A jogszabály mai napon ( 2024.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 10. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  Magyarország területéről külföldre az 1. mellékletben meghatározott, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyag és termék (a továbbiakban együtt: építőanyag) – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az építésgazdaságért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) történő regisztrációt (a továbbiakban: bejelentés) és a bejelentés tudomásulvételének visszaigazolását követően

a) értékesíthető, illetve

b) vihető ki.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni a Magyarország területén, tranzitforgalom keretében átszállított építőanyagra.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés

a) a) pontja szerinti bejelentést az értékesítő,

b) b) pontja szerinti bejelentést az építőanyagot külföldre kivinni szándékozó

természetes személy, egyéni vállalkozó vagy jogi személy, vagy egyéb szervezet (a továbbiakban együtt: bejelentő) írásban, magyar nyelven teszi meg.

(2) *  A bejelentés tartalmazza

a) a bejelentő természetes személy vagy egyéni vállalkozó

aa) természetes személyazonosító adatait, magyarországi lakcímadatát vagy magyarországi lakcímadat hiányában külföldi lakó- vagy tartózkodási helyét, adószámát,

ab) állampolgárságát,

ac) elektronikus és postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét és

ad) fizetési számlaszámát;

b) a bejelentő jogi személy vagy egyéb szervezet

ba) nevét, székhelyét, adószámát, és – ha van – magyarországi fióktelepének címét, adószámát, cégjegyzékszámát, ennek hiányában egyéb, az azonosítást szolgáló nyilvántartási számát,

bb) hivatalos nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátó állam megjelölését,

bc) elektronikus és postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét és

bd) fizetési számlaszámát;

c) az építőanyag

ca) 8 számjegyű vámtarifaszámát, az 1. melléklet szerinti mennyiségi mutatóit és egyéb jellemzőit,

cb) szerződésben meghatározott árát, ha pedig nem került sor szerződéskötésre, az építőanyag aktuális piaci értékét és

cc) tárolási helyét;

d) a címzett nevét, címét és adószámát, ahová az építőanyag leszállításra kerül; valamint

e) az építőanyag értékesítésének, illetve kivitelének tervezett időszakát, amely nem terjedhet túl a bejelentéstől számított 30. napon.

(2a) *  Ha a bejelentő olyan terméket értékesít vagy visz ki külföldre, amelyet az 1. melléklet tartalmaz, azonban annak kiszállítására Magyarország területén kívül megvalósított diplomáciai célú ingatlanokon végzett beruházásokhoz kerül sor, vagy a kivitel diplomáciai tevékenységhez kapcsolódik, a bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő erre vonatkozó nyilatkozatát, a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokat, a címzett országot és a 8 számjegyű vámtarifaszámot. A bejelentésre a (2) bekezdés c)–e) pontjában és a (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni. A diplomáciai célú ingatlanokon végzett beruházásokhoz vagy a diplomáciai tevékenységhez kapcsolódó kivitel esetén a magyar állam elővásárlási és vételi jogának gyakorlására nem kerül sor, a bejelentés tudomásulvételének írásbeli visszaigazolására a bejelentés megtételét követő 3 munkanapon belül sor kerül.

(3) A bejelentést a hatóság honlapján közzétett formanyomtatványon a 3. § (4) bekezdésében foglalt határidőre figyelemmel kell megtenni.

(4) A bejelentéshez csatolni kell az építőanyag külföldre történő

a) értékesítésére vonatkozó szerződés vagy az elfogadott ajánlat, valamint – amennyiben az rendelkezésre áll – a számla, illetve

b) szállításáról szóló szerződés, illetve egyéb, a külföldre történő kiszállítást igazoló okirat

másolatát.

(5) *  A (4) bekezdésben meghatározott okiratok nem magyar nyelven történő kiállítása esetén azok magyar nyelvű fordítását is csatolni kell a bejelentéshez.

3. § (1) A miniszter a bejelentés beérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a 2. §-ban meghatározott formai követelményeknek. Ha a bejelentés e követelményeknek

a) nem felel meg, a miniszter a bejelentés tudomásulvételét elutasítja azzal, hogy a bejelentés formai okok miatt nem alkalmas a tartalmi vizsgálatra, és új bejelentést szükséges megtenni, vagy

b) megfelel, a miniszter a bejelentés beérkezéséről tájékoztatja a bejelentőt azzal a figyelemfelhívással, hogy e tájékoztatás nem minősül a bejelentés tudomásulvétele visszaigazolásának.

(2) *  Ha a bejelentés a 2. §-ban meghatározott formai követelményeknek megfelel, a miniszter a bejelentéseket indokolt esetben – az érintett miniszterek bevonásával – megvizsgálja arra vonatkozóan, hogy az építőanyag külföldre történő értékesítése, illetve kivitele jelentős mértékben akadályozza-e vagy ellehetetleníti-e a kritikus infrastruktúrák létesítését, működését, fenntartását, fejlesztését, ezzel veszélyezteti-e a közellátást, vagy jelent-e kockázatot az építőipari ellátásbiztonságra.

(3) *  A (2) bekezdésben meghatározott körülmények fennállása esetén a miniszter az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tájékoztatást követő 7 munkanapon belül írásban tájékoztatja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MNV Zrt.) az elővásárlási és vételi jog gyakorlására vonatkozó javaslatáról és az építőanyag aktuális piaci értékéről az 5. §-ban meghatározott eljárás lefolytatása érdekében.

(4) *  A miniszter legkésőbb a bejelentés beérkezésétől számított tíz – az 1. melléklet 15. sorában szereplő bejelentésköteles termék esetében harminc – munkanapon belül

a) ha az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter nem él a magyar állam elővásárlási és vételi jogával, a bejelentés tudomásulvételét írásban visszaigazolja,

b) ha az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter él a magyar állam elővásárlási és vételi jogával, a miniszter tájékoztatja a bejelentőt, hogy a bejelentésben meghatározott építőanyag vonatkozásában a magyar állam elővásárlási, illetve vételi jogot gyakorol, és a bejelentéssel összefüggő eljárást megszünteti, vagy

c) a bejelentés tudomásulvételét írásban visszaigazolja.

(4a) *  A bejelentés tudomásulvétele visszaigazolásának a szállítmányt kísérnie kell, azt a bejelentőnek a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére kell bocsátania.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti döntés kézhezvételéig a miniszterhez előterjesztett kérelmében a bejelentést a bejelentő írásban visszavonja, a miniszter a bejelentéssel összefüggő eljárást megszünteti. A bejelentéssel összefüggő eljárás megszüntetése a 6. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés lefolytatásának nem akadálya.

(6) A bejelentésre – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – megfelelően alkalmazni kell az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek (a továbbiakban: Ákr.) a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, az igazolási kérelemre, a kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, a döntés formájára és közlésére, az ellenőrzésre, a hivatalbóli eljárásra, az eljárási költségekre, továbbá a végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy ahol az Ákr. ügyfelet említ, azon a bejelentőt kell érteni.

4. § (1) A miniszter által hozott – önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen indított perre a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

(2) Azonnali jogvédelem biztosításának az eljárásban nincs helye. Az eljárásban a jogi képviselet kötelező.

(3) A bíróság a keresetlevél beérkezését követően nemperes eljárásban 30 napon belül dönt. Ha a bíróság a jogsértést megállapítja, a döntést hatályon kívül helyezi, és a minisztert új eljárásra kötelezi.

5. § (1) A bejelentés vizsgálata alatt a magyar államot

a) a külföldre értékesíteni szándékozott építőanyagra e jogszabály alapján elővásárlási jog,

b) a külföldre kivinni szándékozott építőanyagra – ha az a bejelentő saját, külföldön lévő telephelyére, saját felhasználás céljából kerülne kiszállításra – e jogszabály alapján vételi jog

illeti meg, amelyet az MNV Zrt. útján gyakorol. * 

(2) *  Ha az MNV Zrt. és a bejelentő az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vételi jog gyakorlása során a vételár összegében nem állapodik meg, az MNV Zrt. az építőanyag aktuális piaci értékének megfelelő összeget a vételi jog gyakorlásáról szóló tájékoztatást követő tizenöt munkanapon belül megfizeti a bejelentőnek a bejelentő 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja vagy b) pont bd) alpontja szerinti fizetési számlájára történő átutalással, aki ezt követően a már megfizetett összegen felüli követelését polgári peres eljárás keretében érvényesítheti. Az építőanyag aktuális piaci értékének megfelelő összeg bejelentőnek történő megfizetésével a magyar állam tulajdonjogot szerez az építőanyagon, a bejelentő általi perindításnak nincs halasztó hatálya.

(3) A 3. § (5) bekezdésében meghatározott módon a bejelentés visszavonása addig kérhető, amíg a miniszter 3. § (4) bekezdése szerinti döntése nem kerül közlésre.

(4) *  Ha az MNV Zrt. gyakorolja az (1) bekezdésben meghatározott elővásárlási vagy vételi jogot, a magyar állam tulajdonába került építőanyag értékesítését az MNV Zrt. az általa működtetett, a világhálón elérhető informatikai rendszer, az elektronikus aukciós rendszer (a továbbiakban: EAR) útján, elektronikus árverés keretében, egy alkalommal, két árverési körben köteles megkísérelni.

(5) A (4) bekezdés szerinti árverésen kizárólag olyan természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, vagy egyéb szervezet ajánlattevő vehet részt, aki vállalja, hogy a megvásárolt építőanyagot Magyarország területén kritikus infrastruktúrák létesítésére, működésére, fenntartására, fejlesztésére vagy a kormányzati népesedéspolitikai és szociális célokra használja fel.

6. § *  (1) Az e rendeletben foglaltak megtartását a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi.

(2) * 

(3) A rendőrség és az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzés lefolytatása érdekében közvetlen adathozzáféréssel átveheti, lekérdezheti a miniszter nyilvántartásából a bejelentésre és a bejelentés tudomásulvételének visszaigazolására vonatkozó adatokat.

6/A. § *  Ha a bejelentő nem tett eleget az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségének, vagy visszaigazolással nem rendelkezik, a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság a bejelentő terhére a be nem jelentett vagy a visszaigazolással nem rendelkező építőanyag általános forgalmi adó nélküli értékének negyven százalékáig terjedő közigazgatási bírságot szab ki.

7. § (1) Az építőanyag EAR útján, elektronikus árverés keretében történő értékesítésekor az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés n) pontja szerinti kikiáltási ár az első és a második árverés során egyaránt

a) az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elővásárlási jog gyakorlása esetén az építőanyag vételára,

b) az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vételi jog gyakorlása esetén az 5. § (2) bekezdése szerint a tulajdonszerzéskor a magyar állam által megfizetett összeg.

(2) *  Az 5. § (4) bekezdése szerinti árverés eredménytelensége esetén az MNV Zrt. jogosult az építőanyagnak az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja szerinti átruházására.

(3) Az értékesített építőanyaggal kapcsolatosan érvényesített szavatossági igény teljesítésére a bejelentő köteles, azzal, hogy a szavatossági igénnyel érintett építőanyag mint szolgáltatás teljesítési időpontjaként az e § szerinti értékesítés időpontját kell figyelembe venni.

8. § *  Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel egyetértésben az elővásárlási és a vételi jog gyakorlásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

10. § * 

11. § A 2. § szerinti bejelentési kötelezettséget az e rendelet hatálybalépését követő 5. munkanapon túli időpontra eső kivitelre kell alkalmazni.

11/A. § *  A 6/A. § alapján közigazgatási bírság a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 548/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése és a Módr. hatálybalépését követő 10. nap közötti építőanyag-értékesítésre, illetve -kivitelre nem szabható ki.

11/B. § *  A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 222/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott bejelentések ellenőrzése és elbírálása során a bejelentés napján hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelethez * 

Az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek

A B C D E
1. 8 számjegyű vámtarifaszám Bejelentésköteles termékek megnevezése Elsődleges mennyiségi mutató Másodlagos mennyiségi mutató Egyéb jellemző
2. 2505 Kovasavtartalmú homok és kvarchomok, más természetes homok színezve is kg szemcseméret
3. 2517 Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz vagy út- vagy vasútkövezéshez használnak, vagy más ballaszt, gömbölyű kavics és kvarckavics, mindezek hőkezelve is; makadámsalak, kohósalak vagy hasonló ipari hulladék a vtsz. első részében említett anyagokkal keverve is; kátrányozott makadám; a 2515 vagy a 2516 vtsz. alá tartozó kőfajták szemcséje, szilánkja és pora, mindezek hőkezelve is kg szemcseméret
4. 2523 Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve vagy klinker formában is kg
5. 3816 Tűzálló cementek, habarcsok, betonok és hasonló termékek kg
6. 6806 Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle; rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag; keverék és áru hő- és hangszigetelő vagy hangelnyelő ásványi anyagból, a 6811, 6812 vtsz. alá vagy a 69. árucsoportba tartozók kivételével kg m², amennyiben rendelkezésre áll táblaméret, amennyiben rendelkezésre áll
7. 6809 Gipszből készült tábla, lap, panel és egyéb termékek kg m², amennyiben rendelkezésre áll táblaméret, amennyiben rendelkezésre áll
8. 7212 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva kg termék méretei (szélesség, hosszúság, mélység)
9. 7213 Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött acélból, szabálytalan tekercsben kg termék méretei (szélesség, hosszúság, mélység)
10. 7214 Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött acélból, bevágásokkal, bordákkal kg termék méretei (szélesség, hosszúság, mélység)
11. 7216 Melegen vagy hidegen alakított szelvény/szögvas/idomvas/profil vasból, nem ötvözött acélból kg termék méretei (szélesség, hosszúság, mélység)
12. 7217 Huzal vasból, nem ötvözött acélból, bevonat nélkül / nem nemesfémen kívül bármilyen anyaggal bevonva kg tekercs hossz
13. 7225 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék, más ötvözött acélból kg termék méretei (szélesség, hosszúság, mélység)
14. 7301 Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból kg termék méretei (szélesség, hosszúság, mélység)
15. 7204 Vas- és acéltörmelék és hulladék; ingot újraolvasztott hulladék vasból vagy acélból kg
16. 4407 ex. 44079 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is kg m3 termék méretei (szélesség, hosszúság, mélység)