1935. évi XIX. törvénycikk kivonatos indokolása

a szellemi együttműködés tárgyában Bécsben 1935. évi március hó 4. napján kelt magyar-osztrák egyezmény becikkelyezéséről * 

Kivonatos indokolás

Ausztria és Magyarország sokszázados történeti kapcsolatai közismertek, mégis ki kell emelnem, hogy ezeknek a kapcsolatoknak gyökerei, akárcsak az olasz-magyar érintkezésnél, a magyar nemzet európai történetének első századába nyúlnak vissza.

A közel 400 éves együttélés alatt a bécsi levéltárakban rengeteg nagyjelentőségű és eleddig részben hozzáférhetetlen forrásanyag halmozódott fel. Az összeomlás után megnyílván annak lehetősége, hogy tudományos kutatók ezt a magyar történetírás számára szinte felbecsülhetetlen értékű anyagot feldolgozhassák, 1921-ben a Magyar Történeti Társulat akkori elnökének gróf Klebelsberg Kunonak kezdésére az egykori magyar nemesi gárdapalotában magyar történeti intézetet szervezett, amely tudós igazgatói és a magyar történetkutatók színe-javát tevő és évenként felváltva ott dolgozó tagjai lelkes és termékeny munkássága révén egymásután jelentette meg az újabbkori magyar történelem nagyértékű forráskiadványait.

Ehhez a tudományos kutatóintézethez, amely ma a „Gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet” nevet viseli, csatlakozott 1924-ben a Collegium Hungaricum, amelyben tudós kutatók és német nyelvszakos tanárjelöltek nyernek továbbképzést.

A két ország között fennálló kulturális kapcsolatok megszilárdítása szempontjából kézenfekvő volt tehát, hogy országaink erre vonatkozóan egyezményt kössenek, amely tizennégy cikkből áll. Ezek részletesen intézkednek a Bécsben tovább is fenntartandó Collegium Hungaricum és Magyar Történetkutató Intézet, a csereösztöndíjasok, a kölcsönös tandíjkedvezmények, a nyári egyetemi tanfolyamokon való részvétel, tanulmányutak szervezése, lektorok alkalmazása, a főiskolai tanárcsere, a tudományos és irodalmi művek kölcsönös lefordítása, a tudományos kutatások terén való együttműködés, színpadi műveknek és filmeknek előadása, művészeti kiállítások rendezése, a hivatalos kiadványok cseréje, a levéltárakban való kutatások megkönnyítése, rádióelőadások tartása tárgyában. Az egyezmény I. Cikke második bekezdésében az Osztrák Szövetséges állam kormánya a magyar-osztrák kapcsolatok kiépítése érdekében a bécsi tudományegyetemen egyelőre vendégtanár által ellátandó tanszéket állít fel a magyar történelem vagy irodalom számára.


  Vissza az oldal tetejére