A jogszabály mai napon ( 2024.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2022. (VI. 20.) MK rendelet

a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] szerinti meghosszabbított fizetési moratórium részletszabályairól a hitelező az adóst az 1. melléklet szerinti szöveg alkalmazásával tájékoztatja.

(2) A 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerinti kérelem benyújtása során a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot kell alkalmazni.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2022. (VI. 20.) MK rendelethez

„Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. december 31-ig meghosszabbította.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2022. június hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2022. július 31-ig nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2022. augusztus 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában.

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”

2. melléklet a 8/2022. (VI. 20.) MK rendelethez

NYILATKOZAT
a fizetési moratórium igénybevételéről

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] értelmében, alulírott

1. Fogyasztónak minősülő adós esetén

Név: .......................................................................................................................................

Születési családi és utónév: ..................................................................................................

Születés helye, ideje: ............................................................................................................

Anyja születési családi és utóneve: ......................................................................................

E-mail-cím: ...........................................................................................................................

Telefonszám: .........................................................................................................................

2. Vállalkozásnak minősülő adós esetén

Vállalkozás teljes neve:

................................................................................................................................................

Székhelye:

................................................................................................................................................

Adószáma:

................................................................................................................................................

Cégjegyzékszáma:

.................................................................................................................................................

Levelezési címe:

.................................................................................................................................................

Képviseli(k) (név, beosztás):

.................................................................................................................................................

Kapcsolattartó:

.................................................................................................................................................

Kapcsolattartó telefonszáma:

.................................................................................................................................................

Egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó családi és utóneve: ......

.................................................................................................................................................

Születési családi és utóneve: ..................................................................................................

.................................................................................................................................................

Lakcíme: .................................................................................................................................

Levelezési címe: .....................................................................................................................

Anyja születési családi és utóneve: ........................................................................................

..................................................................................................................................................

Születési helye és ideje: ..........................................................................................................

Adószáma / adóazonosító jele: ................................................................................................

Nyilvántartási száma: ..............................................................................................................

Telefonszáma: ..........................................................................................................................

(a továbbiakban: Vállalkozás) mint a Vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 17. § a) pontja szerinti fizetési haladékot e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően

(kérjük, X-szel jelölje az Önre vonatkozót)

□ igénybe vettem (fogyasztónak minősülő adós esetén);

□ az általam képviselt Vállalkozás igénybe vette (vállalkozásnak minősülő adós esetén);

ezért kérem a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre vonatkozó fizetési moratórium 2022. augusztus 1-jétől történő fenntartását.

Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat a 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében meghatározott határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség.

Kelt: ................................................, ................ év .......................... hó .................... nap

...................................................
Aláírás