A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 29. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

A rendelet tárgya

1. § Ez a rendelet szabályozza

a) * 

b) * 

c) * 

d) * 

e) a földmérési és térképészeti munkarészek selejtezésének rendjét, valamint

f) * 

Az együttműködés rendje

2-4. § * 

5. § * 

6-7. § * 

A földmérési és térképészeti szakképzettség

8-9. § * 

Az ingatlanrendező földmérői minősítés

10-14. § * 

Mérési jogosultság

15. § (1) * 

(2) *  A védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti tevékenység végzési jogosultságot e rendelet 4. számú melléklete szerinti „PARANCS” igazolja. A „PARANCS” kiadásáról az MH TÉSZ gondoskodik.

A földmérési munka végzése

16. § * 

A földmérési és térképészeti munkák minőségbiztosítása

17. § * 

18. § * 

Az állami topográfiai térképek állami átvétele és készítésük minőségbiztosítása

19. § (1) * 

(2)-(3) * 

20. § * 

A mérőkamarás légifényképezés feltételei

21. § * 

A földmérési és térképészeti munkarészek selejtezési rendje

21/A. § *  Az ezen alcímben foglaltak nem alkalmazhatóak az állami alapadatok selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó iratokra.

22. § (1) *  Az Fttv. 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott állami alapadatokat tartalmazó eredeti munkarészek és termékek akkor sem selejtezhetők, ha a forgalomból történő kivonásuk megtörtént.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott anyagok másolati példányainak selejtezéséről a kezelésüket végző szakigazgatási szervezet dönt.

(3) Az (1) bekezdéshez nem tartozó anyagok selejtezését a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény alapján kell a kezelésükkel megbízott szakigazgatási szervnek végrehajtani.

(4) * 

(5) *  A földmérő szervezet átszervezése vagy jogutóddal történő megszüntetése esetén az átszervezett (megszűnő) szerv földmérési és térképészeti anyagainak további tárolási helyéről a jogutód tájékoztatja az ingatlanügyi hatóságot, valamint a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervet.

23. § * 

24. § (1) Állami alapadatok előállításához felhasznált eredeti távérzékelési alapanyagok (légifelvétel, űrfelvétel stb.) nem selejtezhetők, kivéve, ha további felhasználásra alkalmatlanok. A távérzékelési anyagokról készült másolatok selejtezhetők, ha további tárolásukról jogszabály, szakmai szabályzat vagy utasítás nem rendelkezik, és további megőrzésük a későbbi felhasználás céljából nem indokolt.

(2) *  A katonai földmérési és térképészeti tevékenység során keletkezett közbenső munkarészek megőrzéséről, illetve selejtezéséről a Honvédelmi Minisztérium védelmi célú térképészeti termékek előállításáért felelős termelő és szolgáltató szervezet ügyvezetője intézkedik.

A Térképellátási Koordinációs Bizottság

25-27. § * 

Átmeneti és záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) *  A rendelet 17. §-át és a 19. § (1) bekezdését a két miniszter külön rendelettel lépteti hatályba, e rendeletek hatálybalépéséig a szakmai szabályzatokban meghatározott minőségi követelményeket kell betartani.

(3) *  A Honvédelmi Minisztérium védelmi célú térképészeti termékek előállításáért felelős termelő és szolgáltató szervezet földmérési és térképészeti tevékenysége feletti szakfelügyeleti ellenőrzést a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv látja el.

1-3. számú melléklet a 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelethez * 

4. számú melléklet a 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelethez * 

Sorszám: ...............

MAGYAR HONVÉDSÉG PARANCSNOKSÁGA
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

PARANCS
a védelmi célú földmérési és térképészeti munkák végzésére, ellenőrzésére

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény alapján

........................................................................-t

térképészeti munkák végzésével, ellenőrzésével megbízzuk.

Utasítjuk a Magyar Honvédség és a Rendőrség szerveinek parancsnokait, hogy nevezettet a parancsban foglalt feladatai végzésében támogassák.

Nevezett jogosult:

1. A hozzá beosztott gépkocsivezetővel és segédmunkásokkal együtt Magyarország egész területén - államhatárának vonaláig - földmérési és térképészeti munkát végezni, és azt ellenőrizni.

2. A Magyar Honvédség objektumaiba (laktanyák, katonai táborok, repülőterek, lőterek stb.), továbbá a Magyar Honvédséghez nem tartozó őrzött területekre (külön engedély hiányában a védett és zárt körletek kivételével) belépni, térképészeti munkát végezni, és azt ellenőrizni.

3. A vasúti és közúti pályatestek területén térképezni, fényképezni és geodéziai méréseket végezni.

4. Az állami, helyi önkormányzati és magántulajdonban (kezelésben) lévő ipari, illetve erdő- és mezőgazdasági területeken térképezést, térképellenőrzést végezni.

5. A fővárosi és megyei kormányhivatal, a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft., továbbá a vízügyi igazgatóságok és a Nemzeti Földügyi Központ térképészeti anyagaiba betekinteni, és az adatokat a katonai térképezési munkákhoz kikérni.

Ezen parancs a ................................. számú szolgálati (személyi) igazolvány egyidejű felmutatása mellett,

20........................-ig érvényes. Budapest, 20........................-n

.................................
a Magyar Honvédség parancsnoka

.................................
országos rendőrfőkapitány