A jogszabály mai napon ( 2023.04.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

421/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 38. alpontjában, a 8. § tekintetében, a 48. § (3) bekezdés a) pont 31. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § (1) E rendelet alkalmazásában a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 47. § 34. pontjában meghatározottak szerinti berendezés.

(2) A tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz (a továbbiakban: eszköz) mérete - a keretet adó külső határoló pontok figyelembevételével - nem haladhatja meg a 2 m2-t.

(3) Az eszköz

a) villogó, káprázást okozó fényt vagy futófényt nem tartalmazhat,

b) villogó vagy káprázást okozó külső fényforrással megvilágított nem lehet,

c) fényújságszerűen mozgó feliratokat vagy mozgó alakokat nem tartalmazhat,

d) felülete fényvisszaverő anyagból nem készülhet és

e) az úticél irányának és távolságának megjelenítése során közúti jelzéseket, azokkal összetéveszthető ábrákat, feliratokat, fényeket, továbbá a közúti jelzéstechnikában alkalmazott megegyező vagy ahhoz hasonló színeket nem tartalmazhat.

(4) Az eszköz elhelyezése során a közúti űrszelvényt, valamint a közút úttesten kívüli burkolatlan területe, járda, gyalogút és kerékpárút esetén a terepszinttől mért 3 méteres magasságot szabadon kell hagyni.

2. § (1) Az eszköz elhelyezője köteles az elhelyezés tényét az elhelyezést megelőző 15 nappal korábban bejelenteni (a továbbiakban: bejelentés) az elhelyezéssel érintett közvilágítási-, villany- és telefonoszlop (a továbbiakban: oszlop) elhelyezkedése szerinti közút kezelője részére.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell

a) az oszlop tulajdonosának, valamint az áram-, illetve telefonszolgáltató vagy áramhálózati engedélyesnek a hozzájárulását ahhoz, hogy az eszköz az f) pont szerinti időtartamra az oszlopon elhelyezésre kerüljön,

b) az elhelyezésre kerülő eszközök darabszámát,

c) az eszköz elhelyezésének helyét, méreteit és kialakítását,

d) az eszköz méretarányos rajzát,

e) az eszköz elhelyezésére jogosult személy és az eszköz tulajdonosa nevét, lakcímét (székhelyét), valamint

f) az elhelyezés kezdő napját és annak napokban meghatározott időtartamát (a továbbiakban: elhelyezési időtartam).

(3) Az eszköz elhelyezése az elhelyezésre jogosult és az oszlop elhelyezkedése szerinti közterület kezelője közötti polgári jogi jogviszonynak minősül.

(4) Ha az eszköz elhelyezője az eszköz elhelyezését az elhelyezési időtartam lejártát követően is folyamatosan fenn kívánja tartani a (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott feltételek megváltoztatása nélkül, az újabb elhelyezési időtartamra vonatkozó, a (2) bekezdés a) és f) pontjában foglaltakat tartalmazó bejelentést az elhelyezési időtartam lejárta előtt legkésőbb 15 nappal meg kell tennie az (1) és (2) bekezdés megfelelő alkalmazásával.

3. § (1) Az eszköz elhelyezésére jogosult a közút kezelője részére köteles az elhelyezési időtartamra az 1. mellékletben meghatározottak szerint számított elhelyezési díjat fizetni.

(2) A közút kezelője a bejelentés alapján az 1. melléklet szerinti díjszabásnak megfelelően az elhelyezésre jogosult részére az eszköz elhelyezésének kezdő napját követő 5 napon belül, a 2. § (4) bekezdése szerinti bejelentés esetén pedig az újabb elhelyezési időtartam kezdő időpontját követő 5 napon belül 30 napos határidővel számlát állít ki.

4. § (1) Az elhelyezés időpontjától függetlenül jogszabálysértő az eszköz elhelyezése, amely a Kkt. és e rendelet rendelkezéseivel ellentétes módon került elhelyezésre vagy az eszköz nem a Kkt.-nek és e rendeletnek megfelelően került kialakításra.

(2) A közutak környezetében jogszabálysértően elhelyezett eszköz eltávolítása érdekében a közút kezelője felmérést készít, amelynek során felmérési dokumentációban rögzíti az ilyen eszközök helyét, méreteit, kialakítását, a jogszabálysértés tényét.

(3) A közút kezelője a jogellenesen elhelyezett eszköz tulajdonosát 30 napos határidő megállapításával felszólítja a jogsértés megszüntetésére. Felszólításában tájékoztatást ad a jogkövetkezményekről. Az eszköz tulajdonosa köteles gondoskodni a jogellenesen elhelyezett eszköz eltávolításáról, a jogsértés megszüntetéséről.

(4) Ha az eszköz tulajdonosa nem lelhető fel, a közút kezelője az oszlop tulajdonosát szólítja fel az eszköz eltávolítására. Eredménytelen felszólítás esetén a közút kezelője az eszközt a Kkt. 12. § (5) bekezdése szerint eltávolíthatja.

5. § Az e rendeletben meghatározott eszköz tekintetében a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet nem alkalmazandó.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § (2)-(4) bekezdése a kihirdetést követő 16. napon lépnek hatályba.

7. § Ha e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően elhelyezett eszköz kialakítása és elhelyezése megfelel e rendelet előírásainak, úgy ezen eszközökre a rendeletet az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) az elhelyező a rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül köteles a 2. § szerinti bejelentést megtenni,

b) a közút kezelője a 3. § (2) bekezdés szerinti számlát a bejelentés kézhezvételét követő 5 napon belül állítja ki.

8. § * 

1. melléklet a 421/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az eszköz elhelyezése esetén fizetendő elhelyezési díj mértéke:

a) Budapest és a megyei jogú városok közigazgatási határán belül: 100 Ft/tábla/nap,

b) az a) pontban foglaltakon kívül, egyéb települések esetében: 50 Ft/tábla/nap.

A meghatározott díjak a mindenkori általános forgalmi adót nem tartalmazzák.