1933. évi XXIII. törvénycikk

az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom ideiglenes rendezéséről szóló 1920:I. tc. 13. §-ának újabb módosításáról * 

1. § Az országgyűlés elnapolásának, berekesztésének és feloszlatásának a királyi hatalomban foglalt joga - ugyanazokkal a korlátozásokkal, amelyeket e tekintetben az 1848:IV. és az 1867:X. törvénycikk Ő Felsége a király jogára nézve megállapít - a kormányzót is megilleti.

Ha az országgyűlés által alkotott törvény kihirdetésének elrendelésére az 1920:I. tc. 13. §-ának második bekezdésében megszabott hatvan napi határidő alatt a kormányzó az országgyűlést feloszlatta vagy ha e határidő alatt az országgyűlésnek törvényben megállapított tartama letelt, a kormányzó újabb megfontolás végett az újonnan összehívott országgyűlésnek küldheti meg, összeülésétől számított tizenöt napon belül.

Az 1920:I. tc. 13. §-a második és harmadik bekezdésének a jelen törvénnyel ellenkező rendelkezései, úgyszintén az 1920:XVII. tc. 1. §-a hatályát veszti.

A jelen törvény kihirdetésének napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére