A jogszabály mai napon ( 2023.10.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 34. § (4) bekezdése a) pontjának aa)–ah) alpontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § *  (1) E rendelet alkalmazásában

a) *  foglalkozásszerű felhasználó: aki foglalkozása körében veszélyes anyaggal, illetve veszélyes keverékkel tevékenységet végez, illetve foglalkozása vagy tevékenységi körében szervezett munkavégzésben veszélyes anyaggal, illetve veszélyes keverékkel végzett tevékenység céljából munkavállalót foglalkoztat,

b) gyermek: 14. életévét be nem töltött kiskorú személy,

c) *  emberi mérgezési eset: az ország területén bekövetkező, bármilyen eredetű veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék hatásának tulajdonítható emberi mérgezés, ideértve az emberi és állatgyógyászati szerek, növényvédő szerek, növényi és állati mérgek, kábítószerek alkalmazásából származó mérgezéseket is, de kivéve az ételmérgezéseket és a foglalkozási megbetegedéseket,

d) teratogén: fejlődési rendellenességet okozó,

e) ökotoxikus: az élő szervezeteket, azok utódait vagy populációit közvetlenül vagy a táplálékláncon át, azonnal vagy meghatározott idő elteltével károsító (mérgező, teratogén, mutagén stb.).

(2) Az anyagok osztályozása, csomagolása (címkézése) és a kockázatok értékelése tekintetében e rendelet alkalmazásában

a) *  anyag: az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti, valamint az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 7. pontja szerinti fogalom,

b) *  keverék: az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 2. pontja szerinti, valamint az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti fogalom, azzal, hogy e fogalom az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében foglalt eltérésekre figyelemmel alkalmazható a keverékek e cikk alapján 2015. június 1-jéig történő osztályozására, címkézésére és csomagolására,

c) *  forgalomba hozatal: az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 12. pontja szerinti, valamint az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 18. pontja szerinti fogalom,

d) EINECS: az 1981. szeptember 18-án az Európai Közösség piacán jelen lévő valamennyi anyagot tartalmazó Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke,

e) ELINCS: az 1981. szeptember 18-át követően az Európai Közösségben, illetve az Európai Unióban törzskönyvezett új anyagokat tartalmazó Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke.

2. § * 

(A Kbtv. 6–13. §-aihoz)

3. § (1) *  Veszélyes anyag bejelentéséhez a magyar nyelvű biztonsági adatlapot, címketervet, illetve veszélyes keverék bejelentéséhez a magyar nyelvű biztonsági adatlapot elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon kell az országos tisztifőorvosnak megküldeni. A veszélyes anyagok és keverékek bejelentéséhez szükséges tartalmi követelményeket az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) * 

4. § * 

5. § * 

6. § * 

(A Kbtv. 20–22. §-ához)

7. § *  A biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményeit a veszélyes anyag, illetve a veszélyes keverék azonosítására, veszélyességére, kezelésére, tárolására, szállítására, a hulladékkezelésre, valamint az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire vonatkozó, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1907/2006/EK rendelet) IV. címe és II. melléklete tartalmazza.

(A Kbtv. 23. §-ához)

8. § (1) *  Az országos tisztifőorvos által működtetett Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (a továbbiakban: ETTSZ) feladata a veszélyes anyagok és veszélyes keverékek adatainak gyűjtése és feldolgozása, információadás céljából történő rendszerezése. Az ETTSZ látja el az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikkében meghatározott, a keverékeket forgalomba hozó importőröktől és továbbfelhasználóktól beérkező információk fogadásával, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos feladatokat.

(2) *  Az ETTSZ a veszélyes anyagokról országos nyilvántartást, a veszélyes keverékekről terméknyilvántartást vezet.

(3) *  Az ETTSZ a nyilvántartásában szereplő veszélyes anyagokra és veszélyes keverékekre vonatkozó megkeresésre felvilágosítást ad

a) a mérgezettek orvosi elsősegélynyújtását és egészségügyi ellátását végzők részére a betegellátáshoz szükséges mértékben;

b) *  a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal és járási (fővárosi kerületi) hivatala részére;

c) *  a munkavédelmi hatóság részére munkabalesetek, fokozott expozíciós esetek, foglalkozási megbetegedések megelőzéséhez;

d) a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, törvényben a meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálat részére kémiai katasztrófahelyzetek megelőzési és felkészülési terveinek elkészítéséhez, valamint balesetek következményeinek elhárításához;

e) a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és az igazságügyi szakértők részére;

f) *  a környezet- és természetvédelmi, illetve a vízügyi hatóságok részére;

g) a növényvédelmi, illetve az állat-egészségügyi hatóságok részére;

h) lakosság részére mérgezések megelőzése céljából a laikus elsősegély-nyújtáshoz szükséges mértékben;

i) *  az a)–h) pont hatálya alá nem tartozó esetekben, bármely kérelmező részére toxikológiai kérdésekben, szakvélemény formájában azzal, hogy az 1907/2006/EK rendelet 119. cikkére figyelemmel ezen a jogcímen csak nyilvános információ adható meg.

(3a) *  A méregközpontba történő bejelentésekkel kapcsolatban az ETTSZ csak az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikkével összhangban szolgáltathat információt.

(4) *  A (3) és (3a) bekezdés szerinti információadás 24 órás, folyamatos, továbbá ingyenesen hívható telefonszámon is igénybe vehető szolgáltatás keretében működik. Az információadás a (3) bekezdés a)–h) pontjaiban és a (3a) bekezdésben meghatározott esetekben díjtalan, a (3) bekezdés i) pontja szerinti szakvéleményért díjat kell fizetni.

(5) *  Az emberi mérgezési esetet – ideértve a veszélyes anyag vagy veszélyes keverék hatására orvosi ellátás nélkül halált eredményező heveny mérgezési eseteket is – elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon be kell jelenteni az ETTSZ-nek, függetlenül attól, hogy a mérgezés szándékos vagy gondatlan magatartás, illetve fel nem róható baleset eredményeként következett be.

(6) *  A bejelentést az esetet lezáró orvos, illetve egészségügyi intézmény teszi meg a mérgezett személy intézményből történő elbocsátását, illetve esetleges elhalálozását követő egy héten belül.

(6a) *  Az orvosi ellátás nélkül halált eredményező, és igazságügyi szakértői kivizsgálásra kerülő heveny mérgezési esetek bejelentését az igazságügyi szakértői kivizsgálást elrendelő szerv végzi, ha a szakértői vizsgálat megállapítja, hogy mérgezés volt a halál oka, vagy ahhoz jelentős mértékben hozzájárult. A bejelentést az igazságügyi szakértői vélemény kézhezvételétől számított egy héten belül kell megtenni.

(7) *  A 12. számú melléklet szerinti tartalmú mérgezési eset bejelentő lapot az első ellátást végző orvos – ha a (2) bekezdés alapján nem ő a bejelentő – a további ellátásra szoruló beteg esetén kitöltve, a beteggel együtt továbbküldi a végleges kórismét megállapító orvoshoz, illetve egészségügyi intézményhez, aki (amely) az adatlap adatait felhasználja a bejelentés megtételéhez.

(8) * 

(8a) *  A mérgezett kezelését ellátó intézmény – az (5) bekezdés szerinti bejelentések adattartalmával – az általa megtett mérgezési eset-bejelentéseket nyilvántartja.

(9) *  A mérgezési esetekről az ETTSZ az egészségügyért felelős miniszter részére összesítő jelentést készít.

(10) *  A mérgezési esetbejelentések teljesítését a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) ellenőrzi.

(11) *  A heveny mérgezési esetek magas szintű, egységes és szakszerű ellátásának biztosítására az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt egészségügyi szolgáltatóknál diagnosztikai és terápiás információs egységet kell szervezni. A kijelölt egészségügyi szolgáltató és az ETTSZ között biztosítani kell a folyamatos, azonnali információadás lehetőségét.

(A Kbtv. 29. §-ához)

9. § (1) *  A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentése a 13. számú melléklet szerint, elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon történik.

(2) *  A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése a 13. számú melléklet szerint elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon történik.

(3) A bejelentés ellenőrzésekor a tevékenységet végző dokumentálhatóan igazolja, hogy eleget tesz a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályi kötelezettségének.

10. § * 

11. § *  A gyártók, az importálók, a munkáltatók, illetve a tevékenységet végzők felelősségi körébe tartozó, e rendelet szerinti kötelezettségek betartását a járási hivatal ellenőrzi.

12. § (1) Ez a rendelet 2001. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárásról szóló 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 4/1997. (II. 21.) NM rendelet és a módosításáról rendelkező 31/1997. (X. 17.) NM rendelet a hatályát a veszti.

(2) * 

(3) A biocid termékek tekintetében e rendelet rendelkezéseit a külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(4) *  Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: * 

a) *  a Tanács 67/548/EGK irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről, valamint az ezt módosító 71/144/EGK, 73/146/EGK, 75/409/EGK, 76/907/EGK, 79/370/EGK, 79/831/EGK, 81/957/EGK, 82/232/EGK, 83/467/EGK, 84/449/EGK, 86/431/EGK, 87/432/EGK, 88/302/EGK, 88/490/EGK, 90/517/EGK, 91/410/EGK, 91/632/EGK, 92/32/EGK, 92/37/EGK, 92/69/EGK, 93/21/EGK, 93/72/EGK, 93/101/EK, 93/105/EK, 94/69/EK, 96/54/EK, 96/56/EK, 97/69/EK, 98/73/EK, 98/98/EK, 2000/32/EK, 2000/33/EK, 2001/59/EK, 2006/121/EK irányelvek;

b) *  az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről, valamint annak a 2001/60/EK és a 2006/8/EK bizottsági irányelvvel, a 66/2004/EK tanácsi irányelvvel, valamint az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel történt módosításai;

c) *  a Bizottság 91/155/EGK irányelve (1991. március 5.) a 88/379/EGK tanácsi irányelv 10. cikke végrehajtásának megfelelően, a veszélyes készítményekre vonatkozó különös információk rendszerével kapcsolatos részletes rendelkezések meghatározásáról és megállapításáról, valamint az ezt módosító 93/112/EK és 2001/58/EK irányelvek.

(5) *  Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről,

b) a Bizottság 340/2008/EK rendelete (2008. április 16.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról,

c) a Bizottság 440/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról,

d) *  az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról,

e) *  az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról szóló, 2017. március 22-i (EU) 2017/542 bizottsági rendelet.

1–4. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez * 

5. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez * 

1. A veszélyes anyag bejelentésének adattartalma

1.1.1. A veszélyes anyag neve

1.1.2. A veszélyes anyag CAS- vagy EC-száma

1.2.1. A bejelentő neve

1.2.2. A bejelentő címe

1.2.3. A bejelentő telefon és fax száma

1.3. *  Az anyaggal folytatott tevékenység bejelentésének azonosító kódja

1.4. Nyilatkozat a bejelentés díjának befizetéséről

1.5. Dátum

1.6. A bejelentő azonosítója

2. A veszélyes anyag bejelentés visszaigazolásának adattartalma

2.1. *  A bejelentés azonosítója

2.2. Az anyag neve

2.3.1. A bejelentő neve

2.3.2. A bejelentő címe

2.4. A bejelentést fogadó intézet neve

2.5. Dátum, aláírás

3. A veszélyes keverék bejelentésének adattartalma

3.1. A veszélyes keverék neve

3.2.1. A bejelentő neve

3.2.2. A bejelentő címe

3.2.3. A bejelentő telefon és fax száma

3.3. *  A keverékkel folytatott tevékenység bejelentésének azonosító kódja

3.4. Nyilatkozat a bejelentés díjának befizetéséről

3.5. Dátum

3.6. A bejelentő azonosítója

4. A veszélyes keverék bejelentés visszaigazolásának adattartalma

4.1. *  A bejelentés azonosítója

4.2. A keverék neve

4.3.1. A bejelentő neve

4.3.2. A bejelentő címe

4.4. A bejelentést fogadó intézet neve

4.5. Dátum, aláírás

5. Változás bejelentés adattartalma – veszélyes anyag

5.1. *  A bejelentés azonosítója

5.2. A veszélyes anyag neve

5.3.1. A bejelentő neve

5.3.2. A bejelentő címe

5.3.3. A bejelentő telefon és fax száma

5.4. Dátum

5.5. A bejelentő azonosítója

6. Változás bejelentés visszaigazolásának adattartalma – veszélyes anyag

6.1. *  A bejelentés azonosítója

6.2. Az anyag neve

6.3.1. A bejelentő neve

6.3.2. A bejelentő címe

6.4. A bejelentést fogadó intézet neve

6.5. Dátum, aláírás

7. Változás bejelentés adattartalma – veszélyes keverék

7.1. *  A bejelentés azonosítója

7.2. A veszélyes keverék neve

7.3.1. A bejelentő neve

7.3.2. A bejelentő címe

7.3.3. A bejelentő telefon és fax száma

7.4. Forgalmazás megszűnése esetén, erről nyilatkozat

7.5. Dátum

7.6. A bejelentő azonosítója

8. Változás bejelentés visszaigazolásának adattartalma – veszélyes keverék

8.1. *  A bejelentés azonosítója

8.2. A keverék neve

8.3.1. A bejelentő neve

8.3.2. A bejelentő címe

8.4. A bejelentést fogadó intézet neve

8.5. Dátum, aláírás

6–7. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez * 

8. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez * 

A veszélyes anyagok magyarországi jegyzéke egyes tételeinek adattartalma

1. *  Azonosítási jel

2. Anyag kémiai megnevezése

3. CAS-szám (ha van)

4. EU-szám (ha van)

5. Veszély jel (jelek), a veszély jellegére utaló R-mondatok, valamint az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti veszélyességi osztály/kategória kódja (kódjai) és a figyelmeztető, H mondat (mondatok) száma (számai)

6. Az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti óvintézkedésre utaló P mondat (mondatok) száma (számai)

9–10. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez * 

11. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez * 

12. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez * 

Mérgezési eset bejelentőlap

1. A MÉRGEZETT ADATAI

1. Névkód*: ..........................................................................

2. Nem*: férfi nő

3. Születési év*: ........................................................ (kor: ........................)

4. Foglalkozás: .............................................................................................................................

5. Lakhely*: település: ................................................... vármegye: ..................................................

2. A MÉRGEZÉS

1. A mérgezést okozó anyag*: ................................................................................................

2. Időpontja*: ................ év ............................... hó .............. nap ............. óra ............ perc

3. Helye: saját lakás, idegen lakás, munkahely, közterület, egyéb: ...............................................

4. Módja*: szájon át, belélegezve, bőrön keresztül, egyéb: ...........................................................

5. Jellege*: öngyilkosság, véletlen, abúzus, foglalkozási, egyéb: .................................................

6. A bejelentő neve*: .....................................................................................................................

7. A bejelentő munkahelye*: .........................................................................................................

3. ELSŐ ÉSZLELÉS

1. Időpontja: ................ év ............................... hó .............. nap ............. óra ............ perc

2. Helye: saját lakás, idegen lakás, munkahely, közterület, egyéb:

.........................................................................................................................................................

3. A mérgezett állapota: eszméletlen, zavart tudat, ép tudat, légzési elégtelenség, keringési elégtelenség, egyéb:

.........................................................................................................................................................

4. *  A mérgezés súlyossága (a PSS skála szerint)*: tünetmentes, enyhe, közepes, súlyos, halálos

5. *  Az ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás, mesterséges lélegeztetés, külső szívmasszázs, egyéb:

...........................................................................................................................................

6. *  A mérgezett sorsa*: végleges ellátás, további kezelés járó betegként, kórházi beutalás, meghalt

Halál időpontja: ................ év ....................... hó .............. nap ............. óra ............ perc

7. *  Az első ellátást végző neve:

..........................................................................................................................................

Munkahelye: ....................................................................................................................

........................................... év ........................ hó ............................ nap

4. KÓRHÁZI ELLÁTÁS

1. Kórházi esetazonosító szám (kórlapszám)**: .............................................................................

2. A felvétel időpontja: ................ év .............................. hó ............ nap ............. óra ............ perc

3. A mérgezett állapota: eszméletlen, zavart tudat, ép tudat, légzési elégtelenség, keringési elégtelenség, egyéb:

.........................................................................................................................................................

4. Ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás, mesterséges lélegeztetés, külső szívmasszázs, egyéb:

.........................................................................................................................................................

5. Kórisme: .....................................................................................................................................

6. Kibocsátás, elhalálozás időpontja**: ......... év ........................ hó ....... nap ....... óra ......... perc

7. A mérgezett sorsa**: gyógyult, további orvosi ellenőrzést igényel, maradandó egészségkárosodást szenvedett, saját felelősségére távozott, meghalt

8. Epikrízis: ...................................................................................................................................

9. Kórház, osztály megnevezése**: ..............................................................................................

Címe: .................................................................................................

........................... év .............................. hó ........... nap

P. H.

............................................................
orvos neve, pecsétszáma

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

A **-gal jelölt mezők kitöltése kórházi ellátás esetén kötelező.

13. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez * 

Veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység és abban bekövetkezett változás járási hivatalnak történő elektronikus bejelentése * 

1. Tevékenységet végző (cég)

Neve:

Székhelye:

Telephely címe:

Vármegye:

Telefon:

fax:

e-mail:

A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i):

Felelős személy neve:

Elérhetőség címe:

Telefon:

fax:

e-mail:

2. A veszélyes anyaggal/veszélyes keverékkel végzett tevékenység megnevezése

Előállítás

Gyártás

Feldolgozás

Csomagolás

Címkézés

Osztályozás

Tárolás

Anyagmozgatás

Forgalomba hozatal (forgalmazás)

Felhasználás

Elemzéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos vizsgálat

Kutatásfejlesztés

Egyéb

A tevékenység TEÁOR kódja(i):

3. Veszélyes anyag(ok), veszélyes keverék(ek), melyekkel a tevékenység folyik

Név:

Veszélyszimbólum:

CAS vagy EU szám:

Éves mennyiség:

4. A bejelentő tudomásul veszi, hogy

a) a bejelentés ellenőrzésekor a tevékenységet végző dokumentálhatóan igazolja, hogy eleget tesz a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályi kötelezettségének,

b) 2001. január 1-jétől bejelentés nélkül vagy érvényes engedély nélkül végzett tevékenység kémiai terhelési bírsággal sújtható.

14. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez *