szövetteni, fejlődéstani és közegészségtani intézeteinek tanszerekkel való folytatólagos felszerelésére
8,000
A kolozsvári egyetem állattani intézetének pótlólagos felszerelése 8,000
A bölcsészeti, nyelv- és történettudományi kar semináriumainak alapfölszerelésére 5,000
A kolozsvári egyetem növénytani tanszéke hiányos felszerelésének pótlására 2,000
A vegytani intézet pótlólagos felszerelésére 5,000
A physikai intézet fölszerelésére 5,000
A földrajztani intézet fölszerelésére 5,000
A kolozsvári egyetem ásvány- és földtani tanszéke hiányos felszerelésének pótlására 2,000
4. József-műegyetem:
A műegyetemen tartandó párhuzamos előadásokra 40,000
A műegyetemi ifjusági egyletek segélyezésére 3,500
A műegyetem czéljaira bérelt helyiségekért 90,000
A József-műegyetemen még hiányzó felszerelésekre 30,000
A kisérleti physika felszerelésére 5,000
Két gépszerkezettani tanszék fölszerelésére 15,000
A két kémiai tanszék tudományos fölszerelésére 25,000
5. Budapesti középiskolai tanárképzőintézettel kapcsolatos gyakorló főgymnasium:
Művészettörténeti előadásokra 240
6. Állami gymnasiumok és reáliskolák:
Állami középiskolák butorbeli felszerelésének pótlására és tanszerbeli alapfelszerelésére 44,000
A budapesti III. ker. és X. ker. főgymnasium uj osztályainak butorozására és felszerelésére 12,000
A budapesti VII. ker. külső főgymnasium uj osztályának felszerelésére 4,000
A középiskolai tanárok részére tartandó rendkivüli tanfolyamok költségeire 2,000
A „Szabad Lyceum” segélyezésére 1,000
Szemléltető képekre 4,000
Magyar fali és kézi térképek kézi térképek készitésének segélyezésére 6,000
Leánygymnasiumi magántanfolyamok segélyezésére 2,000
Középiskolai tanárok és tanárjelöltek számára készitendő tudományos kézi és segédkönyvekre 12,000
Budapesti középiskolák uj párhuzamos osztályainak személyi és dologi kiadásaira átalánykép 12. 000
Nemzetiségi tankönyvekre 4,000
Középiskolai művészettörténeti gyüjteményekre 2,000
Művészettörténeti rendkivüli előadások dijazására 1,000
Magyar-olasz és olasz-magyar szótár készitésére 3,200
Középiskolai ifjusági olvasmányokra 2,000
Játékdélutánok dologi kiadásaira 9,000
Szemléltető oktatás szükségleteire 3,000
Az országos középiskolai tanáregyesület segélyezésére 1,400
A budapesti III. ker. gymnasium bérhelyiségeinek átalakitására szükséges 21. 200 Knak az 1905. évben I. részletként tényleg igénybe vett 5,300 K figyelembe vételével 2. részlete fejében
5,300
7. Felekezeti, törvényhatósági, és községi középiskolák segélyezése: befektetésekre 410,110
8. Középiskolai internátusok. A középiskolai internatusok, alumneumok és convictusok segélyezése:
A Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület által Szegeden felállitandó középiskolai internatus épitéséhez nyujtandó 200,000 K államsegély 1. részlete fejében
20,000
9. Állami felsőbb leányiskolák:
Állami felsőbb leányiskolák tanszerbeli felszerelésére 6,000
A budapesti állami felsőbb leányiskola fölszerelésének kiegészitésére szükséges 20,000 Knak az 1905. évben 3. részletenként tényleg igénybe vett 4,000 K figyelembe vételével 4-ik és utolsó részlete
4,000
Az állami felsőbb leányiskolák és internátusok butorának és felszerelésének kiegészitésére 9,000
Állami felsőbb leányiskolai főzőtanfolyamok fölszerelésére és a szükséges helyiségek átalakitására 5,000
Egyes állami felsőbb leányiskoláknál szükséges nagyobb helyreállitásokra, átalakitásokra és beszerzésekre
25,000
10. Népnevelési tanfelügyelőségek:
A kir. tanfelügyelői irodák bebutorozására 3,000
11. Felső nép- és polgári iskolák:
A gyakorlati háztartás (főzőiskolák) intézményének segélyezésére 8,000
Polgári iskolai épitkezések segélyezésére 50,000
12. Elemi tanitó- és tanitónőképzők:
Állami tanitó- és tanitónőképző intézetek tanszerbeli felszerelése 10,000
Orgonák, zongorák, és harmoniumoknak ujakkal való kicserélésére 7,000
A tanitónőképző intézetek gazdasági berendezésére 5,000
A sárospataki állami tanitóképzőintézeti uj internátus bebutorozására 5,000
13. Keleti kereskedelmi akadémia:
A keleti kereskedelmi akadémia könyvtárának és muzeumának gyarapitására 1,000
A keleti kereskedelmi akadémia uj helyiségeinek fölszerelésére 1,000
14. Bábaképezdék:
A bábaképezdék folytatólagos felszerelésére, internátusok létesítésére és fentartására 25,000
A Debreczen városa által fölépitett bábaképezde épületének belső berendezésére, bebutorozására és kórházi felszerelésére szükséges 80,000 K 1-ső részlete fejében
40,000
15. Képzőművészeti és művészi ipari:
A magyar iparművészetnek az 1906. évi milánói kiállitáson való részvétele költségeire szükséges 40,000 K-nak az 1905. évben 1-ső részletként tényleg igénybe vett 20. 000 K figyelembe vételével 2-ik és utolsó részletéül

20,000
16. Országos zeneakadémia:
Az országos zeneakadémia számára zenekari hangszerek vételére 1,600
17. Országos színművészeti akadémia:
Szinpadi diszletek, butorok és ruhák első beszerzésére 6,000
Intézeteti fölszerelésre 4,000
18. A muzeumok és könyvtárak országos felügyelete és országos tanácsa. Hiteles helyi levéltárak felügyelete:
Az országos felügyelet alatt levő közgyüjtemények épitkezéseinek és berendezéseinek segélyezésére 95,000
19. Magyar nemzeti muzeum:
A magyar nemzeti muzeum laboratoriumainak felszerelésére 16. részlet 2,000
A magyar nemzeti muzeum ablakainak és padlójának, valamint több terme nagy butorzatának megujitására
8,000
A magyar nemzeti muzeum könyvtárának butorozására s egyéb átalakitásokra 5,000
A magyar nemzeti muzeum állattári helyiségeinek butorozására 6,000
A magyar nemzeti muzeum ásvány- és növénytára részére beszerzendő uj szekrényekre 7,000
A magyar nemzeti muzeum néprajzi osztálya részére uj szekrényekre 2,000
A magyar nemzeti muzeum néprajzi osztályának könyvtárára 9. részletenként 2,000
A régiségár butorozására 4,000
A Haynald-féle szakkönyvtár hiányainak pótlására 6,000
A Hermann- és Jankó-féle könyvtár kötési költségeire szükséges 4,000 K 3. részlete 1,000
A megüresedő képtári helyiségeknek az állat- és ásványtár czéljaira való átalakitása költségeire 2,000
Az 1848/49-es kéziratgyüjtemény 40,000 K vételárának 3. részlete 10,000
Méhely herpetologiai munkájának kiadására szükséges 50,000 K 1. részlete 10,000
Helfi Ignácz hagyatékából származó Kossuth Lajos-féle levél- és kéziratgyüjtemény megvásárlása költségeire
30,000
20. Szépművészeti muzeum és magyar történelmi képcsarnok:
Képtári felügyelők és éjjeli őrség dijazására és a termekben felügyelő hadastyánoknak 8,000
A magyar történelmi képcsarnok metszetgyüjteményének felszerelésére 2,000
A magyar történelmi képcsarnok felállitása alkalmából képkeretek, kartonok és porte-feuillek tömeges beszerzésére 13-ik részlet
4,000
Állami vásárlásokra és a szépművészeti muzeum anyagának gyarapitására 180,000
A szépművészeti muzeum plasztikai osztályának szükségleteire IV. és V. részlet 250,000
Zichy Mihály festményeinek 120,000 K vételára fejében 4. részlet 12,000
A néhai Munkácsy Mihály özvegye által tett 110. 000 K alapitvány 1905. és 1906. évi kamataira 8,000
21. Iparművészeti muzeum:
A könyvtár kiegészitésére szükséges 20,000 K-nak az 1905. évben 2. részletként tényleg igénybe vett 5,000 K figyelembe vételével 3. részlete
5,000
22. Műemlékek fentartása:
Vajdahunyad várán szükséges helyreállitások 490,000 K-t kitevő költségeinek első részlete fejében 70,000
A zólyomi vár kapualjának és a hivatalokhoz vezető utaknak kövezésére 2,000
Egyházi műemlékek helyreállitására 1-ső részlet fejében 20,000
23. Egyházak segélyezése:
Az ág. hitv. és evang. ref. hitv. egyházak alapjának gyarapitására 300,000
Az unitárius egyház alapjának gyarapitására 15,800
A gör. szertartási katholikusok egyházi könyveinek kiadására szükséges 400. 000 K 2. részlete 50,000
Az országos izraelita iskolaalap segélyezésére 30,000
A kolozsvári Szent-Ferencz-rendi zárda épületének helyreállitására szükséges 30,000 K épitési segély 1-ső részlete
10,000
XII. Fejezet. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Igazságügyi orvosi tanács véleményeinek kiadási költségeire 5,000
Az 1905. évben Budapesten tartott börtönügyi congressus költségeire 6,000
Az igazságügyministerium helyiségeiben eszközlendő javitási és mázolási munkálatok, továbbá felszerelési költségekre
10,000
2. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
A jogvédő egyesület segélyezésére 4,000
Az erdélyi birtokrendezések gyorsitása czéljából adható költségelőlegekre 60,000
A biróságok részére szükséges törvény és döntvény-gyüjtemények beszerzésére 71,000
3. Királyi ügyészségek:
Elkülönitett fiatalkoru tettesek külső munkáltatásához szükséges ingatlan vásárlási és felszerelési költségekre
40,000
4. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtőfogház, közvetitő intézet és állami fogházak:
Hozzájárulás a mária-nostrai út kiépitéséhez 5,000
XIII. Fejezet. Honvédelmi ministerium:
Csapatok:
A népfölkelésnek a honvédséggel azonos felfegyverzésére az 1901. évi XVI. törvénycikkel engedélyezett 5. 939,000 Kból fennmaradt 3. 931,729 K 2 f az 1905. évre negyedik részletként igénybe vett 499,330 K figyelembe vételével, annak ötödik részlete

481,637
Átmeneti kiadások összege 62. 584,939

II. Beruházások

I. Fejezet. Állandó országház épitésére az 1884. évi XIX. törvénycikk alapján 858,795
II. Fejezet. Állami számvevőszék:
Az állami számvevőszék részére emelendő épület épitésének előmunkálataira 15,000
III. Fejezet. Belügyministerium:
1. Szinművészeti kiadások:
A m. kir. operaháznál 198,000 költséggel létesitett villanyos berendezésnek IX. részlete fejében 22,400
2. Közegészségügyi kiadások:
Az 1866. évi V. tc. 3. §-a alapján felállitandó kórházak épitési költségeire 500,000
IV. Fejezet. Pénzügyministerium:
1. Pénzügyőrség:
Az Ósánczon épitendő pénzügyőrségi laktanya költségeire 25. 351
2. Határvám:
A debreczeni fővámhivatal régi vámraktárának lebontására és helyébe uj vámraktár épitésére 30,000
Az Ósánczon emelendő vámhivatali épület költségeire 49,964
A pancsovai fővámhivatalnak a temestorkolati és homoliczai pénzügyőri őrházakkal telefon utján leendő összeköttetésére
1,446
A kassai fővámhivatal helyiségeinek kibővitési, emelési, illetve átalakitási költségei 7,600
3. Dohányjövedék:
Dohányvétel 404,390
Dohánygyártás 1.223,696
Dohányeladás 101,000
4. Sójövedék:
Marosujvárott szódagyári sósviz-szolgáltatás részére egy szivattyú épitésére 3,500
A szászpénteki sóőrház épitésére 1,116
Központi elektromos erőátviteli és világitási berendezésekre Marosujvárott 96,500
Az aknaszlatinai sóbányák, gorczok és egyes közel fekvő utvonalak villamos világitására 6,610
Egy uj sóraktári épület épitésére Mitroviczán 39,012
A pozsonyi sóhivatal épületéhez szükséges telek ára fejében 25,000
5. Állami jószágok, út-, hid- és révvámok:
A técsői hid ujjáépitésére II. részlet 200,000
6. Fém- és opálbányászat:
A körmöczbányai „Nándor”-altáró berendezésére és a bányatulajdon kiegészitésére 250,000
A Körmöczi bányaműnél épitendő zuzóműre - az 1905. évre II. részletként tényleg igénybe vett 42,919 K figyelembe vételével - III. részletenként
87,081
A szélaknai bányahivatal alá tartozó bányaműveknél teljesitendő feltárási munkálatokra és a györgytárói bányamű számára épitendő zúzóra
120,000
A veresvizi bányaműnél a mélyműveléssel kapcsolatos szállitási, vizemelési és zuzóberendezésekre - az 1905. évre II. részletként tényleg igénybe vett 26,769 K figyelembe vételével - III. részletenként
53,231
Az oláhláposbányai bányaműnél épitendő központi zuzó VI. részlete 50,000
A magurkai bányához „Kapusztiszkó Mocsidló” bányamű megvételére 17,000
7. Állami vasgyárak:
A budapesti gápgyárban létesitendő központi villamostelephez szükséges 272,000 K 2-ik részletéül 108,000
Diósgyőrött a lövedékműhely hadiszerek gyártására szolgáló berendezéseinek tökéletesbítésére 100,030
Diósgyőrött a Martinkohó bővitésének befejezésére szükséges 505,000 K 1-ső részletéül 150,000
Diósgyőrött a villamos erőátviteli központ és kazántelep bővitésére 115,000
Vajdahunyadon a restyisórai I. Ferencz József altáró üzem berendezéseinek megkezdésére 54,000
Zólyombrezón a nadabulai Lukács László altáró folytatólagos kiépitéséhez szükséges 220,000 K 1-ső részletéül
44,000
Kisebb beruházásokra 1.194,196
8. Sótermelés:
Villamos világitás, szállitás és vizemelés czéljaira Marosujvárt létesitendő közp. telepre II. részletként 140,000
A rónaszéki vizvezeték kibővitésére 16,000
Désaknán az orvosi lak átalakitására 7,500
9. Állami épületek:
Ogulinban lakásszüke miatt 4-5 tisztviselői lakást magában foglaló épület épitésének költsége fejében 90,000
A lippai pénzügyi épület ujjáépitésére 53,126
A kaposvári pénzügyigazgatósági épületre II. emelet épitésének költségei 76,000
V. Fejezet. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Közutak:
A duna-tisza-körösközi alföldi tansversalis állami közutakra XIII. részlet 308,000
A dunaföldvár-máramaros-szigeti alföldi ut kiépitésére és felügyeletére 1905. évben V. részletként tényleg igénybe vett 1,028,667 K figyelembevételével VI. részletként
985,017
Kolozs vármegyében a szamosujvár-marosvásárhelyi állami közút 54-64 km. szakaszának kiépitésére az 1905. évben tényleg igénybevett 6,433 K 86 f figyelembevételével II. részletként
253,600
Alsó-Fehér vármegyében a gyulafehérvár-topánfalvi állami közut 51-55 km. szakaszánál a nagyhegyi út áthelyezésére
70,000
Horváth-szlavonországi ki nem épitett állami közutak és hidak kiépitésére I. részlet 300,000
2. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Állami ipariskolák új épületeinek emelésére és a már meglevő iskolaépületek kibővitésére 245,600
3. Posta, távirda és távbeszélő:
A távirda és távbeszélő fejlesztésére felvett előlegek visszatéritésére és a megszerzett ingatlanok hátralékos vételárára és kisebb építkezésekre
228,000
Az országos távbeszélő-hálózat létesitésére és a távirda-hálózat kiegészitésére 6.000,000
4. Hajózás:
Kisebb kikötők fejlesztésére 129,900
A budapesti kereskedelmi kikötő és az országos csatornahálózat előmunkálataira 60,000
Tűzoltóhajó beszerzésére 50,000
5. Magyar kir. államvasutak:
Épitmények és felszerelések kiegészitésére 3.711,600
Fahidaknak vasszerkezettel való kicserélésére 560. 000
Biztositó berendezések 1.400,000
Pályaszinben levő sűrűbb forgalmu utátjáróknak fokozatos kiküszöbölése alul- vagy felüljárókkal 680,000
Személyzeti és munkás-lakházak épitésére 746,700
Mozdonytápvizek javitására és szaporitására I. részlet 100,000
Munkás-egészségügyi épitkezésekre és berendezésekre I. részlet 200,000
VI. Fejezet. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdők 341,891
2. Állami kezelésébe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Huszton egy régi kincstári épületnek az ottani m. kir. járási erdőgondnokság czéljaira való átalakitására 11,850
Felsőbányán egy kertészlak épitésére 3,700
3. Erdőőri szakiskolák:
A görgényszentimre erdőőri szakiskolánál épitkezésekre 3,200
4. Ménesbirtok - gazdaságok, gödöllői koronauradalom és bukin-palánkai csikótelep 90,988
5. Állami lótenyész-intézetek 709,010
6. Állategészségügy:
A nagysármási járási m. kir. állatorvos lakóháza telekértékének megváltása 150
7. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 94,490
8. Vizi munkálatok:
Vizi munkálatokra Magyarországon és Horvát-Szlavonországokban, a Dunán és Tiszán, valamint a mellékfolyókon végrehajtandó szabályozási munkálatokra, azok felvételére és felügyeletére, nemkülönben társulati öntöző csatornák épitésének segélyezésére és az alsó Béga hajózhatóvá tételére

6.169,791
A Vág balparti ármentesitő és belvizszabályozó társulatnak nyujtandó 500,000 K államsegély IV. részletére
100,000
Az ujpesti kikötő épitési munkálataira 25,000
9. Kulturmérnöki hivatalok:
Vizmesteriskolai épitkezési költségeire I. részletképen 95,000
10. Szőlészet és borászat:
A pozsonyi vinczellériskolánál félszer, trágyagödör, komposzttelep és árnyékszékek létesitésére 1,500
A budafoki munkálatainak befejezésére 2,000
A tapolczai vinczellériskola czéljaira szőlő pincze és présház megszerzésére és felszerelésére 30,000
11. Kincstári birtokok és fürdők 800,070
12. Delibláti kincstári birtok:
Kutakra, szivattyutelepekre, kutőrházakra és utak rendezésére, továbbá gazd. és melléképületekre 40,000
13. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
A vadtenyésztés és a vadászati szakoktatás előmozditása mesterséges fáczánosok létesitésére teljes berendezéssel s vadfogó felszerelésekre
5,000
14. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 23,000
15. Kisérletügy:
A mezőgazdasági muzeum épületének befejezésére 100,000
16. Selyemtenyésztés emelése:
Gubóraktárak, selyemgombolyitó gyárak és azok mellékhelyiségeinek épitésére 654,432
VII. Fejezet. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Budapesti kir. egyetem:
A kisebb klinikák épületére szükséges 400,000 K-nak kölcsön utlán beruházandó 2. és utolsó részlete 200,000
2. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
A kolozsvári uj egyetemi könyvtár czéljaira és az egyetem további fejlesztésére szükséges telkek ára fejében, valamint a könyvtár épitési költségeire kölcsön utján beruházandó 1. 400,000 K-nak az 1905. évre 2-ik részleteként tényleg igénybe vett 46,182 K 27 f figyelembe vételével 3. részlete fejében

753,817
A kolozsvári nemzeti szinház telkének és épületének az egyetem czéljaira való megvásárlására kölcsön utján beruházandó
100,000
3. József-műegyetem:
Az uj műegyetem épület létesitésére az 1902. évi XVII. tc. értelmében szükséges 10. 000,000 K-nak az 1905. évre 4-ik részletként tényleg igénybe vett 95. 700 K figyelembe vételével 5. részletéül
1.904,300
4. Középiskolai tanárképzők:
Az Eötvös collegium épületére szükséges 500,000 K kölcsön utján beruházandó 1. részlete 200,000
5. Budapesti középiskolai tanárképző-intézettel kapcsolatos gyakorló főgymnasium:
A gyakorló-főgymnasium épületének kibővitésére és tornacsarnok felépitésére kölcsön utján beruházandó 130,000
6. Állami gymnasiumok és reáliskolák:
A budapesti VI. ker. állami főgymnasium épületére és berendezésére szükséges 550. 000 K-ból kölcsön utján beruházandó 2-ik részlet
400,000
A budapesti VII. ker. (külső) állami főgymnasium telkére és épületére szükséges 900,000 K kölcsön utján beruházandó 2. és utolsó részlete
600,000
A budapesti V. ker. állami főreáliskola épületének kibővitésére kölcsön utján beruházandó 50,000
A zsolnai állami főreáliskola kibővitésére szükséges 180,000 K-ból kölcsön utján beruházandó 1-ső részlet
120,000
A szentesi főgymnasium épület kibővitésére s belső berendezésének kiegészitésére kölcsön utján beruházandó
110,000
A fogarasi gymnasium épületére szükséges 320,000 K kölcsön utján beruházandó 3. részlete 150,000
A sümegi állami alreáliskola részére emelendő tornacsarnok költségeire 22,000
7. Állami felsőbb leányiskolák:
A temesvári állami felsőbb leányiskola uj épülete telkének rendezésére és belső felszerelésére szükséges 50.000 K-nak az 1905. évben 2. részletként tényleg igénybe vett 15,000 K figyelembe vételével kölcsön utján beruházandó 3-ik és utolsó részlete

15,000
A trencséni állami felsőbb leányiskola épitésére és felszerelésére szükséges 410.000 K kölcsön utján beruházandó 2-ik részlete
250,000
A pozsonyi állami felsőbb leányiskola épületének kibővitésére szükséges 160,000 K kölcsön utján beruházandó 1-ső részlete
40,000
8. Állami elemi népiskolák:
Uj állami épületeinek létesitésére az 1905. évben a 300,000 K-ból tényleg igénybe vett 191,500 K 70 f figyelembe vételével a folyó évben kölcsön utján beruházandó
408,499
9. Kisdedóvó intézetek és menedékházak:
Kisdedóvódák és menedékházak épületeinek helyreállitására és épitkezésekre 100,000
10. Népnevelési intézetek közös szükséglete:
Állami elemi iskolák épitkezéseire az 1905. évre az 50.000 K-ból tényleg igénybe vett 45.387 K 32 f figyelembe vételével a folyó évben
154,613
11. Felső nép- és polgári iskolák:
Állami polgári iskolák épületeinek létesitésére az 1905. évre az 500,000 K-ból tényleg igénybe vett 203,198 K figyelembe vételével a folyó évben kölcsön utján beruházandó
796,802
12. Elemi tanitó- és tanitónőképzők:
A losonczi állami tanitóképző épületen levő terhek megváltására kölcsön utján beruházandó 46,000 K-nak az 1905. évben 3. részletként tényleg igénybe vett 10,000 K figyelembe vételével 4-ik részlete 10,000
Az iglói állami tanitóképzőintézeti internatus és tornaterem épitésére és felszerelésére kölcsön utján beruházandó 280,000 K-nak az 1904. évre megszavazott 1-ső részletéből az 1905. év végével leirt 89,542 K 27 f és az 1905. évre 2-ik részletként tényleg igénybe vett 8 K 44 f figyelembe vételével 3-ik és utolsó részlete fejében


179,534
A kolozsvári tanitói leányárvaház megváltására és ennek képzőintézeti czéllokra való átalakitására 122,624
A lévai állami tanitóképzőintézet uj épületére a város által felajánlott 25,000 K járulékon és a régi épület vételáre fejében befolyó 50,000 Kn felül még szükségelt és kölcsön utján beruházandó 275,000 K 1-ső részlete 75,000 K, összesen

150,000
A znióváraljai tanitóképzőintézet kibővitésére kölcsön utján beruházandó 200,000 K 1-ső részlete 100,000
A sepsiszentgyörgyi állami tanitóképzőintézet uj épületére és fölszerelésére a város és Háromszék vármegye által felajánlott 40,000 K és a még szükségelt és kölcsön utján beruházandó 385,000 K 1-ső részlete 100,000 K, összesen

140,000
A győri állami tanitóképzőintézet internatusi épületének felállitására és berendezésére kölcsön utján beruházandó 165,000 K 1-ső részlete
40,000
A székelykereszturi állami tanitóképzőintézet számára uj épület és internatus épitésére és felszerelésére kölcsön utján beruházandó 340,000 K-nak az 1905. évre 2-ik részletként tényleg igénybe vett 108 K 80 f figyelembe vételével 3-ik és utolsó részlete fejében

169,891
A temesvári tanitóképzőintézet melléképületeire 25,000
13. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház:
A balatonfüredi „Erzsébet” szeretetházban fürdőberendezés, vízvezeték és belső fölszerelés költségeire 20,000
A balatonfüredi „Erzsébet” szeretetházban kerités és butorok költségeire 10,000
14. Állami felső kereskedelmi iskolák:
A fiumei állami felső kereskedelmi iskola telkének és épületének költségeire szükséges 250,000 K-nak az 1905. évre 2-ik részletként tényleg igénybe vett 212 K 60 f figyelembe vételével kölcsön utján beruházandó 3. részlete

159,787
A beszterczebányai állami felső kereskedelmi iskola épületének és felszerelévének költségeire szükséges 150,000 K-nak az 1905. évre 2. részletenként tényleg igénybe vett 78,391 K 39 f figyelembe vételével kölcsön utján beruházandó 3-ik és utolsó részlete

31,609
A miskolczi állami felső kereskedelmi iskola épületének költségeire szükséges 180,000 K kölcsön utján beruházandó 1-ső részlete
40,000
15. Bábaképezdék:
A Kassán létesitendő bábaképezde és internátus épitésére, belső felszerelésére, bebutorozására és kórházi berendezésére szükséges 280,000 K kölcsön utján beruházandó 2-ik. és utolsó részlete
200,000
A pécsi bábaképezde részére létesitendő épület költségeire szükséges 280,000 K kölcsön utján beruházandó 1. részlete
100,000
16. Gyógypedagogiai intézetek:
A Budapesti-balparti állami kisegitő iskola létesitésére kölcsön utján beruházandó 115,000 K 1-ső részlete
47,500
A borosjenői és ungvári állami gyógypedagógiai intézetek kibővitésére és ezzel kapcsolatos átalakitására kölcsön utján beruházandó 100,000 K 1-ső részlete fejében
50,000
17. Országos zeneakadémia:
Az országos zeneakadémia telkére, épületére, berendezésére és törlesztésére szükséges 2.900,000 K-nak az 1905. évben 5. részletenként tényleg igénybe vett 100,000 K figyelembe vételével kölcsön utján beruházandó 6. részlete

100,000
18. Szépművészeti muzeum és magyar történelmi képcsarnok:
Az 1896. évi VIII. tc. alapján létesitendő szépművészeti muzeum telkére és épületére kölcsön utján beruházandó 8-ik és utolsó részlet
725,000
Ugyanezen intézet fölszerelésére és bebutorozására kölcsön utján beruházandó 2-ik részlet 75,000
VIII. Fejezet. Igazságügyi ministerium:
1. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Birósági épitkezések, felszerelések, tervezési s egyéb műszaki költségekre 779,600
2. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtőfogház, közvetitő intézet és állami fogházak:
A márianostrai nőfegyintézethez birtokvétel utolsó részlete 36,000
Gazdasági épületek átalakitási költségeire és gazdasági fölszerelésekre 40,000
IX. Fejezet. Honvédelmi miniszterium:
Csapatok:
Pápán egy uj elemi lőtér épitésére 60,000
A honvédségi és a közös hadsereggel együttesen használandó lőterek megfelelő telepitésének és berendezésének folytatására
10,000
X. Fejezet. Az 1904. évi XIV. tc. alapján eszközlendő beruházások:
1. A m. kir. államvasutak hálózatának kibővitésére és más vasuti beruházásokra:
A székelyvasutak szászrégen-dédai és déda-mádéfalvai részvonalainak kiépitésére és az ezzel összefüggő munkálatokra az 1905. évben tényleg igénybe vett 854,531 K 19 f figyelembe vételével III. részletenként
8.225,469
Az érsekujvár-komáromi elsőrangu államvasuti fővonal és Dunahid megépitésére II. és III. részlet 6.000,000
A baja-báttaszéki elsőrangu államvasuti fővonal és Dunahid épitésére II. és III. részlet 5,200,000
A gombos-erdődi vonal átépitésére Dunahiddal I. részlet 100,000
A galánta-zsolnai államvasuti vonalon fektetendő második vágányra II. és III. részlet 6.000,000
A fiumei kikötőnek vasuti berendezésekkel leendő kiegészitésére II. és III. (utolsó) részlet 4.000,000
Állomások teljesitő képességének fokozására II. és III. részlet 1.400,000
Forgalmi eszközök beszerzésére a m. kir. államvasutak hálózatán II. és III. (utolsó) részlet 3.000,000
Az 1897. évi XXX. törvénycikkel engedélyezett államvasuti beruházások befejezésére és hasznositására, valamint egyes elmaradt sürgős munkálatokra II. és III. részlet
6.890,000
A nagyberezna-országhatárszéli vonal megépitésére és felszerelésére, a csap-ungvári államvasuti vonalnak másodrangu főpályává leendő átalakitására, végül a nyiregyháza-csapi államvasuti vonal teljesitőképességének fokozására az 1905. évben tényleg igénybe vett 6. 813,537 K 29 f figyelembe vételével II. és utolsó részlet


1.386,463
2. A törvényhatósági közutak hálózatának kiépitésére az 1905. évben II. részletenként tényleg igénybe vett 1. 478,451 K 84 f figyelembe vételével III. részletként
14.521,548
3. Belügyministerium:
Egy coloniális rendszerű állami elmegyógyintézet létesitésére engedélyezett 2. 000,000 K első részlete 600,000
A pozsonyi állami kórház kibővitésére engedélyezett 300,000 K-ból az 1904. és 1905. évben tényleg igénybe vett 120,000 K, 2,709 K és 9,681 K 59 f, összesen 132,390 K 59 f figyelembe vételével kikerekitve

167,610
4. Pénzügyministerium:
Épitkezésekre a dohányjövedéknél - az 1905. évre I. részletként tényleg igénybe vett 217,808 K figyelembe vételével - II részletként
3.644,192
Fémbányászati beruházásokra - az 1904., illetve az 1905. évre I. részletként tényleg igénybe vett 91,672 és 135,352, összesen 227,024 K figyelembe vételével - II. részletenként
620,000
Az állami vasgyárak berendezéseinek tökéletesitésére és kielégitésére - az 1905. évre II. részletként tényleg igénybe vett 1.170,506 K figyelembe vételével - III. részletként
4.329,494
5. Kereskedelemügyi ministerium:
A fiumei kikötő bővitésére és egy új uszódok beszerzésére az 1905. évben II. részletként tényleg igénybe vett 64,431 K 97 f figyelembe vételével III. részletként
2.935,568
Hidak épitésére és átépitésére állami közutakon az 1905. évben II. részletként tényleg igénybe vett 111,055 K 36 f figyelembe vételével III. és utolsó részletként
1.888,845
6. Földmivelésügyi miniszterium:
A Temes-Bégavölgyi ármentesitési munkálataihoz az 1902. évi XXII. törvénycikk 2. §-a szerint az államkincstár által fedezendő hozzájárulásra 4. 900,000 K (1902. évi XXII. törvénycikk 9. §-a) és a Béga-csatornának Nagybecskerektől Temesvárig hajózhatóvá tételére 3. 722,000 K-ból az 1905. évben II. részletként igénybe vett 487,983 K 86 f figyelembe vételével III. részlet


512,016
Némely város árvédelme szempontjából szükséges szabályozási és partbiztositási munkálatokra, valamint egyes társulatok segélyezésére az 1905. évben II. részletként igénybe vett 425,453 K figyelembe vételével III. részlet

1.604,547
Állami kezelés alatt álló folyók szabályozására, valamint vizmosások megkötésére az 1905. évben II. részletenként igénybe vett 208 K 58 f figyelembe vételével III. részlet
399,791
A Drávának Barcstól Gyékényesig való szabályozására II. és III. részleteként 450,000
A Szávának a torkolattól Caprakig való szabályozására az 1905. évben II. részletként igénybe vett 591 K 25 f figyelembe vételével III részlet
449,409
A Vág folyó szabályozására II. és III. részletként 120,000
A szarvasmarhatenyésztési alap gyarapitására II. és III. részletként 2.300,000
Erdei vasutak épitésére az 1905. évben II-ik részletként igénybe vett 328,955 K 06 f figyelembe vételével III. részlet
1.621,045
A gazdasági szakoktatási intézményeknél szükséges új épitkezésekre II. és III. részletenként 200,000
Az országos közgazdasági alap gyarapitására II. és III. részletként 10.000,000
Erdővásárlási alap gyarapitására II. és III. részletként 1.000,000
A soroksári Dunaág rendezésére, tervek kidolgozására és előmunkálatokra az 1905. évben I. részletként igénybe vett 5,358 K 95 f figyelmbe vételével II. részlet
24,641
Téli kikötők és rakodópartok épitésére az 1905. évben I. részletként igénybe vett 74,191 K 69 f figyelembe vételével II. részlet
295,808
7. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
A ministerium elhelyezésére szolgáló épület emelésére az 1905. évre II. részletként tényleg igénybe vett 374,859 K 54 f figyelembe vételével 3. részletként
1.625,140
A budapesti királyi egyetem orvosi kara mellett létesitendő egyetemi közkórház épitésére az 1904. évben megszavazott I. részletnek az 1905. évben elévült 492,208 K 35 f-t kitevő része figyelembe vételével II. részletként

2.992,208
A kolozsvári Karolina országos kórház telepén apáczalak, üdülőlak és tüdővészesek pavillonjának épitésére II. részlet
100,000
8. Igazságügyi ministerium:
Törvénykezési és fogházépitkezésekre III. részlet 4.889,004
Beruházások összege 141.185,504
Kiadások főösszege 1,290.546,109

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

I. Fejezet. Nyugdijak.
Honvédelmi ministerium:
A közös hadügyi tárcza által, a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények
300,000
II. Fejezet. Állami adósságok:
1. Szőlődézsmaváltság:
A váltságkötelezettek járadékai 15,000
2. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 100,000
Késedelmi kamatok 8,500
Véglefizetések 16,000
3. Majorsági zsellérföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 69,000
Késedelmi kamatok 300
Véglefizetések 40,000
4. Sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak bevételételeiből 1.242,299
A rakpartokért a főváros által fizetendő haszonbér 20,000
Az 1870:X. törvénycikk 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi adópótlékok 200,000
5. 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
A pécs-barcsi vasuti részvénytársaság hozzájárulása ezen kölcsön kamatszükségletéhez 40,796
6. Az 1880:XX. törvénycikk alapján fölvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai 658,491
III. Fejezet. Az egyes tárczákat terhelő kölcsönök törlesztéséhez nyujtandó hozzájárulások:
1. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 14,000
2. Igazságügyi ministerium 187,466
IV. Fejezet. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága:
A „Belügyi Közlöny” jövedelme 52,000
Országos törvények és rendeletek tárának jövedelme 129,200
2. Országos levéltár 12,614
3. Szinművészeti bevételek:
A nemzeti szinházi alapok jövedelméből 54,600
4. Közegészségügyi bevételek:
Betegápolási költségtéritmény 574,536
Diphteria-serum eladásából 26,030
Elmegyógyintézeti bevételek 544,260
Különféle bevételek 1,500
5. Országos betegápolási alap:
Az országos betegápolási alap létesitésére kivetett pótadóból 5% pótadókivetéssel kikerekitve 8.355,750
Visszatéritett gondozási, ápolási és nevelési költségek 686,800
6. M. kir. csendőrség:
Magy. kir. csendőrségi önálló bevételek 417,420
7. Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség:
Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség bevételei 2.254,596
8. Általános közigazgatási bevételek:
Hivatalos lap jövedelme 276,200
Különféle bevételek 600
V. Fejezet. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás 16,000
2. Földadónyilvántartás 21,000
3. Állami pénztárak 8,467
4. Pénzügyőrség 5,000
5. Országos kataszteri felmérés 41,000
6. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán és bányásziskolák 10,500
7. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Földadó 65.612,000
Házadó 25.625,000
Keresetadó 49.300,000
Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója 8.000,000
Bányaadó 520,000
Tőkekamat- és járadékadó 11.880,000
Vasuti és gőzhajózási szállitási használata utáni adó 20.000,000
Nyereményadó 4,000
Fegyveradó és vadászati adó 900,000
Hadmentességi dij 3.430,000
Általános jövedelmi pótadó 34.252,000
Késedelmi kamat 2.000,000
Adóbehajtási illetékek 280,000
Kezelési költségtéritmények 173,000
Különféle bevételek 105,000
8. Fogyasztási és italadók:
Szeszadó (1899. évi XX. tc.) 77.000,000
Ellenőrzési illetékek 350,000
Sajtolt élesztő utáni fogyasztási adó 300,000
Söradó (1899:XIX. tc.) 6.000,000
Czukoradó (1899:XVIII. tc.) 33.000,000
Ásványolajadó 11.000,000
Húsfogyasztási adó 8.500,000
Bor-italadó 16.900,000
Söradópótlék (1899:XXIII. tc.) 13.000,000
Szeszadópótlék (1899. évi XXIV. törvénycikk) 8.260,000
Italmérési illeték 3.500,000
Késedelmi kamatok 20,000
9. Határvám 1.606,977
10. Bélyeg 34.572,550
11. Jogilletékek 53.275,000
12. Dijak 2.576,100
13. Fémjelzés 175,600
14. Dohányjövedék:
Dohányvétel 12.506,000
Dohánygyártás 30,000
Dohányeladás 113.711,000
15. Lottójövedék 2. 669,050
16. Sójövedék 34.524,500
17. Perköltségek 22,000
18. Állami jószágok, ut-, hid- és révvámok 346,314
19. Bányaigazgatóságok 63,850
20. Fém- és opálbányászat:
Kezelési bevételek 8,500
Üzemi bevételek 6.480,252
21. Fémkohászat:
Kezelési bevételek 4,110
Üzemi bevételek 9.233,160
22. Pénzverési és fémbeváltás:
Kezelési bevételek 450
Üzemi bevételek 16.186,940
23. Állami vasgyárak:
Kezelési bevételek 495,860
Üzemi bevételek 34.500,000
24. Zsilvölgyi kőszénbánya 200,000
25. Sótermelés:
Kezelési bevételek 20,775
Sótermelési bevételek 256,300
Megtérités a sójövedéki részéről az átengedendő sómennyiségért 1.868,233
26. Bányailletékek 413,120
27. Állami nyomda 1.971,100
28. Állami épületek 80,863
29. Budapesti állami hidak 446,613
30. Állami ingó vagyon 157,517
31. Különféle bevételek:
Állami követelések 3.426,027
Vegyesek 2.851,225
VI. Fejezet. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 59,800
2. Államépitészeti hivatalok 361,740
3. Közutak 387,125
4. Ipari és kereskedelmi szakoktatás 266,671
5. Ipari és kereskedelmi czélok 88,870
6. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat 360,000
7. Posta, távirda és távbeszélő 61.164,000
8. Magyar kir. postatakarékpénztár 5.605,000
9. Hajózás 655,630
10. Aldunai m. kir. hajózási hatóság 750,000
11. M. k. államvasutak 251.600,000
12. Magyar kir. zálogházak 660,000
13. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálati bizottság 18,300
14. Magyar kir. központi statisztikai hivatal 424,200
15. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács 823,000
VII. Fejezet. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 5,000
2. Állami erdők:
Kezelési bevételek 180,595
Üzemi és gazdálkodási bevételek 18.719,423
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek 843,729
4. Erdőfelügyelőségek és ornithologiai központ 3,800
5. Erdőőri szakiskolák 46,100
6. Országos erdei alap 175,000
7. Állami segély kopár területek befásitására 200
8. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és bukin-palánkai csikótelep 7.346,908
9. Állami lótenyészintézetek:
Ménesek 906,140
Méntelepek 1.140,670
A versenyfogadások megadóztatásából származott (totalisateur) alap jövedelméből 600,000
A lótenyésztési alap jövedelméből 30,589
10. Állategészségügy 427,600
11. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 746,702
12. Állatenyésztés, tejgazdaság 2.327,000
13. Országos viztelepitési igazgatóság 30,000
14. Vizi munkálatok 124,200
15. Kulturmérnöki hivatalok 230,012
16. Szőlészet és borászat:
Kezelési bevételek 2,950
Gazdálkodási bevételek 150,800
17. Kincstári birtokok és fürdők 574,667
18. Állami jószágok és telepitési szolgálat 666,738
19. Perköltségek 50,000
20. Delibláti kincstári birtok 129,057
21. A mező- és közgazdaság különböző ágai 2,000
22. Méhészet 2,500
23. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 128,000
24. Kisérletügy 100,000
25. Országos meteorologiai és földmágnességi központi intézet 1,000
26. Selyemtenyésztés 6.700,300
27. A hegyvidéki és székely földmivelőnép segélyezésére 96,000
28. Alapok, alapitványok és különféle bevételek:
Alapok 60,000
Alapitványok 3,654
Különféle bevételek 1,324
VIII. Fejezet. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 264,111
2. Budapesti kir. egyetem 1.388,546
3. Budapesti Pasteur-intézet és kórház 82,000
4. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem 146,206
5. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák 513,246
6. József-műegyetem 149,100
7. Középiskolai tanárképzők 14,400
8. Kassai jogakadémia 2,200
9. Budapesti középiskolai tanárképzőintézettel kapcsolatos gyakorló főgymnasium 10,000
10. Állami gymnasiumok és reáliskolák 1.417,527
11. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése 11,000
12. Közpiskolai internatusok. A középiskolai internatusok, alumneumok és convictusok segélyezése 98,716
13. Állami felsőbb leányiskolák 422,000
14. Vizsgálati bizottmányok 25,200
15. Népnevelési tanfelügyelőségek 400
16. Állami elemi népiskolák 934,479
17. Kisdedóvó-intézetek és menedékházak 15,924
18. Felső nép- és polgári iskolák 129,021
19. Polgári tanitó- és tanitónőképzők 90,000
20. Elemi tanitó- és tanitónőképzők 231,960
21. Kisdedóvónők képzése 6,100
22. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház 6,884
23. Iparos-tanulók iskolái 5,000
24. Állami felső kereskedelmi iskolák 22,000
25. Keleti kereskedelmi akadémia 3,000
26. Bábaképezdék 37,000
27. Gyógypedagógiai intézetek 100,699
28. Képzőművészet és művészi ipar 2,520
29. Festészet és szobrászat mesteriskolák 500
30. Országos mintarajziskola és rajztanárképző 7,000
31. M. kir. női festőiskola 1,500
32. Iparművészeti iskola 5,000
33. Országos zeneakadémia 30,040
34. Országos szinművészeti akadémia 35,000
35. A muzeumok és könyvtárak országos felügyelete és országos tanácsa. Hiteles helyi levéltárak felügyelete
5,640
36. Magyar nemzeti muzeum 29,902
37. Szépművészeti muzeum és magyar történelmi képcsarnok 2,800
38. Műemlékek fentartása 10,764
39. Ösztöndijak 14,640
IX. Fejezet. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 10,300
2. Királyi Curia 20
3. Koronaügyészség 40
4. Királyi itélőtáblák 740
5. Királyi főügyészségek 200
6. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 36,636
7. Királyi ügyészségek 161,400
8. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtőfogház, közvetitő intézet és állami fogházak 455,475
9. Büntetéspénzek országos alapja 1.155,118
10. Országos birósági vegyészeti intézet 400
X. Fejezet. Honvédelmi ministerium:
1. Honvédségi intézetek:
A Ludovika-akadémia általános alapnak jövedelme és a fizetés növendékekért befolyó táp-(tan)dijak 561,080
Honvéd-menházalap jövedelme és egyes törvényhatóságok (városok) járuléka a honvéd-menház költségeihez
2,890
2. Csapatok:
Az elárverezett, továbbá a ló-vállalkozók által megtéritett lovakért 38,360
Hasznavehetetlen töltényhüvelyek és szabályszerütlen ólomért 49,000
Az elviselt ruházati és felszerelési czikkek hulladékainak eladásából 8,000
Haszonbérek 5,200
Rendes bevételek összege 1,125.524,789

B) Rendkivüli bevételek

I. Fejezet. Az 1906. évi közösügyi rendkivüli kiadások fedezésére kibocsátandó kölcsönből eredő bevétel:
Az uj tábori tüzérségi anyag, továbbá a hadfelszerelési tárgyak gyorsabb beszerzése végett az 1906. évre szükséges 49. 000,000 K és a tervszerüleg több évre feloszlott haditengerészeti rendkivüli szükséglet beszerzése végett az 1906. évben igénybe veendő 26. 300,000 K összesen 75. 300,000 K-ból a magyar korona országaira eső rész fedezésére kibocsátandó kölcsönből


25.903,200
II. Fejezet. Nyugdijak:
1. Pénzügyministerium:
A bányatárspénztári hiányok felerészének fedezésére feltételes visszatérités kötelezettsége mellett adott előlegekből várható visszafizetések
2,000
2. Földmivelésügyi ministerium:
Társpénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszatéritendő előlegek megtéritéséből
37,687
III. Fejezet. Belügyministerium:
1. Közegészségügyi bevételek:
A magyar gyógyszerkönyv (Pharmacopaea hungarica) III. kiadványának elárusitásából 20,000
2. Országos betegápolási alap:
Vármegyéknek ápolási költségtartozásuk fedezésére nyujtott kölcsönök visszatéritéséből 32,625
IV. Fejezet. Pénzügyministerium:
1. Országos kataszteri felmérés:
Az „átmeneti személyzet”-ért a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság által fizetendő téritményrészlet 20,280
2. Fémkohászat:
A zalatnai kohónál két magán lakóház megvétele czélából felvett társpénztári kölcsön V. törlesztési részlete fejében adott előlegek megtéritése
5,620
3. Pénzverés és fémbeváltás:
A pénzverésből eredő bevétel 400,000
4. Különféle bevételek:
Közös aktivákból 2.289,000
A chinai kormány által osztrák-magyar monarchia részére fizetendő hadi kárpótlásnak Magyarországra eső része 206,984
5. Állami előlegek 3.307,100
V. Fejezet. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A fiumei nyilvános raktári vállalat részvénytársaság által a ministeri biztos dijazására fizetendő 4,000
2. Közutak:
Máramaros vármegye közönsége által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi ut kiépitésére megszavazott 25,000 K hozzájárulás IV. részlete
4,167
Debreczen szab kir. város közönsége által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi ut kiépitésére megszavazott 30,000 K hozzájárulás III. részlete
6,000
Szatmár vármegye közönsége által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi ut kiépitésére megszavazott 140,000 K hozzájárulás III. részlete
14,000
Szatmárnémeti város által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi ut kiépitésére megszavazott hozzájárulás II. részlete
2,000
Kecskemét város közönsége által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi ut kiépitésére megszavazott hozzájárulás
90,000
Érmihályfalva község által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi ut kiépitésére megszavazott 20,000 K hozzájárulás 1. részlete
6,000
Izsák község által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi ut kiépitésére megszavazott hozzájárulás 4,350
Kenderes község által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi ut kiépitésére megszavzott 12,500 K hozzájárulás I. részlete
2,500
Fegyvernek község által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi ut kiépitésére megszavazott 10,000 K hozzájárulás I. részlete
2,000
Kisujszállás város által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi ut kiépitésére megszavazott 20,000 K hozzájárulás I. részlete
2,000
Karczag város által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi út kiépitésére megszavazott 20,000 K hozzájárulás I. részlete
2,000
3. Hajózás:
Az „Adria” m. kir. tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
8,000
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czímén a ministeri biztos dijazására fizetendő
8,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
3,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos díjazására fizetendő
2,400
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
1,200
4. M. kir. központi statisztikai hivatal:
Helységnévtár elárusitásából 42,000
VI. Fejezet. Földmivelésügyi ministerium:
1. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és bukin-palánkai csikótelep:
A mezőhegyesi czukorgyártól, az ottani élőviz-csatorna fentartási költségére 12,000
2. Vizi munkálatok:
A duna-bogdányi és visegrádi kincstári kőbányákban termelt és előállitott terméskövek stb. eladásából befolyó összeg
203,450
3. Szőlészet és borászat:
Kezelési és gazdálkodási bevételek 350,900
4. Állami jószágok és telepitési szolgálat:
A telepitésre kijelölt, de meg nem szállott kincstári birtokok időközi jövedelme és vegyesek 163,967
Állami javak eladásából 1.000,000
A telepitvényesek által fizetendő váltságárak és kamatok 1.716,152
A maradvány-, irtványföldek- és bordézsma váltságdijai 14,913
5. Selyemtenyésztés emelése:
Községi hozzájárulás selyemgombolyitógyárak épitési költségeihez 200,000
VII. Fejezet. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
Elemi tanitó- és tanitónőképzők:
Sepsiszentgyörgy városa és Háromszék vármegye járuléka a sepsiszentgyörgyi állami tanitónőképző-intézet ujra épitése költségeihez
40,000
Léva város járuléka az ottani állami tanitóképző-intézeti épület ujraépitéséhez 25,000 K és a régi épület vételára 50,000 K
75,000
VIII. Fejezet. Igazságügyi ministerium:
Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Járulékok a törvénykezési épitkezések költségeihez 29,600
IX. Fejezet. Egyes tárczákat terhelő kölcsönökből eredő bevételek:
1. Belügyministerium:
Az 1886:V. törvénycikk alapján felállitandó kórházak épitési költségei fedezésére felveendő kölcsön 500,000
2. Kereskedelemügyi ministerium:
Az országos távbeszélő hálózat létesitésével és a távirdahálózat kiegészitésével, valamint a budapesti távbeszélő hálózat átalakitásával kapcsolatban az az 1906. évben eszközlendő kiadások fedezésére szolgáló kölcsön

6.000,000
3. Földmivelésügyi ministerium:
A vizaknai fürdőben tervbe vett épitkezésekre a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 4% kölcsön
330,000
A Hercules fürdőben leégett vendéglő felépitésére, felszerelésekre és a vizvezeték létesitésére a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 4% kölcsön
290,000
A kassai vizmesteri iskola épitkezésére az országos közgazdasági alapból felveendő 4% kölcsön 95,000
Az állami erdők kezelési és üzleti épitkezéseinek költségeire a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 4% kölcsön
196,155
A pettani VIII. sz. földrészletnek rizstermelésre történő berendezésére az országos közgazdasági alapból felveendő 4% kölcsön
85,500
A méntelepeken tervezett új épitkezésekre és laktanya vételére a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 4% kölcsön
600,000
4. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
Új állami elemi népiskolák épületeinek az 1905. évben tényleg eszközölt és az 1906. évben eszközlendő létesitésére kölcsön utján beszerzendő
600,000
Állami polgári iskolák épületeinek az 1905. évben tényleg eszközölt és az 1906. évben eszközlendő létesitésére kölcsön utján beszerzendő
1.000,000
Az országos zeneakadémia telkére, épületére, berendezésére és fölszerelésére kölcsön utján beszerzendő 5-ik és 6-ik részlet
200,000
A szépművészeti muzeum telkére és épületére az 1905. évben eszközölt és az 1906. évben eszközlendő beruházások költségeire kölcsön utján beszerzendő
1.075,000
A kolozsvári uj egyetemi könyvtár czéljaira és az egyetem további fejlesztésére szükséges telek ára fejében, valamint a könyvtár épitési költségeire kölcsön utján beszerzendő
800,000
A losonczi állami tanitóképző épületén levő terhek megváltására szükséges 46,000 K kölcsön utján beszerzendő 3-ik és 4-ik részlete
20,000
A fiumei állami felső kereskedelmi iskola telkének és épületének költségeire szükséges 250,000 K-ból 1906. év végeig kölcsön utján beszerzendő
160,000
A budapesti VI. kerületi állami főgymnasium épitési és berendezési költségeire szükséges 550,000 K-ból kölcsön utján beszerzendő 2. részlet
400,000
A budapesti VII. kerületi külső állami főgymnasium telkére épületére szükséges 900,000 K kölcsön utján beszerzendő 2-ik részlete
600,000
A temesvári állami felsőbb leányiskola uj épülete rendezésére és belső fölszerelésére szükséges 50,000 K-ból 2. és 3. részletkép kölcsön utján beszerzendő
30,000
Az iglói állami tanitóképezdei internatus és tornaterem épitésére és fölszerelésére szükséges 280,000 K kölcsön utján beszerzendő 2. részlete
279,542
A beszterczebányai állami felső kereskedelmi iskola épületének költségeire szükséges 150,000 K kölcsön utján beszerzendő 2. részlete
110,000
A Kassán létesitendő bábaképezde és internátus épitésére, belső fölszerelésére, bebutorozására és kórházi berendezésére szükséges 280,000 K kölcsön utján beszerzendő 2. részlete
200,000
A trencséni állami felsőbb leányiskola épitésére és fölszerelésére szükséges 410,000 K kölcsön utján beszerzendő 2. részlete
250,000
A kolozsvári nemzeti szinház telkének és épületének az egyetem czéljaira való megvásárlására kölcsön utján beszerzendő
100,000
Az Eötvös collegium épületére szükséges 500,000 K kölcsön utján beszerzendő 1-ső részlete 200,000
A gyakorló főgymnasium épületének kibővitésére és a tornacsarnok fölépitésére kölcsön utján beszerzendő
130,000
A budapesti V. ker. állami főreáliskola épületének kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 50,000
A zsolnai állami főreáliskola kibővitésére szükséges 180,000 K-ból kölcsön utján beszerzendő 1-ső részlet
120,000
A szentesi főgymnasium épület kibővitésére s belső berendezésének kiegészitésére kölcsön utján beszerzendő
110,000
A pozsonyi állami felsőbb leányiskola épületének kibővitésére szükséges 160,000 K kölcsön utján beszerzendő 1-ső részlete
40,000
A kolozsvári tanitói leányárvaház megváltására és ennek képzőintézeti czélokra való átalakitására kölcsön utján beszerzendő
122,621
A lévai állami tanitóképzőintézet uj épületére kölcsön utján beszerzendő 275,000 K 1-ső részlete 75,000
A znióváraljai tanitóképzőintézet kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 200,000 K 1-ső részlete 100,000
A miskolczi állami felső kereskedelmi iskola épületének költségeire szükséges 180,000 K kölcsön utján beszerzendő 1-ső részlete
40,000
A gyengetehetségüek Budapest-balparit áll. kisegitő iskolája létesitésére kölcsön utján beszerzendő 115,000 K 1-ső részlete
47,500
A szepsiszentgyörgyi állami tanitóképzőintézet uj épületére és berendezésére kölcsön utján beruháznadó 385,000 K 1-ső részlete
100,000
A győri állami tanitóképző intézet internátusi épületének felállitására és berendezésére kölcsön utján beszerzendő 165,000 K 1-ső részlete
40,000
A pécsi bábaképezde részére létesitendő épitési költségeire kölcsön utján beszerzendő 100,000
A borosjenői és ungvári állami gyógypedagógiai intézetnek kibővitésére és ezzel kapcsolatos átalakitására kölcsön utján beszerzendő
50,000
A szépművészeti muzeum fölszerelésére és bebutorozására kölcsön utján beszerzendő 75,000
A fogarasi állami főgymnasium épületére és belső felszerelésére szükséges 320,000 K-ból az 1906. évben kölcsön utján beszerzendő
150,000
A kisebb klinikák épületére szükséges 400,000 K-nak kölcsön utján beszerzendő 2. részlete 200,000
A székelyekereszturi állami tanitóképző intézet számára uj épület és internatus épitésére és felszerelésére szükséges 340,000 K kölcsön utján beszerzendő 2-ik részlete
170,000
X. Fejezet. Az 1904. évi XIV. törvénycikk alapján az 1905. évben tényleg eszközölt és az 1906. évben eszközlendő beruházások költségeinek fedezése czéljából kibocsátandó kötvények értékesitéséből:
1. A magyar királyi államvasutak hálózatának kibővitésére és más vasuti beruházások költségeire 49.870,000
2. A törvényhatósági közutak halózatának kiépitésére 16.000,000
3. Belügyministerium 900,000
4. Pénzügyministerium 10.270,000
5. Kereskedelemügyi ministerium 5.000,000
6. Földmivelésügyi ministerium 20.300,000
7. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 4.600,000
8. Igazságügyi ministerium 6.010,000
Rendkivüli bevételek összege 165.025,413
Bevételek főösszege 1,290.550,202

4. § A 2-ok §-ban megállapitott s összesen1,290.546,109 K-t tevő kiadásokat, a 3. §-ban megajánlott s összesen 1,290.550,202 K-t tevő jövedelmek és bevételek 4,093 kval haladják meg, mely összeg a pénztári készletek gyarapitására forditandó.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes- és fogyasztási adók, jövedékek, díjak bélyegek és illetékek, úgyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883. évi XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi adó, a hadmentességi dij, az út-, híd- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1906. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3. §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak, és átruházás e kiadásoknak sem fejezetei, sem rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVII. fejezet 3. czímének 1. és 2. rovata között, továbbá az 5. és 6. czím között, végül a 9. czím 1. és 2. rovata között; a XVIII. fejezet 9. czíme alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XIX. fejezet 5. czímének 2-6. rovatai között; a XX. fejezet 2., 5., és 18. czímének egyes rovatai között, valamint ugyanezen rovatai között, valamint ugyanezen fejezet 3., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 26., 27., és 32. czímei alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXI. fejezet 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 15., 16., 18., 24., 25., 26., 28., 33., 36., 37., 40., 42., 44., 45., 47., 48., 49. és 50. czimeinél a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXII. fejezet 7. czíme alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXIII. fejezet 6. czímének 1-6. rovatai között; végre a rendkivüli kiadások, átmeneti kiadások X. fejezet 16. czíme alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között van helye. Ezek között az átruházás megengedtetik.

7. § Felhatalmaztatik a kereskedelemügyi minister, hogy a rendkivüli kiadások, átmeneti kiadások IX. fejezet 5. czím 4. rovata alatt a tengeri hajózás segélyezésére engedélyezett 600,000 K erejéig a tengeri szabadhajózást űző hajók számára rendelt beszerzési és külön (járat) segélyeket az 1893. évi XXII. törvénycikkben körülirt módozatok szerint azon hajók után is engedélyezze, a melyek az idézett törvény lejárta után szereztettek be és folyósithassa azon beszerzési segélyeket is, melyek az 1893. évi XXII. tc. alapján engedélyeztettek ugyan, de költségvetési fedezet hiányában kiutalványozhatók nem voltak.

8. § Az 1898. évi XXI. tc. 2. §-ának ama rendelkezése, mely szerint az országos betegápolási pótadó az ugyanabban a szakaszban emlitett egyenes államadók 3%-át meg nem haladhatja, az 1906. évre hatályon kivül helyeztetik és az 1906. évben kivetendő országos betegápolási pótadó kulcsa 5%-ban állapittatik meg.

9. § Az 1888. évi IV. tc. 7. §-ának ama rendelkezése, mely szerint a helyi érdekü vasutak segélyezése czímén az állami költségvetés évenként 600,000 K-nál (300,000 frt) nagyobb összeggel meg nem terhelhető, az 1906. évre hatályon kivül helyeztetik.

10. § Jelen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére