A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet

az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 2. § és 3. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti építési beruházás megvalósítására kötött szerződés tekintetében e rendelet alkalmazása során a rendes üzleti kockázat körébe tartozónak minősül azon költségnövekmény, amelynek mértéke nem haladja meg a szerződés teljesítése során felhasznált, a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek (a továbbiakban: termék), az azok beépítésével kapcsolatos költségek és díjak piaci áremelkedésének azon együttes mértékét, amellyel az ajánlattevő a szerződéses összeg egésze tekintetében a szerződés megkötésekor számolhatott.

(2) Az (1) bekezdés szerinti áremelkedéssel érintett építőanyagok és termékek listáját az építésgazdaságért felelős miniszter rendeletében teszi közzé.

(3) Az (1) bekezdés szerinti rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés mértékéről, valamint az áremelkedéssel érintett, (2) bekezdés szerinti építőanyagok és termékek költségének mértékéről az építésgazdaságért felelős miniszter kérelemre – figyelemmel a megkötött szerződés sajátosságaira – szakvéleményt ad.

2. § (1) A 2022. február 24. napjáig megkötött építési beruházási tárgyú szerződés esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő fél – a Kbt. 141. §-ában foglaltak figyelembevételével – e rendelet szerint is kezdeményezheti a szerződés módosítását, ha az érintett szerződés alapján lefolytatandó valamennyi műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására még nem került sor.

(2) A szerződés módosítása e rendelet szerint a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény esetén kezdeményezhető.

(3) *  A nyertes ajánlattevő által az ajánlatkérőhöz benyújtott szerződésmódosítási kezdeményezés tartalmazza

a) a felhasználásra kerülő, az érvényesíteni kívánt áremelkedéssel érintett építőanyagok és termékek megjelölését, azok mennyiségét,

b) az érintett építőanyagok és termékek beépítésével kapcsolatos díjakat és költségeket,

c) az ajánlatadás során számolt költség mértékét az ajánlat részét képező árazott költségvetés figyelembevételével (ha az a költségvetésből nem megállapítható, akkor lehetőség szerint más, hitelt érdemlő igazolással) és

d) a szerződésmódosítás keretében érvényesíteni kívánt többletköltséget.

(4) A rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés, valamint – amennyiben a (3) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlatadás során számolt költség mértéke más módon nem igazolható – az ajánlatadáskori költség mértékét az ajánlatkérő megkeresése alapján az építésgazdaságért felelős miniszter szakvéleményében határozza meg.

(5) A Kbt. 142. § (3) bekezdésének alkalmazásában nem minősül indokolatlan kockázatátvállalásnak az ajánlatkérő részéről, ha a szakvéleményben meghatározott, a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekedés legfeljebb 50%-át – az eredeti szerződéses érték 15%-át nem meghaladó összeg erejéig – átvállalja.

(6) Az e rendelet szerinti szerződésmódosítás alapján átvállalt költségnövekedés nyertes ajánlattevő részére történő megfizetésére

a) 2024. június 30. előtti teljesítési véghatáridejű szerződések esetében egy alkalommal, a végszámla kiállításakor van lehetőség,

b) 2024. július 1. napját követő teljesítési véghatáridejű szerződések esetén egy részszámlában és a végszámlában van lehetőség, amely esetben a részszámla kiállításának feltétele a kivitelezési munkák legalább 50%-os teljesítési készültsége.

(7) *  Amennyiben a szerződés pénzügyi fedezetét részben vagy egészben uniós forrás biztosítja, a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően az átvállalt költségnövekedés nyertes ajánlattevő részére történő megfizetésére a végszámla kiállítását megelőzően már a szerződésmódosítás megkötését követően is, részszámlában is lehetőség van.

3. § E rendelet rendelkezései a hatálybalépését megelőzően megindított közbeszerzések eredményeként, a rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződésekre is alkalmazhatóak.

4. § Felhatalmazást kap az építésgazdaságért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg * 

a) az 1. § (3) bekezdése szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályait, valamint

b) az áremelkedéssel érintett építőanyagok és termékek listáját.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § *  E rendeletnek az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 682/2023. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 1. § (1) bekezdését, 2. § (3) bekezdését, valamint megállapított 2. § (7) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor még hatályba nem lépett szerződés módosítására irányuló kezdeményezés esetén is alkalmazni kell.