1934. évi XIII. törvénycikk indokolása

az 1927. évi V. törvénycikk III. fejezetében foglalt - önkormányzati háztartási - rendelkezések hatályának meghosszabbításáról * 

Általános indokolás

Az 1927:V. t.-c. III. fejezetének az önkormányzati testületek háztartására vonatkozó rendelkezéseit az 1930:XXIV. t.-c. 1931. évi december 31-ig hatályban tartotta. Ezeknek a rendelkezéseknek a hatálya az 1930:XVIII. t.-c. életbelépésével Budapest székesfővárosra vonatkozóan megszűnt, míg a többi önkormányzati testületre nézve 1931. évi december hó 31-én lejár és ennek következében 1932. évi január hó 1-étől kezdve - az utóbb említett önkormányzati testületekre vonatkozóan - nem volt jogszabály, mely alapul szolgált volna egyes olyan intézkedések megtételére, amelyekre az önkormányzati testületek háztartásának súlyos helyzetében bármikor szükség lehetett.

Annak következtében, hogy az önkormányzati testületek háztartásának sürgős gyökeres rendezésére - állampénzügyi okokból - nem volt semmi kilátás, a törvényhozás az 1927:V. t.-c. fentebb említett rendelkezéseit az 1932:II. törvénycikkel - a törvényhozás további intézkedéséig, de legkésőbb 1933. évi december hó 31-ig terjedő hatállyal - újból életbeléptette.

Az 1927:V. t.-c. életbelépése óta eltelt öt esztendő tapasztalatai bizonyították, hogy az önkormányzati testületek háztartásának fokozottabb ellenőrzését biztosító rendelkezésekre mennyire szükség van. Kétségtelen az is, hogy az ország lakosságának teherbíróképességére alapozott köztestületek háztartási egyensúlyának megóvása - a mai súlyos gazdasági helyzet következtében - ma még sokkal fontosabb és nehezebb feladatot ró a felügyelő hatóságra, mint az 1927:V. t.-c. életbeléptetése idejében.

Azok az indokok tehát, amelyek a szóban levő rendelkezések törvénybeiktatását annakidején szükségessé tették, ma még sokkal fokozottabb mértékben fennállanak.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati testületek háztartási kérdéseinek megnyugtató és hosszabb időre szóló rendezéséről - a közismert okokból - a közel jövőben nem lehet szó, továbbra is szükség van azoknak a rendelkezéseknek hatálybantartására, amelyek alkalmasak arra, hogy az önkormányzati testületek háztartásában esetleg bekövetkezhető zavarok elhárítását biztosítsák.

Ezt a célt szolgálja ez a törvényjavaslat.


  Vissza az oldal tetejére