1935. évi V. törvénycikk

a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem alapításának háromszázadik évfordulójáról * 

A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem, melyet Pázmány Péter bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek, az Úrnak 1635. évében Nagyszombat városában alapított, ebben az évben ünnepli megalapításának és fennállásának háromszázadik évfordulóját.

1. § Magyarország törvényhozása az Isteni Gondviselés iránt való hálaérzéssel iktatja törvénybe Pázmány Péternek azt a kimagasló érdemét, hogy a három részre tépett Magyarország legválságosabb viszonyai között az egyetem alapításával lerakta azt a fundamentumot, melyből a tudománynak az ország szellemi életét hosszú időkön keresztül tápláló mai Alma Matere fejlődött.

2. § A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem évszázadok viszontagságai közepett is mindig hű maradván alapítójának tudományos célkitűzéséhez, hivatásának magasabbrendűségébe vetett hittel, gazdag eredményekkel munkálta és fejlesztette a tudományt s tíz emberöltőn keresztül Isten, Haza és a Tudomány szolgálatára s a nemzet egészének javára nevelte polgárait. A törvényhozás ezért törvénybe iktatja az egyetemnek a magyar tudomány és a nevelésügy terén háromszáz éven át szerzett érdemeit.

3. § Az 1929:XXVI. tc. értelmében verendő kétpengős ezüstérmék közül ötvenezer darab, a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem megalapításának háromszázéves évfordulóját megörökítő érmét kell verni.

4. § (1) Magyarország törvényhozása a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem alapításának és fennállásának háromszázadik évfordulója alkalmából

a) a Konkoly-Thege alapítványú m. kir. Csillagvizsgáló Intézetet épületeivel, tartozékaival, mindennemű tudományos és egyéb felszereléseivel együtt a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemnek ajándékozza;

b) a Budapesti Földrengési Obszervatóriumot mindennemű tudományos és egyéb felszereléseivel együtt a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemnek ajándékozza;

c) a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 13,605. szám telekkönyvi betétjében 36,840/2. helyrajzi szám alatt felvett s az államkincstár tulajdonában lévő ingatlant diákjóléti, illetőleg művelődési intézmények létesítése céljából a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemnek ajándékozza;

d) a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 12.848. számú telekkönyvi betétjében 36,209. helyrajzi szám alatt, 13,183. számú telekkönyvi betétjében 36,559/1. helyrajzi szám alatt, 13.347. számú telekkönyvi betétjében 36,722. helyrajzi szám alatt, 13,392. számú telekkönyvi betétjében 36,771/4. helyrajzi szám alatt, 13,393. számú telekkönyvi betétjében 36,771/5. helyrajzi szám alatt, 13,394. számú telekkönyvi betétjében 36,771/6. helyrajzi szám alatt, 13,395. számú telekkönyvi betétjében 36,771/7. helyrajzi szám alatt, 13,396. számú telekkönyvi betétjében 36,771/8. helyrajzi szám alatt, 13,397. számú telekkönyvi betétjében 36,771/9. helyrajzi szám alatt, 13,398. számú telekkönyvi betétjében 36,771/10. helyrajzi szám alatt, 13,399. számú telekkönyvi betétjében 36,771/11. helyrajzi szám alatt, 13,400. számú telekkönyvi betétjében 36,771/12. helyrajzi szám alatt, 13,401. számú telekkönyvi betétjében 36,771/13. helyrajzi szám alatt, 13,402. számú telekkönyvi betétjében 36,771/14. helyrajzi szám alatt, 13,404. számú telekkönyvi betétjében 36,774. helyrajzi szám alatt, 13,405. számú telekkönyvi betétjében 36,775. helyrajzi szám alatt, 13,420. számú telekkönyvi betétjében 36,792. helyrajzi szám alatt, 13,634. számú telekkönyvi betétjében 36,868. helyrajzi szám alatt, 13,933. számú telekkönyvi betétjében 37,192. helyrajzi szám alatt, 13,937. számú telekkönyvi betétjében 37,196/1. helyrajzi szám alatt, 13,938. számú telekkönyvi betétjében 37,196/2. helyrajzi szám alatt, 21,953. számú telekkönyvi betétjében 36,558/4. helyrajzi szám alatt felvett, az államkincstár tulajdonában lévő s az egyetem céljait szolgáló ingatlanokat a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemnek ajándékozza.

(2) Ehhezképest a jelen §-ban felsorolt ingatlanok tulajdonjoga e törvény erejénél fogva a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemre száll azzal, hogy ezen ingatlanok tulajdonjogának átszállása és telekkönyvi bekebelezése illetékmentes.

(3) A Budapest székesfőváros területén fekvő mindazokra az ingatlanokra nézve, amelyek ezidőszerint az egyetem célját közvetlenül szolgálják és nem az államkincstár, hanem különböző, de az elnevezés tekintetében az egyetemmel vonatkozásban levő telekkönyvi tulajdonosok nevén állanak (pl. magy. kir. tanulmányi egyetem, Egyetemi Könyvtár, m. kir. Tudományos Egyetemi Alap stb.), a bekebelezett telekkönyvi tulajdonos neve jelen törvény erejénél fogva illetékmentesen Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemre igazítandó ki.

5. § Jelen törvény kihirdetésének napján lép életbe s végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter bízatik meg.