A jogszabály mai napon ( 2022.08.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. április 16-i (EU) 2020/531 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a közvetlen kifizetésekből és a területalapú, illetve állatokkal kapcsolatos vidékfejlesztési intézkedésekből folyósított előlegek szintje tekintetében az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 75. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől, valamint a közvetlen kifizetések tekintetében az említett rendelet 75. cikke (2) bekezdésének első albekezdésétől való, a 2020-as igénylési évet érintő eltérésről * 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 75. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében a tagállamoknak október 16-tól november 30-ig lehetőségük van előleg fizetésére, melynek mértéke az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  szerinti közvetlen kifizetések esetében legfeljebb 50%, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  szerinti területalapú, illetve állatokkal kapcsolatos támogatási intézkedések esetében pedig legfeljebb 75% lehet.

(2) Az 1306/2013/EU rendelet 75. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az ugyanazon cikk (1) bekezdésben említett kifizetésekre - így a közvetlen kifizetésekre biztosított előlegek fizetésére is - csak a rendelet 74. cikke értelmében elvégzendő adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseket követően kerülhet sor. A vidékfejlesztés keretébe tartozó területalapú, illetve állatokkal kapcsolatos támogatási intézkedések esetében ugyanakkor az 1306/2013/EU rendelet 75. cikkének (2) bekezdése megengedi, hogy az előlegeket a tagállamok a rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerinti adminisztratív ellenőrzések befejezését követően kifizessék.

(3) A COVID-19 által okozott világjárvány következtében kialakult jelenlegi helyzet, valamint a tagállamokban bevezetett jelentős mozgáskorlátozási intézkedések miatt minden tagállamnak kivételes igazgatási nehézségekkel kell szembenéznie. Ezek a nehézségek azzal a kockázattal járnak, hogy késleltetik az ellenőrzések elvégzését és azt követően a támogatás kifizetését. A mezőgazdasági termelők ugyanakkor ki vannak téve a pandémia okozta gazdasági zavaroknak, valamint pénzügyi nehézségekkel és likviditási problémákkal küzdenek.

(4) E kivételes körülmények fennállására tekintettel szükséges könnyíteni a helyzeten az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől való eltérés révén, lehetővé téve, hogy a tagállamok nagyobb összegű előleget fizessenek a 2020-as igénylési év kedvezményezettjeinek.

(5) Ezenfelül, e példa nélküli, kivételes körülményekre tekintettel indokolt eltérést biztosítani az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke (2) bekezdésének első albekezdésétől, lehetővé téve, hogy a közvetlen kifizetésekből nyújtott előlegek a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet *  28. és 29. cikke szerinti adminisztratív ellenőrzések elvégzését követően folyósíthatók legyenek. Egyúttal biztosítani kell, hogy az eltérés ne veszélyeztesse a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást, és ne sérüljön a megfelelő szintű garanciák nyújtásának követelménye. Ennek megfelelően az eltéréssel élni kívánó tagállamok felelőssége meghozni minden olyan intézkedést, amely a túlfizetések elkerüléséhez szükséges, illetve a jogosulatlanul kifizetett összegek gyors és tényleges visszafizettetését szolgálja. Mindezek mellett az 1306/2013/EU rendelet 7. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett vezetőségi nyilatkozat hatályát ki kell terjeszteni az említett eltérés alkalmazására a 2021-es pénzügyi év tekintetében.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági Alapok Bizottságának, a közvetlen kifizetésekkel foglalkozó bizottságnak és a Vidékfejlesztési Bizottságnak a véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől eltérve a 2020-as igénylési év tekintetében a tagállamok az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt közvetlen kifizetésekből legfeljebb 70%-os mértékű, az 1306/2013/EU rendelet 67. cikkének (2) bekezdése szerinti vidékfejlesztési támogatásokból pedig legfeljebb 85%-os mértékű előleget folyósíthatnak.

2. cikk

Az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke (2) bekezdésének első albekezdésétől eltérve a 2020-as igénylési év tekintetében a tagállamok az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt közvetlen kifizetésekből az 1306/2013/EU rendelet 74. cikke értelmében elvégzett adminisztratív ellenőrzések elvégzését követően folyósíthatnak előleget.

3. cikk

Az e rendelet 2. cikkét alkalmazó tagállamok az 1306/2013/EU rendelet 7. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerint készítendő vezetőségi nyilatkozatba belefoglalják, hogy a 2021-es pénzügyi év tekintetében kizárták a kedvezményezettek részére történő túlfizetéseket, a jogosulatlanul kifizetett összegek pedig a szükséges információk ellenőrzését követően gyorsan és ténylegesen visszafizettetésre kerültek.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


  Vissza az oldal tetejére