A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § *  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt

a) a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény (a továbbiakban: Btátv.),

b) a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.), valamint

c) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)

rendelkezéseit az ezen rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, ha a beruházást megvalósító harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatója e rendelet szerinti foglalkoztató.

1/A. § *  E rendelet alkalmazásában

1. beruházás:

a) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény (a továbbiakban: 2015. évi VII. törvény) 1. §-a szerinti beruházás,

b) a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló 2020. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XXIX. törvény) 1. §-a szerinti beruházás;

2. foglalkoztató:

a) a 2015. évi VII. törvényben meghatározott fővállalkozó vagy annak a 2015. évi VII. törvény szerinti alvállalkozója [ideértve az alvállalkozó 2015. évi VII. törvény 2. § a) pontja szerinti alvállalkozóját is] vagy

b) a 2020. évi XXIX. törvényben meghatározott fővállalkozó vagy annak a 2020. évi XXIX. törvény szerinti alvállalkozója.

2. A harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával összefüggő szabályok

2. § *  (1) A beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtásakor a Btátv. 24. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően a megállapodást meglévőnek kell tekinteni.

(2) A Magyarország területén tartózkodó, érvényes beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár a Btátv. 25. § (1) bekezdésétől eltérően – ha az előzetes csoportos munkavállalási jóváhagyás a 3. § (2) bekezdés d) pontja szerint meghosszabbításra kerül – beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet nyújthat be, ha eleget tesz a Btátv.-ben és az e rendeletben foglalt feltételeknek. A beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély érvényességére a Btátv. 25. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak az irányadóak, azzal, hogy az legfeljebb öt év tartózkodási időre jogosít Magyarország területén.

(3) A Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár beruházás megvalósítása céljából kiállított tartózkodási engedély iránti kérelme abban az esetben engedélyezhető, ha eleget tesz a Btátv. 17. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint c)–i) pontjában foglalt feltételeknek, és a beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet az érvényes beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedélye birtokában – amivel a Btátv. által engedett tartózkodási idő lejárna –, a tartózkodási engedély érvényességi idejének lejártát megelőzően legfeljebb negyven nappal nyújtja be.

(4) A beruházás esetén az összevont kérelmezési eljárásban a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter nem működik közre szakhatóságként, ha a harmadik országbeli állampolgár Magyar Kártya, EU Kék Kártya vagy vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedély kiadását vagy meghosszabbítását kérelmezi.

(5) A beruházás esetén a Magyar Kártya kiadására és meghosszabbítására irányuló kérelem a foglalkoztató útján is előterjeszthető a Btátv. 168. §-ában foglaltaknak megfelelően.

(6) A beruházás esetén az R1. 15. § (3) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

(7) A beruházás esetén a harmadik országbeli állampolgár a Btátv. 71. § (4) bekezdésétől eltérően családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedélyt kaphat, ha a családegyesítő foglalkoztatója az e rendelet szerinti foglalkoztató.

3. § *  (1) A beruházás esetén az R2. 15/A. § (1) bekezdése szerinti kérelmet az 1/A. § 2. pontja szerinti fővállalkozó is benyújthatja.

(2) A beruházás esetén

a) az R2. 15/A. § (3) bekezdés a), b) és e) pontja, az R2. 15/A. § (5) bekezdés c) pontja nem alkalmazandó,

b) az R2. 15/A. § (3) bekezdés c) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az 1/A. § 2. pontja szerinti fővállalkozó a foglalkoztatni tervezett létszámról nyilatkozik,

c) az R2. 15/A. § (3) bekezdés d) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az 1/A. § 2. pontja szerinti fővállalkozó nyilatkozik arról, hogy az engedélyezni kért létszámot milyen arányban kívánja megosztani maga és alvállalkozói között,

d) az R2. 15/A. § (4) bekezdésében meghatározott hároméves időtartam további legfeljebb öt évvel meghosszabbítható.

(3) A beruházás esetén

a) az R2. 15/B. § (2) bekezdése, az R2. 15/B. § (5) bekezdés f) pontja és az R2. 15/B. § (7) bekezdése nem alkalmazandó,

b) az R2. 15/B. § (5) bekezdés e) pontja azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a nyilvántartás a beruházás megvalósításában részt vevő alvállalkozók megnevezését, cégjegyzékszámát tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § * 

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott tartózkodási engedély iránti kérelem esetén kell alkalmazni.