A jogszabály mai napon ( 2024.05.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2022. (VIII. 1.) MvM rendelet

a védettségi igazolvány kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj részletes szabályairól

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5a) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A védettségi igazolvány pótlása, cseréje esetén 3000 forint igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási költsége.

2. § (1) A díjat Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság) 10023002-00301253-00000000 számú, Népegészségügyi feladatok ellátása előirányzat-felhasználási keretszámla megnevezésű számlájára történő befizetéssel kell megfizetni.

(2) Az 1. § alapján befolyt díjnak a védettségi igazolvány előállítási költségére vonatkozó részét a hatóság negyedévente összesíti, majd az összeget a Miniszterelnöki Kabinetiroda meghatározott számlájára utalja. Az így befolyt összeget a kiállított védettségi igazolványok előállítási költségének fedezeteként, az infrastruktúra-fejlesztési és infrastruktúra-üzemeltetési, az okmánylogisztikával kapcsolatos, valamint az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatait központi szolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság közszolgáltatási szerződés keretében használja fel.

(3) A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a kérelmező a kérelmét visszavonta, továbbá ha azt a hatóság elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.

(4) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni. A hiánypótlásra visszaadott kérelem újbóli benyújtása esetén a díjat ismételten nem kell megfizetni.

(5) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre vissza kell téríteni.

(6) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. A díj visszatérítését a hatóság a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a postai címre kiutalással teljesíti.

(7) A hatóság a hivatalból történő visszatérítést fizetési számlaszámra átutalással, vagy címre történő kiutalással teljesíti. A teljesítés alapja a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonat, a postai készpénzátutalási megbízás feladását igazoló szelvényrész vagy ezek másolata.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.