A jogszabály mai napon ( 2024.07.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

637/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.), a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.), valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tkv.) rendelkezéseit a 2. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Az Étv. 57. § (3) bekezdésétől, az Ngtv. 1/C. § (2) bekezdésétől és a Tkv. 12. § (2) bekezdésétől eltérően a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 90/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 1. § (1) bekezdésében meghatározott területen (a továbbiakban: Beruházással érintett terület) a helyi településképi követelményeket a (2)–(5) bekezdés tartalmazza, amelyen túl további településképi követelmény nem alkalmazható.

(2) A Beruházással érintett területen fakivágás – a (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel – csak a kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beruházás megvalósításához szükséges mértékig engedélyezhető.

(3) A Beruházással érintett területen a települést övező zöldfolyosó részeként a terület klimatikus viszonyainak fenntartása érdekében, a klímaváltozás kihívásaihoz alkalmazkodó és a szálló por felfogására alkalmas zöldfelületek kialakítása szükséges, amely magába foglalja a csapadékvíz helyben tartását.

(4) A Beruházással érintett területtel szomszédos stadionhoz az épületeknek településképi szempontból illeszkednie kell, azzal, hogy a kormányrendeletben előírt minimális zöldfelület 50%-át kerttervező által megtervezett többszintes növényállománnyal kell biztosítani.

(5) A Beruházással érintett területen az épületeket zöldtetővel kell megvalósítani.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.