A jogszabály mai napon ( 2024.03.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet

a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § *  A rendelet hatálya az 50 és 1000 V tartományba eső, váltakozó áramú, illetve 75 és 1500 V tartományba eső egyenáramú felhasználásra tervezett a villamossági termék (a továbbiakban: villamossági termék) tervezésére, gyártására, megfelelőségének értékelésére, forgalomba hozatalára és forgalmazására terjed ki az 1. mellékletben meghatározott berendezések és jelenségek kivételével.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. CE megfelelőségi jelölés: a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 2. § 2. pontja szerinti fogalom;

2. forgalmazás: a Pftv. 2. § 5. pontja szerinti fogalom;

3. forgalmazó: a Pftv. 2. § 6. pontja szerinti fogalom;

4. forgalomba hozatal: a Pftv. 2. § 7. pontja szerinti fogalom;

5. forgalomból történő kivonás: a Pftv. 2. § 8. pontja szerinti fogalom;

6. gazdasági szereplő: a Pftv. 2. § 10. pontja szerinti fogalom;

7. gyártó: a Pftv. 2. § 11. pontja szerinti fogalom;

8. harmonizált szabvány: a Pftv. 2. § 12. pontja szerinti fogalom;

9. használati és kezelési útmutató: a Pftv. 2. § 13. pontja szerinti fogalom;

10. importőr: a Pftv. 2. § 15. pontja szerinti fogalom;

11. megfelelőségértékelés: a Pftv. 2. § 20. pontja szerinti fogalom;

12. meghatalmazott képviselő: a Pftv. 2. § 22. pontja szerinti fogalom;

13. műszaki leírás: a villamossági termék által teljesítendő műszaki követelményeket ismertető dokumentum;

14. uniós harmonizációs jogszabály: minden, a termék forgalomba hozatalának feltételeit harmonizáló uniós jogi aktus;

15. * 

16. visszahívás: minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználók számára hozzáférhető, forgalomban lévő villamossági termék visszavétele.

3. Biztonsági követelmények

3. § (1) Villamossági termék az uniós piacon kizárólag akkor forgalmazható, ha azt a hatályos uniós biztonsági rendelkezésekre vonatkozó helyes műszaki gyakorlattal összhangban állították elő, valamint nem veszélyezteti a személyek és háziállatok egészségét, biztonságát és a vagyonbiztonságot.

(2) A biztonsági követelmények fő elemeit a 2. melléklet határozza meg.

4. Villamosenergia-szolgáltatás

4. § A villamosenergia-szolgáltató nem rendelhet el a villamossági termékre - a hálózatra való csatlakoztatásra vagy az elektromos energiának a villamossági termék felhasználói részre történő szolgáltatására vonatkozó - a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknél szigorúbb biztonsági követelményeket.

II. FEJEZET

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI

5. A gyártó kötelezettségei

5. § (1) A gyártó a forgalomba hozatal során gondoskodik arról, hogy a villamossági termék megfeleljen a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknek.

(2) A gyártó elkészíti a 3. melléklet szerinti műszaki dokumentációt, és elvégzi vagy elvégezteti a 3. melléklet szerinti megfelelőségértékelési eljárást. Ha a villamossági termék megfelel a megfelelőségértékelési eljárás alapján a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági céloknak, a gyártó elkészíti az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és feltünteti a terméken a CE megfelelőségi jelölést.

(3) A gyártó a 3. mellékletben előírt műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a villamossági termék forgalomba hozatalát követő 10 évig köteles megőrizni.

(4) A gyártó biztosítja a sorozatgyártás e rendeletnek való megfelelőségét. A gyártónak figyelembe kell vennie a villamossági termék tervezésének vagy jellemzőinek változásait, a harmonizált szabványok, a nemzetközi és nemzeti szabványok vagy az egyéb műszaki leírások változásait, amelyek alapján a villamossági termék megfelelőségét megállapították.

(5) Ha a termék jelentette - az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot veszélyeztető - kockázatokra (a továbbiakban: kockázat) tekintettel indokolt, a gyártó a végfelhasználók egészségének védelme és biztonsága érdekében elvégzi a forgalmazott termék mintavizsgálatát, amelynek során kivizsgálja a panaszokat, nyilvántartást vezet a panaszokról, a nem megfelelő termékekről, valamint a termékvisszahívásokról, és folyamatosan tájékoztatja a forgalmazót minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.

(6) A gyártó biztosítja, hogy az általa forgalomba hozott villamossági terméken fel legyen tüntetve a termék azonosítását lehetővé tevő típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszám, vagy ha a villamossági termék mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, akkor annak csomagolása vagy a villamossági terméket kísérő dokumentáció tartalmazza ezen információkat.

(7) A gyártó feltünteti magyar nyelven a villamossági terméken, vagy ha ez nem lehetséges, annak a csomagolásán vagy kísérő dokumentációján a nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és a székhelyét.

(8) A gyártó a villamossági termékhez magyar nyelven mellékeli a fogyasztók és más végfelhasználók számára a használati és kezelési útmutatót. A használati és kezelési útmutatónak egyértelműnek és közérthetőnek kell lennie.

(9) Ha a gyártónak olyan adat jut tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az általa gyártott és forgalomba hozott villamossági termék nem felel meg az e rendeletben foglaltaknak, azonnal meghozza a villamossági termék megfelelőségének és biztonságosságának biztosításához szükséges kiigazító intézkedéseket, az intézkedések meghozatalát megelőzően figyelembe veszi az eset összes körülményét, különösen a nem megfelelőség súlyosságát, a vagyonbiztonságot, valamint a felhasználók biztonsága veszélyeztetésének körülményeit és ennek alapján, szükség esetén a villamossági terméket kivonja a forgalomból vagy visszahívja. Ha a villamossági termék kockázatot jelent, a gyártó erről azonnal tájékoztatja azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a villamossági terméket forgalmazta, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi meghozott kiigazító intézkedésről.

(10) A gyártó a piacfelügyeleti hatóság felhívására magyar nyelven rendelkezésre bocsátja a villamossági termék e rendeletnek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. A gyártó együttműködik a piacfelügyeleti hatósággal minden olyan intézkedés terén, amelyet az általa forgalomba hozott villamossági termék jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében hoz.

6. A meghatalmazott képviselő kötelezettségei

6. § (1) A gyártó írásbeli meghatalmazással meghatalmazott képviselőt nevezhet ki.

(2) A meghatalmazott képviselő a gyártótól kapott meghatalmazásban meghatározott feladatokat látja el. A megbízásnak legalább az alábbiak elvégzésére vonatkozó engedélyt kell tartalmaznia:

a) a meghatalmazott képviselő a villamossági termék forgalomba hozatalát követő 10 évig megőrzi és a piacfelügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátja az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt;

b) a meghatalmazott képviselő köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a villamossági termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt vagy kérésre annak hiteles, magyar nyelvű fordítását;

c) a meghatalmazott képviselő köteles a piacfelügyeleti hatósággal együttműködni a meghatalmazott képviselő megbízása körébe tartozó villamossági termék jelentette veszély elhárítása, kockázat kiküszöbölése, megszüntetése érdekében tett intézkedések végrehajtásában.

(3) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki dokumentáció elkészítésére vonatkozó kötelezettség nem képezik a meghatalmazott képviselő megbízatásának részét.

7. Az importőr kötelezettségei

7. § (1) Az importőr kizárólag a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelmények szerint tervezett és gyártott villamossági terméket hozhat forgalomba.

(2) A villamossági termék forgalomba hozatalát megelőzően az importőr köteles ellenőrizni, hogy a gyártó

a) elvégezte a vonatkozó megfelelőségértékelési eljárást,

b) elkészítette az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt,

c) a villamossági terméken feltüntette a CE megfelelőségi jelölést, és mellékelte hozzá a műszaki dokumentációt, valamint

d) *  teljesíti az 5. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott követelményeket.

(3) Az importőr magyar nyelven feltünteti a villamossági terméken, vagy ha ez nem lehetséges, annak csomagolásán vagy kísérő dokumentációján a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét.

(4) Az importőr gondoskodik arról, hogy a villamossági termékhez mellékeljék a magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót.

(5) Az importőr biztosítja, hogy amíg a villamossági termék a felelősségi körébe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági céloknak való megfelelést.

(6) Ha a villamossági termékkel járó kockázatra tekintettel indokolt, az importőr a fogyasztók és más végfelhasználók egészségének és biztonságának érdekében elvégzi a forgalmazott villamossági termék mintavizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálja a panaszokat, nyilvántartást vezet a panaszokról, továbbá a nem megfelelő villamossági termékekről, és gondoskodik a nem biztonságos villamossági termék forgalomból való kivonásáról vagy visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat minden ilyen piacfelügyeleti intézkedésről.

(7) Ha az importőrnek olyan adat jut tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az általa forgalomba hozott és forgalmazott villamossági termék nem felel meg az e rendeletben foglalt követelményeknek, azonnal meghozza a szükséges kiigazító intézkedéseket a termék megfelelőségének biztosítására, kivonja a forgalomból vagy visszahívja azt. Ha a villamossági termék kockázatot jelent, az importőr erről azonnal tájékoztatja azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a villamossági terméket forgalmazta, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi elfogadott kiigazító intézkedésről.

(8) Az importőr a villamossági termék forgalomba hozatalát követően a piacfelügyeleti hatóság számára 10 évig elérhetővé teszi az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, és biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció a piacfelügyeleti hatóság felhívására rendelkezésre bocsátható legyen.

(9) Az importőr a piacfelügyeleti hatóság felhívására magyar nyelven rendelkezésre bocsátja a villamossági termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. Az importőr együttműködik a piacfelügyeleti hatósággal minden olyan intézkedés terén, amelyeket az általa forgalomba hozott villamossági termék által képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében hoz.

(10) Ha az importőr úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy a villamossági termék nem felel meg a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági céloknak, a villamossági terméket nem hozza forgalomba, amíg megfelelővé nem tették. Ha a villamossági termék kockázatot jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót, valamint a piacfelügyeleti hatóságot.

8. A forgalmazó kötelezettségei

8. § (1) A forgalmazó a villamossági termék forgalmazása során köteles az e rendeletben előírt követelmények betartásával kapcsolatban kellő szakmai gondossággal eljárni.

(2) *  A forgalmazó a villamossági termék forgalmazását megelőzően köteles ellenőrizni, hogy a villamossági terméken fel van-e tüntetve a CE megfelelőségi jelölés, mellékelték-e hozzá az előírt dokumentációt, a használati és kezelési útmutatót magyar nyelven, továbbá hogy a gyártó az (6) és (7) bekezdésében, az importőr a 7. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeket teljesítette-e.

(3) A forgalmazó biztosítja, hogy amíg a villamossági termék a felelősségi körébe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék a 3. §-ban és a 2. mellékletben rögzített biztonsági céloknak való megfelelését.

(4) Ha a forgalmazónak olyan adat jut tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az általa forgalmazott villamossági termék nem felel meg az e rendeletben előírt követelményeknek, gondoskodik arról, hogy meghozza a szükséges kiigazító intézkedéseket a termék megfelelőségének biztosítására, a terméket kivonja a forgalomból vagy visszahívja. Ha a villamossági termék kockázatot jelent, a forgalmazó erről azonnal tájékoztatja azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a villamossági terméket forgalmazta, részletes tájékoztatást adva elsősorban a kockázatról és a veszélyről, valamint valamennyi elfogadott kiigazító intézkedésről.

(5) A forgalmazó köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására a villamossági termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt a piacfelügyeleti hatóság által megadott határidőn belül rendelkezésre bocsátani. A forgalmazó köteles együttműködni a piacfelügyeleti hatósággal minden olyan intézkedés terén, amelyeket az általa forgalmazott villamossági termék által képviselt veszély kiküszöbölése érdekében hoz.

(6) Ha a forgalmazó úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a villamossági termék nem felel meg a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelménynek, nem forgalmazza a villamossági terméket mindaddig, amíg azt megfelelővé nem tették. Ha a villamossági termék kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót, a piacfelügyeleti hatóságot és az importőrt.

9. Gyártói kötelezettségek az importőrre és a forgalmazóra vonatkozóan

9. § Azt az importőrt vagy forgalmazót, aki saját neve vagy védjegye alatt hoz forgalomba, vagy forgalmaz villamossági terméket, vagy olyan módon módosít már forgalomba hozott villamossági terméket, amely befolyásolja a termék e rendeletnek való megfelelését, gyártónak kell tekinteni, és mint gyártót az 5. §-ban meghatározott kötelezettségek terhelik.

10. A gazdasági szereplők adatszolgáltatása

10. § (1) A gazdasági szereplőknek a piacfelügyeleti hatóság felhívására meg kell adni a következő adatokat:

a) minden gazdasági szereplő nevét és címét, amely villamossági terméket szállított részükre;

b) minden gazdasági szereplő nevét és címét, amelynek a villamossági terméket szállítják.

(2) A gazdasági szereplők az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásra a villamossági termék hozzájuk történő szállítását vagy az általuk történő szállítását követő 10 évig kötelezhetők.

III. FEJEZET

A VILLAMOSSÁGI TERMÉK MEGFELELŐSÉGE

11. A megfelelőség vélelmezése a harmonizált szabványok alapján

11. § Arról a villamossági termékről, amely megfelel a vonatkozó harmonizált szabványoknak, illetve azok egy részének, vélelmezni kell, hogy megfelel a szabványok vagy azok részei által meghatározott, a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknek.

12. A megfelelőség vélelmezése a nemzetközi szabványok alapján

12. § (1) A 11. § szerinti harmonizált szabványok hiányában - a 3. § szerinti forgalmazás alkalmazásában - a piacfelügyeleti hatóság azokat a villamossági termékeket, amelyek megfelelnek a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság által előírt nemzetközi szabványoknak, és amelyek esetében az Európai Bizottság biztonsági rendelkezéseket állapított meg, úgy tekinti, hogy megfelelnek a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknek.

(2) A piacfelügyeleti hatóság az Európai Bizottság által közölt biztonsági rendelkezésekkel kapcsolatos bármely kifogásáról három hónapon belül tájékoztatja az Európai Bizottságot, megjelölve azokat a biztonsági indokokat, amelyek alapján a biztonsági rendelkezéseket nem lehet elismerni.

13. A megfelelőség vélelmezése a nemzeti szabványok alapján

13. § A 11. § szerinti harmonizált szabványok vagy a 12. § szerinti nemzetközi szabványok hiányában - a 3. § szerinti forgalmazás alkalmazásában - a piacfelügyeleti hatóság azokat a villamossági termékeket, amelyeket a tagállamban hatályos szabványok biztonsági rendelkezéseivel összhangban gyártottak, úgy tekinti, hogy megfelelnek a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknek, feltéve, hogy azok a Magyarország területén előírt szinttel egyenértékű biztonsági szintet biztosítanak.

14. EU-megfelelőségi nyilatkozat

14. § (1) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy a villamossági termék megfelel a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknek.

(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozatnak a 4. mellékletben meghatározott tartalmi elemekkel kell rendelkeznie. A 3. melléklet szerinti minőségértékelési eljárásban az ott meghatározott elemeket és nyilatkozatot a gyártó folyamatosan aktualizálja. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatnak magyar nyelven is rendelkezésre kell állnia.

(3) Ha a villamossági termékre több olyan uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, a termékre alkalmazandó összes uniós jogi aktus tekintetében egyetlen nyilatkozat készíthető, amely tartalmazza azon uniós harmonizációs jogi aktusoknak az azonosításához szükséges összes információt, amelyre a nyilatkozat vonatkozik, és megadja az érintett uniós jogi aktusok közzétételi hivatkozásait.

(4) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó felelősséget vállal a villamossági termék e rendeletben megállapított biztonsági követelményeknek való megfelelőségéért.

15. A CE megfelelőségi jelölésre vonatkozó általános elvek

15. § *  A CE megfelelőségi jelölésre a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 30. cikkében meghatározott általános elvek irányadóak.

16. A CE-jelölés feltüntetésére vonatkozó szabályok és feltételek

16. § (1) A CE-jelölést a villamossági terméken jól látható, olvasható és eltávolíthatatlan módon kell feltüntetni. Ha a villamossági termék jellege miatt ez nem lehetséges vagy nem indokolt, a jelölést a csomagoláson és a kísérő dokumentumokon kell feltüntetni.

(2) A CE-jelölést a villamossági termék forgalomba hozatala előtt tüntetik fel.

(3) *  A CE-jelölés a CE kezdőbetűkből áll a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében foglalt mintának megfelelően.

IV. FEJEZET * 

17-19. * 

17-19. § * 

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

21. § Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendeletnek megfelelő és az e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozott termékek forgalmazhatók és üzembe helyezhetők.

22. § Ez a rendelet a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

23. § * 

1. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelethez

Az e rendelet hatálya alá nem tartozó termékek és jelenségek

1. Robbanásveszélyes légkörben történő felhasználásra szánt villamossági termékek.

2. Radiológiai és orvosi célokra szolgáló villamossági termékek.

3. Személy- és teherfelvonók, valamint a felvonókban való használatra tervezett biztonsági berendezések.

4. Villamosenergia-fogyasztásmérők.

5. Háztartási csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok.

6. Villamos karám áramszolgáltató egységei.

7. Rádióelektromos interferencia.

8. Speciális villamossági termékek hajókon, repülőgépeken vagy vasúton való felhasználásra, amelyek megfelelnek az olyan nemzetközi szervek által összeállított biztonsági rendelkezéseknek, amelyekben a tagállamok részt vesznek.

9. Szakembereknek szánt, rendelésre készült értékelő felszerelések, amelyeket kizárólag kutatási és fejlesztési létesítményekben lehet használni kutatási és fejlesztési célból.

2. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelethez

A meghatározott feszültséghatárokon belüli használatra tervezett villamossági termékek biztonsági követelményeinek fő elemei

1. Általános feltételek

1.1. A villamossági terméken vagy - amennyiben ez nem lehetséges - a kísérő dokumentációban és a csomagoláson meg kell jelölni azokat a lényeges jellemzőket, amelyek felismerése és betartása biztosítja a villamossági termék biztonságos és rendeltetésszerű használatát.

1.2. A villamossági terméket - annak alkatrészeivel együtt - úgy kell tervezni és gyártani, hogy biztosítsák a biztonságos és megfelelő összeállíthatóságát és csatlakoztathatóságát.

1.3. A villamossági terméket úgy kell tervezni és gyártani, hogy a 2. és a 3. pontban meghatározott veszély elleni védelem biztosított legyen, feltéve, hogy a villamossági terméket rendeltetésszerűen használják, és megfelelően karbantartják.

2. A villamossági termékből eredő veszély elleni védelem tekintetében műszaki jellegű intézkedéseket kell meghatározni az 1. ponttal összhangban annak biztosítására, hogy:

a) a személyek és a háziállatok megfelelően védve legyenek a közvetlen vagy közvetett érintés által okozott fizikai sérülés vagy más ártalom veszélyével szemben;

b) a rendeltetésszerű működésen felül ne lépjen fel olyan hőmérséklet, ív vagy sugárzás, amely veszélyt okozhat;

c) a személyek és a háziállatok és a vagyon megfelelően védve legyen a villamossági termék által okozott olyan nem elektromos veszély ellen, amelyet a tapasztalat tár fel;

d) a szigetelés az előrelátható feltételeknek megfelelő legyen.

3. A villamossági terméket érő külső hatás által okozott veszély elleni védelem tekintetében műszaki intézkedéseket kell meghatározni az 1. ponttal összhangban annak a biztosítására, hogy a villamossági termék:

a) megfeleljen a várt mechanikai követelményeknek úgy, hogy ne veszélyeztesse személyek, háziállatok biztonságát és a vagyonbiztonságot;

b) a nem mechanikus hatásokkal szemben a várható környezeti feltételek között ellenálló legyen úgy, hogy ne veszélyeztesse személyek, háziállatok biztonságát és a vagyonbiztonságot;

c) előrelátható túlterhelési viszonyok között ne veszélyeztesse személyek, háziállatok biztonságát és a vagyonbiztonságot.

3. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelethez

A MODUL

1. A belső gyártásellenőrzés az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3. és 4. pontban meghatározott kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy a tárgyi villamossági termék megfelel e rendelet követelményeinek.

2. A gyártó elkészíti a műszaki dokumentációt. A műszaki dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a villamossági termék megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és - az értékelés szempontjából szükséges mértékben - ismerteti a villamossági termék tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció, amennyiben alkalmazható, legalább az alábbi elemeket tartalmazza:

a) a villamossági termék általános leírása;

b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és tervei;

c) a villamossági termék ezen rajzainak és terveinek, valamint működésének megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok;

d) a részben vagy egészben alkalmazott harmonizált szabványok jegyzéke vagy a 12. § szerinti nemzetközi vagy a 13. § szerinti nemzeti szabványok jegyzéke, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat, illetve nemzetközi vagy nemzeti szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket e rendelet biztonsági céljainak teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve; a részben alkalmazott harmonizált szabványok, illetve nemzetközi vagy nemzeti szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;

e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei, valamint

f) a vizsgálati jegyzőkönyvek.

3. A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése biztosítsa a gyártott villamossági terméknek a 2. pont szerinti műszaki dokumentációnak és ezen rendelet követelményeinek való megfelelőségét.

4. CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

4.1. A gyártó minden olyan villamossági terméken elhelyezi a CE-jelölést, amely eleget tesz ezen rendelet alkalmazandó követelményeinek.

4.2. A gyártó a villamossági termék modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a műszaki dokumentációval együtt a villamossági termék forgalomba hozatala után tíz évig a piacfelügyeleti hatóság számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a villamossági terméket, amelyre vonatkozóan elkészítették.

4.3. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát a piacfelügyeleti hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

5. A gyártónak a 4. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

4. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelethez

EU-megfelelőségi nyilatkozat tartalma

( . sz.) EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. Termékmodell/termék (termék-, típus-, tétel- vagy sorozatszám):

2. A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe:

3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.

4. A nyilatkozat tárgya (a villamossági termék azonosítása a nyomonkövethetőség biztosítására; ez adott esetben tartalmazhatja a villamossági termékről az annak megfelelő azonosítását lehetővé tevő színes fényképet is):

5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogi aktusoknak:

6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek:

7. További információk:

A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá:

(a kiállítás helye és dátuma):

(név, beosztás) (aláírás):