A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

504/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Magyarország központi költségvetésétől eltérő rendelkezésekkel összefüggő veszélyhelyzeti eljárási szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel az Alaptörvény 51. cikkére és a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésről szóló törvénytől eltérő rendelkezéseket meghatározó olyan rendelet előkészítésére és elfogadására, mely a központi költségvetés bevételi vagy kiadási főösszegének megváltoztatására vagy a költségvetési hiány mértékének növelésére irányul (a továbbiakban: tervezet), az e rendelet szerinti szabályokat kell alkalmazni.

(2) A tervezet előkészítése során nem kell alkalmazni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a központi költségvetés előkészítésére, szerkezetére, tartalmára vonatkozó rendelkezéseit, de biztosítani kell az átlátható és észszerű részletezettségre vonatkozó követelményeket, és azt, hogy a tervezet - e követelményeknek megfelelően - illeszkedjen a központi költségvetésről szóló törvény szerkezetéhez.

(3) A tervezet előkészítése során a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek (a továbbiakban: Gst.) a Költségvetési Tanács észrevételezésére és az Alaptörvény 36. cikk (4) és (5) bekezdésének (a továbbiakban: államadósság-szabály) való megfelelés vizsgálatára irányadó rendelkezéseit az e rendelet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § A tervezetet az államháztartásért felelős miniszter a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetőivel egyeztetve készíti elő.

3. § A tervezet - a fejezetrend vagy címrend kiegészítésének kivételével - nem irányulhat a nem a Kormány irányítása alá tartozó költségvetési fejezetek bevételi vagy kiadási főösszegének megváltoztatására.

4. § (1) A Gst. 24. §-ától eltérően a Kormány - részletes számításokkal alátámasztva - véleményalkotás és előzetes hozzájárulás megszerzése céljából a tervezetet megküldi a Költségvetési Tanács (a továbbiakban: Tanács) részére. A Tanács a Gst. 25. §-ától és 26. §-ától eltérően a Kormány által megküldött tervezetet véleményezi, az e rendeletben foglaltak szerint.

(2) A Tanács

a) a tervezettel, annak hitelességével, végrehajthatóságával kapcsolatos észrevételt tehet;

b) vizsgálja a tervezet államadósság-szabálynak való megfelelését, amelynek kapcsán a tervezet kihirdetéséhez való előzetes hozzájárulásáról foglal állást.

(3) A Tanács a (2) bekezdés a) pontja szerinti véleményét és a Gst. 25. §-ától eltérően a (2) bekezdés b) pontja szerinti állásfoglalását a tervezet kézhezvételét követő tíz napon belül írásban közli az államháztartásért felelős miniszterrel.

(4) Ha a Tanács a (2) bekezdés b) pontja szerinti állásfoglalásában azt állapítja meg, hogy a tervezet az államadósság-szabály megsértését eredményezné, állásfoglalását részletesen indokolja.

(5) A Tanács (4) bekezdés szerinti állásfoglalása alapján a Kormány a tervezetet ismételten megtárgyalja, és az (1) bekezdés szerinti véleményalkotás céljából az állásfoglalás kézhezvételét követő három napon belül megküldi a Tanács részére.

(6) Az (1)-(5) bekezdés szerinti eljárást mindaddig folytatni kell, amíg a Tanács a tervezet kihirdetéséhez szükséges - (2) bekezdés b) pontja szerinti - előzetes hozzájárulását meg nem adja.

(7) A Kormány a Tanács (6) bekezdés szerinti előzetes hozzájárulása alapján vagy a (3) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően rendelheti el a tervezet kihirdetését.

(8) A Költségvetési Tanács olyan állásfoglalása, amelyben azt állapítja meg, hogy a tervezet megfelel az államadósság-szabálynak, akkor tekinthető kihirdetéshez szükséges előzetes hozzájárulásának, ha a tervezetnek a Költségvetési Tanács által véleményezetthez képest változatlan szöveggel történő kihirdetésére kerül sor.

(9) Ha a Tanács a (3) bekezdésben meghatározott határidőig a tervezettel kapcsolatos egyet nem értését jelezte oly módon, hogy az észrevételek a (2) bekezdés b) pontja szerinti előzetes hozzájárulást nem érintik, a Kormány a tervezetet ismételten megtárgyalja, és azt követően rendelheti el kihirdetését. A Kormány a Tanácsot tájékoztatja arról, hogy észrevételei alapján milyen módosításokat hajtott végre a tervezetben, illetve indokolja a Tanács észrevételeinek esetleges elutasítását.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.