1937. évi VIII. törvénycikk indokolása

az országgyűlési képviselőjelölés újabb szabályozásáról * 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szakasz (1) bekezdése a képviselőjelöléshez szükséges ajánlók számát az 1925:XXVI. törvénycikk fentebb ismertetett rendelkezéseivel szemben lényegesen leszállítja, amennyiben azt csak százban állapítja meg. Ha a külföldi viszonylatokat tekintjük, azt mondhatjuk, hogy a törvényjavaslat középúton halad, mert az egyes külföldi államokban az ajánlók száma 5-10-15-20-25-50-100-200-650 között váltakozik. Ehhez a törvényjavaslathoz hasonlóan 100 választó aláírása van kikötve Belgiumban, Csehszlovákiában és Lettországban.

Az a kellék, hogy az ajánlást aláíró választónak az illető választókerület választói névjegyzékébe felvéve kell lennie, az 1925:XXVI. törvénycikkben világosan kimondva nincs, erre csak következtetni lehet a törvény 62. §-ának (11) bekezdésében foglalt abból a rendelkezéséből, hogy az ajánló jogosultságát a választási biztos a választói névjegyzék alapján állapítja meg.

A választók aláírását kir. közjegyző, vagy a kir. járásbíróság előtt hitelesíteni kell, mert ez a rendelkezés kizárja a visszaéléseket.

A 3. §-hoz

A törvényjavaslat az 1925:XXVI. tc. 62. §-ával megegyezőleg tiltja azt, hogy ugyanaz a választó több jelölt ajánlásában vegyen részt; kivéve azt az esetet, ha a választó által aláírt ajánlás bármely okból hatálytalanná vált. Míg azonban az 1925:XXVI. törvénycikk ehhez a rendelkezéshez - a kihágási szankciótól eltekintve - más következményt nem fűzött, addig ez a törvényjavaslat a több jelölt ajánlásában való részvételnek jogi következményeit szigorúbban szabályozza. Kimondja ugyanis, hogy olyan esetben, ha valamelyik ajánló az előbb említett rendelkezés ellenére több jelölt ajánlásában vett részt, az aláírását nem lehet figyelembe venni és azt valamennyi benyujtott ajánlási íven törölni kell. Okszerű következménye ennek a szakasz (3) bekezdésében foglalt az a rendelkezés, hogy az aláírás hitelesítése előtt a hitelesítő az aláírót figyelmeztetni köteles arra, hogy több ajánlási ív aláírása a 7. § rendelkezései szerint büntetés alá esik.

A 4. §-hoz

A szakasz (1) bekezdése a biztosítékról rendelkezik, amelyet 2,000 P-ben állapít meg. A biztosíték összege komoly jelölt fellépésének akadálya nem lehet, mert ha a jelölt nem is jut megbízáshoz, de a megkívánt szavazatszámot, vagyis az érvényesen leadott szavazatoknak legalább 1/4 részét eléri, úgy a letett biztosítékot visszakapja.

A külföldi államok közül a képviselőjelölés - többek között - ugyancsak biztosíték letételéhez van kötve Angliában, ahol a biztosíték összege 150 font; Irországban 100 font. Észtországban 500 észt korona, Lettországban 1,000 lat a biztosíték.

Az 5. §-hoz

Amíg az 1925:XXVI. tc. 62. §-ának (17) bekezdése általában lehetőséget ad arra, hogyha az ajánlási íveken bármely okból történt törlés következtében az ajánlók száma a megkívánt számnál alább szállt, a hiányzó aláírásokat az ajánlók pótolhassák, tehát pótolni lehetett az aláírásokat vagy azért, mert az aláíró nem volt benne a névjegyzékben, vagy az ajánlást nem sajátkezűen írta alá, vagy az aláírás éppen hamisnak bizonyult, addig ez a törvényjavaslat csak abban az esetben ad lehetőséget a pótlásra, ha a törlés több ajánlásban való részvétel miatt történt. Ez a szigorúbb rendelkezés azért indokolt, mert ha az ajánlók számát ennyire lényegesen leszállítottuk, akkor joggal el lehet várni, hogy ezt a kevés számú ajánlót a pártok az előírt kellékeknek megfelelően lelkiismeretesen kiválasszák. A több ajánlásban való részvétel esetén azonban a pótlást azért kell megengedni, hogy ezáltal egyes pártoknak egymás ellen irányuló esetleges visszaéléseit orvosolni lehessen. A pótlásra szánt idő változatlan, amint azt az alaptörvény előírta.

A 6. §-hoz

A szakasz (1) bekezdése az ajánlás komolyságát kívánja fokozni. Az a körülmény ugyanis, hogy az elfogadott ajánlási ívek ajánlói a jelöltet a kir. közjegyző vagy a kir. járásbíróság által hitelesített ajánlásukkal ajánlják, indokolttá teszi, hogy az ajánlókat úgy tekintsék, mint akik az ajánlott jelöltre már leszavaztak.


  Vissza az oldal tetejére