A jogszabály mai napon ( 2021.10.21. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről * 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/C. alcímében foglaltakra tekintettel a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.) a (2)-(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az internetes önkitöltési módszert választók adatszolgáltatási kötelezettségüket az erre a célra kialakított - mindenki számára egyenlő eséllyel hozzáférhető - internetes felületre a hozzájuk előzetesen eljuttatott Vhr. 5. § (1) bekezdés szerinti egyedi azonosítóval belépve, az ott elérhető kérdőív(ek) kitöltésével 2022. október 16-ig teljesíthetik. Az adatszolgáltatás akkor teljesül, ha az adatok a fogadóközpontba 2022. október 16-án 24 óráig beérkeznek, és az adatok beérkezését a fogadóközpont elektronikusan visszaigazolja.

(3) Amennyiben az internetes önkitöltési módszert választók adatszolgáltatási kötelezettségüket 2022. október 16-ig nem teljesítik, az adatfelvételt legkésőbb 2022. november 20-ig interjús módszerrel kell végrehajtani.

(4) Azon adatszolgáltató, aki 2022. november 20-ig egyik, a (2) vagy (3) bekezdésben meghatározott válaszadási módon sem teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét, az - a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott személyek kivételével - a 2022. november 28-ig terjedő pótösszeírási időszakban a területileg illetékes helyi népszámlálási felelősnél jelentkezve tehet eleget.

(5) Az Vhr. 1. mellékletétől eltérően a helyi népszámlálási felelős segítőinek számát a KSH Helységnévtár 2021. évi kiadása alapján kell megállapítani.

(6) A Vhr. 3. melléklete nem alkalmazható.

2. § (1) A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által a 2021. évi népszámlálás végrehajtása céljából e rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött szerződések vonatkozásában a Korm. rendelet 6/C. alcímében foglaltakra tekintettel a (2)-(6) bekezdés szerint kell eljárni.

(2) A KSH e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül megvizsgálja, hogy a 2021. évi népszámlálás megvalósításához szükséges, hatályos szerződések közül melyek azok, amelyek teljesítése a szerződésben meghatározott időpontban vagy időszakban a 2021. évi népszámlálás elhalasztására, mint a felek ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülményre tekintettel lehetetlenné válna.

(3) Ha a szerződés teljesítése a KSH (2) bekezdés szerinti vizsgálata alapján - a szerződés módosítása nélkül - lehetetlenné válna, a KSH e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül a lehetetlenülés elhárítása érdekében a szerződés módosítására ajánlatot tesz.

(4) Ha a szerződés a KSH (3) bekezdés szerinti kezdeményezésétől számított 55 napon belül nem kerül módosításra, az a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:179. §-a alapján megszűnik.

(5) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosításakor a 2021. évi népszámlálás elhalasztását a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjának alkalmazásában a KSH mint ajánlatkérő által kellő gondossággal előre nem látható körülménynek kell tekinteni.

(6) A KSH az általa mint ajánlatkérő által az e rendelet hatálybalépése napját megelőzően a 2021. évi népszámlálás végrehajtása tárgyában indított közbeszerzési, központosított beszerzési eljárásokban a népszámlálás időpontjának elhalasztására mint a KSH ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülményre tekintettel jogosult

a) az ajánlatokat, valamint a részvételi jelentkezéseket nem elbírálni, a tárgyalást vagy párbeszédet befejezni, a több szakaszból álló eljárásokban az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonni,

b) az eljárást eredménytelenné nyilvánítani,

c) mentesülni szerződéskötési kötelezettsége alól a nyertes ajánlattevővel.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére