1948. évi XI. törvénycikk

a Budapesten 1948. évi január hó 24. napján aláírt magyar-román barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyujtási szerződés becikkelyezése tárgyában * 

1. § A Magyar Köztársaság és a Román Népköztársaság között létrejött és Budapesten 1948. évi január hó 24. napján aláírt barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyujtási szerződés az ország törvényei közé iktattatik.

2. § A szerződés eredeti magyar és román nyelvű szövege a következő:

(Eredeti magyar szöveg:)

Barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyujtási szerződés
a Magyar Köztársaság és a Román Népköztársaság között

Abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a baráti kapcsolatok kimélyítése és az együttműködés kifejlesztése a magyar és a román nép érdekeinek megvédése és e népek szabadságának, függetlenségének és fejlődésének biztosítása szempontjából elsőrendű jelentőséggel bír és egyben a Duna-medencében és a Balkánon a béke biztosítását jelenti;

szem előtt tartva a második világháború tapasztalatait, amikor Németország, felhasználva mindkét ország reakciós és fasiszta vezető rétegeinek soviniszta és terjeszkedési törekvéseit, megsemmisítette Magyarország és Románia függetlenségét és a két országot hódító politikája támaszpontjaiként használta fel, belesodorván őket a Szocialista Szovjet Köztársaságok Úniója elleni háborúba;

azzal a megingathatatlan elhatározással, hogy egyesült erővel állanak ellen a német imperializmus újjászületési kísérleteinek és mindazoknak, akik ezt támogatnák és bármely támadás ellen közösen védik meg szabadságukat, függetlenségüket és területi épségüket;

attól az óhajtól áthatva, hogy a Duna-medence és a Balkán békéjének megszilárdítása és a nemzetközi együttműködés és béke érdekében a közöttük fennálló jó viszonyt megszilárdítják és a jövőbeni kapcsolataikat a barátság és a testvéri együttműködés szellemében rendezik;

a Magyar Köztársaság Elnöke egyrészről,

a Román Népköztársaság ideiglenes Elnöksége másrészről

elhatározták, hogy barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyujtási szerződést kötnek és e célból meghatalmazottaikul kijelölték:

Dinnyés Lajost, a Magyar Köztársaság miniszterelnökét,

dr. Groza Pétert, a Román Népköztársaság miniszterelnökét,

akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után a következőkben állapodtak meg:

1. szakasz

A Magas Szerződő Felek országaik és népeik érdekében megegyeztek arra irányuló akaratuk kinyilvánításában, hogy kifejlesztve és megszilárdítva a két ország közötti együttműködést, erőiket a tartós baráti politika megteremtése érdekében egyesítik.

2. szakasz

A Magas Szerződő Felek tanácskozni fognak mindazokban a fontos nemzetközi kérdésekben, amelyek a két ország, vagy a béke és a nemzetközi együttműködés érdekeit érintik és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmánya szellemében együttesen fognak cselekedni és biztonságuk, függetlenségük és területi épségük fenntartása érdekében egyetértően foganatosítanak minden szükséges intézkedést.

3. szakasz

Abban az esetben, ha Németország vagy bármely más állam megtámadná a Magas Szerződő Felek egyikét, hogy veszélyeztesse függetlenségét, területi épségét vagy leigázza, úgy a másik Magas Szerződő Fél késedelem nélkül katonai és minden egyéb segítséget fog neki nyujtani minden eszközzel, amely rendelkezésére áll.

4. szakasz

A Magas Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy nem kötnek olyan szövetséget és nem vesznek részt semmiféle olyan akcióban, amely a másik Magas Szerződő Fél ellen irányul.

5. szakasz

A Magas Szerződő Felek a két ország közötti gazdasági, kulturális és minden egyéb természetű kapcsolataik fejlesztése és megerősítése céljából a szükséges intézkedéseket foganatosítani fogják és e célból szerződéseket és megállapodásokat fognak kötni.

6. szakasz

Ez a szerződés semmiféle vonatkozásban nem érinti azokat a kötelezettségeket, amelyeket a Magyar Köztársaság vagy a Román Köztársaság más államokkal szemben már magára vállalt. A Magas Szerződő Felek jelen szerződést az Egyesült Nemzetek Alapokmányának szellemében fogják teljesíteni és támogatnak és előmozdítanak minden olyan kezdeményezést, amelynek célja a támadás tűzfészkeinek eltávolítása és a béke és biztonság biztosítása a világon.

7. szakasz

Ez a Szerződés a megerősítő okiratoknak Bukarestben eszközlendő kicserélésével lép életbe és életbelépésétől számított húsz évig marad hatályban. Ha a Magas Szerződő Felek egyike a Szerződés lejárta előtt egy évvel nem nyilvánítaná ki azt az óhaját, hogy e Szerződést felmondja, úgy a Szerződés további öt évig hatályban marad és ezen túl is mindazon ideig, amíg a Magas Szerződő Felek egyike a folyamatban levő ötévi időszak letelte előtt egy évvel a felmondásra irányuló elhatározását írásban ki nem nyilvánítja.

Ennek hiteléül a Meghatalmazottak a Szerződést aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Készült két-két eredeti példányban, magyar és román nyelven azzal, hogy mindkét szöveg hiteles.

Kelt Budapesten, 1948. évi január hó 24. napján.

[Aláírások]

3. § A jelen törvény kihirdetése napján lép életbe, még pedig a szerződés életbelépésének napjától kezdődő hatállyal. Végrehajtásáról a magyar kormány gondoskodik.