1912. évi XXXVI. törvénycikk

a debreczeni és a pozsonyi magyar királyi tudományegyetem felállitásáról * 

1. § Debreczenben és Pozsonyban, fokozatos fejlesztés mellett, tanszabadsággal felruházott magyar királyi tudományegyetem állittatik fel.

2. § E törvény életbeléptetése után, a vallás- és közoktatásügyi minister által meghatározandó időpontban, a pozsonyi állami kórház és a mennyiben Debreczenben időközben az egyetemi oktatás czéljainak megfelelő közkórház állittatnék fel s ezt Debreczen sz. kir. város az államnak ellenszolgáltatás nélkül felajánlja, ez utóbbi is, mint az illető egyetem orvostudományi karának kiegészitő része, a vallás- és közoktatásügyi ministeri tárczába vétetik át.

3. § Az uj egyetemek felállitásával és az első tiz évben fenntartásukkal járó költségek fedezésére az állami költségvetésben az 1912. évtől kezdve tiz éven át, évente két millió koronát kitevő átalányösszeg irányozandó elő.

Az évi költségvetésben megszavazott ezek az átalányösszegek, továbbá azok az összegek, a melyeket az uj egyetemek czéljaira Debreczen és Pozsony városa felajánlott, valamint egyéb, az uj egyetemek czéljaira adományozandó összegek, úgyszintén a pozsonyi állami kórház számára az 1912-iki költségvetésben előirányzott összeg, mint átalányösszeg a 2. §-ban érintett átvétel időpontját követő költségvetési évtőlfogva a m. kir. központi állampénztárba beszállitandók és ezen pénztár által alapszerüen kezelendők.

Az 1922. évtől fogva az uj egyetemek fenntartásával felmerülő s a fentiek szerint létesitett alap által nem fedezett fenntartási költségek az 1897. évi XX. törvénycikk rendelkezéseinek megfelelően előirányzandók az állami költségvetésben.

4. § A pozsonyi állami kórház orvosai és egyéb személyzetük rendelkezési állapotba helyeztetnek; nyugdijazásuk esetében azonban nyugdijuk a legutolsó beszámitható javadalmazásuk felénél kevesebb nem lehet.

5. § A debreczeni és a pozsonyi tudományegyetem szervezeti szabályzatát, tanulmányi és vizsgarendjét a meglevő tudományegyetemeken fennálló ilynemü szabályok tekintetébe vételével, az adott viszonyoknak megfelelő módositásokkal a vallás- és közoktatásügyi minister állapitja meg és jóváhagyás végett Ő Felsége a király elé terjeszti.

A szervezés után kibocsátandó ilynemű szabályokra nézve a vallás- és közoktatásügyi minister meghallgatja azt a tudományegyetemet, vagy azt a tudományegyetemi kart, melyre a szabályok vonatkoznak.

6. § A debreczeni és a pozsonyi tudományegyetem első szervezése alkalmával a rendes és rendkivüli tanárokat, valamint az egyetemi könyvtár igazgatóját a vallás- és közoktatásügyi minister előterjesztésére Ő Felsége a király, a könyvtári, gazdasági, irodai, kezelési és szolgaszemélyzetet pedig a vallás- és közoktatásügyi minister nevezi ki.

Az első szervezést követő kinevezéseknél a vallás- és közoktatásügyi minister az illető tudományegyetem meghallgatásával teszi meg előterjesztéseit; ez eljárás részleteiről a szervezeti szabályzat intézkedik. A segédtanszemélyzetet a tudományegyetem illetékes karai választják és a vallás- és közoktatásügyi minister erősiti meg.

7. § E törvény végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi, a belügyi és a pénzügyi minister bizatik meg.