1937. évi XIV. törvénycikk indokolása

egyes közmunkák költségeinek fedezéséről * 

Általános indokolás

A gazdasági életnek kereseti lehetőségek és munkaalkalmak útján való támogatása úgy közgazdasági, mint államháztartási szempontból rendkívül fontos. E tekintetben kiemelkedő jelentőségük van az állami közmunkáknak, mert egyfelől hazánk tőkeszegény ország lévén, a magángazdaság nagyobb befektetéseket igénylő s jövedelmet esetleg csak hosszabb idő után biztosító beruházásokat csak aránylag kis mértékben foganatosíthat, másfelől pedig külföldi tőke bekapcsolódása az adott világgazdasági helyzetben nem látszik lehetségesnek. A kormány tehát a költségvetésekben megállapított beruházási munkálatokon kívül is, az adott lehetőségek között folytatni kívánja az előző évek beruházási tevékenységét.

Az eddigi, költségvetésen kívüli beruházási tevékenység céljaira szükséges összegek - eltekintve a kötelező jegyek kibocsátása útján fedezett útépítésektől - hitelműveletek útján a Külföldi Hitelek Pénztárától vétettek igénybe, a Külföldi Hitelek Pénztárában azonban ily célokra ezuttal nem áll fedezet rendelkezésre. Tekintettel tehát arra, hogy az 1936/37. évi bevételek alakulása előreláthatólag lehetővé fogja tenni, hogy a beruházási tevékenységet ezuttal az állami pénzkészletek terhére lehessen folytatni, a kormány felhatalmazást kér arra, hogy az állami pénzkészletekből 40 millió pengőt beruházásokra használhasson fel. Felhatalmazást kér továbbá arra, hogy a megkezdett útépítési tevékenység folytatása céljából 6 millió pengőt hitelműveleti úton, az eddigi módon, kötelező jegyek kibocsátásával biztosíthasson. Ily módon együttvéve 46 millió pengő értékű beruházás kerülne végrehajtásra, az állami költségvetésben beruházási célokra előirányzott összegeken felül.

A pénztári készletek terhére foganatosított közmunkák költségeit a kormány a zárszámadásokban - az 1933:II. tc., az 1933:XXVII. tc., az 1934:XXI. tc., az 1935:X. tc. és az 1936:XV. törvénycikkben kapott felhatalmazások alapján egyes közmunkák költségeinek fedezésére szolgáló kölcsönök keretében foganatosított közmunkák költségeihez hasonlóan - az államháztartás egyéb kiadásaitól elkülönítve fogja elszámolni s az évi zárszámadások kapcsán jelentést fog tenni azok mikénti felhasználásáról.

Hazánk egyes vidékeinek állami közúttal való közvetlen összeköttetése s a szomszédos államokkal való forgalom zavartalan lebonyolítása, valamint az idegenforgalom fejlesztésének szempontjai elkerülhetetlenül szükségessé teszik közuti hálózatunk állandó fejlesztését, illetőleg kiépítését. Ezek a munkálatok alkalmasak arra is, hogy a munkanélküliek széles rétegeit munkához juttassák. A fentiek szerint az állami pénzkészletekből ilyen útépítési munkálatokra fordítandó 4 millió pengőn felül további 6 millió pengőt hitelezés útján, kötelező jegyek kibocsátása mellett kíván a kormány ilyen célokra biztosítani, hogy ekként - a költségvetésben rendelkezésre álló összegen felül - összesen 10 millió pengő keretében lehessen a közutak építését folytatni. A hitelművelet útján igénybe veendő összegekkel kapcsolatos kölcsönszolgálatról az évi állami költségvetésekben történik gondoskodás s ugyancsak a zárszámadások kapcsán fog a kormány az országgyűlésnek jelentést tenni az ezen hitelművelet útján igénybe veendő összegek felhasználásáról.


  Vissza az oldal tetejére