A jogszabály mai napon ( 2024.07.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi CIV. törvény

a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról * 

Az Országgyűlés az emberi élet és egészség mindent megelőző védelmét szem előtt tartva, a járványügyi intézkedések hatékony megtétele, az érintettekkel történő gyors közlése, továbbá az intézkedéseken keresztül a járvánnyal szembeni hatékonyabb fellépés, valamint a jogkövetés elősegítése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya

1. § Ez a törvény az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (1) bekezdése alapján bevezetett járványügyi készültség (a továbbiakban: járványügyi készültség) ideje alatti, az Eütv. III. Fejezet 6. Címe szerinti járványügyi intézkedések elrendelésével és végrehajtásával kapcsolatos egyes előírásokat állapítja meg. Az Eütv. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A jogszabály által előírt karanténkötelezettség

2. § (1) Ha a járványügyi készültség alatt kormányrendelet meghatározott országokból történő beutazás esetére hatósági házi karanténkötelezettséget ír elő, – a (2) és (3) bekezdés szerinti tájékoztatás megtörténte esetén – a hatósági házi karantén elrendelésével kapcsolatban egyedi közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásának nincs helye.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a határellenőrzést végző rendőri szerv a karanténkötelezett személyt tájékoztatja, hogy a Magyarország területére történő belépést követően kormányrendeletben meghatározott ideig köteles az általa meghatározott lakásban, ahhoz tartozó bekerített helyen vagy egyéb egészségügyi intézménynek nem minősülő helyen (a továbbiakban együtt: karanténlakás) tartózkodni.

(3) A karanténkötelezett tájékoztatja a határellenőrzést végző rendőri szervet annak a karanténlakásnak a pontos címéről, ahol a hatósági házi karantén idején tartózkodni fog.

(4) Ha a karanténkötelezett a (3) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, a további intézkedéseket a 3. alcím szerint lefolytatott eljárásban kell megállapítani.

3. § (1) A karanténkötelezett a Magyarországra történő belépést követően köteles közvetlenül a karanténlakáshoz közlekedni, a karanténlakáshoz történő közlekedése során az utazást kizárólag egészségügyi, műszaki, vagy – tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén – menetrendi okból szakíthatja meg.

(2) A karanténkötelezett köteles a karanténlakást az oda történő megérkezéskor azonnal elfoglalni és a karanténlakás bejárati ajtaján a határellenőrzést végző rendőri szerv által részére átadott jelölést mindenki által jól láthatóan elhelyezni.

(3) Ha az Eütv. 74/B. § szerinti, a hatósági házi karantén betartásának ellenőrzésére szolgáló szoftver (a továbbiakban: karanténszoftver) telepítésének feltételei rendelkezésre állnak és a karanténkötelezett ahhoz megfelelő eszközzel rendelkezik, akkor a karanténkötelezett a karanténlakásba történő megérkezésekor köteles a karanténszoftvert a telekommunikációs eszközére telepíteni, azt a hatósági házi karantén ideje alatt használni. A karanténszoftvert a karanténkötelezett a hatósági házi karantén lejártát követő napon távolíthatja el a telekommunikációs eszközéről.

4. § (1) A határellenőrzést végző rendőri szerv – a járvány terjedésének megelőzésére, illetve a lakosság egészségének védelmére tekintettel a karanténkötelezettség ellenőrzése céljából – a karanténkötelezett Magyarországra történő belépésekor rögzíti a határátlépés pontos idejét, valamint – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a karanténkötelezett

a) nevét és születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja nevét,

d) lakóhelyét,

e) tartózkodási helyét,

f) által közölt karanténlakás címét,

g) telefonszámát,

h) elektronikus levelezési címét,

i) állampolgárságát és

j) határátlépéskor használt okmánya számát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a karanténkötelezett az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) hivatalos honlapján meghatározott módon a Magyarországra történő belépést megelőző 24 órával korábban is közölheti, valamint a karanténlakás címét is bejelentheti.

(3) Ha a karanténkötelezett az (1) bekezdés szerinti adatokat és a karanténlakás címét a (2) bekezdés szerint közli, illetve bejelenti, a határellenőrzést végző rendőri szerv a karanténkötelezett Magyarországra történő belépése során az általa előzetesen közölt adatokat a határátlépéskor használt okmány adataival összeveti.

(4) A határellenőrzést végző rendőri szerv a karanténkötelezett (1) bekezdés szerinti adatait, valamint a Magyarországra történő belépés pontos idejét és helyét a Magyarországra történő belépést követő 8 órán belül a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság részére átadja.

(5) A karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság a karanténkötelezett (1) bekezdés szerinti adatait, ha a karanténkötelezettség megszegése miatt nem indult eljárás,

a) a hatósági házi karantén lejártát követő napig,

b) az 5. § (3) bekezdése szerinti értesítés napjáig, vagy

c) a 6. § (6) bekezdése szerinti időpontig

kezeli.

(6) A karanténkötelezett (1) bekezdés szerinti adatait a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság az (5) bekezdés a)–c) pontja szerinti időpontban törli.

5. § (1) A karanténkötelezett a karanténlakást a hatósági házi karantén lejártát követő napot megelőzően kizárólag

a) a 6. § (1) bekezdése szerint a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság részére tett bejelentés tudomásulvételét követően,

b) orvos utasítására,

c) megbetegedése miatt – a sürgősségi betegellátást végző személy kíséretében –,

d) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, vagy

e) kormányrendeletben meghatározott esetben

hagyhatja el.

(2) Ha a karanténkötelezett a hatósági házi karantén ideje alatt annak a fertőző betegségnek a tünetét tapasztalja, amelyre tekintettel a járványügyi készültség bevezetésre került, erről telefonon köteles értesíteni a háziorvosát, ennek hiányában a karanténlakás helye szerint illetékes háziorvost.

(3) Ha a háziorvos, ennek hiányában a karanténlakás helye szerint illetékes háziorvos a karanténkötelezett esetében azzal a fertőző betegséggel való megbetegedésnek gyanúját állapítja meg, amelyre tekintettel a járványügyi készültség bevezetésre került, erről a járványügyi intézkedések kezdeményezését követően a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányságot értesíti.

6. § (1) Ha kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a karanténkötelezett a hatósági házi karantén alóli mentesülést lehetővé tevő egészségügyi vizsgálat érdekében a hatósági házi karantén lejártát megelőzően a karanténlakást elhagyhassa, és a karanténkötelezett az egészségügyi vizsgálatra rendelkezik egészségügyi intézmény által biztosított időponttal, a karanténkötelezett az egészségügyi vizsgálat időpontját legalább az egészségügyi vizsgálatot megelőző 24 órával a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnál

a) elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap,

b) cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség hivatalos honlapján elérhető intelligens űrlap

kitöltésével és beküldésével magyar vagy angol nyelven bejelenti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság a bejelentés beérkezését tanúsító elektronikus visszaigazolás küldésével tudomásul veszi.

(3) A karanténkötelezett a karanténlakást az egészségügyi vizsgálat céljából oly módon hagyhatja el, hogy az egészségügyi vizsgálat helyszínére és az egészségügyi vizsgálatot követően a karanténlakásba történő közlekedését kizárólag egészségügyi, műszaki vagy – tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén – menetrendi okból szakíthatja meg.

(4) Ha az egészségügyi vizsgálat eredménye alapján a karanténkötelezett kormányrendeletben meghatározottak szerint a hatósági házi karantén alól mentesül, a karanténkötelezett az egészségügyi vizsgálat eredményét

a) elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap,

b) cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség hivatalos honlapján elérhető intelligens űrlap

kitöltésével és beküldésével magyar vagy angol nyelven mutathatja be a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság részére.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság az egészségügyi vizsgálat eredményének beérkezését tanúsító elektronikus visszaigazolás küldésével tudomásul veszi.

(6) Az egészségügyi vizsgálat eredményét a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság az egészségügyi vizsgálat eredményének beérkezését tanúsító elektronikus visszaigazolás megküldését követő 24 órán belül törli.

7. § (1) Az ezen alcím szerinti hatósági házi karantén végrehajtását a rendőrség ellenőrzi.

(2) A karanténkötelezett a rendőrség ellenőrzését köteles elősegíteni, és ha a helyszíni ellenőrzés másként nem hajtható végre, a rendőrt köteles a karanténlakásba beengedni.

8. § (1) A karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság

a) a 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti közlekedési, utazási és jelölés-elhelyezési szabályok,

b) a 3. § (3) bekezdése szerinti karanténszoftver alkalmazási szabályok,

c) az 5. § (1) bekezdése szerinti, karanténlakás elhagyására vonatkozó szabályok,

d) a 6. § (3) bekezdése szerinti közlekedési, utazási szabályok, illetve

e) a 7. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzést elősegítő, illetve karanténlakásba történő bejutási szabály

megsértése esetén a szabályszegést elkövető személyre 5 000 forinttól 150 000 forintig terjedő bírságot szab ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bírság azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával megállapított újabb jogsértések esetén ismételten kiszabható. Az azonos napon elkövetett jogsértések miatt kiszabható bírság legfeljebb 600 000 forint lehet.

(3) A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.

(4) A bírságot a (3) bekezdés szerint a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

(5) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

3. A hatóság által előírt karanténkötelezettség

9. § A 3. § (3) bekezdését, az 5. § (1) bekezdését, a 6. § (1)–(3) bekezdését, a 7. §-t, a 8. § (1) bekezdés b)–d) pontját, a 8. § (2)–(5) bekezdését az egészségügyi államigazgatási szerv által elrendelt hatósági házi karantén esetén is alkalmazni kell.

10. § Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt (a továbbiakban: Ákr.)

a) az Eütv. 67/A. § (1) bekezdése szerinti – a 2. alcím alá nem tartozó – hatósági házi karantén,

b) az Eütv. 64. § (3) bekezdése szerinti járványügyi elkülönítés,

c) a járványügyi megfigyelés, és

d) a járványügyi zárlat

(ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: karantén) elrendelésére, módosítására vagy megszüntetésére irányuló döntésének meghozatala során a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

11. § (1) A karanténkötelezettséget megállapító döntés

a) az eljáró hatóságra és az ügyfelekre vonatkozó, valamint az ügy azonosításához szükséges adatokat – a zártan kezelt és a védett adatok kivételével –,

b) a karanténkötelezettséggel kapcsolatos rendelkezést, a karantén helyét és – ha ez megállapítható – a karantén időtartamát,

c) a karanténkötelezettség azonnali végrehajthatóságának tényét vagy az azonnali végrehajthatóság mellőzését,

d) a karanténkötelezettség okának megjelölését,

e) a döntést megalapozó jogszabályhelyek megjelölését, továbbá

f) a 14. § (3) és (4) bekezdésével kapcsolatos tájékoztatást

tartalmazza.

(2) A karanténkötelezettség módosításával vagy megszüntetésével kapcsolatos döntés nem tartalmazza az (1) bekezdés c) és d) pontjában foglaltakat.

(3) A döntés kiadmányozására valamennyi, az eljáró hatóság állományába tartozó, karanténnal kapcsolatos feladatot ellátó személy jogosult.

12. § (1) A karanténnal összefüggő döntés azonnal végrehajtható.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az eljáró hatóság dönthet úgy, hogy az ügy körülményei és a kisebb járványügyi kockázat alapján a döntés azonnali végrehajthatóságát mellőzi.

13. § (1) A karanténnal összefüggő döntést személyesen vagy írásbelinek nem minősülő elektronikus úton kell közölni.

(2) A döntés írásbeli közlésének kizárólag akkor van helye, ha

a) az (1) bekezdés szerinti közlés előreláthatólag eredménytelennek mutatkozik, vagy

b) az eljáró hatóság úgy ítéli meg, hogy az ügy körülményei alapján az írásbeli közlés célravezetőbb a közlés sikeressége szempontjából.

(3) Az (1) bekezdés szerint közölt döntés utólagos, az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerinti tartalommal történő írásba foglalásának és az Ákr. szerinti közlésének kizárólag a 14. § (3) bekezdése szerinti esetben van helye.

14. § (1) A karanténnal kapcsolatos ügyekben fellebbezésnek nincs helye.

(2) A karanténnal kapcsolatos közigazgatási perekre a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

(3) Ha az ügyfél a döntést jogszabálysértőnek tartja, a közléstől számított 15 napon belül kérheti a döntésnek az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerinti tartalommal történő írásba foglalását és annak az Ákr. szabályai szerinti közlését.

(4) Keresetlevelet csak az írásba foglalt döntéssel szemben lehet benyújtani a közléstől számított 15 napon belül.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Nem minősül bűncselekménynek

a) a 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti közlekedési, utazási és jelölés-elhelyezési szabályok,

b) a 3. § (3) bekezdése szerinti karanténszoftver alkalmazási szabályok,

c) az 5. § (1) bekezdése szerinti, karanténlakás elhagyására vonatkozó szabályok,

d) a 6. § (3) bekezdése szerinti közlekedési, utazási szabályok, illetve

e) a 7. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzést elősegítő, illetve karanténlakásba történő bejutási szabály

megsértése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl nem minősül bűncselekménynek a 9. § alkalmazásával megállapított karanténlakás elhagyására vonatkozó szabályok, valamint ellenőrzést elősegítő, illetve karanténlakásba történő bejutási szabályok megsértése.

16. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 25. § (1)–(5) bekezdése és (7)–(8) bekezdése, a 26. § (1) bekezdése és a 27. § az e törvény kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(3) A 8. §, a 15. §, a 23. § és a 25. § (6) bekezdése az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(4) A 26. § (2) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

17–22. § * 

23. § * 

24. § * 

25. § (1)–(5) * 

(6) * 

(7)–(8) * 

26. § (1) * 

(2) * 

27. § *