1934. évi XIV. törvénycikk indokolása

az 1934/35. évi állami költségvetésről * 

Általános indokolás

Törvényeink és alkotmányos gyakorlatunknak megfelelően a költségvetés kiadásait és bevételeit felölelő felhatalmazási (appropriációs) törvényjavasalt terjesztendő elő. Ennek a kötelezettségnek teszek eleget a jelen törvényjavaslat benyujtásával, melynek 1. §-a a kiadásokat, 2. §-a pedig a bevételeket tartalmazza rovatonkint, címenkint és fejezetenkint.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

Az 1. és 2. §-ban foglaltak az 1934. évi április hó 6-án előterjesztett részletes költségvetési előirányzatnak felelnek meg, azok tehát ezúttal külön indokolást nem igényelnek.

A 3. §-hoz

E szakasz az állandóan követett gyakorlatnak megfelelően a kiadások és bevételek összegét és mérlegét tünteti fel s egyben felhatalmazást tartalmaz arra, hogy a kiadásokból a bevételek által nem fedezhető összeg hitelműveletek útján legyen fedezhető. Ezzel kapcsolatban utalok a részletes költségvetési előirányzat általános indokolásában foglaltakra, amelyek szerint az 1934/35. költségvetési évben is számolni kell azzal, hogy az államadóssági szolgálat keretében a transzferalapba befizetendő összegek, a költségvetési hiány részbeni ellensúlyozása céljából kincstári jegyekkel helyettesíttessenek. Az ezen felüli hiány fedezetéről pedig más hitelművelet útján kell gondoskodni.

A 4. §-hoz

Az e szakaszban foglaltak a tulajdonképpeni felhatalmazásra vagy megajánlásra (appropriációra) vonatkoznak és indokolást nem igényelnek, mert a bevételek megajánlása természetes következménye az előző szakaszokban foglaltaknak.

Az 5. §-hoz

Az 1897:XX. törvénycikk rendelkezése szerint a költségvetési törvény fejezetei, címei vagy rovatai között csak annyiban lehet helye átruházásnak, amennyiben a törvény azt kifejezetten megengedi. A legutóbbi két évben a hitelátruházás kérdése olyképpen szabályoztatott, hogy a költségvetési törvényben szabatosan megállapíttattak a költségvetésnek azok a tagozatai, amelyek között a hitelátruházás lehetséges, a törvényhozás által engedélyezett hitelátruházási jog tényleges gyakorlása azonban a minisztertanács engedélyétől tétetett függővé, amely azt a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásával engedélyezheti. Ezt az eljárást kívánom fenntartani a jövőre nézve is, ami mellett a hitelátruházások lehetősége ezúttal is a legszűkebb körre korlátoztatott.

A 6. §-hoz

Kívánatos, hogy az 1934/35. költségvetési évben is - miként az előző években - a megállapított kiadásokra nézve az 1915:XII. törvénycikk 2. §-ában a költségvetési éven túl terjedő időre biztosított felhasználás lehetősége kizárassék.

A 7. §-hoz

Ez a szakasz a törvény életbeléptetésére és végrehajtására vonatkozik s indokolást nem igényel.

Végül tisztelettel bejelentem a t. Országgyűlésnek, hogy az 1933:IX. törvénycikk megalkotása óta a csatolt kimutatásban részletezett s az 1897:XX. törvénycikk 37. §-a szerint az országgyűlés jóváhagyásának fenntartott ingatlanelidegenítések történtek, illetőleg tétettek folyamatba.

Kimutatás
az állami ingatlanok elidegenítéséről

Az ingatlan
Folyó-
szám
A megye, amelyben az ingatlan fekszik Az ingatlan megjelölése
területe
eladási ára vagy becsértéke
hold négyszögöl P
I. Földmívelésügyi minisztérium
1 Pest-Pilis-Solt Kiskun A budapesti III. Lőportármalom dülői 23,338. hrsz. alatt felvett ingatlan
10

468.80

44,895
II. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium
2 Baranya A pécsi 97. tkvi betétben 1,410/3. és 1,410/5, hrsz. alatt felvett ingatlanból közterület céljaira

216.30
3 Zala A tihanyi 1,302. tkvi betétben 1,473/2/2. hrsz. alatt felvett ingatlanból
1,000

10,000
Összesen 1,216.30 10,000
III. Állami mezőgazdasági birtokok
4 Komárom és Esztergom A szőnyi 729. tkvi betétben 2,050/4. hrsz. alatt felvett ingatlanból útrendezés céljaira

92
IV. Kőszénbányászat
5 Baranya A komlói 131. tkvi betétben 2,039/1, és 2,039/2. hrsz. alatt felvett ingatlanból útépítés céljaira

114


5
Együtt 11 291.10 46,900
Ezeken felül
6 Az újhutai 1. tjkönyvben 1. hrsz. alatt felvett 150 négyszögöl ingatlan elcseréltetik az újhutai 245. tjkvben 266. hrsz. és a 289. tjkv-ben 267. hrsz. alatt felvett 200 négyszögöl ingatlannal
7 A diósgyöri 6. tkvi betétben 9,342/2. hrsz. alatt felvett ingatlanból 250 négyszögöl terület elcseréltetik a varsói 1,038. tjvk-ben 690. hrsz. alatt felvett 300 négyszögöl ingatlannal.

  Vissza az oldal tetejére