1922. évi XX. törvénycikk

a nyomdatermékek tudományos célokra szolgáló köteles példányainak beszolgáltatásáról szóló 1897. évi XLI. tc. kiegészítéséről * 

1. § Az 1897. évi XLI. tc. 1. §-ának első bekezdése következőképen módosíttatik:

A Magyarországon nyomtatott, gépi sokszorosítás útján készült nyomdatermékekből a nyomtató tudományos célokra három példányt tartozik ingyen beszolgáltatni és pedig:

1. egy példányt a Magyar Nemzeti Múzeumnak,

2. egy példányt a Magyar Tudományos Akadémiának,

3. egy példányt a Nemzetgyűlés (Képviselőház) könyvtárának.

2. § A nemzetgyűlés (képviselőház) könyvtárának beszolgáltatandók a gépi sokszorosítás útján kötetes vagy füzetes alakban kiadott, önálló vagy fordított

a) jog- és államtudományi művek (politika, alkotmánytörténet és tételes közjogi, közigazgatási és pénzügyi jog, nemzetgazdaságtan és pénzügytan, anyagi és alaki magán- és büntetőjog, jogbölcselet, statisztika),

b) az egyén, a társadalom, az egyház és a közület (állam, vármegye, község) bárminő erkölcsi, szellemi, gazdasági vagy egyéb életnyilvánulásával, tevékenységével, jelenségével foglalkozó művek az orvostudományi munkák kivételével, ellenben ideszámítva a röpirat-irodalmat is,

c) történeti, föld- és néprajzi művek és térképek, az elemi- és népoktatás céljait szolgáló tankönyvek és vezérfonalak kivételével,

d) a nagyobb könyvtárak címjegyzékei,

e) szótárak, enciklopédiák,

f) évkönyvek, cím- és névtárak.

3. § Az 1897. évi XLI. tc. 1. §-ának második bekezdése, valamint 2-18. §-ai érvényben hagyatnak azzal a kiegészítéssel, hogy az 5-14. §-ok rendelkezései a nemzetgyűlés (képviselőház) könyvtárára is kiterjesztetnek.

4. § A vallás- és közoktatásügyi és az igazságügyi miniszterek felhatalmaztatnak, hogy a nemzetgyűlés (képviselőház) elnökének átiratára a 2. §-ban felsorolt csoportokat megfelelő újabbakkal rendeleti úton bővíthessék vagy esetleg megszoríthassák.

5. § Jelen törvény kihirdetése napján lép hatályba s végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi és az igazságügyi miniszterek bízatnak meg.