A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/2022. (VIII. 11.) TIM rendelet

a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet alapján a villamos energia szolgáltató részére járó ellentételezés kiszámításának módszertanáról

A veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet 6. § a) pontjában,

a 6. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) szerinti villamos energia szolgáltató (a továbbiakban: villamos energia szolgáltató) az e rendeletben meghatározott módszertan alapján számítja ki a rezsivédelmi szolgáltatás nyújtásában való közreműködésért igényelt ellentételezés (a továbbiakban: ellentételezés) összegét.

(2) Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.

2. § (1) A rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért járó ellentételezés számítási módszertanát az 1. melléklet tartalmazza. Az ellentételezés kiszámítása során az a villamos energia vehető figyelembe, amely

a) a (2) bekezdés szerint meghatározott áron vagy

b) a (3)–(6) bekezdésben meghatározott módon

kerül beszerzésre.

(2) *  A villamos energia szolgáltató részére a rezsivédelmi szolgáltatás biztosításához szükséges, a villamosenergia-nagykereskedelem piacán a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 2022. augusztus 14. napjáig jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesként azonosított villamosenergia-kereskedő (a továbbiakban: érintett villamosenergia-kereskedő) által értékesített teljes mennyiségen belül a 2. melléklet szerinti villamosenergia-mennyiség ellenértéke (a továbbiakban: indokolt ár) nem lehet magasabb

a) a 2022. évben biztosított rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése esetén a 12,34 Ft/kWh árnál,

b) a 2022. évet követő években biztosított rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése esetén az 5. § szerinti árnál.

(3) *  A villamos energia szolgáltató által az érintett villamosenergia-kereskedőtől beszerzett, a 2. melléklet szerinti villamosenergia-mennyiséget meghaladó, a rezsivédelmi szolgáltatás körében felmerülő igény kielégítéséhez szükséges villamosenergia-mennyiség úgy vehető figyelembe az ellentételezés kiszámítása során, hogy a tárgyévre vonatkozóan a tárgyévet megelőző évben beszerzett villamosenergia-mennyiség éven túli, fennmaradó része pedig éven belüli villamosenergia-beszerzésnek minősül.

(4) *  Az ellentételezés kiszámítása során a (3) bekezdés szerinti mennyiségen belül az az éven túli villamosenergia-beszerzéssel beszerzett villamos energia vehető figyelembe, amely a villamos energiához kapcsolódó származtatott ügylettel kereskedést biztosító, a tőkepiacról szóló törvény szerinti – Magyarországon engedéllyel rendelkező – szabályozott piacon, határidős ügyletek megkötésével kerül beszerzésre.

(5) Az ellentételezés kiszámítása során a (3) bekezdés szerinti mennyiségen belül az éven belüli villamosenergia-beszerzéssel érintett villamos energia (4) bekezdés szerint nem fedezett része vagy többlete a szervezett villamosenergia-piacon másnapi termékek vásárlásával vagy értékesítésével, órás elszámoló árakon elszámolva kerül figyelembevételre.

(6) Az ellentételezés kiszámítása során a (4) és (5) bekezdés szerinti villamosenergia-vásárláshoz vagy értékesítéshez kapcsolódó deviza fedezeti ügyletek a villamos energia szolgáltató által adott tranzakcióhoz kapcsolódóan realizált árfolyamon kerülnek figyelembevételre.

3. § (1) A villamos energia szolgáltató az ellentételezés összegének meghatározása során előjelhelyesen az alábbi villamosenergia-beszerzési költségeket veszi figyelembe:

a) a rezsivédelmi szolgáltatás biztosításához szükséges villamos energia 2. § (2) bekezdése szerinti mennyiségének ellenértéke,

b) a rezsivédelmi szolgáltatás biztosításához szükséges villamos energia 2. § (3) bekezdése szerinti mennyiségének a 2. § (4)–(6) bekezdésében meghatározottak szerinti ellenértéke,

c) a rezsivédelmi szolgáltatás keretében ellátott felhasználók – éves leolvasást követő – mennyiségi eltéréséhez kapcsolódó utólagos forráskorrekció ellenértéke,

d) a kiegyenlítő energia ellenértéke,

e) a háztartási méretű kiserőművek többlettermelésének kötelező kereskedői átvételéből adódó utólagosan elszámolt mennyiségéhez tartozó ellenérték, valamint

f) az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb kereskedelmi tételekből számított ellenérték.

(2) A villamos energia szolgáltató az ellentételezés összegének meghatározása során előjelhelyesen figyelembe veszi az általa fizetendő rendszerhasználati díjak kérelemben megjelölt időszakra vonatkozó összegét.

(3) A villamos energia szolgáltató az ellentételezés összegének meghatározása során figyelembe veszi a kérelemben megjelölt időszakra vonatkozó működési ráfordításait, ideértve az egyetemes szolgáltatói engedélyesi tevékenységhez köthető ráfordításokat, az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat.) szerinti energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben felmerülő kötelezettségek teljesítése érdekében felmerülő ráfordításokat, a villamos energia szolgáltató finanszírozásához kapcsolódó ráfordításokat, valamint a jogosulatlanul igénybe vett egyetemes szolgáltatás kapcsán máshonnan meg nem térülő ráfordításokat is. Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben felmerülő kötelezettségek teljesítése érdekében felmerülő, külön kimutatott ráfordítások legfeljebb az Ehat. 15/E. § (1) bekezdése szerinti energiahatékonysági járulék fajlagos értékének 33%-áig vehetők figyelembe.

4. § *  Ha a tárgyévre vonatkozó, a tervadatok alapján megállapított és folyósított ellentételezés összege eltér a tárgyévet követő évben a tényadatok alapján megállapított tárgyévi ellentételezés összegétől, a többletkifizetés vagy fedezethiány összegét a villamos energia szolgáltató a tárgyévet követő évben számított ellentételezés terhére vagy javára előjelhelyesen elhatárolja.

5. § *  A tárgyévben alkalmazandó indokolt ár mértéke a tárgyévet megelőző év indokolt ára korrigálva a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, tárgyévet megelőző éves infláció százalékos mértékével, amelyet az érintett villamosenergia-kereskedő és a villamos energia szolgáltató az egymás közötti elszámolásukban a tárgyévben alkalmaznak. A villamos energia szolgáltató ellentételezés összegének a KR 3. § (1) bekezdése szerinti meghatározásakor a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb inflációs jelentése szerinti inflációs előrejelzés középértékét alkalmazza.

5/A. § *  A tárgyévet követő év január 31. napjáig – figyelemmel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti megfelelőségi vizsgálata eredményére – az energiapolitikáért felelős miniszter a villamos energia szolgáltató részére nyilatkozatot ad ki az ellentételezés megállapítása iránti kérelem vagy annak kiegészítése e rendeletnek való megfeleléséről.

6. § Nem kell alkalmazni a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet 8. §-át.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

8. § *  E rendeletnek a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet alapján a villamos energia szolgáltató részére járó ellentételezés kiszámításának módszertanáról szóló 12/2022. (VIII. 11.) TIM rendelet módosításáról szóló 28/2023. (XII. 27.) EM rendelettel módosított 2. § (2)–(4) bekezdése a 2023. évben biztosított rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésének kiszámítása során is alkalmazandó.

1. melléklet a 12/2022. (VIII. 11.) TIM rendelethez

Az ellentételezés kiszámításának módszertana

1. Az ellentételezés kiszámítása során alkalmazandó elszámolási képlet:

ELL = (IBK + RHD + IMR) – ÁB

2. Rövidítések:

ELL: az ellentételezés összege;

IBK: A villamos energia szolgáltató indokolt beszerzési költsége, amely a rezsivédelmi szolgáltatás körében felmerült villamosenergia-igény biztosításához szükséges költségeket jelenti az alábbi elszámolási képlet szerint:

IBK = Ei + Etöbblet + ME + KE + HE + E

Ei: a villamos energia szolgáltató által indokolt áron megvásárolt villamos energia ellenértéke;

Etöbblet: az Ei által nem fedezett, piaci áron megvásárolt villamos energia ellenértéke, ideértve a kapcsolódó deviza fedezeti ügyletek ellenértékét is;

ME: a rezsivédelmi szolgáltatás keretében ellátott felhasználók – éves leolvasást követő – mennyiségi eltéréséhez kapcsolódó utólagos forráskorrekció ellenértéke;

KE: a villamos energia szolgáltató által elszámolt kiegyenlítő energia ellenértéke;

HE: a háztartási méretű kiserőművek többlettermelésének az adott évi kötelező átvételként megjelenő költsége;

E: olyan, a rezsivédelmi szolgáltatáshoz kapcsolódó kereskedelmi tételekből számított egyéb összeg, amely a villamos energia szolgáltató számára addicionális bevételt vagy kiadást eredményez;

RHD: a villamos energia szolgáltató által fizetendő rendszerhasználati díjak;

IMR: a villamos energia szolgáltató auditált éves rezsivédelmi szolgáltatási tevékenységi beszámolója alapján meghatározott, ennek hiányában az általa készített legfrissebb kalkulációt alátámasztó becsült, az ellentételezéssel érintett időszakra vonatkozó működési ráfordítások, ideértve az egyetemes szolgáltatói engedélyesi tevékenységhez köthető ráfordításokat, az Ehat. szerinti energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben felmerülő kötelezettségek teljesítése érdekében felmerülő ráfordításokat a 3. § szerint, a villamos energia szolgáltató finanszírozásához kapcsolódó ráfordításokat, valamint a jogosulatlanul igénybe vett egyetemes szolgáltatás kapcsán máshonnan meg nem térülő ráfordításokat is, csökkentve egyéb, illetve pénzügyi bevételekkel és aktivált saját teljesítménnyel;

ÁB: a villamos energia szolgáltató auditált éves rezsivédelmi szolgáltatási tevékenységi beszámolója szerinti, értékesítés nettó árbevétele, ennek hiányában az általa készített legfrissebb, részletesen alátámasztott éves árbevétel kalkuláció eredménye.

2. melléklet a 12/2022. (VIII. 11.) TIM rendelethez

1. A villamos energia szolgáltató részére a 2022. évi rezsivédelmi szolgáltatás biztosításához indokolt áron elszámolható villamosenergia-mennyiség

A B
1 Villamos energia szolgáltató Mennyiség (MWh)
2 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 6 122 864
3 E.ON Áramszolgáltató Kft. 4 373 869

2. A villamos energia szolgáltató részére a 2023. évi rezsivédelmi szolgáltatás biztosításához indokolt áron elszámolható villamosenergia-mennyiség

A B
1 Villamos energia szolgáltató Mennyiség (MWh)
2 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 6 155 156
3 E.ON Áramszolgáltató Kft. 4 700 179

3. *  A villamos energia szolgáltató részére a 2024. évi rezsivédelmi szolgáltatás biztosításához indokolt áron elszámolható villamosenergia-mennyiség

A B
1. Villamos energia szolgáltató Mennyiség (MWh)
2. MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 6 122 077
3. E.ON Áramszolgáltató Kft. 4 733 258