1913. évi VI. törvénycikk

az 1909. évi VII., VIII., IX. és X. törvénycikkek, valamint az 1912. LIII. tc. némely határozata életbeléptetésének elhalasztásáról és az ezzel kapcsolatos rendelkezésekről * 

1. § Az 1909:VII., VIII., IX. és X. törvénycikkeknek, valamint az 1912:LIII. tc. ezeket módositó határozatainak, továbbá az 1912:LIII. tc. 40. §-a első négy bekezdésében foglalt rendelkezések életbeléptetése a törvényhozás további rendelkezéséig függőben tartatik.

Mindaddig, mig az előző bekezdésben emlitett törvényes rendelkezések életbe nem lépnek, érvényben maradnak: az 1875:XXII., XXIV., XXVII., XXIX. és XLVII., továbbá az 1883:VII. és XLVI. törvénycikkek, valamint az 1880:XXVII. tc. s az ezeket részben módositó és kiegészitő későbbi törvények.

2. § Az adókötelezettek és az adótárgyak összeirására, az adókivetési előmunkálatokra, továbbá a keresetadónak, a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adójának, a bányaadónak, a tőkekamat- és járadékadónak, valamint az általános jövedelmi pótadónak kivetésére nézve, nemkülönben a III. osztályu kereseti adó, a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója, továbbá a bányaadó mérve ellen irányuló jogorvoslatra, végül az I. osztályu kereseti adónak esedékességére és késedelmi kamatmentes befizetésére nézve az 1883:XLIV., illetőleg az 1889:XXVIII. tc. vonatkozó rendelkezései érvényben maradnak.

Az 1909:XI. és az ezt módositó és kiegészitő 1912:LIII. tc.-nek a jelen szakasz első bekezdésében foglaltakkal ellentétben álló rendelkezései - arra az időre, mig az 1. § első bekezdésében emlitett törvényes rendelkezések életbe nem lépnek - hatályon kivül helyeztetnek, többi rendelkezései pedig érvényben maradnak, azzal a hozzáadással, hogy ezeknek a törvényeknek a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok kereseti adójára, az általános kereseti adóra és a jövedelemadóra vonatkozó rendelkezései a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adójára, a keresetadóra, a bányaadóra és az általános jövedelmi pótadóra értelemszerüleg alkalmazandók.

Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy az előző két bekezdésben foglalt alapelveknek megfelelően, részletesen intézkedhessék és a fentiek értelmében érvényben maradó törvényes rendelkezéseket s az azok végrehajtása iránt szükséges intézkedéseket hivatalos összeállítás alakjában kiadja és közzétegye.

3. § Az 1912. évre kivetett III. osztályu keresetadó ujabb kivetés nélkül az 1913. évre érvényben marad, az 1911-1912. évekre alakitott adókivető- és adófelszólamlási bizottságok jogköre pedig egyebekben az 1913. évre kiterjesztetik.

4. § Az országos betegápolási pótadó kulcsa - az 1912:LXVI. tc. 12. §-ában foglaltaktól eltérőleg - az 1913. évre 5%-ban állapittatik meg.

5. § Az 1909:XI. és az 1912:LIII. törvénycikkeknek az elévülésre vonatkozó összes határozmányai az elévülés jogczimén 1913. évi január 1-jét megelőzőleg támasztott és jogerősen még el nem birált igényekre annyiban alkalmazandók, a mennyiben ezek a határozmányok a felekre nézve kedvezőbbek, mint az illető igény érvényesitése idejében hatályban állott megfelelő jogszabályok.

Tekintet nélkül arra, hogy a kamattéritési igény mely időpontban érvényesittetett, kamattérités az 1912. év deczember hó 31-én túl terjedő időre nem állapitható meg.

Ha a végrehajtási eljárás az 1912. év végéig befejezést nem nyert, az 1912. évi deczember 31-ike után foganatositott végrehajtási cselekményekre az 1909:XI. és az 1912:LIII. törvénycikkeknek vonatkozó határozmányai alkalmazandók.

Az 1883:XLIV. tc. 95. §-ának ötödik bekezdésében foglalt rendelkezések továbbra is érvényben maradnak mindazokra a jogügyletekre, melyek 1913. évi január 1. napját megelőző időben köttettek.

6. § Ez a törvény 1913. évi január hó elsejétől kezdődő hatálylyal kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a pénzügyi és belügyi minister, Horvát-Szlavonországokra nézve a pénzügyminiszter bizatik meg aki e tekintetben Horvát-Szlavon- és Dalmátországok bánjával egyetértőleg jár el.


  Vissza az oldal tetejére