A jogszabály mai napon ( 2023.03.28. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

189/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól

A Kormány

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (3a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 11. §, a 12. § b) pontja, valamint az 1. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány (a továbbiakban: digitális Covid-igazolvány) kiállításáért felelős szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: kiállító szerv) jelöli ki.

(2) A kiállító szerv az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) működtetőjének adatfeldolgozóként történő bevonásával látja el az (1) bekezdés szerinti feladatát.

(3) A (2) bekezdés szerint bevont adatfeldolgozó az (1) bekezdés szerinti feladat ellátásába további adatfeldolgozót is bevonhat.

2. § (1) A kiállító szerv a digitális Covid-igazolványt az érintett kérelmező választása szerint

a) elektronikus formátumban vagy

b) papíralapú formátumban (a továbbiakban: papíralapú igazolvány)

állítja ki.

(2) A kiállító szerv a digitális Covid-igazolványt az érintett számára az EESZT-ben rendelkezésre álló adatai alapján állítja ki.

(3) A papíralapú igazolvány a kiadmányozásra jogosult aláírása és a kiállító szerv bélyegzőlenyomata hiányában is hiteles, ha az megfelel az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt feltételeknek, és az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti interoperábilis vonalkód informatikai eszközzel történő kiolvasása megerősíti a benne foglalt adatokat.

3. § (1) A Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a továbbiakban: TAJ-szám) rendelkező érintett a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti digitális Covid-igazolványt az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerint a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással történő azonosítást követően mobiltelefonos applikációban, valamint az EESZT portálján letölthető formátumban is kérheti.

(2) Az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti oltási igazolványt az érintett az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) szerinti, a SARS-CoV-2 koronavírus elleni oltottságát igazoló védettségi igazolványának az Eütv. 74/D. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adatán keresztül elérhető internetes oldalon is beszerezheti.

(3) A papíralapú igazolványt az Eüsztv. szerint a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással történő azonosítást követően az EESZT Lakossági Portáljáról az érintett saját maga kinyomtathatja, amely hiteles, ha az megfelel az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt feltételeknek, és az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti interoperábilis vonalkód informatikai eszközzel történő kiolvasása megerősíti a benne foglalt adatokat.

4. § (1) Az érintett a 3. §-ban foglaltakon túl a digitális Covid-igazolványt a kiállító szervhez személyesen vagy írásban benyújtott kérelme útján is igényelheti.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az érintett természetes személyazonosító adatait, valamint - ha azzal rendelkezik - a TAJ-számát.

(3) Ha az érintett TAJ-számmal nem rendelkezik, a kérelemnek tartalmaznia kell az érintett azon, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának a számát, amelyet a digitális Covid-igazolványára okot adó, az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a digitális Covid-igazolvány kiállítására alapul szolgáló körülmény egészségügyi ellátása során az egészségügyi szolgáltatónak megadott.

5. § (1) A kiállító szerv a 4. §-ban foglalt kérelemről automatikus döntéshozatal útján dönt.

(2) Az érintett kérelmére a kiállító szerv

a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolványt az Eüsztv. szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatási tárhelyére küldi meg,

b) a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolványt az érintett vagy képviselője személyes megjelenése esetén a személyes megjelenés során átadja,

c) a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolványt postai úton kézbesíti, ha a b) pontban foglaltak szerint annak átadására nem kerül sor.

(3) Ha a kiállító szerv az eljárása során azt észleli, hogy az érintett EESZT-ben tárolt adatai nem egyeznek meg a kérelemben foglaltakkal, akkor a kiállító szerv haladéktalanul felszólítja az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a digitális Covid-igazolvány kiállítására alapul szolgáló körülmény egészségügyi ellátása során eljáró egészségügyi szolgáltatót az EESZT-ben tárolt adatok soron kívüli egyeztetésére, felülvizsgálatára, kijavítására. Az egészségügyi szolgáltató az adatok felülvizsgálatát, kijavítását soron kívül, legfeljebb a felszólítást követő 72 órán belül elvégzi. Ezen eljárásba szükség esetén az érintett bevonható.

(4) A kiállító szerv által megküldött digitális Covid-igazolványnak tartalmában és formájában meg kell egyeznie a 3. § szerinti, az érintett által letölthető, illetve kinyomtatható Covid-igazolvánnyal.

6. § (1) Az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerinti kérelem esetén az e §-ban foglalt eltérésekkel kell eljárni.

(2) A kiállító szerv a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált oltóanyag beadásának igazolása esetén állítja ki a digitális Covid-igazolványt.

(3) A kiállító szerv a digitális Covid-igazolványt magyar állampolgár, valamint a Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár részére állítja ki.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelem esetén automatikus döntéshozatali eljárásnak nincs helye.

(5) A kiállító szerv az (1) bekezdés szerinti kérelem esetén intézkedik, hogy a feladat- és hatáskörrel rendelkező egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdés szerinti igazolást az EESZT-ben rögzítse. A digitális Covid-igazolványt a kiállító szerv ezen rögzített adatok alapján állítja ki.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kérelem esetén a digitális Covid-igazolvány a 3. § (1) bekezdése szerinti módon nem érhető el.

7. § A 6. § (1) bekezdésében meghatározott kérelem kivételével az érintett részére a papíralapú igazolványt - az érintett kérésére - egészségügyi ellátás keretében az érintett háziorvosa kinyomtatja.

8. § Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/T. § (1) bekezdése szerinti bejelentését az érintett megteheti

a) személyesen bármely kormányablakban,

b) írásban a lakcíme szerint illetékes járási hivatalban vagy

c) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon.

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. június 1-jén lép hatályba.

(2) A 12. § az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének napján lép hatályba.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben, a feltétel bekövetkezésének a napján közzéteszi.

10. § Ez a rendelet a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.

11. § * 

12. § * 

1. melléklet a 189/2022. (V. 26.) Korm. rendelethez *