1912. évi XXXI. törvénycikk

a honvédségről * 

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

A honvédség rendeltetése

1. § A honvédség a fegyveres erő egyik része; háboru idején a közös haderő támogatására és a belvédelemre, béke idejében pedig a belső rend és biztosság fentartására is van hivatva (V. T.  *  2. és 4. §-ok).

A honvédség kiegészitő alkatrész gyanánt külön póttartalékkal van ellátva, mely a honvédség hadi állományának fedezésére szolgál (V. T.  *  2. és 5. §-ok). Különös körülmények között a póttartalék béke idejében is behivható tényleges szolgálat teljesitésére a 8. § rendelkezései szerint.

A honvédséghez tartozik a méneskar is, mely a katonailag szervezett állami magyar és horvát-szlavon országos lótenyésztő intézetekben a szolgálat ellátására van hivatva.

A honvédség alkalmazása

2. § A honvédség kivételesen a magyar szent korona országain kivül is alkalmazható, de ehhez mindannyiszor az országgyülés hozzájárulása szükséges.

Csak az országgyülés együtt nem létében, s ha a halasztásból veszély származhatnék, rendelheti el Ő Felsége, a magyar összministerium felelőssége s az országgyülésnek, annak legközelebbi összejövetelekor azonnal kikérendő utólagos jóváhagyása mellett, a honvédség alkalmazását a magyar szent korona országain kivül is.

II. FEJEZET

Szolgálati kötelezettség; a honvédség kiegészitése, valamint a hadkötelezettséggel kapcsolatos egyéb ügyei

Szolgálati kötelezettség, népfölkelési kötelezettség

3. § A honvédségnek három állománycsoportja van:

a) a tényleges állomány,

b) a tartalék,

c) a póttartalék.

A rendes szolgálati kötelezettség tart:

a) általában két évig a tényleges szolgálatban és tiz évig a tartalékban;

b) a lovasságnál és a lovagló tüzérségnél, továbbá

c) a két évi tényleges szolgálati idővel szervezett alakulásoknál a költségvetésileg megállapitott altiszti állománynak megfelelő számú legénységre nézve, - mely számba az emez alakulásoknál tényleges szolgálatukat önként tovább folytató altisztek, valamint az ugyanezeknél a 7. § szerint három évi tényleges szolgálati kötelezettséggel önként belépettek beszámitandók, három évig a tényleges szolgálatban és hét évig a tartalékban;

d) a póttartalékba beosztottakra nézve tizenkét évig.

A közös hadsereg tartalékából és póttartalékából a véderőről szóló törvény 8. §-a értelmében áthelyezettek összes szolgálati kötelezettségük hátralevő részét a honvédségben teljesitik.

A népfölkelési kötelezettséget külön törvény szabályozza. A jelen törvény alapján besorozottak, a mennyiben három évi rendes tényleges szolgálatot teljesitettek, a rendes törvényes népfölkelési kötelezettségnek utolsó két éve alól mentesek.

A katonai hivatásu szolgálatokra államköltségen kiképzett, vagy ebből a czélból ösztöndijban, tanulmányi költségeik megtéritésében vagy alapitványban részesitett egyének külön tényleges szolgálati kötelezettségét a véderőről szóló törvény 9. §-a szabályozza.

Azoknak az egyéneknek szolgálati kötelezettségét, kik a magyar állampolgárságot az állitásköteles korba lépés után szerezték meg, a véderőről szóló törvény 10. §-a, a tényleges szolgálatnak önkéntes folytatását a véderőről szóló törvény 47. §-a szabályozza.

A véderőről szóló törvénybe ütköző egyes büncselekmények miatt elitélt egyének szolgálati kötelezettségének egy évvel való meghosszabbitása iránt a véderőről szóló törvény 70. §-a rendelkezik.

A méneskarhoz tartozó legénység szolgálati kötelezettségét jelen törvény 4. §-a szabályozza.

A honvédség kiegészitése

4. § 1. A honvédség kiegészittetik (V. T.  *  12. §):

a) ujonczállitás által;

b) közös hadseregbeli tartalékosoknak és póttartalékosoknak áthelyezése által;

c) katonai nevelő- és képző intézeteknek elvégzése után tisztekül vagy tisztjelöltekül felavatott egyéneknek állománybavétele által;

d) önkéntesek belépése által;

2. A lótenyésztő intézetek legénységi állományának kiegészitésére szükséges ujonczok azzal a rendes tényleges szolgálati kötelezettséggel, mely a közös hadsereg lovasságánál rájuk háramlott volna, ennek a szolgálati kötelezettségnek, valamint a netán önként vállalt további tényleges szolgálati időnek tartamára a közös hadsereg lovasságától helyeztetnek át a honvédséghez.

3. A honvédség tényleges állományába kivételesen a közös haderőnek önként jelentkező havidijasai, tisztjelöltjei és katonai tisztviselőjelöltjei, továbbá különös szükség esetében annak legénységi állományából önként jelentkezők is áthelyezhetők.

A honvédség ujonczjutaléka

5. § A honvédség fentartásához szükséges ujonczjutalék az 1912. évi XXX. törvénycikk 13. §-a értelmében a jelen törvény érvényességének első évére 17,500, második évére 21,500, harmadik évére és az ezután következő kilencz évre 25,000 főben állapittatik meg.

Az itt megállapitott ujonczjutalékba a véderőről szóló törvény 21. §-ának 2. pontjában emlitett egyévi önkéntesek be nem számittatnak.

A jutaléknak tényleges kiállitása azonban csak akkor történhetik meg, ha a törvényhozás azt arra az évre már meg is szavazta.

Az illető év ujonczszükségletének fedezése után fennmaradó ujonczokat, a véderőről szóló törvény 37. §-ának rendelkezései szerint mint „fölösszámuakat”, a póttartalékba kell áthelyezni.

A tényleges szolgálatra kötelezett legénységnek azt a részét, a mely az ujonczok bevonulása következtében a költségvetésileg megállapitott békelétszámon felül esik, szabadságolni kell.

Erre a szabadságolásra a szolgálati viszonyok figyelembevétele mellett első sorban azoknak van igényük, a kiknek viszonyai a családfentartás, a mezőgazdaság vagy egyéb kereset, valamint a hivatásos polgári kiképzés szempontjából különös tekintetbevételt érdemelnek.

Egyébként a honvédségbe besorozandó ujonczok száma az egyes sorozójárásokra az illető év valóságos sorozási eredménye alapján osztandó fel.

A honvédségbe való belépésnek általános feltételei

6. § A honvédségbe való belépésnek általános feltételei (V. T.  *  V. 15. §):

a) a magyar állampolgárság;

b) a szükséges szellemi és testi alkalmasság;

c) legalább a 17. életévnek teljes betöltése.

Önkéntes belépés

7. § A honvédségbe önkéntesül mindenki felvehető, a ki a 6. §-ban foglalt feltételeknek megfelel. Az a szám, melynek erejéig önkéntesek állitási kötelezettségüknek teljesitése előtt a honvédséghez felvehetők, ez idő szerint a honvédség ujonczjutalékának öt százalékában állapittatik meg. A szükséghez képest azonban ez a szám a véderőről szóló törvény 19. §-a értelmében megváltoztatható.

Egyebekben az önként belépőkre a véderőről szóló törvény 19. §-a nyer alkalmazást.

A szolgálatteljesités módja

8. § 1. A tényleges szolgálatra kötelezettek megszakitás nélkül tartoznak ténylegesen szolgálni.

A honvédség póttartaléka békében tiz hétig tartó első katonai kiképeztetésben részesül.

A tartalékba és a póttartalékba tartozók fegyver-(szolgálati) gyakorlati kötelezettségét a 9. § szabályozza.

Azok a besorozottak, a kik saját hibájukon kivül nem kerültek állitásköteles korban sorozás alá, a mennyiben a véderőről szóló törvény 41. § 2. pontjának második bekezdése értelmében tényleges szolgálatra már nem kötelezhetők, a sorozási évfolyamuknak még megfelelő fegyver-(szolgálati) gyakorlati kötelezettség fenntartása mellett, tiz hétig tartó első katonai kiképzésben részesülnek.

2. Ha különös körülmények megkövetelik: a tartalék első évfolyamának és a póttartalék három legifjabb sorozási évfolyamának legénysége kivételes tényleges szolgálat teljesitésére - az 1888. évi XVIII. törvénycikk rendelkezései szerint, mely rendelkezések a honvédség tartalékára és póttartalékára is kiterjesztetnek - béke idejében is visszatartható, illetőleg behivható.

3. A honvédség behivása és mozgósitása, ha háboru veszélye fenyeget, mindenkor csak Ő Felsége a király rendeletére történhetik, a felelős honvédelmi minister ellenjegyzése mellett.

A honvédség tartaléka és póttartaléka a honvédségnek hadi állományra részben vagy egészben való kiegészitése végett szintén csak Ő Felsége parancsára hivható be. Mozgósitás esetében az egészségügyi szolgálatra kijelölt honvédek a magyar szent korona országainak vöröskereszt-egylete intézeteihez és sebesültszállitó oszlopaihoz megfelelő számmal beoszthatók és emez egészségügyi szolgálatban a magyar szent korona országain kivül részleges mozgósitás esetében is, akadálytalanul alkalmazhatók még akkor is, ha a közös hadsereg részleges mozgósitása által a honvédség nem érintetnék.

Ha a tartaléknak vagy póttartaléknak csak egy részét szükséges tényleges szolgálatra behivni, ennek a sorozási évfolyamok, honvéd kerületek, csapattestek (intézetek) szerint, vagy a különös használhatósághoz képest mindenkor akként kell történnie, hogy a fiatalabb sorozási évfolyamok az idősebbek előtt vétessenek igénybe.

A honvédség fegyver-(szolgálati) gyakorlatai

9. § 1. A honvédség tartalékosai és póttartalékosai tartaléki, illetőleg póttartaléki szolgálati kötelezettségük ideje alatt fegyver-(szolgálati) gyakorlatokra köteleztetnek.

A honvédség tartalékosai fegyver-(szolgálati) gyakorlatokra a következő képen hivatnak be:

a) két évi tényleges szolgálat teljesitése esetében összesen legfeljebb tizennégy hétre, a mikor is a fegyver-(szolgálati) gyakorlatok száma legfeljebb négy lehet;

b) rendes három évi tényleges szolgálatnak, illetőleg az önként vállalt harmadik évi tényleges szolgálatnak teljesitése esetében összesen legfeljebb tizenegy hétre, a mikor is a fegyver-(szolgálati) gyakorlatok száma legfeljebb három lehet.

A ki önkéntes vállalkozása folytán négy évig állott tényleges szolgálatban, mentes minden időszaki fegyver-(szolgálati) gyakorlat teljesitése alól.

A honvédség póttartalékosai három, egyenkint legfeljebb négy hétig tartó fegyver-(szolgálati) gyakorlatra köteleztetnek.

A megelőző rendelkezések szerint fegyver-(szolgálati) gyakorlatra kötelezett legénységet, - kivéve, ha a háború veszélye fenyeget - sem négy hétnél tovább tartó fegyver-(szolgálati) gyakorlatra, sem ugyanabban az évben egynél több fegyver-(szolgálati) gyakorlatra behivni nem szabad.

A tizenegyedik és tizenkettedik szolgálati évben időszaki fegyver-(szolgálati) gyakorlatra való behivásnak csak akkor lehet helye, ha oly fegyver-(szolgálati) gyakorlatot kell pótolni, mely a fegyver-(szolgálati) gyakorlatra kötelezett egyén személyi viszonyainak figyelembe vétele folytán elhalasztatott vagy büntetendő hibája miatt elmulasztatott.

A tartalékos (póttartalékos) viszonyban teljesitendő utolsó fegyver-(szolgálati) gyakorlat alól - az egyévi önkéntesekből lett tartalékosok kivételével - felmentendők azok, kik:

a) állománybavételük alkalmával valamely katonai bizottság előtt kimutatják, hogy a katonai tornászat és lövészet terén bizonyos - rendeleti úton közelebbről meghatározandó - előképzettségük van;

b) az ifjuságnak a katonai tornászatban és lövészetben való kiképzése terén legalább két éven át eredményesen működtek és ezt a közigazgatási járási tisztviselő bizonyitványával igazolják, feltéve, hogy a kedvezményben már az a) alatti okból nem részesittettek.

A fegyver-(szolgálati) gyakorlatok időszakai a mezőgazdasági és egyéb kereseti viszonyok lehető figyelembe vétele mellett állapittatnak meg.

A honvédség mindama tartalékos tisztjei, tisztviselői, tiszt- és tisztviselőjelöltjei, a kik tényleges szolgálatukat egyévi önkéntesi minőségben teljesitették, tartalékos szolgálati kötelezettségük ideje alatt négy, és pedig egyenkint négy hétig tartó fegyver-(szolgálati) gyakorlatra hivatnak be. Csupán akkor, ha gyakorlati kiképeztetésük ezt megkívánja, lehet őket kivételesen még legfeljebb két, ugyanily tartalmu fegyver-(szolgálati) gyakorlatra behivni.

A honvédségnek ama tartalékosait, a kik tényleges szolgálatukat egyévi önkéntesi minőségben teljesitették, de tartalékos tisztekké (tisztviselőkké, tiszt- vagy tisztviselőjelöltekké) ki nem neveztettek, tartalékos szolgálati kötelezettségük tartama alatt négy izben, és pedig mindenkor négy hétig tartó fegyver-(szolgálati) gyakorlatra kell behivni.

A honvédségnek a megelőző két bekezdésben megjelölt tartalékosait szintén nem szabad négy hétnél tovább tartó fegyver-(szolgálati) gyakorlatra, vagy ugyanabban az évben egynél több fegyver-(szolgálati) gyakorlatra behivni, kivéve, ha háboru veszélye fenyeget.

Minden behivás, mely a honvédségnek hadiállományra való kiegészitése czéljából történik (8. § 3. pont), az illető tartalékosnak vagy póttartalékosnak egy-egy fegyver-(szolgálati) gyakorlatul abban az esetben számittatik be, ha annál a csapattestnél, amelyhez be kellett vonulnia, szolgálatát valóban megkezdette.

A tartalékosnak tényleges szolgálatra történt minden egyes behivása, illetőleg visszatartása (8. § 2. pont) egy-egy fegyver-(szolgálati) gyakorlatul számittatik be. Ha a tényleges szolgálatban eltöltött idő 28 napnál többre terjed, a többlet a második fegyver-(szolgálati) gyakorlat idejébe betudandó. Ha azonban ez a szolgálati idő legalább két hónapra terjed, az illetők időszaki fegyver-(szolgálati) gyakorlatra többé egyáltalán nem kötelezhetők. Ezek a rendelkezések a tényleges szolgálatra behivott és a harmadik sorozási évfolyamba tartozó póttartalékosokra is alkalmaztatnak.

2. A jelen törvény 3. §-a értelmében a közös hadsereg tartalékából és póttartalékából a honvédséghez áthelyezett egyének a honvédségnél fegyver-(szolgálati) gyakorlatokra csak oly mérvben hivhatók be, hogy a közös hadseregnél és honvédségnél teljesitett fegyver-(szolgálati) gyakorlataik együttes időtartama és száma a jelen szakasz megelőző rendelkezéseiben megállapitott mértéket tul ne lépje.

3. Uj felfegyverzésnek vagy a fegyverzés megváltoztatásának esetében a tartalékosok és póttartalékosok kivételesen egy fegyver-(szolgálati) gyakorlatra minden körülmények közt behivhatók; ez azonban a kikerülhetetlen szükségesség mérvét és tartalmát tul nem haladhatja.

4. A fegyver-(szolgálati) gyakorlatokra való behivásokat az illetékes honvéd hatóságok foganatositják.

A véderőről szóló törvénynek a honvédségre is mérvadó rendelkezései

10. § A honvédség a véderőről szóló törvény rendelkezései szerint egészittetik ki (V. T.  *  16., 17., 18., 35., 36., 37. és 38. §-ai).

A honvédségre, illetőleg a honvédség kötelékébe tartozó egyénekre, a véderőről szóló törvénynek ama szakaszain kivül, a melyekre a jelen törvény más szakaszai utalnak, még a véderőről szóló törvény következő szakaszai is alkalmazást nyernek, ugymint: a 11. § utolsó bekezdése, a 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 31., 32. és 33. §-ok, a 34. § első, harmadik és negyedik bekezdése, a 35. § 1. pontjának c) betüje, 2. és 3. pontja, a 41., 42., 45., 46., 47., 49., 50., 51., 52., 53., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61. §-ok a 62. § négy első és két utolsó bekezdése, a 66. § második és harmadik bekezdése, a 67., 68., 69., 70., 71. §-ok, a 72. § első és harmadik bekezdése, a 73. és 74. §, a 75. § utolsó bekezdése, a 76. § harmadik és utolsó bekezdése, végre a 77., 78., 79. és 86. §-ok.

III. FEJEZET

A honvédség szervezete

Honvéd kerületi beosztás, hadosztályok alakulása, kiegészítő kerületek

11. § A magyar szent korona országainak területe a honvédség kiegészitése és mozgósitása szempontjából hat honvéd kerületre oszlik, és pedig:

az I. budapesti,

a II. szegedi,

a III. kassai,

a IV. pozsonyi,

az V. kolozsvári és

a VI. zágrábi horvát-szlavon, honvéd kerületre

Az I-V. kerület területén hét honvéd gyalog hadosztály, a VI. kerület területén egy, vagyis a magyar szent korona országainak területén összesen nyolcz honvéd gyalog hadosztály alakul.

A honvéd kerületek területét - a magyar szent korona országai közigazgatási beosztásának lehető figyelembe vétele mellett - a honvédelmi minister határozza meg.

A honvéd kerületek, a honvédség kiegészitési és nyilvántartási ügyeinek ellátásra, kiegészitő kerületekre oszlanak.

E kiegészitő kerületek meghatározásánál a honvédelmi minister, a honvéd alakulások külön önálló szervezése mellett, a törvényhatóságok és a közös hadsereg kiegészitési beosztását lehetőleg figyelembe veszi, de a honvéd csapatok ama közös hadseregbeli ezredekkel, melyeknek kiegészitési területén alakulnak, semmi kapcsolatban sem állanak.

A honvéd csapatok szervezete

12. § A honvédség a magyar szent korona országainak területén béke idején 32 ezredben alakuló 97 zászlóalj gyalogságból, 10 ezredben alakuló 60 huszárszázadból, 8 tüzérdandárban alakuló 70 ágyu-, taraczk- és lovagló ütegből áll, melyekből Horvát-Szlavonországok 4 gyalogezredet 12 zászlóaljjal, 1 huszárezredet 6 századdal és 1 tüzérdandárt 8 ágyu és taraczküteggel állitanak.

Az ezredek és önálló osztályok törzsállomásaik szerint és folyó számokkal, az egyes zászlóaljak, huszárszázadok és tüzérütegek pedig minden ezredben (osztályban) folyó számokkal neveztetnek el.

Háboru idején a szükséges pót- és törzscsapatok is felállittatnak, azonkivül a honvédség zászlóaljainak, lovasszázadainak és tüzérütegeinek száma Ő Felsége jóváhagyásával és az országgyülés együttléte esetében ennek beleegyezésével, annak együtt nem léte esetében pedig az országgyülés utólagos jóváhagyásának kikérése mellett, szaporitható.

A honvédség alakulásainak rendszerinti tényleges állománya évről-évre a költségvetésben az országgyülés előtt kimutatandó.

IV. FEJEZET

A honvédségre vonatkozó elvi rendelkezések

A honvédség szolgálati viszonyai békében és háboruban

13. § A honvédség minden ügye a honvédelmi minister hatáskörébe tartozik (V. T.  *  4. §). A fölterjesztéseket Ő Felségéhez ugyanő teszi meg.

A méneskar gazdászatközigazgatási ügyekben a földmivelésügyi ministernek, illetve a horvát-szlavon országos méntelep katonai osztaga emez ügyekben Horvát-Szlavon- és Dalmátországok bánjának van alárendelve.

A tisztán katonai vezetés és felügyelet végett Ő Felsége a honvédelmi minister meghallgatása után, a honvédség főparancsnokául egy magasabb rendfokozatu tábornokot nevez ki.

A honvédség főparancsnokának kötelességei különösen:

1. a katonai kiképzés vezetése és felügyelete;

2. a fegyelmi fenyitő hatalom gyakorlása a tisztek, tisztjelöltek és a legénység fölött, valamint az alárendelt parancsnokságok ebbeli joggyakorlatának felügyelete;

3. az alárendelt honvéd parancsnokságok, csapatok, hatóságok, intézetek és a hadi készletek felügyelete;

4. az alárendelt honvéd parancsnokságok, csapatok, hatóságok és intézetek fölterjesztéseinek véleményezése;

5. előterjesztések, illetőleg javaslatok tétele a honvédelmi ministerhez a honvédség kiképzésének, fegyelmi állapotának és harczképességének fokáról, tisztek, tisztjelöltek előléptetéséről és szolgálati beosztásáról.

A honvédség főparancsnoka katonai hatáskörébe vágó minden fontosabb rendelkezéseit egyuttal a honvédelmi ministernek tudomására juttatni, a honvédelmi minister által kiadott rendeleteknek foganatositásáról pedig a ministerhez jelentést tenni tartozik.

Mozgósitás (hadi állományra való kiegészités) esetében és háboru idején a honvédség, illetőleg igénybe vett része, katonai tekintetben az Ő Felsége által kijelölt katonai parancsnokoknak van alárendelve (V. T.  *  4. §), a kik azt magasabb rendü seregtestekben és pedig a mint azt a körülmények igénylik vagy külön, vagy a közös haderő csapataival egyesitve alkalmazzák.

A honvéd egyének szolgálati állása, a honvédség fölötti rendelkezés

14. § A honvéd egyének állománycsoportjuk, rendfokozatuk és rangosztályuk szerint egyenlők a közös haderő megfelelő egyéneivel.

A honvédség kizárólag a honvéd parancsnokságok és hatóságok rendelkezése alatt áll; mihelyt azonban a közös haderő csapataival közös működésre rendeltetnék, e viszony tartamára a katonai fölé- és alárendeltség szabályai lépnek érvénybe.

Tisztek kinevezése, előléptetése, szolgálati alkalmazása

15. § A honvédség tisztjeit a honvédelmi minister előterjesztésére Ő Felsége nevezi ki és lépteti elő (V. T.  *  54. §).

A méneskari tisztek kinevezésére és előléptetésére, valamint szolgálati beosztására vonatkozó előterjesztések és intézkedések mindig a földmivelésügyi ministerrel, illetve a Horvát-Szlavon- és Dalmátországok bánjával egyetértőleg teendők meg.

Tábornokok és törzstisztek szolgálati alkalmazásáról, a honvédelmi ministernek előterjesztésére, Ő Felsége rendelkezik.

A többi tisztek szolgálati beosztása a honvédelmi minister hatáskörébe tartozik.

Az e szakaszban emlitett előterjesztések és intézkedések alapjául a honvédség főparancsnokának javaslatai - a méneskari tisztek tekintetében pedig a lótenyésztő-intézetek és méntelepek katonai felügyelőjének a honvédség főparancsnoka utján előterjesztendő javaslatai - szolgálnak.

A honvédség szolgálati és vezényleti nyelve, jelvényei, felszerelése, szabályzatai és illetékei

16. § A honvédség szolgálati és vezényleti nyelve a magyar; zászlaja Ő Felsége nevének kezdőbetüi mellett az ország szineit és a magyar állam czimerét viseli.

Horvát-Szlavonországban a honvédség szolgálati és vezényleti nyelve a horvát, zászlaja Ő Felsége nevének kezdőbetüi mellett a magyar állam czimerét és Horvát-Szlavon- és Dalmátországok egyesült szineit viseli.

A rendfokozati és egyéb katonai jelvények, nemkülönben a fegyverzet és felszerelés, valamint a szolgálati és gyakorlati szabályzatok a honvédségnél egyenlők a közös hadseregbeliekkel.

A honvédség tisztjei, tisztviselői, tiszt- és tisztviselőjelöltjei és legénysége ugyanazon illetékekben részesülnek, a melyekben a közös hadseregbeliek.

A honvédség költségei

17. § A honvédség összes költségei béke idején a honvédelmi minister tárczáját; az állami lótenyésztő-intézeteknél szolgálatot teljesitő méneskar összes költségei a földmivelésügyi minister tárczáját terhelik; a horvát-szlavon országos lótenyésztő intézeteknél (méntelepeknél) szolgálatot teljesitő méneskar összes költségeit pedig autonom hatáskörükben Horvát-Szlavonországok viselik.

Azon költségeket azonban, melyek a honvédségnek hadi czélokra lett mozgósitásából és hadi alkalmazásából erednek, a hadügyminister tárczája viseli.

V. FEJEZET

Átmeneti rendelkezések

Szolgálati kötelezettség

18. § A honvédségbe az e törvény hatálybalépését megelőzőleg besorozottakra első katonai kiképeztetésüknek, továbbá tényleges és összes szolgálati kötelezettségüknek, valamint népfölkelési kötelezettségüknek időtartama, ugyszintén az egyes fegyver-(szolgálati) gyakorlatok időtartama tekintetében az eddigi rendelkezések alkalmaztatnak. A 9. § 1. pont hatodik bekezdésének rendelkezése azonban ezekre is kiterjesztetik.

A közös hadseregtől a honvédséghez való áthelyezés a honvédelmi minister és a hadügyminister által egyetértőleg megállapitandó átmeneti időn belül, a közös hadsereg, valamint a honvédség hadi állományviszonyainak figyelembevétele mellett, a határidő lejárta után pedig a véderőről szóló törvény 8. §-a alapján történik.

A ki a honvédségbe ennek a törvénynek hatálybalépése előtt önként lépett be, vagy külön tényleges szolgálatot önként vállalt, tényleges szolgálati kötelezettsége tartamát ez a törvény nem érinti.

Szervezési okokból a hadügyminister a honvédelmi minister kivánságára a szükséges számmal és a megkivánt időre, közös hadseregbeli havidijasokat, tiszt- vagy katonai tisztviselőjelölteket és legénységi egyéneket a honvédséghez áthelyezhet. Ebben az esetben a közös hadsereg és a honvédség közt a kiegyenlitést a pótlegényállitásokra és jóbávételekre vonatkozó alapelvek szerint kell foganatosítani.

Azok a havidijasok és legénységi egyének, a kik e törvény hatályba lépésének évében a legénység általános felváltásának foganatositása után a lótenyésztő intézetek állományában maradnak, a honvédséghez helyeztetnek át és pedig a legénységi egyének arra az időtartamra és annak a tényleges szolgálati kötelezettségnek a fentartásával, mely a közös hadseregben rájuk háramlott volna, valamint az ezenfelül netán önként elvállalt tényleges szolgálati idő tartamára.

A véderőről szóló törvénynek a honvédségre is mérvadó átmeneti rendelkezései

19. § Az egyévi tényleges szolgálat kedvezményére vonatkozó átmeneti rendelkezéseket a véderőről szóló törvény 81. §-a, a tanitók és tanitójelöltekre vonatkozó átmeneti rendelkezéseket annak 82. §-a, a póttartalékba való utalás kedvezményére vonatkozó átmeneti rendelkezéseket annak 83. §-a és a büntető rendelkezések visszaható erejére vonatkozó átmeneti rendelkezéseket annak 84. §-a állapitja meg.

VI. FEJEZET

Zárórendelkezések

Kiszolgált altisztek alkalmazása, ellátási törvények

20. § A kiszolgált altisztek alkalmazására, valamint a honvédség egyéneinek s ezek özvegyeinek és árváinak ellátására vonatkozó rendelkezések az ez irányban érvényes külön törvényekben foglaltatnak. A honvédségnek mindezek az egyénei e részben ugyanabban a kedvezményben részesittetnek, mint a közös haderőkhöz tartozék.

A törvény hatályba lépése

21. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.

Egyidejüleg hatályát veszti az 1890. évi V. törvénycikk.

Az 1868. évi XLI. törvénycikknek a nemzeti őrsereg eltörléséről szóló 32. §-a továbbra is érvényben marad.

A törvény végrehajtása

22. § E törvény végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg.