A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

33/2009. (XII. 18.) ÖM rendelet

az idegenvezetői tevékenységről

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (4) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az idegenvezetői tevékenységet folytató személynek idegenvezető szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az idegenvezetői tevékenység csak azon (azokon) a nyelven (nyelveken) folytatható, amely (amelyek) tekintetében az idegenvezetői tevékenységet folytató személy nyelvvizsgát tett, vagy azzal egyenértékű nyelvismerettel rendelkezik.

(2) Ha az egyéni vállalkozó ténylegesen nem maga folytatja az idegenvezetői tevékenységet, illetve az egyéb vállalkozás esetén az (1) bekezdés szerinti követelményeknek a vállalkozás nevében a tevékenységet ténylegesen végző személynek kell megfelelnie.

2. § (1) Az idegenvezetői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentésben a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) meghatározott adatokon túlmenően a szolgáltatónak meg kell jelölnie, hogy a szolgáltató mely nyelven (nyelveken) kívánja a tevékenységet folytatni.

(2) Az idegenvezetői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentéshez mellékelni kell

a) az idegenvezetői szolgáltatást ténylegesen végző személy idegenvezető szakképesítését igazoló okirat másolatát,

b) az idegenvezetői szolgáltatást ténylegesen végző személy nyelvismeretét tanúsító nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, vagy azzal egyenértékű nyelvismeretet igazoló okirat másolatát,

c) az idegenvezetői szolgáltatást ténylegesen végző személy igazolvány méretű fényképét.

(3) A kereskedelmi hatóság által az idegenvezetői tevékenységet folytató szolgáltatókról vezetett nyilvántartás - a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon túl - a (2) bekezdés b) pontja szerinti iratok által tanúsított nyelvtudást, valamint a nyilvántartási számot tartalmazza.

(4) A kereskedelmi hatóság az általa vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az interneten.

3. § (1) A kereskedelmi hatóság a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 6/B. § (4) bekezdése alapján kiállított idegenvezetői igazolványt a vállalkozás nevében idegenvezetői tevékenységet ténylegesen végző személy részére állítja ki, amely tartalmazza az érintett fényképét és a következő adatokat:

a) a kereskedelmi hatóság megjelölése és bélyegzőlenyomata,

b) az igazolvány sorszáma, kiállításának kelte,

c) a szolgáltató neve, és - ha ettől eltérő - az igazolvány birtokosának neve,

d) az a nyelv (nyelvek), amelyen idegenvezetői tevékenységet folytat.

(2) Az elveszett vagy megrongálódott idegenvezetői igazolvány helyett a kereskedelmi hatóság - kérelemre - új igazolványt állít ki. A megrongálódott igazolványt egyidejűleg le kell adni a kereskedelmi hatóságnak.

(3) Az idegenvezetői tevékenység megszüntetésére vonatkozó bejelentéssel egyidejűleg a szolgáltató köteles a tevékenységéhez kiadott idegenvezetői igazolványt is leadni a kereskedelmi hatóságnak.

4. § (1) Annak, aki az idegenvezetői tevékenységet arra való jogosultság nélkül folytatja, a kereskedelmi hatóság a jogosultság igazolásáig megtiltja az idegenvezetői tevékenység folytatását.

(2) Ha a szolgáltató az 1. § (1) bekezdésében meghatározott követelmény megsértésével folytatja tevékenységét, a kereskedelmi hatóság a szükséges nyelvismeret (nyelvismeretek) igazolásáig megtiltja számára az idegenvezetői tevékenységnek az adott nyelven (nyelveken) való folytatását.

(3) Ha a szolgáltató a (2) bekezdés szerinti tilalom ellenére az adott nyelven (nyelveken) továbbra is idegenvezetői tevékenységet folytat a szükséges nyelvismeret (nyelvismeretek) igazolásának hiányában, a kereskedelmi hatóság három évre megtiltja számára az idegenvezetői tevékenység folytatását, és egyidejűleg törli a szolgáltatót a nyilvántartásból, továbbá ezzel egyidejűleg rendelkezik az idegenvezetői igazolványának bevonásáról.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)-(3) * 

(4) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9-11. cikkének való megfelelést szolgálja.

(5) Az idegenvezetésről szóló 41/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet alapján vezetett idegenvezetők nyilvántartásában az e rendelet hatálybalépése napján nyilvántartott idegenvezetőt úgy kell tekinteni, hogy a bejelentést megtette.

6. § *