A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

29/2020. (VI. 22.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból a baromfi-, illetve sertéstartók részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;

b) baromfitartó: az a vállalkozás, aki vagy amely a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] 11. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja alapján a 2019/2020. támogatási év I. tárgynegyedévében támogatás iránti kérelmet nyújtott be;

c) kapcsolt vállalkozás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § i) pontja szerinti vállalkozás;

d) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás;

e) sertéstartó: az a vállalkozás, aki vagy amely a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet [a továbbiakban: 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet] 14. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja alapján a 2019. támogatási év II. negyedévében támogatás iránti kérelmet nyújtott be.

2. Az átmeneti támogatás formája

2. § Az átmeneti támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3. Az átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételei

3. § Átmeneti támogatás igénybevételére az a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységet végző baromfi-, illetve sertéstartó (a továbbiakban együtt: kérelmező) jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek,

bc) vállalja, hogy az e rendelet szerint támogatott tevékenységet legalább 2020. december 31-éig fenntartja;

c) a támogatási kérelmének benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ca) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

cb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

cc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

cd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító) és

ce) a b) pontban foglaltakról.

4. A támogatási kérelem

4. § (1) A támogatási kérelem 2020. június 29. és július 12. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz.

(2) Egy kérelmező - a 6. és 7. §-ban meghatározott tevékenységek mindegyikére tevékenységenként - kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(3) A támogatási kérelem tartalmazza

a) a kérelmező ügyfél-azonosítóját, és

b) a 3. § c) pontja szerinti nyilatkozatokat.

(4) A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és - a felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(5) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(6) A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

5. A támogatási döntés

5. § (1) A Kincstár az átmeneti támogatást legkésőbb 2020. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.

(2) A támogatás összege legfeljebb a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összeg és

a) baromfitartó kérelmező esetében a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 11. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja alapján benyújtott támogatás iránti kérelemre a 2019/2020. támogatási év egészére a Kincstár által megállapított támogatási összeg különbözete,

b) sertéstartó kérelmező esetében a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 14. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja alapján benyújtott támogatás iránti kérelemre a 2019. támogatási év egészére a Kincstár által megállapított támogatási összeg különbözete.

(3) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(4) Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 6. § (2) bekezdésében vagy 7. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani (a továbbiakban: arányos visszaosztás).

6. A baromfitartás átmeneti támogatása igénybevételének különös szabályai

6. § (1) A támogatás igénybevételére a baromfitartó jogosult.

(2) A támogatás keretösszege 3 milliárd forint.

(3) A támogatás alapja a baromfitartó 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 11. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja alapján a 2019/2020 támogatási év I. tárgynegyedévére benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmében megjelölt, a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 12., illetve 13. §-ában meghatározott támogatási feltételeknek megfelelő,

a) a Kincstár jóváhagyó vagy részben jóváhagyó döntésével - a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 11. § (5) bekezdése szerint - megállapított állategység, vagy

b) a Kincstár által a kérelmező egyéni mezőgazdasági csekély összegű keretének kimerülése miatt elutasított, a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 11. § (5) bekezdése szerint számított állategység.

(4) A (3) bekezdés szerint megállapított állategységenként legfeljebb az 1. mellékletben megállapított összegű támogatás vehető igénybe.

(5) Ha a beérkezett jogos igények meghaladják a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeget a kérelmező részére legfeljebb az arányos visszaosztás alapján megállapított összeg fizethető ki.

7. A sertéstartás átmeneti támogatása igénybevételének különös szabályai

7. § (1) A támogatás igénybevételére a sertéstartó jogosult.

(2) *  A támogatás keretösszege 3 milliárd 230 millió forint.

(3) A támogatás alapja a sertéstartó 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 14. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja alapján a 2019. támogatási év II. tárgynegyedévére benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmében megjelölt, a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 15., illetve 16. §-ában meghatározott támogatási feltételeknek megfelelő,

a) a Kincstár jóváhagyó vagy részben jóváhagyó döntésével - a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 2. § (1) bekezdésében előírtak szerint - megállapított állategység;

b) a Kincstár által a kérelmező egyéni mezőgazdasági csekély összegű keretének kimerülése miatt elutasított, a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint számított állategység.

(4) A támogatás mértéke a (3) bekezdés szerint megállapított,

a) a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 15. §-ában meghatározott támogatási feltételeket teljesítő állatlétszám után legfeljebb 5 165,38 forint,

b) a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16. §-ában meghatározott támogatási feltételeket teljesítő állatlétszám után legfeljebb 9 035,96 forint

állategységenként.

(5) Ha a beérkezett jogos igények meghaladják a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeget a kérelmező részére legfeljebb az arányos visszaosztás alapján megállapított összeg fizethető ki.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 29/2020. (VI. 22.) AM rendelethez

A baromfitartók által igénybe vehető átmeneti támogatás mértéke

A B C
1. Baromfifajta megnevezése A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 12. §-ában meghatározott támogatási feltételeket teljesítő állategység után igénybe vehető támogatás mértéke (forint) A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 13. §-ában meghatározott támogatási feltételeket teljesítő állategység után igénybe vehető támogatás mértéke (forint)
2. növendék csirke (vágócsirke) 10 021,37 5 448,7
3. szabadtartásos csirke és gyöngyös 12 092 ,93 2 892,57
4. házi tyúk 2 452,44 3 927,29
5. pecsenyeliba 69 424,22 6 827,44
6. növendék liba 114 100,93 11 504,51
7. fiatal liba 78 924,95 5 505,62
8. pecsenyekacsa 35 695,9 1 317,08
9. növendék kacsa 87 244,25 4 936,6
10. növendék pulyka 20 783,34 12 979,54