A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

107/2011. (XI. 10.) VM rendelet

az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 38. és 39. pontjában, valamint 76. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya nem terjed ki a mesterségesen és ellenőrzött körülmények között termesztett gombákra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) gomba: a vadon termő gombafajokhoz (nagygombák) tartozó, szabad szemmel látható gombafajok termőteste;

b) gombatétel: ugyanahhoz a fajhoz tartozó gombákból álló halmaz;

c) friss gomba: az az ép gomba, amely alak, szín és szag tekintetében a fajra jellemző, termőteste károsodást, romlást, bomlást nem mutat;

d) mérgező gomba: az a gomba, amely önmagában vagy alkohollal együtt fogyasztva gyomor- és bélpanaszokat, émelygést, hányást, máj- és vesekárosodást vagy egyéb egészséget károsító hatást vált ki, továbbá halált okozhat;

e) sérült gomba: az a gomba, melyen külső hatástól származó alaki elváltozás, rovar-, csiga-, vagy egyéb rágástól származó alaki változás, folytonossági hiány figyelhető meg;

f) törmelékgomba: külső hatás következtében a gombafajra jellemző eredeti nagyság felénél kisebb darabokra tört gombarész;

g) idegen anyag: a gomba felületére tapadt szennyeződés;

h) lakossági gombaminősítés: a lakosság részére történő gombaminősítés és tájékoztatás;

i) gyűjtési napló: az élelmiszer-vállalkozó által vezetett névre szóló papír alapú nyilvántartás, mely tartalmazza a gombát gyűjtő élelmiszer-vállalkozó nevét, születési helyét, születési idejét, személyi igazolvány számát, valamint fajonként a gomba gyűjtési helyét, idejét és mennyiségét;

j) *  termékkísérő dokumentum: számviteli bizonylat és szállítólevél.

2. A gomba-szakellenőri tevékenység

3. § (1) *  Gomba-szakellenőri tevékenységet az végezhet, aki

a) az (1a) bekezdésben szereplő valamely képesítéssel rendelkezik,

b) öt évnél nem régebbi munkaköri szakmai és egészségügyi alkalmassági igazolással rendelkezik, amely kitér a mentális beszámíthatóságra, valamint az érzékszervek normális működésének igazolására,

c) *  ötévente részt vesz az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által szervezett és felügyelt online továbbképzésen,

d) *  a gomba-szakellenőri tevékenység gyakorlásának szándékát az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak (a továbbiakban: Pest Megyei Kormányhivatal) bejelentette.

(1a) *  A gomba-szakellenőri tevékenységhez megfelelő képesítéssel rendelkezik, aki

a) 2013. szeptember 1-je előtt indított, Országos Képzési Jegyzékben szereplő gomba-szakellenőri képzésen sikeres vizsgát tett,

b) *  a minisztériummal - pályázati eljárást követően - gomba-szakellenőri tanfolyam szervezésére vonatkozó megállapodást kötött jogi személy vagy egyéni vállalkozó (egyéni cég) által szervezett gomba-szakellenőri tanfolyamon részt vett, és sikeres vizsgát tett,

c) 1955-1984 között közép-, illetve felsőfokú gombaismerői tanfolyamon sikeres vizsgát tett, vagy

d) az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában a gomba-szakellenőri tanfolyammal egyenértékű képesítést szerzett.

(1b) *  Az (1a) bekezdésben meghatározott képesítéssel rendelkező személy végezhet gombával kapcsolatos hatósági élelmiszerbiztonsági célellenőrzést.

(1c) *  Mérgező gomba okozta megbetegedés vizsgálatánál laboratóriumi diagnosztikai tevékenységet az végezhet, aki sikeres vizsgát tesz a minisztérium által szervezett gomba-diagnosztikai tanfolyamon.

(2) *  A gomba-szakellenőri tevékenységre vonatkozó bejelentés tartalmazza a tevékenység helyének és időtartamának megjelölését, valamint a gomba-szakellenőri bizonyítvány számát is.

(3) * 

(4) A gomba-szakellenőr a gombaminősítést a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint végezi.

4. § (1) Forgalomba hozni, feldolgozni kizárólag azt a szükség esetén mechanikai úton tisztított, 6. § szerinti gombaminősítési igazolással rendelkező gombatételt lehet, * 

a) amely legfeljebb 5%-ban tartalmaz törmelékgombát,

b) amely legfeljebb 10%-ban tartalmaz sérült gombát,

c) amelyben a gombák,

ca) a 2. mellékletben szereplő gombafajok (a továbbiakban: gombajegyzék) valamelyikéhez tartoznak,

cb) - az a) és b) pontban foglalt arányú alaki változáson túl - friss gombák,

cc) idegen anyagtól mentesek,

cd) a fajra jellemző nagyságúak,

ce) legalább 3 cm-es, az őzlábgomba esetében legalább 7 cm-es, a vargánya esetében legalább 5 cm-es, a mezei szegfűgomba esetében legalább 1 cm-es kalapátmérővel, a nyári szarvasgomba esetében pedig 5 g-nál nagyobb termőtesttel rendelkeznek.

(2) A gomba-szakellenőr a gombaminősítés elvégzéséhez szükséges mennyiségű termőtestet felvághat, megtörhet.

5. § (1) A gomba-szakellenőr a mérgező gombát a begyűjtött gombák közül kiválogatja és elkülöníti.

(1a) *  A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló miniszteri rendelet alapján védett gombafajnak minősített fajhoz tartozó gomba emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősül, amelyet a gomba-szakellenőr a begyűjtött gombák közül kiválogat és elkülönít.

(2) A gomba-szakellenőr emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősíti az azonos gyűjtőedényből származó gombatételeket, amennyiben azokból a mérgező gomba egyértelműen nem különíthető el, vagy azok gyilkos galócát tartalmaznak.

(3) A gomba-szakellenőr tájékoztatja az (1), valamint (2) bekezdésben foglalt gomba minősíttetőjét arról, hogy

a) az mérgező, valamint emberi fogyasztásra alkalmatlan, és

b) átadásuk esetén gondoskodik annak gyűjtésére szolgáló megfelelő méretű, biztonságosan zárható hulladékgyűjtőben történő elhelyezéséről.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában szereplő hulladékgyűjtőben elhelyezett gomba felhasználást kizáró és környezetkímélő módon történő megsemmisítéséről

a) a munkavállalóként végzett gombaminősítés esetén a gomba-szakellenőr munkáltatója,

b) a nem munkavállalóként végzett gombaminősítés esetén a gomba-szakellenőr

gondoskodik.

(5) * 

6. § (1) *  A gomba-szakellenőr a forgalomba hozatalra szánt emberi fogyasztásra alkalmas gombáról fajonként a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal honlapján közzétett, a 3. melléklet szerinti adatokat tartalmazó nyomtatvány szerinti gombaminősítést tanúsító okiratot (a továbbiakban: gombaminősítési igazolás) állít ki.

(2) *  A gombaminősítési igazolás eredeti példánya a gombatétel minősítését kérőnél, a másolati példánya a gomba-szakellenőrnél marad. A gombaminősítési igazolást piacon kívüli minősítés esetén a gomba-szakellenőr, piacon történő minősítés esetén a piac üzemeltetője a kiállítástól számított két évig köteles megőrizni.

(3) *  Piaci árusítás esetén a gombaminősítési igazolást a gombatétel mellett jól látható módon kell elhelyezni, amely csak az adott árusítási helyen, a kiállítás napján használható fel, és amelyet az árusítás befejezése után le kell adni az azt kiállító gomba-szakellenőrnek.

(4) *  Szarvasgomba minősítése esetén csak abban az esetben adható ki gombaminősítési igazolás, amennyiben a gyűjtési napló is bemutatásra kerül.

7. § (1) Lakossági gombaminősítést csak a 3. §-ban meghatározottak szerinti gomba-szakellenőr végezhet.

(2) *  A lakossági gombaminősítés során minősített gombát tilos forgalomba hozni.

3. A gomba gyűjtése, minősítése és forgalomba hozatala

8. § (1) A gomba gyűjtéséhez, tárolásához és szállításához olyan eszközt kell használni, amelyben a termőtest nem fülled, nem törik és a szállítás során a gomba a minőségét megőrzi.

(2) Tilos gombát gyűjteni vegyi vagy egyéb egészségre káros anyagokkal szennyezett területről.

(3) Tilos a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló jogszabályban felsorolt védett gombafajok gyűjtése.

(4) A földalatti gombák gyűjtéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott előírásokat az e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

9. § A felvásárlás során a gombát friss állapotában a 4. és 5. §-ban foglaltak szerint kell minősíteni.

10. § (1) *  Friss gombát emberi fogyasztásra piacon forgalomba hozni csak a gombatétel mellett jól láthatóan kihelyezett gombaminősítési igazolással szabad.

(2) * 

(3) *  A gomba-szakellenőr a gombaminősítési igazolást a forgalomba hozatal befejezését követően bevonja a forgalomba hozó élelmiszer-vállalkozótól.

(4) *  A 2. mellékletben meghatározott gombafajok csak a 2. mellékletben az adott gombafajra meghatározott időpontig hozhatók forgalomba.

11. § (1) Gombát csak más élelmiszerektől elkülönítve szabad árusítani. Az árusítás során a gombafajokat egymástól is el kell különíteni.

(2) *  Valamennyi termékkísérő dokumentumon fel kell tüntetni a gombaminősítési igazolás sorszámát és a 2. melléklet C oszlopában az adott gombafajra előírt felhasználási feltételt.

(3) *  A gomba-szakellenőr a lakossági gombaminősítésről a 4. melléklet szerinti adatokat tartalmazó nyilvántartást (a továbbiakban: gombaminősítési napló) vezet. A lakossági gombaminősítés során a gombajegyzékben nem szereplő gomba is emberi fogyasztásra alkalmasnak minősíthető.

(4) *  A gombaminősítési naplót a gomba-szakellenőr, illetve piacon történő gomba-szakellenőri minősítés esetén a piac üzemeltetője az utolsó bejegyzés időpontjától számított két évig köteles megőrizni.

12. § *  (1) A gombatételt forgalomba hozó a termékkísérő dokumentumot jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a gombakészlet kimerülését követően két hónapig köteles megőrizni.

(2) A vendéglátó létesítményben a termékkísérő dokumentumot jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a gombából készült étel felszolgálását vagy forgalomba hozatalát követő egy hónapig kell megőrizni.

12/A. § *  (1) A 2. melléklet C. oszlopában szereplő felhasználási feltételt jól látható módon, az előrecsomagolt gomba csomagolásán a termék megnevezésével azonos látómezőben, nem előrecsomagolt formában árusított gomba esetén az eladás helyén kell feltüntetni.

(2) Gombakeverék és feldolgozott gomba kizárólag csomagolva hozható forgalomba.

(3) Forgalomba hozatalra szánt gombakeverék vagy gombakeveréket is tartalmazó termék leíró nevében akkor tüntethető fel gombafaj neve, ha az legalább 50 tömegszázalék arányban van jelen a termékben.

(4) A gombakeverék leíró nevében abban az esetben szerepelhet, hogy a gombakeverék vadon termett gombából áll vagy abból származik, ha a gombakeverék nem tartalmaz termesztett gombát vagy abból származó részt.

4. A gombától való megbetegedés, a gomba-szakellenőr felelőssége

13. § (1) *  Amennyiben az élelmiszer-vállalkozó tudomást szerez az általa forgalomba hozott vagy felhasznált gombától eredő megbetegedésről vagy annak gyanújáról, haladéktalanul köteles értesíteni az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt.

(2) Megbetegedés vagy annak gyanúja esetén az élelmiszer-vállalkozó köteles a gyanús gombát vagy gombatételt, gombamaradékot, élelmiszermaradékot, tisztítási hulladékot elkülöníteni, valamint az abból készült élelmiszer forgalomba hozatalát, feldolgozását, felhasználását felfüggeszteni.

14. § (1) *  A Pest Megyei Kormányhivatal a tevékenység végzését azonnali hatállyal megtiltja, amennyiben az ellenőrzés eredménye az, hogy a gomba-szakellenőr a 3. §-ban előírt képzettség nélkül folytatja tevékenységét.

(2) *  A Pest Megyei Kormányhivatal a gomba-szakellenőr tevékenységét megtiltja, ha olyan élelmiszer-biztonsági, valamint tisztasági hiányosságot észlel, amely

a) az emberi egészséget károsítja,

b) emberi megbetegedést okoz,

c) az emberi egészséget veszélyeztető magatartásból ered, vagy

d) *  a gombaminősítésből ered.

(3) *  A gombaminősítés során bizonyítottan elkövetett hiba miatt bekövetkező gombamérgezés esetén a Pest Megyei Kormányhivatal, a vétség súlyának mérlegelését követően a minősítést végző gomba-szakellenőrt a szakellenőri tevékenység gyakorlásától legfeljebb három évre tilthatja el, soron kívüli munkaköri szakmai alkalmassági és egészségügyi vizsgálatra, valamint ismételt szakellenőri vizsgára kötelezheti.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

16. § E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

17. § Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombának, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a gomba forgalomba hozatala tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

18. § * 

1. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez * 

2. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez * 

Piacon, valamint az egész ország területén árusításra engedélyezett gombafajok jegyzéke

A B C
1. Magyar név
Latin név
Árusítási feltételek Felhasználási feltételek
2. Cseh kucsmagomba
Verpa bohemica
20 perces hőkezelés után fogyasztható
3. Fattyú kucsmagomba
Morchella semilibera
20 perces hőkezelés után fogyasztható
4. Hegyes kucsmagomba
Morchella deliciosa
20 perces hőkezelés után fogyasztható
5. Ízletes kucsmagomba
Morchella esculenta
20 perces hőkezelés után fogyasztható
6. Pusztai kucsmagomba
Morchella steppicola
20 perces hőkezelés után fogyasztható
7. Júdásfülgomba
Auricularia auricula-judae
Csak a rugalmas példányok árusíthatók
8. Sárga gévagomba
Laetiporus sulphureus
A fával érintkező fásodó rész kivágásával árusítható a fiatal, puha példány 20 perces hőkezelés után fogyasztható
9. Sárga gereben
Hydnum repandum
Csak a fiatal termőtest árusítható
10. Sárgásvörös gereben
Hydnum rufescens
Csak a fiatal termőtest árusítható
11. Sárga rókagomba
Cantharellus cibarius
12. Halvány rókagomba
Cantharellus pallens
13. Szagos rókagomba
Craterellus lutescens
14. Tölcséres rókagomba
Craterellus tubaeformis
15. Szürke rókagomba
Craterellus cinereus
16. Sötét trombitagomba
Craterellus cornucopioides
17. Bronzos vargánya
Boletus aereus
18. Ízletes vargánya
Boletus edulis
19. Nyári vargánya
Boletus reticulatus
20. Barna tinóru
Imleria badia
21. Molyhos tinóru
Xerocomus subtomentosus
Csak a fiatal termőtest árusítható
22. Barna gyűrűstinóru
Suillus luteus
Elkészítés előtt a kalap bőrét le kell húzni
23. Sárga gyűrűstinóru
Suillus grevillei
Elkészítés előtt a kalap bőrét le kell húzni
24. Szemcsésnyelű fenyőtinóru
Suillus granulatus
Elkészítés előtt a kalap bőrét le kell húzni
25. Rózsástövű fenyőtinóru
Suillus collinitus
Elkészítés előtt a kalap bőrét le kell húzni
26. Nyárfa-érdestinóru
Leccinum duriusculum
20 perces hőkezelés után fogyasztható
27. Sötét érdestinóru
Leccinum pseudoscabrum
20 perces hőkezelés után fogyasztható
28. Tölgyfa-érdestinóru
Leccinum aurantiacum
20 perces hőkezelés után fogyasztható
29. Vörös érdestinóru
Leccinum albostipitatum
20 perces hőkezelés után fogyasztható
30. Vöröses nyálkásgomba
Chroogomphus rutilus
31. Kései laskagomba
Pleurotus ostreatus
32. Nyári laskagomba
Pleurotus pulmonarius
33. Erestönkű laskagomba
Pleurotus cornucopiae
34. Ördögszekér-laskagomba
Pleurotus eryngii
35. Piruló galóca
Amanita rubescens
20 perces hőkezelés után fogyasztható
36. Fenyő-pereszke
Tricholoma terreum
37. Sárguló pereszke
Tricholoma scalpturatum
38. Májusi pereszke
Calocybe gambosa
39. Lila pereszke
Lepista nuda
Aromás gomba, egyéni érzékenység előfordulhat
40. Lilatönkű pereszke
Lepista personata
Aromás gomba, egyéni érzékenység előfordulhat
41. Mezei szegfűgomba
Marasmius oreades
Csak a gomba kalapja árusítható legfeljebb 1 cm-es tönkkel
42. Szürke tölcsérgomba
Clitocybe nebularis
Aromás gomba, egyéni érzékenység előfordulhat
Elkészítés előtt előfőzés, majd főzőlé leöntése javasolt
43. Téli fülőke
Flammulina velutipes
Csak a gomba kalapja árusítható legfeljebb 1 cm-es tönkkel
44. Csoportos tuskógomba
Desarmillaria tabescens
Csak a gomba kalapja árusítható legfeljebb 1 cm-es tönkkel
45. Gyűrűs tuskógomba
Armillaria mellea
Csak a gomba kalapja a gallérig levágott tönkkel árusítható 20 perces hőkezelés után fogyasztható
46. Gumós tuskógomba
Armillaria lutea
Csak a gomba kalapja a gallérig levágott tönkkel árusítható 20 perces hőkezelés után fogyasztható
47. Déli tőkegomba
Cyclocybe cylindracea
Csak a gomba kalapja a gallérig levágott tönkkel árusítható
48. Erdei csiperke
Agaricus sylvaticus
49. Erdőszéli csiperke
Agaricus arvensis
50. Ízletes csiperke
Agaricus bitorquis
51. Ligeti csiperke
Agaricus benesii
52. Mezei csiperke
Agaricus campestris
53. Nagyspórás csiperke
Agaricus crocodilinus
54. Karcsú őzlábgomba
Macrolepiota mastoidea
Csak a gomba kalapja árusítható
55. Nagy őzlábgomba
Macrolepiota procera
Csak a gomba kalapja árusítható
56. Dióízű galambgomba
Russula heterophylla
57. Kékhátú galambgomba
Russula cyanoxantha
58. Ráncos galambgomba
Russula vesca
59. Varashátú galambgomba
Russula virescens
60. Fehértejű keserűgomba
Lactifluus piperatus
Csak a fiatal termőtest árusítható Elkészítés előtt előfőzés, majd főzőlé leöntése javasolt
61. Zöldülőtejű keserűgomba
Lactifluus glaucescens
Csak a fiatal termőtest árusítható Elkészítés előtt előfőzés, majd főzőlé leöntése javasolt
62. Ízletes rizike
Lactarius deliciosus
63. Lucfenyvesi rizike
Lactarius deterrimus
64. Vörösödőtejű rizike
Lactarius semisanguifluus
65. Vöröstejű rizike
Lactarius sanguifluus
66. Óriás pöfeteg
Langermannia gigantea
Addig árusítható, amíg a termőtest belseje hófehér
67. Pikkelyes pöfeteg
Lycoperdon utriforme
Addig árusítható, amíg a termőtest belseje hófehér
68. Változékony pöfeteg
Lycoperdon excipuliforme
Addig árusítható, amíg a termőtest belseje hófehér
69. Fehér szarvasgomba
Choiromyces meandriformis
A földalatti gombák gyűjtéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyűjtési időszak alatt, valamint az ezt követő héten árusítható 20 perces hőkezelés után fogyasztható
70. Nagyspórás szarvasgomba
Tuber macrosporum
A földalatti gombák gyűjtéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyűjtési időszak alatt, valamint az ezt követő héten árusítható
71. Nyári szarvasgomba
Tuber aestivum
A földalatti gombák gyűjtéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyűjtési időszak alatt, valamint az ezt követő héten árusítható
72. Téli szarvasgomba
Tuber brumale
A földalatti gombák gyűjtéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyűjtési időszak alatt, valamint az ezt követő héten árusítható
73. Fodrosbélű szarvasgomba
Tuber mesentericum
A földalatti gombák gyűjtéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyűjtési időszak alatt, valamint az ezt követő héten árusítható
74. Isztriai szarvasgomba
Tuber magnatum
A földalatti gombák gyűjtéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyűjtési időszak alatt, valamint az ezt követő héten árusítható
75.
Homoki szarvasgomba
Mattirolomyces terfezioides
Csak a fiatal termőtest árusítható
A földalatti gombák gyűjtéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyűjtési időszak alatt, valamint az ezt követő héten árusítható

3. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez * 

A gombaminősítési igazolás adattartalma:

A gombaminősítési igazolás az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a gombaminősítés helye, dátuma (év, hónap, nap),

2. a gombaminősítési igazolás sorszáma (a gomba-szakellenőr képzi a következő módon: a gombaminősítés éve négy számjeggyel, kötőjel, az adott évben minősített gombatétel sorszáma, kötőjel, a Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott nyilvántartási szám utolsó négy számjegye),

3. a gombatételt forgalomba hozó természetes személy neve, lakóhelye; jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet neve és székhelye,

4. az emberi fogyasztásra alkalmas gomba gombajegyzék szerinti magyar elnevezése, mennyisége és a 2. melléklet C oszlopában az adott gombafajra előírt felhasználási feltétel,

5. arra vonatkozó figyelmeztetés, hogy az igazolás a piaci árusítás esetén csak a kiállítás napján és helyén jogosít árusításra, valamint

6. a gomba-szakellenőr cégszerű aláírása.

4. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez * 

A gombaminősítési napló adattartalma

A gombaminősítési napló az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a gombaminősítés helye és időpontja (év, hónap, nap),

2. a gomba-szakellenőr neve és nyilvántartási száma,

3. a gombagyűjtő természetes személy neve és lakcíme,

4. a gomba magyar elnevezése és mennyisége (db vagy kg),

5. a gomba minősítése (ehető, nem ehető, feltételesen ehető vagy mérgező), valamint

6. a gomba-szakellenőr aláírása.