A jogszabály mai napon ( 2024.07.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

523/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt

a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Étv.),

b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényt (a továbbiakban: Ngtv.),

c) *  a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt (a továbbiakban: Kkt.)

az e rendeletben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § *  (1) Kiemelten közérdekű beruházássá vagy közcélú kiemelt beruházássá nyilvánított nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben

a) az Étv. 6/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjától, az Étv. 20. § (1) bekezdésétől, az Étv. 57. § (3) bekezdésétől, valamint az Ngtv. 1/C. § (1) és (3) bekezdésétől eltérően

aa) az eljáró hatóság a beruházással érintett ingatlan vonatkozásában vagy azzal összefüggésben helyi önkormányzat által megállapított örökségvédelmi követelményeket nem veheti figyelembe,

ab) az érintett ingatlan vonatkozásában vagy azzal összefüggésben helyi önkormányzat egyedi, területi védelmet vagy védettséget nem állapíthat meg,

ac) az érintett ingatlan vonatkozásában változtatási tilalom, valamint telekalakítási és építési tilalom nem alkalmazható, az elrendelt tilalmat az eljáró hatóság figyelmen kívül hagyhatja, az építőipari kivitelezési tevékenység az elrendelt tilalom ellenére végezhető;

b) a Kkt. 34. § (4) bekezdésétől, továbbá a Kkt. 46. § (1) bekezdésétől eltérően a beruházással kapcsolatban a közútkezelői nyilatkozat kiadására – ideértve az érvényben lévő súlykorlátozás alóli felmentést is – a közlekedési hatóság jogosult, azzal, hogy önkormányzati rendelet előírásaitól eltérhet.

3. § A 2. § rendelkezéseit oktatási célú beruházásokra kell alkalmazni.

4. § Az Ngtv. 18. § (3) bekezdésétől eltérően a magyar építészetről szóló törvény hatálybalépéséig nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítható a nem európai uniós vagy központi költségvetési forrás felhasználásával megvalósuló, legalább 90 millió forint teljes költségigényű és legalább 15 új munkahely megteremtését biztosító beruházás is, azzal, hogy arra az Ngtv.-nek az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvénnyel megállapított 1. § (1) bekezdés h) és i) pontja szerinti magáncélú kiemelt beruházásokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

4/A. § *  Az Ngtv. 1/C. § (3) bekezdésétől eltérően a változtatási tilalom, valamint a telekalakítási és építési tilalom alkalmazását kormányrendelet is kizárhatja, az Ngtv. 1/C. § (2) bekezdésének és 12. § (4) bekezdés e) pontjának megfelelő alkalmazásával.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. § *  E rendeletnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 525/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet, valamint az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 523/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 626/2023. (XII. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § c) pontját, 2. §-át és 4/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.