A jogszabály mai napon ( 2024.07.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: KR) az ezen rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) *  A KR 3. § (4) bekezdésétől eltérően 2022. augusztus 1-jétől a nagycsaládos kedvezményre vonatkozó jogosultság megállapítása esetén a jogosult három gyermek esetén az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményes földgázmennyiségen felül további 22 086 MJ, valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 11 043 MJ kedvezményes mennyiségre jogosult felhasználási helyenként és naptári évenként.

(2) A KR 3. § (1) bekezdés b) pontjának és 1. mellékletének előírásaitól eltérően fogyasztói közösség esetében a jogosultat az önálló felhasználási hellyel rendelkező jogosultnak járó, MJ-ban meghatározott, (1) bekezdés szerinti kedvezmény illeti meg. A KR 9. § (1) bekezdésétől eltérően a fogyasztói közösség képviselője az egyetemes szolgáltató által kiállított számlában figyelembe vett kedvezményt érvényesíti a fogyasztói közösségben vételező jogosult felé. A KR 5. § b) pontja nem alkalmazható.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § * 

5. § A 2. § szerinti nagycsaládos kedvezményt e rendelet hatálybelépésekor már igénybe vevőkre, illetve a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

6. § *  E rendeletnek az egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor nagycsaládos kedvezményt már igénybe vevőkre, illetve a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.